Prześladowania w Chinach

Chiny

23
ŚIP
2020
Chiny
Religia
Ateistyczna ideologia państwa
Ranking poprzednie lata
27
ISO
CN
Chiny
Chrześcijan
97,20
Populacja
1420.06
Dyktatorska Paranoja
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 11.600
Życie w rodzinie: 8.400
Życie w społeczeństwie: 11.600
Życie w państwie: 12.800
Życie w kościele: 15.100
przemoc fizyczna: 10.200

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 11.600
Życie w rodzinie: 8.400
Życie w społeczeństwie: 11.600
Życie w państwie: 12.800
Życie w kościele: 15.100
przemoc fizyczna: 10.200

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Chinach

Należy pamiętać, że Chiny są bardzo rozległym krajem, a sytuacja chrześcijan różni się w różnych jego częściach. Niemniej jednak prawdą jest, że sytuacja chrześcijan pogarsza się bez względu na region. Partia komunistyczna w całym kraju wprowadziła politykę sinizacji kościoła. Partia kładzie bardzo duży nacisk na kulturową tożsamość Chińczyków i za wszelką cenę chce ją utrzymać, zwalczając wszystko, co mogłoby jej zagrozić. Ograniczenie dostępu do Internetu oraz mediów społecznościowych, ograniczenie działalności organizacji pozarządowych i przepisy o religii z 2018 r. są ściśle stosowane i swoim zasięgiem obejmują cały kraj, co poważnie ogranicza wolność obywateli Chin. Przymus podporządkowania się jedynej słusznej ideologii gloryfikującej osiągnięcia Partii Komunistycznej, stają się coraz silniejsze i bez wątpienia stanowią największe zagrożenie dla chrześcijan w dłuższej perspektywie.

Zwykło się mówić, że państwo powstrzymuje działalność kościołów zbyt dużych, zbyt zaangażowanych politycznie lub mających powiązania z zagranicą. Obecnie, to powiedzenie to zaledwie wytyczne; wiele kościołów jest pod obserwacją lub są zamykane; nie tylko kościoły niezależne, tzw. kościoły domowe, ale także te należące do usankcjonowanego przez państwo Patriotycznego Ruchu Potrójnej Autonomii. W 2018 r. zakazano internetowej sprzedaży Biblii.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Zmiana miejsca spowodowana jest głównie koncentrowaniem się na ideologii i realizacją nadrzędnego celu, jakim jest utrzymanie rządów partii komunistycznej. Oznacza to bardzo rygorystyczne wdrażanie Ustawy o religii, wprowadzonej w lutym 2018 r., której zasięg obejmuje coraz większą liczbę prowincji. Rezultatem jest rosnąca liczba punktów, szczególnie w obszarach „życie w państwie” i „życie w kościele”.

Punktacja w kategorii „przemoc” nie uległa zmianie; Chiny już otrzymują maksymalną liczbę punktów za niszczenie i konfiskowanie budynków kościelnych, a kampania ta zatacza coraz szersze kręgi i realizowana jest z coraz większą żarliwością.

Życie codzienne chrześcijan w Chinach    

Kościoły znajdują się pod stałą obserwacją, niektóre doświadczyły nalotów przeprowadzonych przez służby bezpieczeństwa, inne zostały zamknięte. Często dochodzi do zatrzymań przywódców kościelnych. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życiu mają zakaz chodzenia do kościoła. W zależności od rejonu kraju represje stosowane są z różnym nasileniem. W niektórych przypadkach, kościoły o ważnej pozycji są bardziej szykanowane, co ma być sygnałem ostrzegawczym dla innych grup religijnych.
Nie ma miejsce dla religii w życiu publicznym Chin. Nauczyciele i personel medyczny są przymuszani do podpisania oświadczeń o braku przynależności religijnej. Osobom starszym w niektórych regionach zagrożono obcięciem emerytur, jeśli nie wyprą się wiary w Jezusa Chrystusa.
Wierzący ze środowisk muzułmańskich i buddyjskich często utrzymują swoją wiarę w tajemnicy. Bywa, że muszą ukrywać Biblie i nie jest im łatwo spotkać się z innymi wierzącymi w bezpiecznym miejscu. Jeśli ich przynależność religijna wyjdzie na jaw, mogą zostać pobici lub nawet zadenuncjowani władzom i trafić na kilka dni do więzienia.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Chinach?    

Nasza służba opiera się obecnie na następujących filarach:

 • zapewnieniu podstawowego biblijnego nauczania oraz kursów uczniostwa najsilniej prześladowanym chrześcijanom w Chinach. Ten rodzaj działań rozbiliśmy na trzy główne grupy wierzących:
  • wierzący ze środowisk muzułmańskich (głównie wywodzący się z islamskich mniejszości narodowych północno-wschodnich Chin)
  • wierzący ze środowisk buddyjskich wywodzący się spośród chińskich mniejszości narodowych.
  • wierzący spośród Hanów. (Hanowie stanowią 92% ludności Chin).
 • wierzący ze środowisk muzułmańskich i buddyjskich doświadczają najsilniejszych prześladowań.
 • w miarę możliwości chcemy dostarczać literaturę chrześcijańską (głównie w postaci cyfrowej) wierzącym ze środowisk muzułmańskich i buddyjskich.
 • organizujemy nauczanie na temat biblijnego radzenia sobie z prześladowaniami oraz kursy uczniostwa w małych grupach w odpowiedzi na zaostrzające się represje i zmniejszanie liczebności większości kościołów. Prowadzenie tego rodzaju szkoleń jest utrudnione w przypadku wierzących ze środowisk muzułmańskich i buddyjskich, a bardziej wykonalne wśród Hanów.
 • kościół Chińczyków Han wyraża chęć współpracy z Open Doors w celu niesienia pomocy prześladowanym grupom chrześcijan, zwłaszcza wierzącym ze środowisk muzułmańskich i buddyjskich.
 • konwertyci na chrześcijaństwo ze środowisk muzułmańskich i buddyjskich często płacą wysoką cenę za nawrócenie. Open Doors organizuje wyżej wymienione szkolenia oraz wsparcie poprzez miejscowych liderów, chcąc dotrzeć do większej grupy wierzących i wspierając stały, Boży wzrost kościoła zmagającego się z prześladowaniami.

Intencje modlitewne

Módl się o wzrost wierzących ze środowisk muzułmańskich i buddyjskich pośród mniejszości narodowych. W newralgicznych rejonach północno-wschodnich Chin małe społeczności chrześcijan są ściśle kontrolowane przez państwo i jednocześnie doświadczają prześladowań ze strony swoich rodzin, przyjaciół oraz lokalnej społeczności

Módl się o chińskich chrześcijan, aby stali silni w obliczu zaostrzających się represji i skutecznie angażowali się w międzykulturowe działania misyjne; módl się o młodych wierzących, aby potrafili prawdziwie podążać za Jezusem i nie ulegali materializmowi.

Modlitwa za Chiny

Panie Jezu, dziękuję Ci za braci i siostry w Chinach. Wzmocnij tych, którzy pochodzą ze środowisk buddyjskich i muzułmańskich, którzy są wypędzani z rodzimych społeczności. Proszę, przekonuj tych, którzy zaostrzają restrykcje wobec kościołów o tym, jak ważna jest wolność religijna. Nich Twoje światło świeci poprzez wierzących, aby inni ludzie mogli Cię poznać i Tobie służy.Amen

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.