ŚIP Nepal

Nepal

32
ŚIP
2019
Nepal
Religia
Hinduizm
Ustrój
Republika Demokratyczna
Ranking poprzednie lata
25
ISO
NP
Nepal
Chrześcijan
1,23
Populacja
29.62
Islamski ekstremizm
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 12.400
Życie w rodzinie: 11.400
Życie w społeczeństwie: 10.600
Życie w państwie: 10.900
Życie w kościele: 11.900
przemoc fizyczna: 7.000

ŚIP 2019: Dynamika prześladowań

Wprowadzenie

Okres badawczy: 1 listopada 2017 - 31 października 2018

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań (ŚIP)

Z wynikiem 64 punktów Nepal zajął 32 pozycję w ŚIP 2019. W ŚIP 2018 kraj ten z taką samą liczbą punktów zajął 25 miejsce. Chrześcijanie prześladowani są głównie przez hinduskich radykałów, którzy tym samym w środowisku pełnym konfliktów etnicznych dolewają oliwy do ognia. W porównaniu do poprzedniego okresu badawczego w obecnym wzrosła ilość aktów przemocy.

Siły napędowe prześladowań

Religijny nacjonalizm

Większość prześladowań chrześcijan w Nepalu jest spowodowana działaniem radykalnych grup hinduskich, które walczą o powrót rządów religii hinduskiej w kraju. Grupy te powiązane są z podobnymi organizacjami działającymi na terenie sąsiadujących Indii. Rząd Nepalu do tej pory nie był motorem prześladowań, jednak od momentu wprowadzenia nowej konstytucji w 2015 r. wolność wyznaniowa i religijna została ograniczona. Dnia 16 października 2017 r. prezydent podpisał ustawę piętnującą konwersje religijne przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony religii hinduistycznej przez rząd. To kolejny sygnał pogarszającej się sytuacji chrześcijan w Nepalu.
Antagonizm plemienny (poziom – średni):
Od czasu do czasu w Nepalu pojawiają się napięcia pomiędzy różnymi grupami etnicznymi. W większości wypadków jest to powiązane ze zjawiskiem religijnego nacjonalizmu.

Źródła religijnego nacjonalizmu

 • Mimo że nie zdarza się to zbyt często na poziomie rządowym, to na poziomie lokalnym urzędnicy państwowi są związani ze społecznościami hinduistycznymi. Wobec tego mogą oni narzucać ograniczenia wolności religijnej, co prowadzi do zastraszania i aresztowań chrześcijan.
 • Liderzy grup etnicznych, zwłaszcza w północnych i południowych częściach kraju, podsycają nietolerancję religijną. Doprowadziło to do wielu incydentów, o które miano później oskarżyć miejscowych ewangelistów i pastorów.
 • Hinduscy przywódcy religijni na każdym szczeblu (lokalnym, prowincjonalnym czy krajowym) starają się wywierać presję oraz osłabiać pozycje innych religii. W związku z tym poziom agresji w Nepalu wzrósł w ciągu ostatnich kilku lat.
 • Agresywne grupy religijne: W kraju istnieje kilka wspólnot i partii hinduistycznych o skrajnych poglądach, które inspirują się poczynaniami swoich odpowiedników z Indii. Ich działalność i wpływy rozszerzają się. Według nich chrześcijaństwo jest religią, która nie powinna funkcjonować w Nepalu.
 • Zwykli obywatele: Zwłaszcza na poziomie lokalnych społeczności Hindusi wywierają naciski na konwertytów i innych chrześcijan.
 • Dalsza rodzina: Rodziny z reguły wywierają ogromny nacisk na konwertytów, aby wrócili do wiary przodków.
 • Partie polityczne: W Nepalskim parlamencie zasiadają przynajmniej dwie partie hinduistyczne, które dążą do przemienienia kraju w państwo wyznaniowe.

