Prześladowania w Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska

11
ŚIP
2022
Arabia Saudyjska
Religia
Islam
Ustrój
Monarchia absolutna
Ranking poprzednie lata
14
Arabii Saudyjskiej
Chrześcijan
1,20
Populacja
35.26
Islamski ekstremizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 13.600
Życie w rodzinie: 14.600
Życie w społeczeństwie: 14.200
Życie w państwie: 14.800
Życie w kościele: 13.800
przemoc fizyczna: 11.500

Sytuacja chrześcijan w Arabii Saudyjskiej

Miejsce w rankingu

Miejsce 11 / 81 pkt (ŚIP 2021: Miejsce 14 / 78 pkt)

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

Większość chrześcijan w Arabii Saudyjskiej to emigranci z krajów o niskich i średnich dochodach w Azji i Afryce, a także z krajów zachodnich. Oprócz tego, że są wyzyskiwani i słabo opłacani, regularnie spotykają się z przemocą słowną i fizyczną ze względu na swoje pochodzenie etniczne i niski status. To, że są chrześcijanami, stanowi dodatkową podstawę złego traktowania. 

Chrześcijanie przebywający na emigracji mają bardzo ograniczone możliwości rozmawiania o swojej wierze z muzułmanami. Grozi im za to zatrzymanie i deportacja. 
Nieliczni saudyjscy chrześcijanie wywodzący się z islamskiego kręgu kulturowego spotykają się z dużą presją, zwłaszcza ze strony swoich rodzin i zazwyczaj utrzymują swoją wiarę w tajemnicy. Zagraniczni muzułmanie nawracający się na chrześcijaństwo spotykają się z przemocą podobną do tej, której doświadczyliby w swoich krajach, ponieważ zazwyczaj żyją we wspólnocie z innymi osobami pochodzącymi z ich krajów ojczystych. 

Arabia Saudyjska jest monarchią absolutną i nie ma tam demokratycznych wyborów na szczeblu krajowym. 

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletne lub skrócone dossier w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Rozległe złoża ropy naftowej uczyniły z Arabii Saudyjskiej jeden z najbogatszych i najnowocześniejszych krajów w regionie. W kraju panuje monarchia absolutna, działalność partii politycznych jest zakazana, nie ma też ogólnokrajowych demokratycznych wyborów. W 2015 r. królem został Salman bin Abd al-Aziz Al Saud. 2 miesiące później Arabia Saudyjska rozpoczęła wraz z 10 innymi krajami kampanię wojskową mającą na celu przywrócenie rządu w Jemenie, który został odsunięty od władzy przez szyickich Huti. Wojna w Jemenie pochłonęła tysiące ofiar wśród ludności cywilnej i spowodowała kryzys humanitarny, co spotkało się z krytyką na całym świecie. Niektóre reformy w Arabii Saudyjskiej w ostatnich latach obejmują zezwolenie kobietom na prowadzenie pojazdów i podróżowanie bez męskiej eskorty, a także znaczne zmniejszenie liczby policji religijnej na ulicach. 

Na terenie Arabii Saudyjskiej znajdują się święte miasta islamu – Mekka i Medyna (tradycyjne miejsca narodzin i pochówku Mahometa). Zdecydowana większość mieszkańców wyznaje islam sunnicki. W Arabii Saudyjskiej islam przyjmuje formę najbardziej radykalną – wahabizm. Zabrania się otwartego praktykowania innych religii. 10-proc. mniejszość szyicka cierpi z powodu dyskryminacji. Ponad 1,2 mln chrześcijan to w większości emigranci z Azji, pracujący tymczasowo w tym kraju. 

Odchodząc od islamu, saudyjscy chrześcijanie podlegają przepisom o apostazji, za którą grozi kara śmierci. W ostatnich latach sądy nie wydały jednak wyroku śmierci za apostazję. Mimo obiecanych reform podręczniki szkolne nadal sieją nienawiść wobec wyznawców religii innych niż islam sunnicki. 

