Prześladowania w Egipcie

Egipt

17
ŚIP
2018
Egipt
Religia
Islam
Ustrój
Republika Arabska
Ranking poprzednie lata
21
ISO
EG
Egipt
Egipt
Chrześcijan
9,52
Populacja
95.22
Presja ze strony islamu
Dyktatorska Paranoja
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 9.849
Życie rodzinne : 10.789
Życie społeczne : 10.091
Życie w państwie: 9.759
Życie w Kościele : 8.116
Przemoc fizyczna: 16.112

Okres badawczy: 1. Listopad 2016 – 31. Październik 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

70 Punktów/ Pozycja 17 (ŚIP 2017: 65 Punktów / Pozycja 21)

Egipt odnotował 9-cio punktowy wzrost, zajmując tym samym pozycję 17-tą na Światowym Indeksie Prześladowań WWL 2018. Ten znaczący wzrost jest wynikiem ogólnej presji we wszystkich obszarach życia. Wynik obrazujący przemoc pozostał na tym samym, ekstremalnym poziomie (choć nieco niższym niż w okresie WWL 2017). Agresywne ataki na chrześcijan były w okresie WWL 2018 dużo bardziej upublicznione. Strach oraz presja, jakie te ataki zrodziły, w połączeniu z kampanią terroryzowania chrześcijan znacząco wpłynęły na niemal wszystkie sfery życia egipskich chrześcijan.

2. Główne siły napędowe prześladowań

Islamski ekstremizm (Bardzo duże natężenie): W Egipcie islamski ekstremizm działa na różne sposoby. Islamska kultura dominuje w egipskim społeczeństwie przez co chrześcijanie traktowani są jako obywatele drugiej kategorii. Pogląd ten przyczynia się do dyskryminacji chrześcijan w obecnie panujących realiach politycznych i ich interakcjach z państwem. Tworzy także środowisko, w którym państwo jest niechętne, aby respektować i egzekwować fundamentalne prawa chrześcijan. W obszarze życia rodzinnego osoby nawrócone na chrześcijaństwo zmagają się z naciskami i nakłanianiem do wyrzeczenia się wiary. Chrześcijanie zmagają się także z presją ze strony islamskiego ekstremizmu w życiu codziennym, w lokalnej społeczności oraz w miejscu pracy. Odnotowano również kilka ataków popełnionych przez islamskie bojówki, których celem byli chrześcijanie. Chociaż aktywność tych ugrupowań swego czasu koncentrowała się w głównej mierze w rejonie Synaju, w okresie objętym badaniami WWL 2018, liczba ataków ze strony tych bojówek w różnych częściach kraju znacząco wzrosła.

Dyktatorska paranoja (Średnie natężenie): Tradycja rządów autorytarnych to prawdopodobnie jedyna stała cecha egipskiego systemu politycznego, który na przestrzeni zaledwie trzech lat (2011-2014) doświadczył trzech zmian ustroju. Wszyscy egipscy władcy cechowali się autorytarnym stylem sprawowania rządów. W roku 2011 wieloletnia dyktatura Mubaraka zakończyła się na drodze masowych protestów społecznych, co w efekcie doprowadziło do wyboru Braci Muzułmanów. Rząd, na czele którego stanął Muhammad Mursi nie postępował według zasad demokratycznych i został zmuszony do dymisji przez narodowe powstanie wspierane przez armię w roku 2013. W chwili obecnej Egipt rządzony jest przez rząd obywatelski, na którego czele stoi były szef sztabu wojskowego Abd al-Fattah as-Sisi wybrany w wyborach prezydenckich w maju 2014 roku. Rząd ten wydaje się traktować podstawowe prawa człowieka wraz z demokratycznym pluralizmem jako kwestie mało priorytetowe w obliczu ogromnych ekonomicznych, politycznych, społecznych oraz związanych z kwestią bezpieczeństwa wyzwań. W tym kontekście wolność religijna dla chrześcijan nie jest im w pełni zagwarantowana.

