Metodologia Światowego Indeksu Prześladowań

Jak powstaje indeks?

Ludzie ukryci za liczbami

Cierpienie prześladowanych chrześcijan nie można przedstawić za pomocą liczb i wykresów. Za każdą liczbą kryją się konkretni ludzie. Każdy z nich z własną historią cierpienia, jak również jest świadectwem wielkiej odwagi i wiary. Poznając metodologię Światowego Indeksu Prześladowań musimy mieć tego pełną świadomość.

Światowy Indeks Prześladowań został zaaprobowany przez Międzynarodowy Instytut Wolności Religijnej.

Blisko prześladowanych chrześcijan

Open Doors działa w ponad 70 krajach, w których wolność religijna jest bardzo ograniczona. Naszym celem jest zapewnienie duchowego i materialnego wsparcia prześladowanym chrześcijanom. Prowadzenie tego typu pracy możliwe jest jedynie w ukryciu poprzez naszych miejscowych pracowników i partnerów. Dzięki temu jesteśmy blisko tych chrześcijan. Pomaga nam to lepiej poznawać i rozumieć lokalne warunki prześladowanych chrześcijan w ich środowisku oraz dostosować projekty do ich potrzeb.

Tworzenie Światowego Indeksu Prześladowań

Światowy indeks badań (ŚIP) jest opracowywany zgodnie z wypracowywaną przez lata metodologią. Obejmuje to między innymi kwestionariusz ankietowy skierowany do ekspertów w trzech obszarach: analitycy zespołu ŚIP, naukowcy i eksperci Open Doors (w ścisłej współpracy z przywódcami kościołów lokalnych) oraz zewnętrzni eksperci. Dane z tych źródeł są pozyskiwane w celu określenia pozycji kraju w Światowym Indeksie Prześladowań. Proces powstawania jest wspierany przez zewnętrznych naukowców.

Cele pracy nad Światowym Indeksem Prześladowań

Poprzez corocznej publikacji Światowego Indeksu Prześladowań informujemy opinię publiczną o dramatycznie pogarszającej się sytuacji wielu prześladowanych chrześcijan. W tej sposób:

  1. Kościół cieszący się wolnością może poznać sytuacje ich prześladowanych braci i na nią odpowiadać,
  2. mobilizujemy opinię publiczną oraz polityków do działania na rzecz prześladowanych chrześcijan,
  3. tworzymy fundament do modlitwy za prześladowanych braci i siostry w Chrystusie.

Celem monitorowania prześladowań jest zwrócenie uwagi świata na dramatyczną sytuację milionów chrześcijan oraz pokazanie ich tragicznego losu.

Przemoc jest najbardziej jaskrawych przejawem prześladowań, ale nie jest to ich jedyna cecha. Prócz tego, że chrześcijanie doświadczają przemocy poprzez dokonywanie aktów terroru, pobicia, morderstwa, przymusowe wysiedlenia, muszą również mierzyć się każdego dnia z ogromną presją społeczną.

Siły napędowe prześladowań

Aby zrozumieć sytuację prześladowanych chrześcijanami i móc im lepiej pomóc, nieustannie staramy się identyfikować główne siły napędowe prześladowań. Fanatyczny islam jest powodem największych prześladowań, ale nie jest on jedyną siłą. Również komunistyczna opresja, nacjonalizm religijny, czy dyktatorska paranoja są poważnymi faktorami ucisku osób, które zaufały Chrystusowi. W większości monitorowanych przez Open Doors krajów wymienione siły napędowe prześladowań występują równolegle.

Dodatkowe kryteria oceny

WVI 2017 MethodikŚwiatowy Indeks Prześladowań rozwinął  „koncepcję  pięciu obszarów życia”,  aby  określić  przejawy  i następstwa prześladowania tak dokładnie, jak to możliwe. Dzięki indywidualnej analizie każdej z tych dziedzin możliwe jest bardzo dokonane zróżnicowanej oceny panującego ucisku („squeeze”) względem każdego z obszarów. Szósty element analizy przenika potencjalnie wszystkie pięć obszarów życia.

