Wiadomości prasowe

Malezja: zmiana religii tylko za zgodą sądów szariackich

Sąd Najwyższy odsyła czterech chrześcijańskich wnioskodawców do islamskich władz

(Open Doors Polska) - 27 lutego Sąd Najwyższy Malezji odrzucił pisma czterech wnioskodawców, którzy chcieli zostać oficjalnie uznani za chrześcijan. Chodziło o przejście z islamu na chrześcijaństwo. W uzasadnieniu wyroku pięciu sędziów wskazało, że wnioski w związku z odrzuceniem islamu podlegają jurysdykcji sądów szariatu.

Zdjęcie: Pałac Sprawiedliwości w Putrajaja
Zdjęcie: Pałac Sprawiedliwości w Putrajaja

Chrześcijanie nadal uważani za muzułmanów

Trzech z wnioskodawców to dawni chrześcijanie, którzy zgodzili się przejść na islam z powodu małżeństwa z partnerami muzułmańskimi. Po niepowodzeniu dwóch małżeństw i śmierci jedno ze współmałżonków, chcieli wrócić do chrześcijaństwa i mieć na to potwierdzenie w oficjalnych dokumentach. Czwarty wniosek złożyła była muzułmanka, która została ochrzczona już w 2009 roku. Zgodnie z doniesieniami lokalnych mediów, wszystkie cztery osoby musiały odbyć rozmowy doradcze z powodu odrzucenia islamu, ale po ich zakończeniu podtrzymały swoją decyzję. Ze względu na wyrok sędziego z 27 lutego, są oni nadal oficjalnie uznawani za muzułmanów.

Dantejskie sceny przed sądem

Po publicznym ogłoszeniu wyroku na dziedzińcu sądu w stolicy prowincji Kuching (stan Sarawak) odbyły się burzliwe sceny. Wielu muzułmanów krzyczało "Allahu akbar" (Allah jest największy) i nękało obecnego tam katolickiego arcybiskupa Kuching, Simona Petera Poha. Z obawy przed atakiem przez wzburzony tłum został odprowadzony do samochodu.

Prawo islamskie nadrzędne w stosunku do prawa cywilnego

Malejowie, największa grupa etniczna w Malezji, postrzegają islam jako elementarną część swojej tożsamości. Odwrócenie się od islamu jest uważane za poważne przestępstwo zgodnie z prawem islamskim (szariatem). W ostatnich dziesięcioleciach konserwatywny islam zyskał na znaczeniu; jego przedstawiciele coraz częściej domagają się, aby Malezja była krajem muzułmańskim.
W międzyczasie wzrosła liczba ataków na kościoły i liderów chrześcijańskich. Sądy cywilne zrzekły się części swojej jurysdykcji na rzecz szariatu w sprawach dotyczących kwestii religijnych, mających związek z islamem.

Chrześcijański obrońca praw człowieka skomentował orzeczenie Sądu Najwyższego, mówiąc: "[Ten wyrok] oznacza, że wolność religijna, która jest konstytucyjnie regulowana przez prawo cywilne, została podporządkowana prawu muzułmańskiemu". Zgodnie ze swoją konstytucją Malezja jest państwem świeckim, w którym islam jest główną religią. Jednak islamiści uważają konstytucję za przestarzały relikt z czasów kolonialnych.

W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors Malezja zajmuje obecnie 23 miejsce (w ubiegłym roku: 31.) wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Źródła: World Watch Monitor, Open Doors

Prosimy, módlcie się za chrześcijan z Malezji:

  • Módlmy się za wnioskodawców, aby umocnili swoją tożsamość, jako chrześcijanie i trwali w swojej decyzji.
  • Módlmy się, aby wszystkie kościoły w kraju kontynuowały swoją działalność bez przeszkód.
  • Módlmy się za malezyjski rząd i sądownictwo, aby rządzący, pomimo wszelkich nacisków ze strony islamskich sił, chronili mniejszości w kraju.
  • Módlmy się za wszystkich muzułmańskich liderów, aby spotkali Jezusa Chrystusa.