Prześladowania w Malezji

Malezja

50
ŚIP
2022
Malezja
Religia
Islam
Ustrój
Monarchia Konstytucyjna
Ranking poprzednie lata
40
Malezja
Chrześcijan
3,03
Populacja
33.29
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Wrogość etniczno-religijna
Życie prywatne: 12.500
Życie w rodzinie: 11.100
Życie w społeczeństwie: 11.400
Życie w państwie: 11.300
Życie w kościele: 14.200
przemoc fizyczna: 1.900

Sytuacja chrześcijan w Malezji

Miejsce w rankingu

Miejsce 50 / 63 pkt (ŚIP 2021: Miejsce 46 / 63 pkt)

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

Osoby, które porzucają islam, w tym konwertyci na chrześcijaństwo, spotykają się z presją i przemocą, ponieważ od każdego etnicznego Malajczyka oczekuje się, że będzie muzułmaninem. Odejście od islamu nie tylko narusza konstytucję, ale także godzi w rodzinę i społeczeństwo. Rzymscy katolicy, metodyści i organizacje pozarządowe (NGO) są obserwowani przez władze. Jednakże najczęstszym celem ataków są grupy protestanckie, ponieważ zazwyczaj to one najbardziej angażują się w ewangelizację.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletną dokumentację w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Malezja jest rządzona przez koalicję złożoną ze Zjednoczonej Malezyjskiej Organizacji Narodowej (UMNO) i Partii Islamskiej Malezji (PAS). Co pięć lat wybierany jest monarcha spomiędzy dziewięciu regionalnych sułtanów, którzy jako Zgromadzenie Władców mają prawo weta w kwestiach dotyczących islamu. Coraz silniejsze są głosy radykalnych islamistów. PAS w stanie Kelantan ogłosiła, że będzie dążyć do wprowadzenia zmian w tradycyjnej ludowej ceremonii i tańcu „Main Puteri”, dzięki którym stanie się  zgodny z szariatem, a poseł PAS publicznie nazwał Biblię „wypaczoną księgą” i odmówił wycofania swojego oświadczenia lub przeprosin. PAS (rządząca w koalicji z UMNO) była jednym z niewielu organów rządowych na świecie, który pogratulował talibom objęcia władzy w Afganistanie. Chociaż mottem rządu jest „Jedna Malezja”, odwieczna praktyka dyskryminacji mniejszości etnicznych innych niż malajskie trwa nadal w niezmienionej formie, dając pierwszeństwo w urzędach publicznych i siłach zbrojnych „bumiputra” (ludziom tej ziemi lub innymi słowy, ludności malajskiej). Podejrzewa się, że hasło „Keluarga Malaysia” promowane przez nowy rząd, sprawujący władzę od września 2021 roku, jest jedynie zapowiedzią preferencyjnego traktowania Malajów.

Malezyjska konstytucja definiuje Malajów jako wyznawców islamu. Malajskie organizacje muzułmańskie i politycy często ostrzegają przed rzekomym programem chrystianizacji. System prawny Malezji i jej instytucje polityczne są pod silnym wpływem islamu. Wszystkie dzieci w szkołach państwowych są zobowiązane do uczęszczania na zajęcia z islamu, a na uniwersytecie istnieje obowiązkowy przedmiot dla wszystkich studentów o nazwie „cywilizacja islamska i azjatycka”, który przez wielu uważany jest za instrument rządowy służący islamizacji.

Kontekst religijny

Liczba wyznawców

%

chrześcijanie

3.028.000

9,1

muzułmanie

18.739.000

56,3

wyznawcy hinduizmu

2.098.000

6,3

buddyści

1.783.000

5,4

wyznawcy religii etnicznych

1.104.000

3,3

wyznawcy judaizmu

100

0,0

wyznawcy judaizmu

76.000

0,2

ateiści

39.300

0,1

agnostycy

131.000

0,4

inne

6.290.400

18,9

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Sytuacja jest podobna w całym kraju. Mimo to islamska praca misyjna wśród chrześcijan, zwłaszcza wśród bumiputra, koncentruje się na Malezji Wschodniej. Wskutek migracji muzułmanów stan Sabah kilka lat temu przestał być stanem większości chrześcijańskiej, a Sarawak jest nim tylko na papierze.

