Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Katar

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań (WWL) 2017: liczba punktów: 66 / miejsce: 20. WWL 2016: liczba punktów: 65 / miejsce: 21.

Główne siły napędowe prześladowań: Siłami napędzającymi prześladowania chrześcijan w Katarze są islamski ekstremizm (główna siła), a w mniejszym stopniu antagonizm plemienny (wymieszany z islamskim ekstremizmem).

Kontekst: 80% dwumilionowej populacji Kataru to emigranci przyjeżdżający tu do pracy. Rdzenni Katarczycy (20%) mogą cieszyć się najwyższym PKB na świecie. Ekspatrianci oraz osoby przyjeżdżające tu do pracy są postrzegani i traktowani przez Katarczyków jak niewolnicy. Dlatego też głównym problemem w Katarze są roboty przymusowe oraz handel ludźmi. Warunki pracy migrantów są często niehumanitarne i niebezpieczne; ludzie ci są bardzo nisko wynagradzani a ponadto zmagają się z przemocą domową, molestowaniem seksualnym oraz brakiem odpowiednich warunków bytowych. Śmierć w miejscu pracy nie jest tutaj czymś niespotykanym. Poza Arabią Saudyjską Katar to jedyne państwo islamskie, w którym dominującym trendem jest wahhabizm, czyli niezwykle konserwatywna i purytańska wersja islamu.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami: W Katarze mieszkają tylko dwie grupy chrześcijan skategoryzowane w ramach WWL. Pierwsza to wspólnoty ekspatriantów i migrantów, które cieszą się pewną wolnością w praktykowaniu swej wiary – tak długo, jak nie ewangelizują muzułmanów. Takie działania mogą doprowadzić do aresztowania oraz deportacji. Chrześcijanie imigrujący tu z krajów o niskich dochodach napotykają na większą ilość ograniczeń w swojej wolności religijnej. Druga z grup to wspólnoty konwertytów, w tym wypadku pochodzących ze środowiska muzułmańskiego (MBB). Odwrócenie się od islamu na rzecz innej religii ze pociąga za sobą karę śmierci. To oznacza, że ta grupa chrześcijan nie może otwarcie praktykować swej wiary.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

Poziom presji wywieranej na chrześcijan pozostaje bardzo wysoki, a nawet nieco wzrósł w porównaniu z okresem WWL 2016. [1]

Wskaźnik w obszarze życia w kościele znajduje się na ekstremalnym poziomie, w głównej mierze obrazując presję wobec osób będących MBB. Drugimi w kolejności obszarami, w których presja jest bardzo odczuwalna są obszary życia w państwie oraz życia prywatnego. Jest to typowe dla sytuacji, w której islamski ekstremizm dodatkowo wymieszany z antagonizmem plemiennym, staje się główną siłą napędzającą prześladowania.

W obszarach życia prywatnego i życia w rodzinie presja odczuwana jest przede wszystkim przez osoby wywodzące się z islamu. W obszarach życia w społeczeństwie, życia w państwie oraz życia w kościele z presją zmagają się wszystkie grupy chrześcijan.

Wskaźnik przemocy fizycznej jest bardzo niski, aczkolwiek wzrósł w porównaniu z okresem WWL 2016.

Ogólna sytuacja związana z prześladowaniami w Katarze charakteryzuje się obecnością purytańskiej formy islamu oraz wysokim poziomem kontroli sprawowanej nad społeczeństwem.

Prognozy na przyszłość: Sytuacja polityczna, społeczna i ekonomiczna Kataru wydaje się być dość stabilna, w związku z czym nie oczekuje się poważnych zmian w obszarze wolności religijnej chrześcijan.

[1] Wzrost ten jest spowodowany w głównej mierze dostosowywaniem się opartym na dostępności większej ilości informacji. W rzeczywistości, presja wywierana na chrześcijan nie zmieniła się tak bardzo w porównaniu z okresem WWL 2016.