Kontekst religijny

Liczba wyznawców

%

chrześcijanie

1.200.000

3,4

muzułmanie

32.762.035

92,9

hinduiści

721.274

2,0

buddyści

127.223

0,4

przedstawiciele religii etnicznych

70.794

0,2

wyznawcy bahaizmu

7.387

0,0

ateiści

11.696

0,0

agnostycy

235.979

0,7

inne

126.813

0,4

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Ponieważ większość chrześcijan w Arabii Saudyjskiej to emigranci, żyją oni i pracują we wszystkich częściach kraju, w zależności od tego, gdzie są zatrudnieni. Presja, jakiej poddawani są chrześcijanie, jest generalnie taka sama w całym kraju, chociaż kontrola społeczna jest prawdopodobnie większa na obszarach wiejskich. Dotyczy to w szczególności chrześcijan nawróconych z islamu.

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji.

Islamski ekstremizm

Arabia Saudyjska jest definiowana przez wahabizm. Koran i Sunna (dosłownie „Tradycje”) pełnią funkcję konstytucji, a system prawny oparty jest na prawie szariatu. Tylko islam wahabicki może być praktykowany publicznie, a wszyscy obywatele Arabii Saudyjskiej są uważani za muzułmanów. Obowiązuje kara śmierci za apostazję, choć w ostatnich latach nie odnotowano żadnych znanych przykładów egzekucji sądowych za apostazję. 

Antagonizm klanowy

Tożsamość plemienna i klanowa mają silny wpływ na społeczeństwo saudyjskie, np. w kwestiach związanych z małżeństwem, zatrudnieniem, wynajmem lub kupnem nieruchomości. Klany można rozpoznać po nazwisku, które odzwierciedla ich status plemienny. Panuje powszechna pogarda wobec osób, które nie przynależą do żadnego klanu, zwłaszcza wobec niemuzułmańskich emigrantów. Antagonizm klanowy jest wyraźnie związany z islamem i dotyka szczególnie chrześcijan nawróconych z islamu. Odejście od islamu jest naruszeniem honoru rodzinnego i plemiennego i może prowadzić do gwałtownych reakcji ze strony zarówno najbliższej, jak i dalszej rodziny konwertyty.

Dyktatorska paranoja

Arabia Saudyjska jest jedną z nielicznych obecnie na świecie monarchii absolutnych, a rodzina rządząca starannie kontroluje wszelkie tarcia między konkurującymi ze sobą grupami wpływu. Król i książę koronny zrobią wszystko, aby utrzymać status quo. Saudyjscy konwertyci na chrześcijaństwo są postrzegani jako hańba dla reputacji kraju – kustosza dwóch świętych meczetów, dlatego zaprzecza się ich istnieniu. Urzędnicy państwowi często podejmują działania przeciwko chrześcijanom na prośbę członków rodziny lub lokalnej społeczności. Saudyjscy władcy wprowadzili zmiany, które dotykają ekspatriantów, takie jak podniesienie opłat wizowych dla osób pozostających na ich utrzymaniu. 

4. Kogo dotykają prześladowania?

Społeczności chrześcijan ekspatriantów

Chrześcijańscy ekspatrianci (w większości rzymscy katolicy) pochodzą z Afryki, Azji oraz Zachodu i przybywają do Arabii Saudyjskiej w poszukiwaniu pracy. Migranci z krajów o niskich dochodach spotykają się z nadużyciami ze względu na swoje pochodzenie etniczne i niski status społeczny, a także z nieustanną presją, aby przeszli na islam. 

Chrześcijańskim ekspatriantom nie wolno rozmawiać na tematy związane z ich religią z muzułmanami. Wspólnoty nie mają prawa do posiadania swoich budynków, ale duże chrześcijańskie nabożeństwa odbywają się podobno regularnie bez większych zakłóceń ze strony urzędników państwowych lub policji religijnej. 

Do wspólnoty chrześcijan ekspatriantów należą również chrześcijanie nawróceni z islamskiego kręgu kulturowego. Wywodzą się spośród migrantów arabskich, jak również azjatyckich i spotykają się z podobnym traktowaniem jak chrześcijanie w ich krajach ojczystych, ponieważ zazwyczaj są częścią mikrospołeczności kraju ojczystego.

Społeczności konwertytów

Saudyjscy chrześcijanie konwertyci zachowują swoją wiarę w tajemnicy. O chrześcijaństwie dowiadują się z programów telewizyjnych lub internetu, choć są one ściśle regulowane przez władze. 