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Islamski ekstremizm

Malezja uważana jest za kraj umiarkowanego islamu i etnicznej tolerancji, ale ta reputacja zmienia się w ostatnich latach. Rząd podjął próbę wprowadzenia prawa szariatu w stanie Kelantan. W sprawach rodzinnych sądy świeckie często orzekają na korzyść matki dziecka niebędącej muzułmanką, dlatego ojcowie czasami decydują się przejść na islam. Oznacza to, że sprawa trafia do sądu szariatu i opieka nad dzieckiem zostaje przyznana muzułmańskiemu ojcu. Policja woli egzekwować decyzje sądu szariackiego, ponieważ jest to dla niej mniej kłopotliwe. Konstytucja zabrania Malajom konwersji na inne religie i ogranicza propagowanie religii niemuzułmańskich. Konwertyci na chrześcijaństwo mogą doświadczać przemocy oraz nacisków ze strony rodzin, ponieważ konwersja jest dla nich hańbą.

Paranoja dyktatorska

Obie partie rządzącej koalicji, UMNO i PAS, opowiadają się za dominacją muzułmanów malajskich i ich uprzywilejowanym traktowaniem. (UMNO ma za sobą historię gry kartami religijnymi i rasowymi w celu utrzymania się u władzy)

Wrogość etniczno-religijna w połączeniu z ekstremizmem islamskim

Polityka i społeczeństwo są silnie napędzane przez etniczny instynkt przetrwania i wiarę w wyższość malajskiej grupy etnicznej. Choć jest to wyraźnie połączone z motywami religijnymi i zdominowane przez nie, jako że każdy Malaj musi być muzułmaninem. Należy wspomnieć o tym, że wyraźnie odgrywa to rolę w misyjnym ruchu ‘dakwah’, który agresywnie zabiegał o dotknięte ubóstwem społeczności tubylcze w Malezji Wschodniej, kusząc obietnicami i intratnymi zyskami.

4. Kogo dotykają prześladowania?

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Społeczności te składają się z chrześcijan rzymskokatolickich, anglikanów i metodystów, którzy doświadczają pewnej dyskryminacji, ale w mniejszym stopniu niż konwertyci lub społeczności nietradycyjne.

Społeczności konwertytów

Według prawa, apostazja jest karana śmiercią, choć ten przepis nie jest w stosowany w praktyce. W niektórych regionach chrześcijanie nawróceni z islamu mogą się zgromadzać. Wszyscy oni jednak spotykają się z różnym stopniem sprzeciwu ze strony rodziny, lokalnej społeczności i władz.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Kategoria ta obejmuje baptystów i zielonoświątkowców. Często spotykają się z monitoringiem, doświadczają dyskryminacji, zastraszania i nękania.

5. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 12.5
Życie w rodzinie 14.3
Życie w społeczeństwie 11.5
Życie w państwie 11.6
Życie w kościele 10.2
przemoc fizyczna 3.3

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt. Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt (6 x 16,7 = 100).

Życie prywatne

Muzułmanie malajscy nie mogą legalnie dokonywać konwersji z islamu na inną religię w żadnym stanie z wyjątkiem Sarawak, gdzie proces ten jest długi i żmudny. Partia Islamskiej Malezji (PAS) chce, aby karą za apostazję była śmierć, ale jak dotąd starania te utknęły w martwym punkcie. Konwertyci z islamu na chrześcijaństwo mogą zostać ukarani lub wysłani do islamskiego „centrum oczyszczania”, gdzie wywiera się na nich presję, aby powrócili do islamu. Istnieje wytyczna Departamentu Fatwy, która mówi, że jeśli muzułmanin planuje uczestniczyć w wydarzeniu bożonarodzeniowym, nie powinno tam być choinki i dekoracji świątecznych. Zakazuje ona również muzułmanom uczestniczenia w uroczystościach bożonarodzeniowych, w których „przemówienia lub gesty pochwalają religię niemuzułmańską”.

