Światowy Indeks Prześladowań 2024

Kuwejt

Sytuacja chrześcijan w Kuwejcie

Miejsce w rankingu

Miejsce 49 / 64 pkt (ŚIP 2021: Miejsce 48 / 63 pkt)

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

Cudzoziemscy chrześcijanie cieszą się stosunkowo dużą swobodę wykonywania praktyk religijnych,  jednak zarejestrowane miejsca kultu są zbyt małe w stosunku do liczby gromadzących się tam chrześcijan, co może prowadzić do napięć między wspólnotami. Pozyskanie nieruchomości dla celów kultu religijnego jest niezwykle trudne. Prozelityzm jest surowo zabroniony, a osobom, które ewangelizują, grozi deportacja. Konwertyci z islamu są pod presją ze strony zarówno rodziny, jak i lokalnej społeczności, aby wyrzec się chrześcijaństwa. Są oni narażeni na dyskryminację, nękanie, nadzór policyjny i zastraszanie przez radykalne grupy. Co więcej, konwersja z islamu nie jest oficjalnie uznawana i może prowadzić do problemów prawnych w sprawach dotyczących praw osobistych oraz własności. Konwertyci z islamu wśród imigrantów doświadczają presji podobnej do tej w ich ojczystych krajach, ponieważ często żyją we własnych społecznościach narodowych lub etnicznych. Liczba doniesień o śmierci, aresztowaniach lub aktach przemocy na tle religijnym jest raczej niska.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletną dokumentację w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Kuwejt jest monarchią konstytucyjną i był pierwszym krajem arabskim w Zatoce, który miał wybierany parlament. Kraj stara się utrzymać neutralną pozycję na szczeblu międzynarodowym i plasuje się lepiej niż jego sąsiedzi w dziedzinie swobód obywatelskich i wolności prasy. Mimo to sprzeciw polityczny jest tłumiony oraz istnieją poważne problemy z prawami pracowników-migrantów.

Zgodnie z konstytucją religią państwową jest islam, a prawo islamskie jest głównym źródłem ustawodawstwa. Konstytucja gwarantuje jednak wolność praktyk religijnych, o ile „nie jest to sprzeczne z porządkiem publicznym lub obyczajami”. 70% Kuwejtczyków to sunnici, ale istnieje znaczna mniejszość szyicka. Większość chrześcijan stanowią imigranci, ale istnieje niewielka liczba konwertytów z islamu. Około 290 osób to rdzenni chrześcijanie z Kuwejtu.

Kontekst religijny

Liczba wyznawców

%

chrześcijanie

520.000

11,9

muzułmanie

3.612 000

82,8

wyznawcy hinduizmu

164.000

3,8

agnostycy

35.000

0,8

2. Gibt es regionale Unterschiede?

Kuwejt jest bardzo małym krajem, więc niebezpieczeństwa czekające na chrześcijan, szczególnie konwertytów z islamu, są zależne od tego, do jakiej społeczności przynależą, a nie od regionu, w którym mieszkają.

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Ekstremizm islamski

Społeczeństwo jest na ogół konserwatywne. W przeszłości Kuwejtczycy byli bardziej tolerancyjni wobec niemuzułmanów, lecz rosnący wpływ radykalnych grup islamskich, które nie chcą chrześcijan w kraju, zmienił nastawienie do chrześcijan. Obywatele Kuwejtu walczyli w ramach sił Państwa Islamskiego (IS) w Iraku i Syrii. Społeczeństwo i rząd egzekwują konserwatywne obyczaje islamskie w miejscach publicznych, na przykład poprzez narzucenie zasad ubioru, zakaz spożywania alkoholu oraz zwalczanie wszelkiej krytyki islamu.

Antagonizm klanowy

W Kuwejcie plemienność łączy się z islamem, co silnie wpływa na konwertytów na chrześcijaństwo. Konwersja uważana jest nie tylko za zdradę religijną, ale także za nielojalność wobec rodziny i plemienia. Rodziny często izolują konwertytów, aby wywrzeć na nich presję, dzięki której powrócą do islamu.

Paranoja dyktatorska

Chociaż Kuwejt ma jeden z najsilniejszych parlamentów w regionie, rządząca sunnicka rodzina królewska nadal ma znaczący wpływ na życie obywateli. Państwo nakłada wiele restrykcji na mniejszości religijne. Rejestracja kościoła to skomplikowana i długotrwała procedura, a rząd nie dopuszcza żadnej krytyki spraw państwowych. (W 2016 r. dwóch posłów, którzy krytykowali rząd i ich zwolenników, otrzymało wyroki więzienia). Imigranci, którzy wypowiadają się przeciwko rządowi, są najczęściej deportowani, a dziennikarze, których artykuły „obrażają emira”, trafiają przed sąd.

4. Kogo dotykają prześladowania?

Wspólnoty chrześcijan ekspatriantów

Cudzoziemscy stanowią większość wśród chrześcijan w Kuwejcie. Istnieje siedem oficjalnie uznanych kościołów chrześcijańskich: Narodowy Kościół Ewangelicki (Protestancki), Kościół rzymskokatolicki, Melchicki Kościół Greckokatolicki, Koptyjski Kościół Ortodoksyjny, Kościół Ormiański, Kościół greckokatolicki i Kościół anglikański. Zgromadzenia mogą prowadzić nabożeństwa bez ingerencji rządu, pod warunkiem, że nie przeszkadzają sąsiadom ani nie naruszają przepisów dotyczących prozelityzmu.

Społeczności konwertytów

Konwertyci z islamu są pod presją rodziny, społeczności, radykalnych muzułmanów i władz. Naciski obejmują dyskryminację, nękanie, monitorowanie przez policję i zastraszanie. Odejście od islamu nie jest oficjalnie uznawane i może prowadzić do problemów prawnych w sprawach dotyczących praw osobistych oraz własności.

5. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 13.5
Życie w rodzinie 13.7
Życie w społeczeństwie 9.8
Życie w państwie 12.3
Życie w kościele 13.1
przemoc fizyczna 1.1

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt. Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt (6 x 16,7 = 100).

Życie prywatne

Chociaż konwersja z islamu na chrześcijaństwo nie jest prawnie zabroniona, oficjalnie uznaje się jedynie konwersję na islam. Kuwejt jest społeczeństwem konserwatywnym i plemiennym, a konwersja postrzegane jest jako zdrada islamu i wartości rodzinnych, dlatego napotyka zaciekły opór. Chrześcijańscy imigranci mogą zostać oskarżeni o prozelityzm, jeśli w rozmowie poruszą tematy związane z wiarą i religią. Grozi im za to deportacja. Noszenie krzyżyka może wywołać negatywne uwagi lub innego rodzaju nękania, zwłaszcza w przypadku chrześcijan pracujących w kuwejckich domach.

Życie rodzinne

Wszystkie dzieci urodzone w kuwejckich rodzinach, w tym w rodzinach konwertytów, uważane są za muzułmanów. Kuwejcka chrześcijanka ze środowiska muzułmańskiego może legalnie poślubić wyłącznie mężczyznę, który urodził się jako muzułmanin. Konwertyci często tracą prawo do spadku po zmarłych rodzicach, gdyż opuszczając islam, zhańbili rodzinę.

Życie w społeczeństwie

Chrześcijanie są kontrolowani nie tylko przez rząd, ale także przez społeczeństwo. Obywatele informują służby bezpieczeństwa o przypadkach działalności ewangelizacyjnej. Konwertyci są dyskryminowani i mają ogromne trudności ze znalezieniem pracy. Chrześcijańscy imigranci mogą doświadczać dyskryminacji w miejscu pracy. Ich wiara jest w zazwyczaj tylko dodatkowym „słabym punktem”, gdyż dyskryminacja ma na ogół podłoże etniczne.

Życie w kraju

Konstytucja stwierdza, że islam jest religią państwową, a konwersja z islamu nie może być uznana z powodu przepisów prawa islamskiego dotyczących apostazji. Mile widziane są jedynie takie organizacje chrześcijańskie, które przynoszą wyraźną korzyść społeczeństwu Kuwejtu, na przykład szpitale.

Życie w kościele

Rząd zabronił pracy w kraju misjonarzom niemuzułmańskim. Otwarta integracja konwertytów w ramach wspólnot kościelnych lub organizowanie działań skierowanych do młodzieży muzułmańskiej jest postrzegana jako prozelityzm. Sprzedaż materiałów chrześcijańskich jest dozwolona tylko na terenie kościoła. W ostatnich latach doszło do deportacji chrześcijanina (cudzoziemca), który rozpowszechniał literaturę chrześcijańską.t.

Przemoc

Ze względu na restrykcje związane z pandemią COVID-19 działalność chrześcijańska znacznie osłabła, w wyniku czego odnotowano mniej incydentów z użyciem przemocy. Ogólnie rzecz biorąc, po nawróceniu większość kuwejckich konwertytów szuka schronienia poza krajem, co wskazuje na bardzo wysoki poziom nacisku.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym
Rzadko odnotowuje się akty przemocy przeciwko chrześcijanom. Incydenty, w których ofiarami są chrześcijańscy imigranci, prawdopodobnie nie są odnotowywane, ponieważ publikowanie szczegółów nie leży w niczyim interesie; ofiara chce zachować swoją pracę, a inni nie są zainteresowani rejestrowaniem takich zdarzeń. Ponadto, trudno jest stwierdzić, czy złe traktowanie jest wynikiem dyskryminacji na tle religijnym.

Szacuje się jednak, że tysiące przyjezdnych chrześcijan spotyka się z nadużyciami, których liczba wzrosła podczas pandemii COVID-19. Według raportu Amnesty International („All Work No Pay”, 2019), pomimo obietnic poprawy warunków, tysiące cudzoziemskich pracowników nadal cierpi z powodu nadużyć w pracy. We wcześniejszym raporcie („My Sleep Is My Break”, 2014) Amnesty International zwróciła uwagę na praktyki wykorzystywania seksualnego pracownic przyjezdnych, z których wiele jest chrześcijankami.

6. Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2022

49

63,57

2021

48

63,07

2020

43

61,89

2019

43

59,76

2018

34

61,17

7. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: W kraju, w którym liczba ludności napływowej przewyższa ludność rodzimą, złe traktowanie zagranicznych pokojówek, z których wiele jest chrześcijankami, jest poważnym problemem. Wykorzystywanie seksualne jest niezwykle rozpowszechnione, a COVID-19 nasilił przemoc domową. Chrześcijanki z Kuwejtu, pochodzące ze środowisk muzułmańskich, spotykają się z silną presją rodziny, by odrzucić nową wiarę. Grozi im areszt domowy, molestowanie seksualne, rozwód i wydanie za mąż za muzułmanina. Grożą im także zabójstwa honorowe. Kobiety ze środowisk muzułmańskich nie mogą poślubić niemuzułmanów, co ogranicza możliwość zakładania chrześcijańskich rodzin.

 • Brak możliwości prawnej zawarcia małżeństwa z chrześcijaninem
 • Przymusowy rozwód
 • Uwięzienie przez rodzinę/areszt domowy
 • Przemoc seksualna

Mężczyźni: Wśród niewielkiej liczby kuwejckich konwertytów na chrześcijaństwo źródłem największej presji są członkowie rodziny i lokalnej społeczności. Najbardziej odczuwają to kobiety i dziewczęta, następnie młodsi mężczyźni, a następnie starsi mężczyźni, co odzwierciedla ogólny status i poziom wolności. Mężczyźni, którzy nawracają się na chrześcijaństwo, ryzykują odrzuceniem rodziny, tracąc jednocześnie szacunek i wsparcie finansowe. Często prowadzi to do tego, że konwertyci z islamu na chrześcijaństwo są zmuszeni do opuszczenia domu rodzinnego, co stwarza trudności w zatrudnieniu i poważnie ogranicza perspektywy małżeństwa. Chrześcijańscy mężczyźni są szczególnie narażeni na dyskryminację w pracy.

 •  Brak dostępu do społeczności/portali  społecznościowych
 •  Pozbawienie prawnej możliwości zawarcia małżeństwa z chrześcijanką
 •  Przemoc ekonomiczna w pracy/biznesie
 •  Przymus opuszczenia domu

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Mniejszości religijne (takie jak społeczność szyicka) doświadczają dyskryminacji i muszą prowadzić swoją działalność z dużą dozą ostrożności. Hindusi, buddyści i sikhowie mogą uczestniczyć w prywatnych praktykach religijnych w swoich domach, ale nie mają swoich miejsc sprawowania kultu i muszą uważać, aby nie przeszkadzać sąsiadom i nie informować innych o wydarzeniach religijnych. Konserwatywne grupy w parlamencie traktują wszystkie niemuzułmańskie działania religijne z podejrzliwością i regularnie się im sprzeciwiają. W ostatnich latach przed sądem postawiono kilku obrońców praw człowieka, a także inne osoby oskarżone o szerzenie ateizmu i sekularyzmu.

9. Modlitwa

Módl się za Pakistan:

 • O ochronę chrześcijan w Kuwejcie.
 • Aby zaprzestano wykorzystywania seksualnego migrujących pracowników poszukujących pracy w tym kraju. Proś Pana, aby uzdrowił wszystkich tych, którzy tego doświadczyli.
 • O mądrość i odwagę dla chrześcijan, którzy starają się mówić innym o Jezusie.

Kuwejt: Informacje i pomoc

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!