Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Tadżykistan

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań –  (WWL 2017: liczba: 58 / miejsce: 35. WWL 2016: liczba punktów: 58 /  miejsce: 31.)

Główne siły napędowe prześladowań:
Siłami napędzającymi prześladowania dotykające chrześcijan w Tadżykistanie są dyktatorska paranoja (która zrodziła się z komunistycznej i post-komunistycznej opresji), a także – w mniejszym stopniu – islamski ekstremizm.

Kontekst:
Wkrótce po wyborach parlamentarnych, które odbyły się w marcu 2015 r., wygranych oczywiście przez zwolenników prezydenta Emomaliego Rahmona, w państwie nastąpiła pewna zmiana. Zaczęto wprowadzać coraz surowszą legislację dotyczącą kwestii religii. W efekcie tego chrześcijanie doświadczają coraz silniejszej presji ze strony rządu.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
W Tadżykistanie istnieją – i jednocześnie doświadczają różnego typu prześladowań o różnym nasileniu – wszystkie grupy chrześcijan objętych badaniami WWL. Ekspatrianci i imigranci oraz wspólnoty tradycyjne zmagają się z najmniejszą ilością problemów ze strony rządu, gdyż zazwyczaj nie są to grupy aktywnie angażujące się w działania ewangelizacyjne. Wspólnoty konwertytów (w tym wypadku osób porzucających islam – MBB) biorą na siebie cały impet prześladowań ze strony państwa, jak i rodziny, przyjaciół oraz lokalnych społeczności. Nietradycyjne kościoły protestanckie są aktywne w kwestii ewangelizacji, przez co doświadczją napaści, gróźb, aresztowań i kar finansowych – zwłaszcza jeśli ich kościoły nie są oficjalnie zarejestrowane. 

Obszary życia i przemoc fizyczna:

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan nieco się obniżył w porównaniu z okresem WWL 2016, ale wciąż pozostaje bardzo wysoki.
  • Presja jest bardzo wysoka w obszarach życia prywatnego, życia w państwie i życia w kościele, a osiąga wysoki poziom w obszarach życia w rodzinie i życia w społeczeństwie.  Jest to typowe dla sytuacji, w której dyktatorska paranoja to główna siła napędowa prześladowań podsycanych przez rząd.
  • Presja będąca wynikiem islamskiego ekstremizmu jest obecna przede wszystkim w obszarach życia prywatnego, życia w rodzinie oraz życia w społeczeństwie. Odczuwana jest przede wszystkim przez osoby będące MBB a jej źródłem jest głównie środowisko społeczne.
  • Wskaźnik obrazujący przemoc fizyczną wzrósł dwukrotnie w porównaniu z okresem WWL 2016, jednak pomimo to pozostaje na niskim poziomie.
  • Ogólnie rzecz biorąc, prześladowania w Tadżykistanie spowodowane są przede wszystkim  represyjnymi działaniami rządu dążącego do przejęcia kontroli nad wszystkimi obszarami życia.

Prognozy na przyszłość:
Rząd wywiera silną presję na wszystkie „odchylające się od normy” grupy, włączając w to chrześcijan. Zaostrzając już istniejące prawa oraz wymuszając ich bezwzględne przestrzeganie, rząd wywiera dodatkową presję na mniejszość chrześcijańską. W szczególności prawo dotyczące młodzieży stawia chrześcijan (oraz inne dotknięte nim mniejszości religijne) w sytuacji prawnego impasu, ponieważ nie jest oczywiste, jakie działania są dozwolone, a jakie zakazane. Reżim upodabnia się do innych represyjnych rządów Azji Środkowej – dlatego też sytuacja chrześcijan prawdopodobnie pogorszy się w najbliższej przyszłości. Presja ze strony środowisk społecznych (odczuwana głównie przez MBB) pozostanie na podobnym poziomie