Protekcjonizm denominacyjny (Średnie natężenie): Zdecydowana większość chrześcijan w Egipcie to członkowie Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego. W dużym stopniu postrzegają oni ewangelików jako grupę odszczepieńców i dysydentów stojących w opozycji do prawowitego Kościoła. Nie byłoby przesadą stwierdzenie, że wielu ortodoksów stawia teologię ewangelikalną na równi z okultyzmem. Małżeństwa, chrzty oraz pogrzeby odprawiane w kościołach ewangelicznych nie są uznawane przez Kościół Ortodoksyjny. Istnieje nawet wielu ortodoksyjnych biskupów i księży, którzy w otwarty i wrogi sposób wypowiadają się o teologii i działalności lokalnych kościołów ewangelicznych. Wydarzenia ewangelizacyjne zaplanowane przez takie wspólnoty w wioskach napotykają na silny opór ze strony lokalnych kościołów ortodoksyjnych, podobnie zresztą jak w miastach. Osoby przechodzące z kościoła ortodoksyjnego do innej denominacji chrześcijańskiej, również muszą się liczyć z możliwymi prześladowaniami oraz ostracyzmem ze strony krewnych i członków rodziny.

Sprawcy prześladowań

Sprawcy napędzający islamski ekstremizm: Zwykli ludzie, których poglądy kształtowane są przez nietolerancyjnych i radykalnych imamów to znaczący czynnik przyczyniający się do prześladowań i odpowiedzialny za dużą część presji, z jaką chrześcijanie zmagają się w życiu codziennym pośród lokalnej społeczności i w miejscach pracy. Wrogość społeczna oraz uprzedzenia wobec chrześcijan są bardziej zauważalne na wiejskich, biedniejszych terenach. Radykalni kaznodzieje islamscy propagujący nienawiść, również odgrywają kluczową rolę w podsycaniu nastrojów nietolerancji oraz wrogości wobec chrześcijan. Islamskie ugrupowania rebelianckie (takie jak Państwo Islamskie – IS), to kolejny znaczący motor prześladowań ponoszący odpowiedzialność za wiele najbardziej okrutnych i makabrycznych aktów przemocy. Urzędnicy rządowi też przyczyniają się do prześladowań, gdyż zaniedbują kwestie przestrzegania praw chrześcijan oraz postępują w sposób dyskryminujący, gdy idzie o ich fundamentalne prawa.

Sprawcy napędzający dyktatorską paranoję: Urzędnicy rządowi, włączając w to sędziów, lokalnych urzędników szczebla administracyjnego oraz wszelkich gałęzi aparatu bezpieczeństwa to podstawowi sprawcy prześladowań w tym obszarze. Administracja prezydenta  Abd al-Fattah as-Sisi podejmuje próby podtrzymania swojego poparcia pośród większości społeczeństwa oraz utrzymania się u władzy. Dlatego też, pomimo składanych obietnic działań zupełnie przeciwnych, rząd w zasadzie podtrzymał już istniejące restrykcje ograniczające wolność chrześcijan w Egipcie. Egipscy przywódcy kościelni są ponadto stale obserwowani i poddawani inwigilacji.

3. Kontekst

We współczesnym Egipcie rewolucja przeciwko prezydentowi Mubarakowi przeprowadzona w roku 2011 oraz usunięcie ze stanowiska jego następcy prezydenta Mursiego w roku 2013 uważane są za decydujące momenty dla narodu. Tendencje prezydenta Mursiego dążące do wykluczenia z rządu oraz całej sfery życia publicznego w państwie różnorodnych frakcji politycznych, a także szerzący się pogląd, iż jego administracja jest niekompetentna doprowadziły do ogólnych zamieszek przeciwko jego rządom. Ostatecznie zainterweniowało wojsko obalając prezydenta Mursiego i torując drogę dla wyłonienia nowej silnej osobowości – feldmarszałka Abd al-Fattah as-Sisi, który został przez wiele osób powitany jak bohater, mający ocalić Egipt od żelaznego uściski, w jakim kraj trzymali Bracia Muzułmanie. Z kolei innych cieszył fakt, iż jego rządy to pewny znak powrotu Egiptu do dawnych dni, kiedy to autokracja wspierana była przez armię. Od chwili, gdy as-Sisi doszedł do władzy wielu z głównych liderów Braci Muzułmańskich, włączając w to Mursiego, zamknięto w areszcie, oskarżono i skazano na śmierć lub karę dożywotniego więzienia. Póki co nie wykonano żadnego z wyroków śmierci. Wszystkie te kroki bardzo głęboko spolaryzowały egipskie społeczeństwo, jako że Bracia Muzułmańscy cieszą się dużym poparciem wśród sporej części społeczeństwa egipskiego.

