Prześladowania w Chinach

Chiny

17
ŚIP
2022
Chiny
Religia
Ateistyczna ideologia państwa
Ustrój
Państwo kierowane przez Partię Komunistyczną
Ranking poprzednie lata
17
Chiny
Chrześcijan
96,70
Populacja
1428.48
Presja ze strony komunizmu
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 12.600
Życie w rodzinie: 9.700
Życie w społeczeństwie: 12.000
Życie w państwie: 13.200
Życie w kościele: 15.400
przemoc fizyczna: 11.100

Sytuacja chrześcijan w Chinach

Miejsce w rankingu

Miejsce 17 / 76 pkt (ŚIP 2021: Miejsce 17 / 74 pkt)

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

Mniejszość chrześcijańska, podobnie zresztą jak i inne religie, jest postrzegana przez Partię Komunistyczną jako zagrożenie. Partia realizuje politykę sinizacji kościołów – dostosowując je do wymagań Partii Komunistycznej i poddając jej kontroli. We wcześniejszych okresach sprawozdawczych monitorowano i zamykano głównie duże kościoły zaangażowane politycznie lub takie, które zapraszały gości z zagranicy; obecnie może to dotyczyć każdego kościoła, niezależnego lub sankcjonowanego przez państwo. Zamiast jednak publicznie zamykać kościoły, władze nie zezwalają na ponowne ich otwarcie po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią. W konsekwencji niektóre  kościoły i miejsca spotkań po prostu zniknęły (co oznacza przede wszystkim, że rozdzieliły się na małe grupy, które spotykają się online). Oprócz regulacji dotyczących religii (w okresie sprawozdawczym dodano przepisy dotyczące duchowieństwa i instytucji religijnych), istnieją ścisłe ograniczenia dotyczące internetu, mediów społecznościowych i organizacji pozarządowych. Zakazano sprzedaży aplikacji biblijnych w sklepach internetowych, ale inne treści religijne są nadal dostępne. Jeśli członkowie lokalnej społeczności dowiedzą się, że w ich sąsiedztwie mieszka konwertyta z islamu lub buddyzmu tybetańskiego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą wywierali na taką osobę presję w postaci przemocy słownej i fizycznej lub zgłoszeniem takiej osoby władzom. Małżonkowie/konwertyci mogą być zmuszani do rozwodu.

 Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletne lub skrócone dossier w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Komunistyczna Partia Chin (KPCh) zacieśniła swoją kontrolę nad społeczeństwem (w tym nad wszelką działalnością religijną) i w coraz większym stopniu wykorzystuje maoistowską retorykę i ideologię, aby utrzymać obywateli w ryzach. Główną metodą KPCh na osiągnięcie nadrzędnego celu, jakim jest utrzymanie kontroli, jest nacisk na ideologię komunistyczną. Rzadko zdarzają się publiczne oświadczenia lub spotkania, na których nie mówi się o znaczeniu przestrzegania wartości komunistycznych. Ich znaczenie jest podkreślane od początku rządów prezydenta Xi w 2012 r., a zwłaszcza od chwili, gdy jego nazwisko i idee „Myśli Xi Jinpinga o socjalizmie z chińską specyfiką na nową erę” zostały oficjalnie włączone do konstytucji KPCh w październiku 2017 r. Kilka uniwersytetów otworzyło wydziały, na których naucza się tych idei, a KPCh wydała aplikację do testowania swoich członków z ich znajomości. Podejmuje się wiele wysiłków, aby przekazać jego myśl obywatelom, wykorzystując do tego celu media, szkolnictwo wyższe, a nawet przedszkola. Ci, którzy nie są uznawani za wystarczająco lojalnych Partii, są eliminowani lub odsuwani na boczny tor; aby zrobić karierę w służbie publicznej nie można mieć żadnych powiązań z chrześcijaństwem.

KPCh coraz silniej ingeruje w działalność chińskich kościołów, zarówno tych zatwierdzonych przez państwo, jak i niezarejestrowanych. Kościoły są ściśle monitorowane i wywiera się na nie presję, aby nauczały ideologii komunistycznej. Rozporządzenia w sprawie religii (Środki Administracyjne dla Grup Religijnych), wprowadzone w 2020 r., zapewniają władzom podstawę prawną do interwencji. Zasady te regulują nawet wybór przywódców. Państwo przeprowadza naloty na kościoły, które są następnie zamykane; przywódcy trafiają do aresztów, konfiskuje się wszelkie publikacje chrześcijańskie. Przepisy zostały uaktualnione i rozszerzone o punkty odnoszące się do osób duchownych. 