  

Privatleben1. Życie prywatne: Każdy człowiek ma prawo do bezpiecznego życia prywatnego. W zakresie praw człowieka mowa tu o wolności słowa i sumienia. W zakresie wolności religijnej o „forum internum”. Czy chrześcijanie mogą w swoim własnym domu modlić się i studiować Pismo  Święte? Czy muszą obawiać się niezapowiedzianych wizyt i ich konsekwencji?

 

 

Familienleben2. Życie rodzinne: Każdy człowiek jest członkiem jakiejś rodziny. Obok indywidualnej sfery prywatnej właśnie ten obszar należy do najbardziej osobistych. Czy państwo lub krewni próbują uniemożliwić chrześcijanom praktykowanie ich wiary lub głoszenie jej innym? Ta forma prześladowania jest szczególnie trudna dla chrześcijan nawróconych z islamu, ale również dla innych konwertytów.

 

 

Gesellschaftliches Leben3. Życie społeczne: Każdy człowiek żyje w otoczeniu pewnej grupy ludzi o określonych cechach. W krajach, gdzie przynależność do plemienia lub grupy etnicznej ma duże znaczenie, może ona oznaczać utrudnienia w życiu chrześcijan. Czy oni mogą bez przeszkód wykonywać codzienne czynności i brać udział w życiu społecznym, na przykład korzystać z publicznych studni? Czy lokalne władze albo wpływowe osoby, na przykład duchowi przywódcy, wykorzystują wiarę chrześcijan jako pretekst, by ich dyskryminować, grozić im lub wręcz podburzać przeciwko nim resztę społeczności?

 

Leben im Staat4. Życie w państwie: Każdy człowiek żyje w jakimś kraju. Pod tym kątem poddano ocenie rolę rządu centralnego oraz władz lokalnych: czy kontrolują one życie swoich obywateli? Czy chrześcijanie są wolni i mogą swobodnie uczestniczyć w społeczeństwie obywatelskim i w życiu publicznym? Czy są traktowani jako obywatele drugiej kategorii? Czy w ustawodawstwie lub wymiarze sprawiedliwości dochodzi do ograniczania wolności wyznania?

 

 

Kirchliches Leben5. Życie w kościele: Każdy chrześcijanin jest członkiem Kościoła lub wspólnoty. Czy chrześcijanie mają zapewnioną wolność praktykowania swojej wiary we wspólnocie? Jeśli występują jakieś ograniczenia, to jak bardzo są one dotkliwe? W debatach na temat praw człowieka, gdy mowa jest o przestrzeganiu wolności wyznania, czynnik wspólnoty ma szczególnie duże znaczenie.

 

 

Physische GewaltKolejnym, decydującym aspektem jest kwestia „przemocy fizycznej”. Problemy w tym zakresie dotyczą wszystkich pięciu wymienionych obszarów, w których dochodzi do faktycznych ataków na chrześcijan w związku z wyznawaną przez nich wiarą oraz na ich budynki. Uważnie przyglądając się temu aspektowi, można uniknąć sytuacji, w której pojedyncze, niekiedy spektakularne akty przemocy wykrzywiają ogólny obraz, przez co rzeczywisty stopień prześladowań mógłby zostać przedstawiony nie do końca zgodnie z prawdą.

Podsumowanie

Światowy Indeks Prześladowań Open Doors nie stanowi statystyki, w której prześladowani chrześcijanie są tylko liczbami. Należy zdać sobie sprawę z cierpienia każdego z nich i udzielić im pociechy i wsparcia. W pierwszej kolejności ŚIP ma motywować do modlitwy za wszystkich prześladowanych chrześcijan, a następnie do udzielania im niezbędnego wsparcia.

Więcej o Światowym Indeksie Prześladowań

Naruszanie praw człowieka

W wielu częściach świata chrześcijanom odmawia się prawa do wolności wyznania, ale także innych praw chronionych Międzynarodową Kartą Praw Człowieka. W tej sekcji znajdziesz wiele przykładów naruszeń praw człowieka wobec chrześcijan.