Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Jordania

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań  (WWL 2017: liczba punktów: 63 / miejsce: 27. WWL 2016: liczba punktów: 59 /  miejsce: 27.)

Główne siły napędowe prześladowań:

Głównymi siłami napędzającymi prześladowania chrześcijan w Jordanii są islamski ekstremizm oraz antagonizm plemienny (połączony z islamskim ekstremizmem).

Kontekst:
Społeczeństwo jordańskie jest społeczeństwem wieloetnicznym, co jest fenomenem mającym swe odzwierciedlenie także w monarchii. Jordania gości u siebie duże grupy uchodźców, zwłaszcza z Syrii, ale także z Iraku i Afryki, co prowadzi do rosnących napięć w sferze ekonomicznej, politycznej oraz religijnej i może być potencjalnie czynnikiem destabilizującym. Od półwiecza liczba chrześcijan w kraju maleje. Przez długi czas Jordania była jednym z najbardziej liberalnych krajów w regionie, jeśli chodzi o wolność religijną. Jednakże sytuacja ta wydaje się ulegać zmianie w przypadku chrześcijan – zwłaszcza tych nawróconych z islamu (MBB), którzy zmagają się z najpoważniejszymi prześladowaniami.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
Wspólnoty ekspatriantów oraz imigrantów istnieją w Jordanii, lecz nie są traktowane jako osobna kategoria. Tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie, konwertyci porzucający islam (MBB) oraz nietradycyjne kościoły protestanckie doświadczają prześladowań o różnorodnym zabarwieniu.

Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan w Jordanii kształtuje się na bardzo wysokim poziomie, a jej średni wskaźnik znacząco wzrósł w porównaniu z okresem WWL 2016. (Wzrost ten jest w głównej mierze wynikiem większej dostępności wiarygodnych informacji. W rzeczywistości, presja wywierana na chrześcijan nie zmieniła się tak bardzo w porównaniu z okresem WWL 2016).
  • Presja jest najdotkliwsza i osiąga bardzo wysoki poziom w obszarach życia prywatnego, życia w kościele oraz życia w rodzinie.  Jest to typowe dla sytuacji, w której islamski ekstremizm w połączeniu z antagonizmem plemiennym jest główną siłą napędzającą prześladowania.
  • Presja będąca wynikiem islamskiego ekstremizmu w obszarach życia prywatnego, życia w rodzinie i życia w społeczeństwie dotyka szczególnie osoby nawrócone z islamu (MBB). Rodzina, władze lokalne i przywódcy nie będący chrześcijanami są głównymi sprawcami prześladowań w Jordanii.
  • Wskaźnik obrazujący przemoc fizyczną spadł w porównaniu z okresem WWL 2016 i utrzymuje się na niskim poziomie.

Ogólnie rzecz ujmując presja w Jordanii cechuje się poważnymi prześladowaniami osób nawróconych z islamu (MBB) i stosunkowo dużą wolnością pozostałych grup chrześcijan, pod warunkiem, że nie  angażują się one w ewangelizowanie muzułmanów.

Prognozy na przyszłość:
Król Jordanii, Abd Allah II ibn Husajn, pragnie zreformować społeczeństwo i wprowadza takie środki i działania, które są korzystne dla mniejszości religijnych, włączając w to chrześcijan. Niestety sytuacja ta dzieli społeczeństwo i prowadzi do niepokojów, zwłaszcza pośród konserwatywnych muzułmanów. Samosąd i zabójstwo dokonane na czołowym rysowniku po opublikowaniu kreskówki wyśmiewającej ‘boga Daesh’ (pejoratywne określenie Państwa Islamskiego) pokazuje, że wolność wypowiedzi jest tłumiona przez radykalne elementy islamskie. Prowadzi to do wzrostu presji wywieranej na chrześcijan i inne osoby posiadające poglądy nie stojące w zgodzie z radykalnym islamem.