Kontekst

Chrześcijaństwo w Nepalu rozwija się od czasu, kiedy rząd przyjął doktrynę świeckiej demokracji w 2008 r., co spowodowane było przemianami w społeczeństwie i naturalnymi katastrofami nawiedzającymi kraj w tamtym czasie. Aż do upadku królestwa w 2008 r. misjonarze chrześcijańscy nie byli wpuszczani do kraju. Dzisiaj Nepal jest domem dla ponad 8000 chrześcijańskich kościołów i ponad miliona wiernych. Chrześcijaństwo przyciągnęło takie mniejszości jak Dalitowie czy Kirata. Według danych Federacji Narodowych Organizacji Chrześcijan Nepalu Dalitowie stanowią nawet 60% wszystkich chrześcijan w Nepalu.

Obecna mapa polityczna kraju mimo wszystko jest dla chrześcijan korzystna. Po pierwsze, obawy jakoby nowa konstytucja Nepalu miała ponownie uczynić kraj oficjalnie hinduskim nie potwierdziły się. Po drugie, wielu polityków i ich partie rozumieją wpływ szybko rosnącej wspólnoty chrześcijan – na poparcia w wyborach. W maju 2017 r. w pierwszych w historii wyborach samorządowych w Nepalu znaleźli się przedstawiciele ewangelicznej mniejszości.

Ważnym śladem wskazującym na historyczną przynależność Nepalu do religii hinduistycznej jest wciąż obecny system kastowy – hierarchiczne rozwarstwienie społeczeństwa datowane na wiele wieków wstecz; może być w jakimś stopniu porównane do różnic klasowych w społeczeństwie europejskim siedem wieków temu, kiedy o możliwościach i przyszłości każdej osoby decydowało pochodzenie. Z takiego systemu trudno było się wybić. Zgodnie z tradycją nazywaną warna istnieją cztery główne kasty (Bramini, Kszatrija, Vajśja, Śudra) oraz szereg grup rozpoznawanych jako Dalitowie – osób od wieków wykluczonych z systemu warna, które po dziś dzień uznawane są za niedotykalne. Wielu chrześcijan w Nepalu wywodzi się właśnie spośród niedotykalnych. Przemawia do nich akceptacja, z jaką spotykają się pośród swoich nowych współwyznawców. Większość chrześcijan w Nepalu należy do niższej, niezamożnej warstwy społeczeństwa.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

Społeczności chrześcijan ekspatriantów

Grupa ta to głównie obcokrajowcy spotykający się podczas odrębnych zamkniętych zgromadzeń. Takie wspólnoty niemal nie angażują się w aktywną ewangelizację. Do tej pory pozostawały też poza kręgiem zainteresowania ze strony hinduskich radykałów, ale można spodziewać się, że w momencie, kiedy zapisy nowej konstytucji wejdą w życie, ograniczenia dotkną również tę grupę.
Tradycyjne społeczności chrześcijańskie: Niewątpliwie największą z nich stanowi jak dotąd Kościół Rzymskokatolicki; jest też kilka parafii Kościoła Obrządku Wschodniego. Wspólnoty te wydają się być skupione na sobie i niezaangażowane w działania ewangelizacyjne. W rezultacie niezmiernie rzadko są wystawione na akty wrogości ze strony hinduskich radykałów.

Społeczności konwertytów

Wierzący pochodzący ze środowiska religijnego Hindu stanowią największą grupę chrześcijan w Nepalu. W ciągu ostatnich lat ich liczba gwałtownie wzrosła. To właśnie ci ludzie doświadczają najsilniejszych prześladowań ze strony najbliższych, sąsiadów, lokalnych przedstawicieli władz czy religijnych przywódców hinduistycznych.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Wspólnoty z tej grupy to w większości Kościoły niezależne. Nawróceni na chrześcijaństwo z hinduizmu przyłączają się zazwyczaj do takich właśnie społeczności. Ze względu na ich zaangażowanie w działania ewangelizacyjne Kościoły te doświadczają silnych prześladowań.
Obszary życia i przemoc fizyczna w perspektywie pięcioletniej

 Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 12.400
Życie w rodzinie: 11.400
Życie w społeczeństwie: 10.600
Życie w państwie: 10.900
Życie w kościele: 11.900
przemoc fizyczna: 7.000
 • Średni współczynnik prześladowań chrześcijan w Nepalu, pomimo spadku z 11,8 w okresie badawczym ŚIP 2018, pozostaje na bardzo wysokim poziomie (11,4).
 • Wszystkie dziedziny życia wykazują bardzo wysoki współczynnik ucisków. Wyjątkiem jest życie społeczne, dla którego poziom prześladowań jest tuż pod wskaźnikiem dla bardzo wysokiego stopnia. Najwyższe noty ma kategoria życie prywatne, co odzwierciedla ograniczenia narzucane przez środowisko hinduskie. Dotyka to przede wszystkim konwertytów.
 • Wynik określający stopień przemocy wobec chrześcijan jest bardzo wysoki i podwyższył się z 4,6 w ŚIP 2018 do 7,0 w ŚIP 2019. Wzrost ten wynika z ilości odnotowanych ataków na kościoły oraz przypadków pobitych, aresztowanych i skazanych na kary więzienia chrześcijan. Znane są również osoby, które w wyniku kierowanych w ich stronę gróźb musiały wyprowadzić się z domu lub miasteczka.

Życie prywatne

Nowi wierzący muszą być bardzo ostrożni w sposobie wyrażania swojej pobożności, szczególnie jeśli są jedynymi chrześcijanami w całej rodzinie. Niechęć wobec nich ze strony rodziny i lokalnej społeczności, głównie w wioskach, sprawia, że samo posiadanie chrześcijańskiej literatury może być niebezpieczne. Jeżeli wierzący żyją w rodzinie oddanej hinduistycznym praktykom religijnym, to Biblia i inne materiały o treściach chrześcijańskich muszą być dobrze schowane i używane z największą ostrożnością. Wszelkie próby dzielenia się swoją wiarą z najbliższymi są bardzo źle widziane. Chrześcijaństwo traktowane jest jak obca religia, atrakcyjna szczególnie dla ludzi z niższych kast. Konwertyci są bacznie obserwowani. Istnieją doniesienia o studentach w Katmandu, którzy zaraz po tym jak nawrócili się na chrześcijaństwo, w trakcie swoich studiów byli zmuszani przez rodzinę do natychmiastowego powrotu do domu.

Życie rodzinne

Zorganizowanie chrztu wiary stało się ryzykowne ze względu na możliwe oskarżenia o głoszenie ewangelii pośród uczestników ceremonii. Z kolei odprawienie ślubu w obrządku chrześcijańskim wiąże się z ryzykiem ostrego sprzeciwu ze strony bliskich. Wynika to z obawy, że ceremonia taka mogłaby utwierdzić nowo nawróconego w wierze. Chrześcijanie zmuszani są do chowania swoich zmarłych współwyznawców w ukryciu bądź do kremacji zwłok zgodnie z przyjętym zwyczajem. Kościoły spotykają się z odmową w kwestii pozyskania ziemi na cmentarze. Wychowywanie dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami chrześcijańskimi napotyka na silny opór ze strony całej rodziny, a także często – własnego współmałżonka. Dzieci ludzi wierzących są zmuszane do przyswajania niechrześcijańskich treści i szykanowane przez swoich rówieśników. Izolacja takich osób w rodzinie jest powszechna i znane są przypadki przymuszania chrześcijan do opuszczenia rodzinnego domu.

Życie w społeczeństwie

Od 2017 r. społeczeństwo stało się bardziej wrogie wobec chrześcijan. W życiu codziennym spotykają się oni z wyrazami niechęci i obstrukcji. Szczególnie w małych wioskach w głębi kraju wierzący znajdują się pod ciągłą presją ze strony rodziny i sąsiadów. Często nakłania się ich do wyrzeczenia się swojej wiary. Niechęć przekłada się także na bojkot biznesów prowadzonych przez chrześcijan. Uczniowie z tych rodzin narażeni są na przejawy dyskryminacji ze strony zarówno rówieśników, jak i nauczycieli. Szczególnie źle przyjmowana jest odmowa uczestnictwa w obrzędzie Pudża, kiedy to oddaje się cześć niezliczonej rzeszy bóstw i bogiń religii hinduistycznej.