Rewolucja przeciwko reżimowi Mubaraka zrodziła się z niezadowolenia z sytuacji społeczno-ekonomicznej i przeprowadzona została w głównej mierze przez młodzież zamieszkującą tereny miejskie. Około 40% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa wynoszącej dwa dolary dziennie. Egipt jest także jednym z dziewięciu krajów na świecie o najwyższym poziomie analfabetyzmu sięgającym 30% wśród osób dorosłych. Administracja prezydenta as-Sisiego podjęła się ambitnego planu rewitalizacji egipskiej ekonomii oraz stworzenia tak bardzo potrzebnych stanowisk pracy i wzrostu ekonomicznego. Początkowo plany rządu spotkały się z dużym poparciem zwłaszcza ze strony bogatych w ropę państw z rejonu Zatoki Perskiej, jednak kryzys polityczny w Egipcie oraz okalającym go regionie wydaje się udaremniać te wysiłki.

Islam jest najbardziej dominującą religią w Egipcie. Szacuje się, że niemal 90% populacji to muzułmanie, a dosłownie wszyscy egipscy muzułmanie to sunnici. Mimo, że chrześcijaństwo jest w Egipcie głęboko zakorzenione, sięgając wiele wieków wstecz jeszcze zanim w Północnej Afryce pojawił się islam, chrześcijanie we współczesnym Egipcie są często marginalizowani i traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Prezydent as-Sisi wezwał uczonych z Uniwersytetu Al-Azhar (uważanego za najbardziej renomowaną instytucję oświaty islamu sunnickiego) do walki z radykalizmem oraz wprowadzenia reform w islamskim nauczaniu. W szczególności na ubogich terenach wiejskich radykalni imamowie i mniej tolerancyjne odłamy islamu rosną w siłę. Rząd czyni wysiłki, aby odwrócić ten trend, jednak nie odniósł do tej pory szczególnych sukcesów. Nastroje wobec chrześcijan w Egipcie pozostają wrogie.

Inne grupy religijne zmagające się z prześladowaniami w Egipcie to szyici, bahaici, mormoni oraz Świadkowie Jehowy. Szyici są szczególnie narażeni na ataki ze strony sunnickich bojówek, a otwarte praktykowanie religii jest dla nich bardzo niebezpieczne. Mormoni, bahaici i Świadkowie Jehowy nie są prawnie uznawani przez władze, co sprawia, że posiadanie miejsc służących wspólnym modlitwom i zgromadzeniom jest w zasadzie niemożliwe. Misyjny zapał oraz idąca za tym działalność tych grup (włączając w to chrześcijan) jest nielegalna, a zatem ich członkowie stają w obliczu wrogości zarówno ze strony urzędników państwowych, jak i społeczeństwa.

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

Społeczności chrześcijan ekspatriantów: Społeczności chrześcijan ekspatriantów nie są ujęte w Indeksie WWL jako osobna kategoria chrześcijan.

Tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie: Największy kościół mieszczący się w tej kategorii to etniczna społeczność koptyjska, której większość stanowią ortodoksi. W kraju funkcjonują także uznane denominacje protestanckie. Mniejszość koptyjska, mimo napotykania na duże trudności (włączając w to dyskryminację w dostępie do edukacji i opieki zdrowotnej oraz rządowe ustawodawstwo, które utrudnia prowadzenie podstawowych aspektów życia kościelnego) jest tolerowana przez państwo oraz większość muzułmańską z powodu jej historycznej już obecności w kraju oraz rozmiarów demograficznych (szacunkowo 10-11 milionów ludzi). W ostatnich latach sytuacja ta uległa jednak zmianie, sprawiając, że tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie stały się celem ataków ze strony sąsiadów oraz radykalnych ugrupowań islamskich.

Społeczności chrześcijan konwertytów: W Egipcie żyje rosnąca społeczność chrześcijan konwertytów, którzy niosą na sobie ciężar prześladowań, najczęściej ze strony członków najbliższej rodziny. Kara za porzucenie religii islamu często przybiera formę bicia oraz wydalenia z domu. Zarówno chrześcijanie nawróceni z islamu, jak i koptyjscy chrześcijanie w Górnym Egipcie, Kairze oraz Aleksandrii. Poziom prześladowań jest porównywalny na obszarze całego kraju. Konwertyci często tworzą nietradycyjne wspólnoty chrześcijan.

Nietradycyjne wspólnoty chrześcijan: Wspólnoty te nie są ujęte w Indeksie WWL jako osobna kategoria chrześcijan.

