Prześladowania w Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska

14
ŚIP
2021
Arabia Saudyjska
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
13
Arabia Saudyjska
Chrześcijan
1,20
Populacja
34.71
Islamski ekstremizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 15.100
Życie w rodzinie: 14.100
Życie w społeczeństwie: 14.400
Życie w państwie: 15.800
Życie w kościele: 16.600
przemoc fizyczna: 2.200

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 15.100
Życie w rodzinie: 14.100
Życie w społeczeństwie: 14.400
Życie w państwie: 15.800
Życie w kościele: 16.600
przemoc fizyczna: 2.200

Jak wyglądają prześladowania w Arabii Saudyjskiej?

Większość saudyjskich chrześcijan to ekspatrianci. Pochodzą z krajów o niskim i średnim dochodzie w Azji i Afryce, ale jest także pewna grupa z Zachodu. Oprócz tego, że są wyzyskiwani i źle opłacani, pracownicy z Azji i Afryki regularnie narażeni są na przemoc werbalną i fizyczną ze względu na ich pochodzenie etniczne i niski status, ale pewną rolę odgrywa tu także ich religia. Poruszanie tematu religii w rozmowach z muzułmanami, czy też gromadzenie się na nabożeństwach jest bardzo ograniczone i wiąże się z ryzykiem aresztowania i deportacji. Z tego powodu imigranci zarobkowi zazwyczaj nie wypowiadają się na temat swoich przekonań religijnych. Niewielka grupa chrześcijan nawróconych z islamu zmaga się z jeszcze silniejszymi prześladowaniami, zwłaszcza ze strony członków rodziny. Muzułmańscy imigranci, którzy nawracają się na chrześcijaństwo, także cierpią z powodu silnych prześladowań, podobnie jak miałoby to miejsce w ich rodzinnym kraju. Saudyjczycy czy obcokrajowcy - większość konwertytów praktykuje wiarę w tajemnicy. Niemniej jednak, niewielka liczba saudyjskich chrześcijan powoli rośnie i stają się oni coraz bardziej odważni, publicznie przyznają się do swoich przekonań w Internecie i chrześcijańskich kanałach telewizji satelitarnej. Takie publiczne wyznanie wiary skończyło się poważnymi reperkusjami ze strony rodzin i władz saudyjskich.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Konsekwencje przejścia na chrześcijaństwo z islamu są najbardziej odczuwalne przez kobiety i dziewczęta, odzwierciedlając ich status w społeczeństwie saudyjskim. W Arabii Saudyjskiej oficjalną religią i prawem jest islam i oczekuje się, że wszyscy obywatele będą muzułmanami. Ze względu na surowy charakter islamskiego społeczeństwa saudyjskiego, w którym kobiety są podporządkowane mężczyznom, kobiety są pod stałą, ścisłą kontrolą męskich członków rodziny. Za sprawę najwyższej wagi uważa się utrzymanie reputacji rodziny. Porzucenie islamu jest jednym z największych grzechów, jakie może popełnić muzułmanin. Chrześcijanki z rodzin muzułmańskich narażone są na silne prześladowania na tle religijnym, które dodatkowo spotęgowane są dyskryminację płciową.  Jeśli najbliższe otoczenie dowie się o nawróceniu na chrześcijaństwo jednej z kobiet w rodzinie, grozi jej przemoc fizyczna, napastowanie werbalne, areszt domowy i przymusowe małżeństwo (czasami jako druga żona) z konserwatywnym muzułmaninem jako środek „naprawczy”. W takich małżeństwach kobiety są narażone na przemoc seksualną i psychiczną. Poza kontekstem małżeństwa częste są przypadki gwałtu i napaści na tle seksualnym, których ofiarami padają tysiące chrześcijańskich lub niemuzułmańskich pokojówek spoza Arabii Saudyjskiej (zwłaszcza z Azji i Afryki). Ten rodzaj pracy i niska pozycja sprzyjają powszechnemu wykorzystywaniu i niewolniczemu traktowaniu. Pokazuje to, jak podrzędną pozycję zajmują kobiety w społeczeństwie saudyjskim i jest przykładem braku ochrony dla samotnych pracujących kobiet.   Uwagi na fakt, że konwertyci na chrześcijaństwo przynoszą wstyd rodzinie, poważnym zagrożeniem są zabójstwa honorowe. W przypadku zamężnych kobiet, kiedy nawracają się na chrześcijaństwo, ryzykują, że mąż się z nimi rozwiedzie i utracą prawo do opieki nad dziećmi, co z kolei oznacza utratę „sieci bezpieczeństwa” w postaci bliższej i dalszej rodziny. W związku z tym wiele kobiet decyduje się ukrywać w tajemnicy fakt nawrócenia lub podejmuje próbę ucieczki z kraju dla własnego bezpieczeństwa. Jedna z saudyjskich konwertytek, która przeżyła zamach na życie, starała się uciec z kraju. Niestety było to niemożliwe, ponieważ prawnie potrzebowała zgody męskiego członka rodziny, aby móc podróżować – a takiej zgody nie otrzymała. Od sierpnia 2019 roku kobiety mogą już ubiegać się o paszport bez zgody mężczyzn w rodzinie, co łagodzi ograniczenia w podróżowaniu. Chociaż jest to pożądana zmiana, rodziny nadal sprawują stałą kontrolę nad przemieszczaniem się kobiet, zazwyczaj zatrzymując ich pieniądze i dobytek lub zamykając je w domu.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Jeśli fakt nawrócenia na chrześcijaństwo wyjdzie na jaw, saudyjscy mężczyźni zapłacą za to wysoką cenę. Wszelkie odstępstwa od normy są szybko zauważane przez członków surowego społeczeństwa islamskiej Arabii Saudyjskiej. Konwertyci znajdują się pod presją rodziny, jak i całego społeczeństwa. Grozi im publiczne poniżenie, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna i groźby – w tym groźba utraty życia oraz utrata wszelkich form pomocy i dostępu do życia społecznego. Konwertyci otrzymują zachętę w postaci dóbr materialnych w nadziei, że powrócą do islamu i zmażą wstyd, jaki przynieśli rodzinie. Jeśli jednak stanie się jasne, że osoba nawrócona nie zmieni decyzji, groźba śmierci staje się bardzo realna. Jeśli konwertyci trafią do aresztu lub więzienia, cierpią całe ich rodziny, ponieważ mężczyźni są zazwyczaj głównymi żywicielami saudyjskich rodzin. Biorąc pod uwagę grożące im prześladowania i potencjalnie paraliżujący wpływ na rodzinę, większość konwertytów wybiera życie w ukryciu.  Oznacza to nawet ukrywanie tej informacji przed własnymi dziećmi w obawie, że członkowie dalszej rodziny lub personel szkolny mógłby odkryć, że odeszli od islamu. 

