Prześladowania w Malezji

Malezja

31
ŚIP
2017
Malezja
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
30
ISO
MY
Malezja
Malezja
Chrześcijan
2,87
Populacja
31.16
Presja ze strony islamu
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 10.729
Życie rodzinne : 13.862
Życie społeczne : 11.298
Życie w państwie: 12.826
Życie w Kościele : 9.740
Przemoc fizyczna: 2.037

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

60 Punktów/ Pozycja 31 (ŚIP 2016: 58 Punktów/ Pozycja: 30)

Spis treści

2. Siła napędowa prześladowań

Siłami napędzającymi prześladowania chrześcijan w Malezji są islamski ekstremizm oraz – w mniejszym w stopniu – dyktatorska paranoja (połączona z islamskim ekstremizmem).

Spis treści

3. Kontekst

Malezja wciąż jest rozpoznawana na całym świecie jako najlepszy wzór liberalnego i tolerancyjnego państwa islamskiego. Niestety wizerunek ten powoli blednie. Społeczeństwo malezyjskie jest coraz bardziej podzielone pomiędzy etniczną większość malajską (która jest wyraźnie faworyzowana przez rząd), a mniejszości chińskie oraz indonezyjskie (jak również rdzenną ludność plemienną zamieszkującą głównie wschodnie obszary Malezji), które są ewidentnie dyskryminowane. W rzeczy samej, rasizm jest codziennym doświadczeniem etnicznych mniejszości w tym kraju. Chrześcijanie są grupą, którą szczególnie dotykają te napięcia. Większość z nich to członkowie rdzennych grup plemiennych lub osoby o pochodzeniu chińskim czy hinduskim.

Spis treści

Wiadomości z Malezji

Wiadomości Nachrichten
Malezja

Malezja: Zmiana wyznania wkrótce oficjalnie niemożliwa?

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

W Malezji funkcjonują wszystkie cztery grupy chrześcijan skategoryzowane w WWL i każda z nich doświadcza prześladowań. Wspólnoty ekspatriantów lub imigrantów czasami zmagają się z uzyskaniem status prawnego. Wspólnoty tradycyjne a także nietradycyjne kościoły protestanckie również cierpią z powodu różnych form dyskryminacji. Jednak to wspólnoty konwertytów (mających głównie pochodzenie muzułmańskie – MBB), doświadczają najwięcej cierpienia za sprawą rodziny, znajomych, sąsiadów, a także władz.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Ogólny poziom presji wywieranej na chrześcijan jest bardzo wysoki, i nawet znacząco wzrósł w okresie WWL 2017.
  • Presja jest najdotkliwsza w obszarach życia w rodzinie, życia w państwie, a także życia w społeczeństwie. Podczas gdy presja dotykająca obszar życia w państwie jest sytuacją typową dla aktywnie działającej dyktatorskiej paranoi, to presja w obszarach życia w rodzinie, życia w społeczeństwie oraz życia prywatnego wskazuje na problemy, z jakimi zmagają się osoby nawrócone z islamu, a także innych religii.
  • Wskaźnik przemocy fizycznej pozostał na niezmienionym, niskim poziomie. Nie odnotowano przypadków zabójstw, choć zdarza się, że konwertyci są porywani lub zamykani w areszcie domowym.
  • Na ogólną sytuację związaną z prześladowaniami chrześcijan w Malezji wpływa umacniająca się tendencja rządu do czerpania z tradycji islamskiego konserwatyzmu, czego powodem jest chęć  utrzymania się przy władzy).

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Młodzieżówka partii rządzącej (UMNO) wydaje się podążać za koncepcją „pokojowego salafizmu”, co jest niepokojące dla chrześcijan oraz innych mniejszości. Państwo Islamskie nie zaprzestaje najazdów na Malezję, a pierwszy atak (w stanie Selangor, w czerwcu 2016 roku) odbił się falą szoku w całym kraju. Zagrożenie wydaje się rosnąć, mimo że Malezja zgodziła się na wspólne patrole na morzu przy współpracy z Indonezją i Filipinami w celu stłumienia aktywności bojówek islamistycznych, a policja stale aresztuje popleczników ISIS. W konsekwencji, sytuacja w Malezji pozostanie zmienna, z uwagi na główną siłę napędzająca prześladowania, jaką jest islamski ekstremizm, która nie przestaje być aktywna. To prowadzi do nie kończących się wyzwań oraz zagrożeń dla mniejszości chrześcijańskiej.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz