Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Malezja

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań – (WWL 2017: liczba punktów: 60 / miejsce: 31. WWL 2016: liczba punktów: 58 /  miejsce: 30.)

Siła napędowa prześladowań:
Siłami napędzającymi prześladowania chrześcijan w Malezji są islamski ekstremizm oraz – w mniejszym w stopniu – dyktatorska paranoja (połączona z islamskim ekstremizmem).

Kontekst:
Malezja wciąż jest rozpoznawana na całym świecie jako najlepszy wzór liberalnego i tolerancyjnego państwa islamskiego. Niestety wizerunek ten powoli blednie. Społeczeństwo malezyjskie jest coraz bardziej podzielone pomiędzy etniczną większość malajską (która jest wyraźnie faworyzowana przez rząd), a mniejszości chińskie oraz indonezyjskie (jak również rdzenną ludność plemienną zamieszkującą głównie wschodnie obszary Malezji), które są ewidentnie dyskryminowane. W rzeczy samej, rasizm jest codziennym doświadczeniem etnicznych mniejszości w tym kraju. Chrześcijanie są grupą, którą szczególnie dotykają te napięcia. Większość z nich to członkowie rdzennych grup plemiennych lub osoby o pochodzeniu chińskim czy hinduskim.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
W Malezji funkcjonują wszystkie cztery grupy chrześcijan skategoryzowane w WWL i każda z nich doświadcza prześladowań. Wspólnoty ekspatriantów lub imigrantów czasami zmagają się z uzyskaniem status prawnego. Wspólnoty tradycyjne a także nietradycyjne kościoły protestanckie również cierpią z powodu różnych form dyskryminacji. Jednak to wspólnoty konwertytów (mających głównie pochodzenie muzułmańskie – MBB), doświadczają najwięcej cierpienia za sprawą rodziny, znajomych, sąsiadów, a także władz.

Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Ogólny poziom presji wywieranej na chrześcijan jest bardzo wysoki, i nawet znacząco wzrósł w okresie WWL 2017.
  • Presja jest najdotkliwsza w obszarach życia w rodzinie, życia w państwie, a także życia w społeczeństwie. Podczas gdy presja dotykająca obszar życia w państwie jest sytuacją typową dla aktywnie działającej dyktatorskiej paranoi, to presja w obszarach życia w rodzinie, życia w społeczeństwie oraz życia prywatnego wskazuje na problemy, z jakimi zmagają się osoby nawrócone z islamu, a także innych religii.
  • Wskaźnik przemocy fizycznej pozostał na niezmienionym, niskim poziomie. Nie odnotowano przypadków zabójstw, choć zdarza się, że konwertyci są porywani lub zamykani w areszcie domowym.
  • Na ogólną sytuację związaną z prześladowaniami chrześcijan w Malezji wpływa umacniająca się tendencja rządu do czerpania z tradycji islamskiego konserwatyzmu, czego powodem jest chęć  utrzymania się przy władzy).

Prognozy na przyszłość:
Młodzieżówka partii rządzącej (UMNO) wydaje się podążać za koncepcją „pokojowego salafizmu”, co jest niepokojące dla chrześcijan oraz innych mniejszości. Państwo Islamskie nie zaprzestaje najazdów na Malezję, a pierwszy atak (w stanie Selangor, w czerwcu 2016 roku) odbił się falą szoku w całym kraju. Zagrożenie wydaje się rosnąć, mimo że Malezja zgodziła się na wspólne patrole na morzu przy współpracy z Indonezją i Filipinami w celu stłumienia aktywności bojówek islamistycznych, a policja stale aresztuje popleczników ISIS. W konsekwencji, sytuacja w Malezji pozostanie zmienna, z uwagi na główną siłę napędzająca prześladowania, jaką jest islamski ekstremizm, która nie przestaje być aktywna. To prowadzi do nie kończących się wyzwań oraz zagrożeń dla mniejszości chrześcijańskiej.