Zgodnie z konstytucją, Chiny są państwem ateistycznym. Około 40% obywateli zgadza się z wartościami konfucjanizmu, który jest wychwalany przez rząd jako prawdziwie chiński. Ponieważ konfucjanizm jest systemem religijno-filozoficznym, władze próbują połączyć go z ideologią komunistyczną. Rząd ostrzega obywateli przed grupami religijnymi i zachęca ich do zgłaszania nielegalnych działań religijnych. Kościoły w prowincji Szantung (i coraz częściej w innych miejscach) zostały zmuszone do wywieszenia przygotowanych przez rząd plakatów z wersetami biblijnymi ilustrującymi 12 zasad socjalizmu. Sankcjonowane i kontrolowane przez państwo stowarzyszenia kościelne to: Patriotyczny Ruch Potrójnej Autonomii (TSPM – protestancki) i Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich (CPA). Kościoły protestanckie, które nie należą do TSPM, uważane są za nielegalne i nazywane kościołami domowymi lub podziemnymi, choć mogą liczyć setki członków.

Kontekst religijny

Liczba wyznawców

%

chrześcijanie

96.700.000

6,8

buddyści

242.409.024

17,0

agnostycy

451.872.224

31,6

inne

455.872.095

31,9

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Konwertyci z islamu lub buddyzmu przynależący do mniejszościowych grup etnicznych prawdopodobnie spotykają się z najpoważniejszymi naruszeniami wolności religijnej w Chinach, napędzanymi przez ich rodziny i członków lokalnych społeczności. W związku z tym punktami zapalnymi są Sinciang, Tybet i Chiny Zachodnie, a także prowincje Syczuan i Yunnan, Qinghai i Ningxia. Ponieważ protestanci są bardziej skoncentrowani w prowincjach Henan, Zhejiang, Anhui i Jiangxi, a liczba katolików jest wysoka w Hebei, prowincje te mogą być także uważane za zarzewie niepokoju. Jednakże chrześcijanie i kościoły chrześcijańskie są poddawane restrykcjom i monitorowaniu w całym kraju, a doniesienia na ten temat napływają prawie ze wszystkich prowincji. Partia komunistyczna dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć przepływ informacji o prześladowaniach i niestety coraz częściej im się to udaje.

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Ucisk komunistyczny i postkomunistyczny

Głównym celem partii komunistycznej jest utrzymanie władzy poprzez zachowanie jedności narodowej i ograniczenie potencjalnych zagrożeń, takich jak aktywność mniejszości religijnych i etnicznych. Chrześcijanie są największą grupą społeczną, która nie znajduje się pod całkowitą kontrolą państwa i dlatego są postrzegani jako niebezpieczeństwo. Zgodnie z uaktualnionymi zasadami Partii Komunistycznej, każdy członek, który utrzymuje przekonania religijne po dawce „wzmocnionej edukacji myślowej”, będzie „zachęcany do opuszczenia Partii”. Większość urzędników zrobi wszystko, aby utrzymać swoją pozycję, niezależnie od tego, czy faktycznie wierzą ideologii komunistycznej. W wielu regionach Chin działalność chrześcijan jest utrudniana. Chociaż kościoły domowe są nadal najbardziej narażone na ataki (zwłaszcza jeśli są zaangażowane w pracę z młodzieżą), kościoły kontrolowane przez rząd również podlegają restrykcjom. Katolicy lojalni wobec Watykanu spotykają się z poważnymi prześladowaniami. Przywódcy muzułmańscy i tybetańscy są czasami zatrudniani przez Partię Komunistyczną, aby w ramach wypełniania swoich funkcji partyjno-urzędniczych ograniczać działalność chrześcijan.

Paranoja dyktatorska

Prezydent Xi Jinping umocnił swoją władzę w sposób niespotykany od czasów Mao Zedonga, dając ostatnio do zrozumienia, że pozostanie na stanowisku do 2035 roku. Decyzja o tym, czy Xi Jinping pozostanie na stanowisku, zapadnie najprawdopodobniej na XX Zjeździe Partii w październiku 2022 roku. W dążeniu do utrzymania kontroli Partia Komunistyczna i władze państwowe przeprowadziły szczegółowe badania na temat czynników, które doprowadziły do upadku komunizmu w innych państwach. Jednym z czynników jest kontrola grup społecznych, takich jak chrześcijanie, którzy są postrzegani jako obcy i powiązani z obcymi, głównie zachodnimi, mocarstwami. Partia naciska na urzędników, aby wdrażali politykę państwa, w zamian oferując nagrody. 

