Światowy Indeks Prześladowań 2024

Nepal

Sytuacja chrześcijan w Nepalu

Miejsce w rankingu

Miejsce 48 / 64 pkt (ŚIP 2021: Miejsce 34 / 66pkt)

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

Konwertyci z hinduizmu są poddawani największej presji przez członków rodziny i lokalnej społeczności, którzy widzą w nich zdrajców tradycji i odstępców od wiary przodków. Od czasu do czasu hinduistyczni radykałowie wykorzystują trwającą niestabilność polityczną jako pretekst do atakowania chrześcijan. Najczęściej nie ponoszą za to kary. Pojawiają się doniesienia o atakach na kościoły, o pobiciach, aresztowaniach i bezprawnym więzieniu chrześcijan. Wielu chrześcijan opuściło domy i wioski z powodu gróźb. Na poziomie krajowym istnieją pewne ograniczenia prawne, które uniemożliwiają chrześcijanom swobodne uczestniczenie w praktykach religijnych.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletną dokumentację w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

W 2008 roku Nepal zmienił się z monarchii w republikę federalną. Od tego czasu toczy się wiele sporów między partiami politycznymi. Konstytucja z 2015 r., mimo że oficjalnie świecka, ogranicza wolność prozelityzmu i konwersji, uznając je za przestępstwo karalne. Kodeks karny z 2017 r. zakazuje również zachowań religijnych, które zakłócają porządek publiczny lub są sprzeczne z moralnością publiczną.  Dominującą religią w Nepalu jest hinduizm, ale obecne są także społeczności buddyjskie. O tym, że hinduizm był kiedyś religią państwową, nie pozwala zapomnieć system kastowy. Najbardziej zmarginalizowaną grupą są Dalitowie, inaczej nazywani „niedotykalnymi”. Wielu chrześcijan w Nepalu wywodzi się ze środowisk Dalitów.

Kontekst religijny

Liczba wyznawców

%

chrześcijanie

1.341.000

4,4

muzułmanie

1.320.000

4,3

wyznawcy hinduizmu

20.095.000

65,7

buddyści

3.719.000

12,2

wyznawcy religii etnicznych

3.941.000

12,9

wyznawcy bahaizmu

5.100

0,0

ateiści

16.200

0,1

agnostycy

92.000

0,3

inne

48.100

0,2

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Presja wywierana na konwertytach jest silniejsza na obszarach wiejskich niż w miastach.

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Nacjonalizm religijny – hinduizm

Źródłem większości prześladowań chrześcijan w Nepalu są radykalne ugrupowania hinduistyczne. Grupy te znajdują się pod wpływem ruchu Hindutva w Indiach i chcą przekształcić Nepal w państwo hinduistyczne. W parlamencie krajowym są co najmniej dwie hinduistyczne partie polityczne, obie opowiadające się za przekształceniem Nepalu w kraj hinduistyczny.

Antagonizm klanowy w połączeniu z religijnym nacjonalizmem – hinduizmem

W większości przypadków „antagonizm klanowy” miesza się z „nacjonalizmem religijnym”. Jeśli osoba nawrócona z radykalnej hinduistycznej rodziny otwarcie mówi o swojej wierze, może spotkać się z presją i przemocą oraz zostać wyrzucona z domu. Konwertytom odmawia się także prawa do dziedziczenia. Plemienni przywódcy hinduistyczni, szczególnie w północnych i skrajnie południowych regionach Nepalu są nietolerancyjni wobec chrześcijan.

4. Kogo dotykają prześladowania?

Społeczności cudzoziemskich chrześcijan

Zagraniczni misjonarze nie mają prawa wjazdu do Nepalu w celach religijnych. Jeśli okaże się, że zagraniczni goście są zaangażowani w działalność ewangelizacyjną, są natychmiast deportowani do swojego kraju.

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie zazwyczaj nie angażują się w działalność ewangelizacyjną, więc rzadko są narażone na wrogość ze strony radykalnych hindusów, którzy sprzeciwiają się wszelkim działaniom nakierowanym na prozelityzm.

Społeczności konwertytów

Konwertyci z hinduizmu są największą grupą chrześcijan w Nepalu i ich liczba wciąż rośnie. Spośród wszystkich grup chrześcijańskich to ich prawa są najczęściej łamane, a źródłem nacisków są lokalni urzędnicy państwowi, hindustyczni kapłani oraz członkowie rodzin i lokalnej społeczności.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Do tej kategorii należą w większości kościoły niezależne. Konwertyci z hinduizmu zazwyczaj udają się do kościołów, które są aktywne w ewangelizacji i dlatego też doświadczają prześladowań i dyskryminacji.

5. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 12.4
Życie w rodzinie 9.8
Życie w społeczeństwie 9.9
Życie w państwie 13.6
Życie w kościele 12.7
przemoc fizyczna 5.2

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt. Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt (6 x 16,7 = 100).

Życie prywatne

Każdy, kto publicznie wypowiada się na tematy religijne poza swoją najbliższą rodziną lub umieszcza treści religijne w mediach społecznościowych, jest uważany za ewangelizatora. Taka działalność rodzi sprzeciw społeczeństwa, która może przerodzić się w przemoc. Konwertyci utrzymują swoją wiarę w tajemnicy.

Życie rodzinne

Częścią tradycji hinduskiej i buddyjskiej jest kremacja zmarłych po śmierci. Nie ma wspólnych miejsc pochówku, a rząd nie zgadza się na przekazanie terenów na cmentarze chrześcijańskie, więc chrześcijanie chowają swoich zmarłych na terenach prywatnych, co często budzi sprzeciw hinduistycznych i buddyjskich sąsiadów.

Dzieci chrześcijan spotykają się z dyskryminującym zachowaniem lub prześladowaniem. Są wykluczane z zabaw przez kolegów, którym rodzice zabronili bawienia się z chrześcijańskimi dziećmi.

Życie w społeczeństwie

Chrześcijanom (zwłaszcza konwertytom) grozi przemoc ze strony rodziny lub członków lokalnej społeczności. Wszystkie ich działania są monitorowane przez społeczność i lokalnych urzędników, a spotkania w domach chrześcijan są regularnie zakłócane. Lokalna policja i samorządy często zmuszają chrześcijan do przychodzenia do ich biur na przesłuchania.

Życie w kraju

Działalność związana z konwersją religijną jest zakazana, mimo że Nepal oficjalnie jest państwem świeckim. Zakazane jest poruszanie w rozmowach tematów związanych z wiarą i religią, które mogą osłabić wiarę lub przekonania jakiejkolwiek kasty lub grupy etnicznej. Kodeks karny z 2017 r. zakazuje działalności religijnej, która zakłóca porządek publiczny lub jest sprzeczna z moralnością publiczną. W mediach istnieje tendencja do przedstawiania grup ewangelikalnych jako oszustów, którzy zwodzą niewinnych mieszkańców wsi pieniędzmi i fałszywymi obietnicami. Konwersja ukazywana jest w bardzo negatywnym świetle. Chrześcijańskie organizacje pozarządowe (NGO) są nękane przez władze lokalne, które często twierdzą, że organizacje te angażują się w przymusowe nawracanie.

Życie w kościele

Od czasu uchwalenia ustaw antykonwersyjnych nasiliła się inwigilacja działalności chrześcijan przez lokalne rady i członków społeczności hinduistycznej. Prawo Nepalu nie zawiera przepisów regulujących kwestie rejestracji kościołów. Własność kościelna jest zarejestrowana na nazwisko osób prywatnych lub organizacji pozarządowych. Policja zaleca kościołom, aby ze względów bezpieczeństwa nie prowadziły żadnych działań poza budynkami kościelnymi. Chrześcijańskie organizacje pozarządowe i inne organizacje świadczące usługi społeczne zostały poddane surowym restrykcjom. Presja dotyczy zwłaszcza działalności charytatywnej, ponieważ istnieje podejrzenie, że jej celem jest nakłonienie do konwersji. Kilka organizacji charytatywnych otrzymało nakaz usunięcia chrześcijańskich odniesień w swoich dokumentach, w tym nazw wspólnot chrześcijańskich, które założyły daną organizację.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • 20 stycznia 2021 roku nepalskie władze zburzyły kościół Rupantaran Khristiya. Kościół powstał w dzielnicy slumsów w 2013 roku, dzięki hojnej darowiźnie od rodziny, która ofiarowała budynek na cele działalności chrześcijańskiej.
 • W lipcu 2021 mieszkańcy jednej z nepalskich wiosek wypędzili chrześcijanina, który odmówił pochówku ojca zgodnie z tradycją hinduistyczną.
 • 27 września 2021 r. władze Kaski aresztowały czterech Koreańczyków pod fałszywym zarzutem prozelityzmu. Koreańczycy przez lata zapewniali pomoc finansową i darmową naukę sierotom i biednym dzieciom. Lokalni mieszkańcy złożyli w komisariacie policji skargę na Koreańczyków, jakoby mieli nakłaniać dzieci do konwersji. 

6. Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2022

48

63,60

2021

34

65,76

2020

32

64,40

2019

32

64,20

2018

25

63,76

7. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: Konstytucja gwarantuje wolność religijną, ale w Nepalu istnieją również prawa antykonwersyjne oraz prawo o bluźnierstwie. Osobom, które otwarcie deklarują przynależności do kościoła chrześcijańskiego, grożą różne formy prześladowań. Konwertytki narażone są na dyskryminację, ostracyzm społeczny, rozwody, areszt domowy i pobicia. Mogą zostać pozbawione podstawowych praw, w tym prawa do edukacji, dziedziczenia, opieki nad dziećmi, decydowania o swoim życiu. Przemoc fizyczna przychodzi po presji emocjonalnej i psychicznej, a rodziny czasami aranżują przymusowe małżeństwa lub wyrzucają córkę z domu. W patriarchalnym społeczeństwie kobiety i dziewczęta mają mniejsze możliwości korzystania ze swoich praw i mogą być narażone na uporczywe nękanie.

 • Brak dostępu do wspólnoty ludzi wierzących/ sieci społecznych
 • Odmowa przyznania obywatelstwa
 • Ograniczenie dostępu do żywności i wody
 • Dyskryminacja w szkole/ poprzez dostęp do edukacji
 • Wymuszone małżeństwo
 • Wypędzenie z domu
 • Zmuszenie do opuszczenia miasta/kraju
 • Uwięzienie przez rodzinę/areszt domowy
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc seksualna
 • Przemoc słowna

Mężczyźni: Konwertyci są szczególnie narażeni na przemoc fizyczną i psychiczną ze strony rodziny i członków lokalnej społeczności; są wyrzutkami napiętnowanymi przez własne środowisko. Mężczyźni i chłopcy, którym często odmawia się prawa do dziedziczenia, padają ofiarą fałszywych oskarżeń i donosów. W pracy można odmówić im awansu i zmusić do oddawania czci hinduistycznym bóstwom i przestrzegania hinduistycznych świąt. Bici i wykluczani często decydują się na emigrację. Przywódcy kościelni są często głównym celem prześladowań, szczególnie ze strony radykałów hinduistycznych.

 • Brak dostępu do wspólnoty ludzi wierzących/ sieci społecznych
 • Odmowa przyznania obywatelstwa
 • Wydziedziczenie lub odebranie prawa własności
 • Przemoc ekonomiczna w miejscu pracy/biznesie
 • Fałszywe oskarżenia
 • Zmuszenie do opuszczenia miasta/kraju
 • Uwięzienie przez władze państwowe
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc słowna

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Według raportu IRF 2020 Departamentu Stanu USA nepalskie prawo oficjalnie uznaje jedynie klasztory buddyjskie. Wszystkie inne grupy religijne muszą zarejestrować się jako organizacje pozarządowe, aby móc posiadać nieruchomości lub prowadzić legalną działalność. W ostatnich latach policja aresztowała pięciu Świadków Jehowy za prozelityzm, a dwóch deportowała. Wspólnoty muzułmańskie poinformowały, że nadal napotykają trudności w zakupie lub wykorzystaniu ziemi w celu grzebania zmarłych.

9. Modlitwa

Módl się za Nepal:

 • Wielu nepalskich chrześcijan wywodzi się z hinduizmu i po odnalezieniu Jezusa cierpi z powodu odrzucenia przez swoje rodziny. Pomódl się, aby poznali oni rzeczywistość swojej globalnej rodziny w Chrystusie i aby poczuli, że chrześcijanie na całym świecie modlą się razem z nimi.
 • Módlcie się za rząd Nepalu. Niestabilność polityczna w tym kraju sprawia, że życie chrześcijan staje się coraz bardziej niepewne, a ostatnie prawo zakazujące nawróceń sprawia, że podążanie za Jezusem staje się jeszcze trudniejsze. Proś, by Bóg dotknął serc nepalskich rządzących, żeby pozwolili na prawdziwy rozkwit wolności religijnej.
 • Dzięki lokalnym partnerom działalność Open Doors w Nepalu niesie pomoc bardzo wielu ludziom. Proś Boga, aby pobłogosławił te działania i wyposażył Swoich ludzi do "każdego dobrego dzieła" (2 Tymoteusza 3:17), gdy będą innym pokazywać jak żyć ewangelią w Nepalu.

Nepal: Informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Nepalu

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!