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

Życie prywatne: 9.849
Życie rodzinne : 10.789
Życie społeczne : 10.091
Życie w państwie: 9.759
Życie w Kościele : 8.116
Przemoc fizyczna: 16.112

Wzorzec prześladowań pokazuje, że:

  • Presja wywierana na chrześcijan wzrosła we wszystkich obszarach życia, przyczyniając się do wzrostu wyniku z poziomu 9.7 w okresie WWL 2017 do 11.5.
  • Presja znajduje się na bardzo wysokim poziomie we wszystkich obszarach życia za wyjątkiem obszaru życia w kościele, gdzie sięga poziomu wysokiego. Najdotkliwiej presja odczuwana jest w obszarach życia w rodzinie oraz życia w społeczeństwie.
  • Wynik obrazujący przemoc znajduje się wciąż na poziomie maksymalnym (12.4) choć jest niższy niż 16.1 punktów uzyskanych w okresie WWL 2017. Niższy wynik spowodowany jest mniejszą liczbą aresztowanych chrześcijan oraz mniejszą liczbą zniszczonych kościołów. Jednakże biorąc pod uwagę liczbę chrześcijan, którzy padli ofiarą zabójstw na tle religijnym sytuacja w Egipcie uległa pogorszeniu w okresie WWL 2018.

Życie prywatne: Konwertyci zmagają się z potężnymi ograniczeniami we własnych domach. Jakikolwiek przejaw osobistych chrześcijańskich praktyk religijnych niesie ze sobą ryzyko, a na osoby te wywiera się poważne naciski, aby brały udział w odprawianych codziennie rytualnych modlitwach muzułmańskich, czynnie uczestniczyły w Ramadanie oraz innych islamskich nakazach religijnych. W przeciwieństwie do chrześcijan nawróconych z islamu, chrześcijanie koptyjscy zmagają się w tym obszarze z bardzo niewielką, a nawet żadną presją.

Życie w rodzinie: Szczególnie na terenach wiejskich osoby nawrócone z islamu stają w obliczu ogromnej presji ze strony bliższej i dalszej rodziny. Takie osoby nakłania się, by wyrzekły się swojej wiary. W ramach społeczności koptyjskiej presja w tym obszarze jest dużo mniejsza, ale może czasem przybrać formę napaści fizycznej, a nawet gróźb śmierci.

Życie w społeczeństwie: Egipscy chrześcijanie często padają ofiarą społecznego wykluczenia. Krajowi obserwatorzy donoszą, że zmagają się oni z bezustanną dyskryminacją w obszarach takich jak sądownictwo, edukacja i podstawowe formy opieki społecznej, a także są bardziej narażeni na ubóstwo. Dodatkowo nie mogą dostąpić sprawiedliwości, gdy zmuszani są do przedstawiania kwestii spornych podczas „zwyczajowych sesji prawnych” zwłaszcza, gdy spór toczy się między muzułmanami, a chrześcijanami. Ta alternatywna forma sądownictwa niemal zawsze prowadzi do wydawania niesprawiedliwych decyzji, wobec których wspólnoty chrześcijańskie są szczególnie bezbronne.

Życie w państwie: Prawo do wolności religijnej nie jest strzeżone przez państwo, a egipski system prawny jest nastawiony wrogo wobec osób nie wyznających religii islamu. Wymiar sprawiedliwości traktuje chrześcijan, zwłaszcza konwertytów, jako obywateli drugiej kategorii ograniczając przy tym zarówno indywidualne, jak i zbiorowe prawo do praktykowania prawa do wolności religijnej oraz życia zgodnie z wyznawaną wiarą.

Życie w kościele: Autonomia Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego jest ogólnie rzecz biorąc respektowana choć chrześcijanie ci czasem zmagają się z trudnościami natury administracyjnej, takimi jak problemy z otrzymaniem zezwoleń na renowację lub budowę budynków kościelnych. Przeszkody te stały się o tyle bardziej uciążliwe, że w roku 2016 wprowadzono w życie prawo, które urzędnikom szczebla miejskiego daje władzę wydawania zezwoleń potrzebnych do postawienia budynku kościelnego.

Przemoc: Mimo, że wynik w tym obszarze jest niższy niż w okresie WWL 2017, to przemoc wobec chrześcijan w Egipcie stała się bardziej widoczna w środkach masowego przekazu. Z jednej strony ataki przeprowadzane przez bojowników, których celem stają się chrześcijanie nasiliły się, zarówno jeśli chodzi o ich częstotliwość, jak i liczbę ofiar śmiertelnych, lecz z drugiej strony zaobserwowano spadek przemocy stosowanej przez zwykłych obywateli, a liczba aresztowanych chrześcijan zmniejszyła się. Groźby i ataki ze strony bojowników miały na celu sterroryzowanie chrześcijańskiej społeczności oraz zakłócenie działalności kościołów.