Życie w państwie

Wspomniana już kilkakrotnie nowa ustawa zasadnicza w części III „Prawa Fundamentalne” w paragrafie 5 ustęp o religii stanowi, co następuje: „Każdy obywatel, mając na względzie powszechnie przyjęte tradycje, może praktykować i wyznawać swoją religię zgodnie z pierwotnym przekazem. Zgodnie z powyższym żadna osoba nie powinna zmieniać swojej religii”. Wciąż trwają prace nad wprowadzeniem na dowodach tożsamości oznaczenia przynależności religijnej i wyznania. Lokalne media tłumaczą obecność i stały wzrost liczby chrześcijan jako efekt przekupstwa ze strony cudzoziemców. Chrześcijanie padają również ofiarą kampanii oczerniających, a grupy hinduskich radykałów fałszywie ich oskarżają i dezinformują społeczeństwo, powodując tym samym rosnący brak zaufania do nich. Niestety robią to zupełnie bezkarnie, podczas gdy fałszywie oskarżani chrześcijanie niejednokrotnie spotykali się z niesprawiedliwym wyrokiem.

Życie w Kościele

Państwo nie uznaje prawnie Kościołów jako takich. Własność poszczególnych wspólnot rejestrowana jest na osoby prywatne. Wsparcie dla oficjalnie działających Kościołów nie istnieje. Zgodnie z doniesieniami z różnych lokalnych źródeł, zaraz po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi w 2015 r., rząd ogłosił program wsparcia dla odbudowy hinduskich świątyń, meczetów oraz buddyjskich miejsc kultu, nie wspominając przy tym o chrześcijańskich kościołach, co tylko pokazuje poziom uprzedzenia względem chrześcijan. Zgromadzenia i spotkania Kościoła są przerywane i zakłócane. Takie przypadki odnotowano w rejonie Dhading. Wszelka aktywność Kościołów jest i będzie coraz intensywniej monitorowana przez lokalne władze oraz grupy radykałów w celu ograniczenia konwersji i przeciwdziałania jakimkolwiek formom ewangelizacji. Wzmianka w kanadyjskim czasopiśmie satyrycznym o rzekomym transporcie Biblii w miejsce pomocy humanitarnej w 2015 r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów, pomimo swojego humorystycznego charakteru, przez radykalne grupy hinduskie, zarówno w Nepalu, jak i w Indiach, została potraktowana poważnie. Pokazuje to, jak ryzykowne zaczyna być posiadanie bądź też dystrybucja Biblii oraz innych materiałów o treści chrześcijańskiej.

Przemoc

Prześladowania w Nepalu nasilają się wraz z rosnącą presją wywieraną przez radykalnych hinduistów na wyznawców innych religii. Poziom przemocy jest co prawda niższy niż w sąsiadujących Indiach, ale od 2017 r. wyraźnie rośnie. Przykładowo: podczas okresu badawczego ŚIP 2019 odnotowano 74 poważne przypadki pobicia chrześcijan oraz 7 przypadków zaatakowanych i zniszczonych kościołów; dnia 6 lipca 2018 r. pewne małżeństwo zostało oficjalnie deportowane do swoich rodzinnych krajów – Filipin i Indonezji.


Prześladowania ze względu na płeć

Kobiety

Nepal jest społeczeństwem patriarchalnym, gdzie kobiety mają mniej możliwości. Ze względu na ogromną liczbę obowiązków domowych są one trzymane w czterech ścianach, a edukacja i jakiekolwiek wyjście do szerszego grona są ograniczone do minimum. W związku z tym kobiety przechodzą na chrześcijaństwo zazwyczaj w sytuacji, gdy zostaną świadkami uzdrowienia lub innego cudu w rodzinie. Początkowo poddawane są presji zwłaszcza emocjonalnej – ze strony członków rodziny (mężów, rodziców, teściów). Później doświadczają również przemocy fizycznej, która pojawia się stopniowo wraz z odrzuceniem przez rodzinę i lokalne społeczeństwo. To również sprawia, że kobiety stają się narażone na wykorzystywanie seksualne.