5. Dane na temat przemocy i presji

Poziom przemocy i presji

Życie prywatne 15.1
Życie w rodzinie 15.1
Życie w społeczeństwie 15.0
Życie w państwie 15.9
Życie w kościele 16.7
przemoc fizyczna 3.1

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt. Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt. (6 x 16,7 = 100).

Życie prywatne

Przepisy Arabii Saudyjskiej przeciwko prozelityzmowi ograniczają chrześcijanom możliwość dzielenia się swoimi przekonaniami. Dla saudyjskich konwertytów wywodzących się ze środowisk muzułmańskich oznacza to często, że nie mogą rozmawiać o swojej wierze, nawet z krewnymi. W przypadku ekspatriantów głośne przyznawanie się do chrześcijaństwa może mieć konsekwencje dla ich sytuacji zawodowej. Reperkusje dla chrześcijan nawróconych z islamu mogą być poważne, ponieważ apostazja może być karana więzieniem lub karą śmierci.

Życie rodzinne

Nieislamskie praktyki religijne są niedozwolone, więc chrześcijanie nie mogą spotykać się na nabożeństwach ani udzielać chrztów i ślubów. Małżeństwa chrześcijan nie są oficjalnie rejestrowane przez państwo. Jeśli okaże się, że saudyjscy rodzice nawrócili się na chrześcijaństwo, mogą stracić prawo do opieki nad swoimi dziećmi.

Zgodnie z prawem chrześcijanki spoza Arabii Saudyjskiej, które wychodzą za mąż za saudyjskich mężczyzn (chrześcijańscy mężczyźni nie mogą żenić się saudyjskimi kobietami), nie mają prawa do opieki nad dziećmi ze względu na konieczność zapewnienia im muzułmańskiego wychowania.

Życie w społeczeństwie

Chrześcijanie nawróceni z islamu są zastraszani. Grozi im utrata pracy. Chrześcijanie są obserwowani przez członków lokalnej społeczności. W przypadku ekspatriantów religia jest odnotowywana w trakcie procesu aplikacyjnego i jakakolwiek wzmianka o chrześcijaństwie może spowodować, że nie zostaną oni zatrudnieni. Dotyczy to głównie migrantów z krajów o niskich dochodach i z tego powodu część z nich rejestruje się jako muzułmanie. 

Życie w kraju

Bluźnierstwo, zniesławianie religii i prozelityzm nieislamski są zabronione, podobnie jak wszelkie publiczne praktykowanie religii innych niż islam. Większość chrześcijan (zarówno Saudyjczyków, jak i obcokrajowców) bardzo dba o to, by ich zachowanie nie zostało uznane za prowokacyjne. Stosują zapobiegawczą autocenzurę, unikając bezpośredniego odwoływania się do religii lub krytykowania islamu. Firmy nie zezwalają na świętowanie Bożego Narodzenia, a ozdoby świąteczne są konfiskowane na granicy. Logotypy firm są również sprawdzane pod kątem obecności niemuzułmańskich symboli religijnych.

Życie w kościele

Zakaz wszelkich form kultu nieislamskiego oznacza, że nie można wybudować ani wynająć żadnego budynku, który mógłby służyć jako kościół. Istnieją dowody na to, że władze rutynowo kontrolują nieformalne stowarzyszenia dla ekspatriantów, które spotykają się w prywatnych miejscach. Wspólnoty chrześcijańskie muszą przestrzegać zasady ścisłej segregacji płciowej, która zabrania mężczyznom i kobietom z różnych rodzin uczestniczyć w nabożeństwach w tym samym pomieszczeniu. Przywożenie do Arabii Saudyjskiej nieislamskich materiałów religijnych w języku arabskim jest zabronione. Media, w tym internet, są rutynowo kontrolowane pod kątem materiałów politycznych, pornograficznych i religijnych uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z islamem.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

Konkretne szczegóły dotyczące aktów przemocy wobec chrześcijan w Arabii Saudyjskiej nie mogą zostać opublikowane ze względów bezpieczeństwa.

6. ŚIP: Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2022

11

80,89

2021

14

78,00

2020

13

78,54

2019

15

76,91

2018

12

78,75

Wynik Arabii Saudyjskiej wzrósł o 3 punkty w porównaniu z ŚIP 2021 ze względu na wzrost liczby incydentów bez użycia przemocy, jak i incydentów z użyciem przemocy. Pierwszy z nich wynika z dostępu do większej ilości informacji o migrantach konwertytach i presji, jakiej doświadczają. Podwyższony wynik dla incydentów z użyciem przemocy nie świadczy w rzeczywistości o pogorszeniu sytuacji, ale raczej o lepszym odzwierciedleniu obecnej sytuacji.

7. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: Saudyjskie kobiety są podporządkowane mężczyznom i znajdują się pod stałą kontrolą. W przypadku konwertytek z islamu presja wywierana jest przede wszystkim przez rodzinę i lokalną społeczność. Grozi im przemoc fizyczna, prześladowania słowne oraz przymusowe małżeństwa z konserwatywnymi muzułmanami jako środek „naprawczy”. Podczas gdy mężczyźni częściej są wyrzucani z domu, kobietom grozi areszt domowy i izolacja. Konwertytki, które mają już mężów, są zmuszane do rozwodu i tracą prawo do opieki nad dziećmi. Biorąc pod uwagę te naciski i realną groźbę zabójstwa honorowego, wiele kobiet decyduje się utrzymywać swoje nawrócenie w tajemnicy. 

Ponadto źródła donoszą, że tysiące niesaudyjskich (zwłaszcza azjatyckich i afrykańskich) pracownic domowych w całym kraju, które są chrześcijankami (lub wyznawczyniami innych religii niż islam), regularnie spotyka się z przemocą seksualną. Powszechne są przypadki gwałtów i napaści na tle seksualnym, a kobiety często traktowane są jak niewolnice.

Mężczyźni: W społeczeństwie zdominowanym przez mężczyzn to właśnie oni płacą wysoką cenę za zmianę religii i przejście na chrześcijaństwo. Według eksperta „stracą wszystko; życie, rodzinę, reputację, pozycję syna, pracę i wsparcie finansowe”. Konwertyci ryzykują, że zostaną publicznie zawstydzeni, pobici, uwięzieni, wyrzuceni z domu i poniżeni. Ewentualnie mogą zostać zabrani do szejka, aby poddać ich „reedukacji”. Jeśli staje się jasne, że nawrócony nie zmieni się, groźba śmierci staje się bardzo realna. Dlatego wielu mężczyzn nie przyznaje się do przejścia na chrześcijaństwo. 

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Muzułmanie szyiccy, mieszkający głównie w Prowincji Wschodniej, spotykają się z dyskryminacją i prześladowaniami. Uważani przez saudyjskich władców za heretyków szyici są dyskryminowani w systemie sprawiedliwości, edukacji, możliwościach zatrudnienia i na stanowiskach rządowych. Szyici dążą do większego udziału w życiu politycznym i większej tolerancji religijnej. Jednak szyickim duchownym i aktywistom broniącym swoich praw grozi aresztowanie, a nawet egzekucja pod zarzutem sprzeciwiania się władzy państwowej.  

9. Modlitwa

Módl się za Arabię Saudyjską:

  • Wielu chrześcijan w Arabii Saudyjskiej to pracownicy pracujący poza swoim krajem ojczystym, którzy ze względu na swój status mniejszości, są aktualnie źle traktowani.
  • Módlcie się za tych wierzących, którzy przyjechali z różnych państw, aby byli chronieni przed złym traktowaniem i mogli znaleźć wspólnotę chrześcijańską, w której będą mogli wzrastać w wierze i zostaną przygotowani do głoszenia ewangelii.
  • Módlcie się za saudyjskich chrześcijan w ukryciu, którzy muszą skrywać swoją wiarę przed przyjaciółmi i rodziną. Proś Boga, aby pomógł im zrozumieć, że nie są sami.
  • Arabia Saudyjska jest domem dla świętych miejsc muzułmańskich - Mekki i Medyny. Saudyjski sposób wyrażania islamu jest często radykalny i restrykcyjnie sprzeciwia się wszelkim odstępstwom. Proś Boga, aby zmiękczał serca przywódców religijnych i przedstawicieli monarchii, aby byli otwarci na dopuszczenie innych religii do swobodnego sprawowania kultu w Arabii Saudyjskiej.

Arabia Saudyjska: informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Arabii Saudyjskiej

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!