Na przykład:

  • 12 grudnia 2016 roku samobójczy atak bombowy na Kościół św. Piotra w Kairze pochłonął życie około 30 osób, a dziesiątki innych wiernych  doznały obrażeń.
  • W lutym 2017 roku tzw. Państwo Islamskie opublikowało film propagandowy , w którym złożono przysięgę, iż egipscy chrześcijanie koptyjscy zostaną zmiecieni z powierzchni ziemi, a “Kair zostanie wyzwolony”.
  • 45 osób zginęło, a 100 doznało obrażeń w wyniku dwóch ataków bombowych na kościoły w miastach Tanta oraz Aleksandria, które miały miejsce 9 lipca 2017 roku (Niedziela Palmowa).  Do ataków przyznało się tzw. Państwo Islamskie.
  • 25 maja 2017 roku 30 chrześcijan (lub 35 według niektórych doniesień) zginęło, a 28 osób zostało zranionych przez uzbrojonych bandytów podczas podróży do klasztoru.  Bandyci zanim otworzyli ogień próbowali zmusić ofiary do nawrócenia się na islam.
  • 19 lipca 2017 roku egipski żołnierz będący chrześcijaninem został pobity na śmierć w jednostce  sił specjalnych w Al-Salaam. Doniesienia wskazują na fakt, że został zabity, gdyż nie podporządkował się rozkazowi dowódcy, Aby usunąć tatuaże przedstawiające krzyż oraz chrześcijańskich świętych.
  • Ponad 1600 koptyjskich chrześcijan żyje w wiosce Kom El-Loufy w prowincji Minja. Od 5 lat nie są w stanie na nowo otworzyć swojego kościoła ani też zbudować nowego, co jest spowodowane gwałtownym i wrogim nastawieniem lokalnych muzułmanów oraz odmową ze strony władz do wydania licencji niezbędnych do wybudowania go w wiosce.  Część domów należących do chrześcijan została spalona, gdyż istniało podejrzenie, że odbywają się tam chrześcijańskie nabożeństwa.

6. Prognozy na przyszłość

Pomimo wprowadzenia przez rząd stanu wyjątkowego w celu rozprawienia się z agresywnymi atakami wycelowanymi w chrześcijan, poczucie bezbronności i braku bezpieczeństwa, które stało się dominujące wśród egipskich chrześcijan najprawdopodobniej nie ustanie. Jeśli podobne ataki przeprowadzane przez radykalne ugrupowania islamskie będą kontynuowane, to presja wywierana na chrześcijan w Egipcie jeszcze wzrośnie, a możliwości egipskiego Kościoła by poradzić sobie z tym ciężarem zostaną wystawione na próbę sięgającą granic możliwości. Zasięg tych ataków będzie determinował trajektorię dynamiki prześladowań w Egipcie. Formy prześladowań nie uciekające się do stosowania przemocy, które w obecnej chwili przeważają w różnych obszarach życia, z dużą dozą prawdopodobieństwa przetrwają bez wielkich zmian.

Wiadomości z Egiptu

Świadectwa wiary Świadectwa wiary
Zdjęcie: Hani Shamshoun Girgis (źródło: World Watch Monitor)
Egipt

(Open Doors Polska) - "Przez ponad dwie godziny byłem przetrzymywany na posterunku policji, traktowano mnie niezwykle upokarzająco, a nic nie zrobiłem".

Świadectwa wiary Świadectwa wiary
Egipt 06 2018
Egipt

Open Doors Polska) – Wydarzenie z 27 maja 2017 r. stanowi punkt zwrotny w życiu Hany i jej czwórki dzieci.

Egipt_Kościół_św_Marka
Egipt

(Open Doors Polska) – Chrześcijanie egipscy tradycyjnie obchodzą Niedzielę Palmową.

Wiadomości Nachrichten
Egipt
Egipt

(Open Doors Polska) - 6 stycznia w wiosce Sheikh Alaa w prowincji Minya (Górny Egipt) ponownie otwarto kościół. Wreszcie!

Wiadomości Nachrichten
17.12.05_Egipt_news
Egipt

(Open Doors Polska) - Górna prowincja Egiptu, Minya jest często miejscem celowych ataków na chrześcijan (takich jak w dniu 26 maja 2017 r.).

 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.