Co się zmieniło w mijającym roku?

Pomimo spadku o jedno miejsce, sytuacja chrześcijan w Arabii Saudyjskiej nie zmieniła się na lepsze i nadal jest niezwykle trudna. Chociaż odnotowuje się niewielki spadek liczby zgłoszeń dotyczących przemocy i sprzeciwów wewnątrz rodzin, w innych sferach życia obserwuje się niewielki wzrost  (tj. presja w życiu społeczności, życiu w kraju i kościele).

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Poziom prześladowań w Arabii Saudyjskiej jest zasadniczo taki sam w całym kraju, chociaż kontrola społeczna jest prawdopodobnie wyższa na obszarach wiejskich. Wyjątkiem są środowiska ekspatriantów z Zachodu, w których panuje mniejsza kontrola i presja, aby przestrzegać surowych norm islamskich.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Arabii Saudyjskiej?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Arabii Saudyjskiej?
Open Doors wspiera ciało Chrystusa na Półwyspie Arabskim poprzez zachęcanie do modlitwy, rozpowszechnianie Pisma Świętego oraz szkolenie wierzących i pastorów.  

Intencje modlitewne

  • Módl się, aby wierzący w Arabii Saudyjskiej nadal mogli korzystać z Internetu. Aby dzięki temu medium Kościół mógł się powiększać, rosnąć w siłę i jedność.
  • Módl się, aby Pan Bóg objawiał się chrześcijanom, jak i niechrześcijanom w snach i wizjach.
  • Módl się o ochronę dla wszystkich chrześcijan w Arabii Saudyjskiej, o mądrość i dobre decyzje w kontaktach z ludźmi niewierzącymi.  


Modlitwa za Arabię Saudyjską

Panie Jezu, wzmocnij, chroń i prowadź wszystkich wierzących w Arabii Saudyjskiej, którzy podążają za Tobą pomimo grożącego im niebezpieczeństwa. Spraw, aby każdy chrześcijan miał dostęp do niewielkiej sieci wierzących, aby byli dla siebie wsparciem, zachętą i źródłem wiedzy o Tobie. Niech Internet stanie się narzędziem, które przyczyni się do wzrostu i wzmocnienia Kościoła w Arabii Saudyjskiej. Panie spraw, aby społeczeństwo saudyjskie zaczęło traktować kobiety na równi z mężczyznami; obdarz je wolnością decydowania o swoim losie i szacunkiem otoczenia. Amen.