Mężczyźni

Większość mężczyzn i chłopców będących chrześcijanami jest wykluczona ze środowiska rodzinnego i społecznego, są więc krzywdzeni fizycznie, psychicznie i społecznie. Rodzina odmawia im rodowej własności, a rząd na szczeblu lokalnym nie respektuje wobec nich podstawowych praw człowieka i obywatela. Chrześcijanie zazwyczaj są zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania, żyją z nową tożsamością w ciężkiej sytuacji materialnej, zwłaszcza w pierwszym okresie po nawróceniu.

W wielu przypadkach chrześcijańscy mężczyźni są żywicielami rodziny. Gdy są prześladowani, cierpi na tym cała rodzina, przede wszystkim z uwagi na niższe zarobki. Chrześcijanie są bici i wykluczeni społecznie. Lokalna policja często zabiera ich na długie, intensywne przesłuchania. Kiedy w taki sposób cierpią za swoją wiarę, cała rodzina zmaga się z problemami ekonomicznymi i wykluczeniem społecznym.

Prześladowania innych mniejszości religijnych

W Nepalu wszystkie religie poza hinduizmem są prześladowane, są to głównie: muzułmanizm, buddyzm, bahaizm, religia Świadków Jehowy i sikhizm. Aby promować ideę wolności religijnej, wszystkie te wspólnoty połączyły siły i stworzyły ruch o nazwie Dharmik Chautari. Dyskryminowani są również Hindusi z niższych kast.

Przykłady prześladowań

 • W maju 2018 r. AHRC (Azjatycki Komitet Praw Człowieka) otrzymał od THRDA (Zrzeszenie Obrońców Praw Człowieka w Teraju) informację o tym, że mieszkańcom 50 gospodarstw dalickich, mimo udzielonego przez nich wsparcia finansowego i pomocy w budowie, zabroniono wstępu do świątyni sziwy w Jhawani w dystrykcie Bara. (Źródło: AHRC)
 • W październiku 2018 r. rząd wprowadził projekt ustawy mającej oficjalnie umożliwić zagraniczne finansowanie madras. Niektórzy hinduscy politycy, widząc w tym zagrażające bezpieczeństwu narodowemu zaproszenie dla radykalizmu muzułmańskiego, uważają ten projekt za niezgodny z konstytucją. (Źródło: Kathmandu Post)

Prognozy na przyszłość

Aspekt polityczny

Przypuszcza się, że w najbliższym czasie polityczna niestabilność w Nepalu będzie utrzymywała się na podobnym poziomie. Rząd premiera Khadga Prasada Oliego jest przy władzy od 15 lutego 2018 r. To właśnie ten rząd jest odpowiedzialny za wprowadzenie prawa zakazującego zmiany religii.

Prognozy na przyszłość

z perspektywy

Religijnego nacjonalizmu

Pomysł na przywrócenie dawnego porządku i uczynienie Nepalu krajem hinduistycznym zyskuje coraz więcej zwolenników. Obecny rząd przegłosował już ustawę zakazującą zmiany religii. Przez ostatnie dwa lata hinduscy radykałowie zaczęli podejmować różnego rodzaju działania przeciwko osobom niebędącym hindusami. Z pomocą przychodzą im skrajne ruchy hinduistyczne, wzorowane na tych, które działają w Indiach. Grupy związane z radykalnym hinduizmem będą działały coraz prężniej. Wpływ tego czynnika prześladowań prawdopodobnie będzie wzrastać.

Antagonizmu plemiennego

Napięcia etniczne w Nepalu (ściśle związane z nacjonalizmem religijnym) wciąż będą miały miejsce i będą kształtowały politykę wewnętrzną w kraju.

Podsumowanie

W obecnych okolicznościach hinduscy radykałowie mogą bezkarnie kontynuować i poszerzać swoje ataki na nie-hinduskie wspólnoty. Jak do tej pory rząd nepalski nie zrobił nic, aby ich powstrzymać. Chrześcijanie w Nepalu prawdopodobnie będą musieli zmierzyć się z rosnącymi prześladowaniami.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.