Wiadomości

8 marca 2019

Światowy Dzień Kobiet; kobiety w prześladowanym Kościele

Prześladowanie ze względu na płeć – wyniki badań przeprowadzonych przez Open Doors

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet chrześcijańska organizacja Open Doors zwraca uwagę na sytuację kobiet prześladowanego Kościoła. Kobiety są często podwójnie dotknięte prześladowaniami, ze względu na ich wiarę, jak i płeć. W wielu krajach są one uważane za gorsze od mężczyzn i cierpią z powodu dyskryminacji i nierówności, ale w wielu przypadkach dzieje się tak także z powodu ich wiary w Jezusa Chrystusa. Grupa World Watch Research, która jest częścią Open Doors, opublikowała wyniki badania dotyczącego prześladowania ze względu na płeć.

Zdjęcie: Chrześcijańskie kobiety na nabożeństwie w Bangladeszu
Zdjęcie: Chrześcijańskie kobiety na nabożeństwie w Bangladeszu

Różnice między mężczyznami i kobietami w kontekście prześladowań

Badanie potwierdza, że wiele światowych trendów, dotyczących prześladowań na tle religijnym jest związanych z płcią i często odzwierciedlają one stereotypowe role płci w kontekście społecznym. Podczas gdy chrześcijańscy mężczyźni są szczególnie mocno dotknięci niekorzystną sytuacją ekonomiczną i ograniczonym dostępem do miejsc pracy, chrześcijańskie kobiety często padają ofiarą napaści na tle seksualnym.

Badanie opiera się na licznych wywiadach z ofiarami, w połączeniu ze szczegółową analizą danych zebranych w ponad 60 krajach. Prześladowanie na tle religijnym chrześcijan (mężczyzn) można zatem scharakteryzować jako celowe, intensywne i oczywiste. Natomiast prześladowanie chrześcijańskich kobiet na całym świecie ma charakter złożony i wiąże się z przemocą i działaniem w ukryciu.

Kluczowe wnioski.

Na podstawie przeprowadzonego badania nad prześladowaniami ze względu na płeć w kontekście Światowego Indeksu, możemy wyciągnąć cztery podstawowe wnioski:

  1. Wykluczenie społeczno-ekonomiczne i przemoc fizyczna wobec chrześcijańskich mężczyzn stanowią duże obciążenie dla wspólnot chrześcijańskich.
  2. Przemoc seksualna jest często wykorzystywana jako środek sprawowania władzy i kontroli nad chrześcijańskimi kobietami.
  3. Kobiety nawrócone na chrześcijaństwo są szczególnie narażone na areszt domowy, przymusowe małżeństwa, gwałt, przymusowe rozwody i pozbawienie opieki nad dziećmi, niezależnie od wyznawanej wcześniej religii.
  4.  Przymusowe małżeństwa i rekrutacja przez armie i bojówki to dwa rodzaje prześladowań, które najbardziej dotykają młodych dorosłych chrześcijan.

Ponadto zaobserwowano pewne często powtarzające się czynniki prawne i społeczne, które zwiększają podatność chrześcijan na konkretne formy prześladowania i torują drogę do ukierunkowanego prześladowania. Jak można przeczytać w profilach krajów w Światowym Indeksie Prześladowań (podpunkt „Prześladowanie mężczyzn i kobiet”) w wielu krajach wygrywają siły, które zagrażają lub wręcz niszczą rodziny oraz społeczności osób bezpośrednio dotkniętych prześladowaniami.

Proszę, módl się o kobiety prześladowanego Kościoła:

  • Módl się o ochronę dla uprowadzonych, maltretowanych i odrzuconych kobiet.
  • Módl się, aby Jezus pocieszył je i uzdrowił.
  • Módl się, aby rodziny dotknięte prześladowaniem mogły zostać uzdrowione i aby stały się miejscem schronienia dla dzieci.
  • Módl się, aby decydenci zarówno na szczeblu lokalnym, jak i rządowym zajęli się tą kwestią i podjęli odpowiednie działania w celu ochrony kobiet oraz mężczyzn.