Wizja i wartości Open Doors

Vision und Werte von Open Doors

Nasza misja

Jako ciało Chrystusa wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani.  Zadaniem nas chrześcijan, którzy cieszą się wolnością jest pomoc prześladowanym braciom i siostrom.  Dlatego jesteśmy służbą międzywyznaniową pracującą od ponad 60 lat w ponad 60 krajach świata, w których znacząco łamane są prawa chrześcijan.


Nasza wizja 

Pragniemy umocnić Kościół Chrystusa cierpiący ucisk, aby mógł żyć wiarą w pełnej wolności religijnej, a także, wspierać Go, by mógł swobodnie głosić Ewangelię i pozyskiwać uczniów dla Jezusa.

Robimy to poprzez:

  1. wzmacnianie prześladowanego Kościoła za pomocą dostarczania Pisma Świętego, materiałów chrześcijańskich oraz przeprowadzanie kursów edukacyjnych,
  2. wzmacnianie uciskanych wyznawców Chrystusa, a także przygotowywanie chrześcijan na mające nadejść prześladowania,
  3. zachęcanie chrześcijan z tzw. wolnego świata do gorliwej modlitwy i aktywnej współpracy na rzecz prześladowanego rodzeństwa w Chrystusie (1 Kor 12,26).

Biblia zobowiązuje nas jako chrześcijan do pomocy naszym prześladowanych braciom i siostrom w wierze. Open Doors jest międzywyznaniową służbą, która nawołuje chrześcijan na całym świecie do wspierania tych, którzy cierpią prześladowanie z powodu swojej wiary.


Nasze wartości

  • Jesteśmy częścią Ciała Chrystusa. Jesteśmy dla innych.
  • Naszą motywacją jest służenie Prześladowanemu Kościołowi.
  • Żyjemy Słowem Bożym.
  • Jesteśmy ludźmi modlitwy.
  • Nasze życie i praca wypływają z wiary.
  • Jesteśmy oddani i poświęceni Jezusowi, Jego powołaniu i zleceniu.
  • Naszym jedynym celem jest oddawanie czci i chwały Bogu.


Kredo

Apostolskie wyznanie wiary jest tym, w co głęboko wierzymy.

Wyznanie wiary

Wierzę w Boga,
Ojca,
Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego jedynego,
Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Dziewicy,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan,
umarł i pogrzebion;
Zstąpił do piekieł;
trzeciego dnia zmartwychwstał
wstąpił na niebiosa;
siedzi po prawicy Boga
Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie
sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
Ciała zmartwychwstanie
Żywot wieczny.