Życie rodzinne

Dzieci urodzone w małżeństwach, w których jedno z rodziców jest muzułmaninem, są automatycznie rejestrowane jako muzułmanie i potrzebują zgody obojga rodziców na oficjalną konwersję. System oświaty jest stronniczy, przychylny światopoglądowi wywyższającemu Malajów i islam, dyskryminując mniejszości. Wszystkie dzieci muzułmańskie muszą uczęszczać na zajęcia edukacji islamskiej w szkołach. Dzieci konwertytów są nękane, dyskryminowane i poddawane naciskom, aby przeszły na islam. Bardzo często zdarza się, że chrześcijańskie dzieci są zastraszane przez rówieśników w szkole i poza nią przy użyciu poniżających i upokarzających obelg, które często przeplatają się z obelgami rasowymi.

Życie w społeczeństwie

Uniwersytety publiczne nadal stosują system limitów, w którym studentom bumiputra (Malajowie i rdzenni mieszkańcy) przysługuje wyższy limit, podczas gdy dla pozostałych studentów jest mniej dostępnych miejsc. Artykuł 153 konstytucji dopuszcza system limitów w dostępie do administracji państwowej. Dlatego też w sektorze publicznym preferowani są Malajowie, a mniejszości etniczne i religijne nie są akceptowane. W związku z tym mniejszości etniczne i religijne rzadko ubiegają się o te stanowiska.

Życie w kraju

Konstytucja zabrania wyznawcom innych religii propagowania swojej wiary wśród muzułmanów malajskich. Dla etnicznych Malajów legalna konwersja na wiarę chrześcijańską jest praktycznie niemożliwa, gdyż sprzeciwia się temu konstytucja i mogą oni zostać oskarżeni o apostazję. Spółki niebędące własnością Malajów muszą mieć przynajmniej jednego Malaja jako członka zarządu. Chrześcijanie są często oczerniani w rządowych mediach. Sztandarowym przykładem tego było oszczercze wideo o arcybiskupie Julianie Leowie z Kuala Lumpur, opublikowane na Facebooku w maju 2021 r., w którym oskarżono go o realizowanie rzekomego 25-letniego planu powolnego oczyszczania kraju z muzułmańskiej większości. Mniej więcej w tym samym czasie w Malezji ukazał się e-book pod tytułem „Demaskując chrześcijański spisek”.

Życie w kościele

Przyjmowanie malajskich konwertytów do kościołów jest bardzo ryzykowne, zwłaszcza w zachodniej Malezji, dlatego spotykają się oni potajemnie. Przywódcy kościelni są naturalnym obiektem wrogości ze strony grup religijnych lub etnicznych, zwłaszcza gdy uważa się, że ich kościoły angażują się w ewangelizację wśród muzułmanów. Porwanie pastora Raymonda Koha w biały dzień w lutym 2017 r. wywołało wstrząs wśród społeczności chrześcijańskiej. Miejsce jego pobytu jest nadal nieznane, a sprawców nie odnaleziono. Ustalenia wskazują na zaangażowanie w porwanie specjalnego oddziału policji.

W marcu 2021 r. Sąd Najwyższy ostatecznie orzekł, że zakaz używania przez chrześcijan słowa „Allah” jest niezgodny z konstytucją. Ówczesny rząd zadeklarował odwołanie się od tego orzeczenia, tak więc nadal nie ma pewności co do używania słowa „Allah” w odniesieniu do „Boga”.

W okresie sprawozdawczym ŚIP 2022 wiceminister ogłosił, że rząd przygotował cztery nowe ustawy mające na celu wzmocnienie prawa szariatu w Malezji. Wśród nich jest ustawa o kontroli rozwoju religii niemuzułmańskich. Chociaż minister prawa stwierdził, że żadna taka propozycja nie została przedstawiona w ostatecznym projekcie, kościoły i członkowie innych mniejszości religijnych byli zaniepokojeni i twierdzili, że taka ustawa byłaby sprzeczna z zapisami konstytucji Malezji. Nawet jeśli tym razem projekt nie został przyjęty, jest to znak, że mniejszości religijne w Malezji spotykają się z coraz bardziej zorganizowaną opozycją i ograniczeniami.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • W maju 2021 r. w spreparowanym nagraniu video na Facebooku, które zyskało ogromną popularność, arcybiskup Kuala Lumpur, Julian Leow, został oskarżony o realizację rzekomego 25-letniego planu powolnej eliminacji większości muzułmańskiej z kraju. Wcześniej użył analogii do „gotowania żaby”, aby opisać sytuację, w jakiej znajdują się wspólnoty chrześcijańskie.
 • W kwietniu 2021 r. chrześcijański poseł Steven Sim został oskarżony o „chrystianizację”, gdy udzielał wsparcia ludziom w swoim okręgu wyborczym, którzy zmagają się z ekonomicznymi skutkami pandemii.

6. Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2022

50

63,45

2021

46

63,25

2020

40

62,48

2019

42

59,83

2018

23

65,30

Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: Prawa kobiet są osłabiane przez przepisy, które przewidują wyjątki dla prawa szariatu. Kobietom porzucającym islam na rzecz chrześcijaństwa grozi przemoc seksualna lub przymusowe małżeństwo z muzułmaninem. Odnotowano przypadki  tak zwanych „pułapek miłosnych”, w których muzułmańscy mężczyźni namawiają chrześcijanki, aby ich poślubiły i zachęcają je do przejścia na islam. Czasami wymusza się na chrześcijance małżeństwo, aby zapewnić rodzinie wsparcie finansowe. Pandemia COVID-19 spowodowała nasilenie przemocy domowej, co z dużą dozą prawdopodobieństwa miało wpływ na chrześcijanki będące w takich małżeństwach.

 • Przymusowy ubiór religijny
 • Przymusowy rozwód
 • Wymuszone małżeństwo
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc seksualna

Mężczyźni: Po okresie niestabilności politycznej powodem do niepokoju dla malezyjskich chrześcijan jest nowy rząd. Rząd zobowiązał się do podpisania Deklaracji ONZ dotyczącej eliminacji nietolerancji i dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd, ale skrajnie konserwatywne ugrupowania muzułmańskie stanowczo się temu sprzeciwiają, gdyż obawiają się, że będzie to zachętą do apostazji i prozelityzmu muzułmanów. Mężczyźni oraz chłopcy są często celem ataków takich grup. Prześladowania, które zazwyczaj dotykają chrześcijańskich mężczyzn, przybierają formę zastraszania z rąk samozwańczych stróżów prawa lub monitorowania przez władze religijne.

 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc słowna

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Szyici nie przestają być postrzegani jako zagrożenie, ponieważ ich nauki różnią się od islamu sunnickiego. Preferencyjne traktowanie etnicznych Malajów przez rząd dotyka hinduistów, buddystów i wyznawców tradycyjnych religii chińskich, podobnie jak chrześcijan.

9. Modlitwa

Módl się za Malezję:

 • Módl się z mieszkańcami Malezji, którzy zamiast pozostawać w zgodzie z religijnymi prawami swojego kraju, wolą naśladować Jezusa. Proś Boga, aby przyniósł im duchowe pokrzepienie, którego tak bardzo potrzebują w sytuacji odosobnienia.
 • Wahadło polityczne w Malezji odchyliło się od wolności religijnej i bezpieczeństwa dla nawróconych na chrześcijaństwo na niekorzyść. Proś o wolność religijną i bardziej bezstronne stosowanie praw i zasad.
 • Proście Pana, aby obdarzył większą liczbę lokalnych partnerów kreatywnymi pomysłami takimi jak pamięci USB i Biblie audio, po to, aby Słowo Boże i inne materiały budujące wiarę trafiły do rąk wierzących i poszukujących Boga w Malezji.

Malezja: Informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Malezji

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!