4. Kogo dotykają prześladowania?

Wspólnoty chrześcijan ekspatriantów

Chrześcijańskie wspólnoty ekspatriantów cieszą się większą swobodą niż inne grupy chrześcijańskie, niemniej jednak znajdują się pod stałą obserwacją i ogranicza się ich kontakt z lokalnymi kościołami chińskimi. Władze chińskie w całym kraju rozprawiają się z zagranicznymi misjonarzami, zwłaszcza z Korei Południowej, ale także z Amerykanami, Tajwańczykami i chrześcijanami z Hongkongu. Władze chińskie opublikowały projekt nowych przepisów dotyczących obcokrajowców i ich zaangażowania w działalność religijną w Chinach. Przepisy te są częścią serii zaostrzających się praw dotyczących religii. Nowe przepisy ograniczają zakres kontaktów obywateli z zagranicznymi wyznawcami religii w kraju. Ogólna liczba zagranicznych chrześcijan znacznie się zmniejszyła z powodu wyżej wymienionych środków, ale także z powodu ograniczeń, jakie przyniosła pandemia.

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Ta kategoria podkreśla wyjątkowy czynnik w chińskim chrześcijaństwie: w kraju istnieją kościoły zarejestrowane i uznane przez rząd – Patriotyczny Ruch Potrójnej Autonomii (TSMP) oraz Stowarzyszenie Katolików Chińskich (CPA) – oraz kościoły niezarejestrowane, niezależne. Po stronie rzymskokatolickiej te niezależne kongregacje są wyznawcami wiernymi Watykanowi. TSPM i kościoły związane z CPA są kontrolowane przez rząd i nawet jeśli nie są poddawane bezpośredniej cenzurze, starannie ważą swoje słowa. Wybór przywódców jest uzależniony od państwa. TSPM oraz CPA opublikowały pięcioletnie plany opisujące, w jaki sposób ich kościoły będą realizowały „sinizację”. Kościoły publikują analizy z poziomu kierownictwa na ten temat, np. sinizacja w kontekście katolicyzmu. Wspólnoty w tej kategorii są poważnie obciążone intensywnymi kontrolami i sinizacją (zwaną też sinifikacją), a także opóźnieniem lub odmową ponownego otwarcia kościołów po pandemii COVID-19.

Od września 2018 roku Stolica Apostolska jest stroną „tymczasowego porozumienia” z Chinami w sprawie mianowania biskupów rzymskokatolickich, które zostało odnowione na dwa lata w 2020 roku. Nie podano jednak do publicznej wiadomości żadnych szczegółów. Nie doprowadziło to do żadnego odczuwalnego zmniejszenia presji na katolickich chrześcijan. Przed przedłużeniem umowy pojawiły się informacje, że komputery należące do Watykanu i rzymskokatolickiej diecezji Hongkongu zostały zhakowane, najprawdopodobniej przez chińskie władze. 

Społeczności konwertytów

Konwertyci wywodzą się albo ze środowisk muzułmańskich, albo buddyjskich (tybetańskich). Ci, którzy żyją wśród mniejszości etnicznych (niektóre z nich dążą do uniezależnienia się od Chin), w regionach, gdzie sytuacja polityczna staje się coraz bardziej niestabilna, muszą stawiać czoła naciskom z dwóch stron: rządu oraz rodziny i lokalnej społeczności. Rząd ogranicza wszelkie spotkania i działania, które uzna za polityczne lub niebezpieczne. Tymczasem rodzina, przyjaciele i społeczność wywierają na konwertytach presję, aby powrócili do „prawdziwej religii”, ponieważ jest ona ważnym czynnikiem jednoczącym grupy etniczne, zwłaszcza w sytuacji, gdy władze komunistyczne narzucają „przepisy o jedności etnicznej”.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Do tej kategorii zalicza się wiele ewangelikalnych, baptystycznych i zielonoświątkowych zgromadzeń, które funkcjonują pod różnymi nazwami. Po stronie protestanckiej te (często niezarejestrowane) nietradycyjne kościoły nazywane są również kościołami domowymi lub podziemnymi, czasami także kościołami rodzinnymi. W przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy zbory liczyły setki członków i w niektórych prowincjach spotykały się otwarcie w budynkach komercyjnych, większość kościołów domowych (szacunkowo 80%) powróciła do spotkań w domach. W wyniku pandemii i setnej rocznicy KPCh wiele kościołów zaprzestało spotkań osobistych i przeniosło swoje nabożeństwa do sieci. Niektóre kościoły wstrzymały nawet spotkania online za pośrednictwem Zoom’a lub  na innej platformie. W związku z tym wiele kościołów domowych rozpadło się na liczne małe zgromadzenia.

5. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziom przemocy i presji

Życie prywatne 12.6
Życie w rodzinie 9.8
Życie w społeczeństwie 12.2
Życie w państwie 14.4
Życie w kościele 15.5
przemoc fizyczna 11.1

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt. Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt (6 x 16,7 = 100).

Życie prywatne

Dostęp do treści chrześcijańskich w internecie jest możliwy (jeśli nie został zablokowany), ale ściśle monitorowany przez aparat państwowy. Chrześcijanie już przygotowują się na kolejne restrykcje i praktykują autocenzurę. Rząd coraz częściej blokuje treści stron internetowych i ogranicza przestrzeń, na której udostępnia się treści, np. poprzez blokowanie aplikacji biblijnych. Pojawiły się doniesienia o wtargnięciu służb do domów chrześcijan. Osoby nawrócone na chrześcijaństwo, które wywodzą się ze środowisk muzułmanów lub buddystów, najczęściej utrzymują swoją wiarę w tajemnicy w obawie przed groźbami lub zatrzymaniem przez lokalne władze. Członkowie partii i wojska, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo, też często wolą zachować swoją konwersję w tajemnicy. Przepisy zakazują dzieciom i młodzieży kontaktu z religią.

Życie rodzinne

Dzieciom poniżej 18 roku życia zabrania się uczestniczenia w zajęciach religijnych, a chrześcijańscy uczniowie są zmuszani do studiowania antybiblijnych nauk w ateistycznym systemie szkolnictwa. W kilku regionach dzieci chrześcijan zostały zmuszone przez władze  do podpisania oświadczeń, w których potwierdzają, że „nie wyznają żadnej religii”. Dzieci poddawane są presji, aby ujawniły religię rodziców. Partia ostrzega, że działalność religijna jest uważana za zachowanie niezgodne z prawem, co powoduje, że wiele dzieci jest zdezorientowanych, a czasem złych na swoich chrześcijańskich rodziców. Wprowadzenie projektu „Dzieci mówią jednym głosem” skłoniło jednego z obserwatorów do stwierdzenia, że reformy edukacyjne „mają na celu kształtowanie wzorowych obywateli już od przedszkola”. W niektórych regionach dzieciom chrześcijańskim, zwłaszcza tym, których rodzice są konwertytami, grozi się niedopuszczeniem do egzaminów końcowych lub uniemożliwieniem dalszych studiów.

Życie w społeczeństwie

Monitoring (np. przez kamery przemysłowe, komitety sąsiedzkie i strażników) jest powszechny, a znani władzom chrześcijanie są pod szczególną obserwacją. Partia komunistyczna wypracowała system nagród, aby zachęcić strażników bezpieczeństwa w społeczeństwie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. Ten system zarządzania siecią jest szczelny i wykorzystywany do kilku celów, w tym do monitorowania dzielnic. Przywódcy kościelni są często wzywani na przesłuchania na lokalnych posterunkach policji, tak jak w przypadku Kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu w Chengdu. Dyskryminacja w zatrudnieniu jest bardziej powszechna na stanowiskach w sektorze publicznym (np. osoby wierzące są wykluczane ze stanowisk rządowych, które wymagają członkostwa w partii). Istnieją rzadkie przypadki, w których rząd naciskał na prywatnych pracodawców, aby rozwiązali umowy z osobami wierzącymi. Osoby nawrócone na chrześcijaństwo ze środowisk muzułmańskich lub buddyjskich są poddawane presji ze strony rodziny i społeczności, aby powróciły do pierwotnej religii, i dopóki tego nie zrobią, spotykają się z dyskryminacją. 

Życie w państwie

Konstytucja Chin uznaje wolność wyznania, ale pozostawia w gestii państwa zdefiniowanie „normalnej” działalności religijnej. Najlepszą tego ilustracją w okresie sprawozdawczym ŚIP 2022 było skazanie czterech chrześcijan na kary od 15 miesięcy do 6 lat pozbawienia wolności za „przestępstwo” w postaci sprzedaży odtwarzaczy Pisma Świętego w formie audiobooka. Istnieje wiele sposobów dyskryminacji mniejszości religijnych: odmawianie wydania zezwoleń, prowadzenie dochodzeń finansowych mających na celu wykrycie powiązań zagranicznych oraz zamykanie kościołów z powodu rzekomych naruszeń przepisów budowlanych lub przeciwpożarowych. Chrześcijanie, którzy są zależni od zasiłków państwowych (np. osoby starsze), są czasami poddawani presji przez lokalnych urzędników partyjnych, aby wybierali między swoją religią a zasiłkiem.  Tekst zatytułowany „Opinie w sprawie zapewnienia usług sądowych i ochrony w celu przyspieszenia modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich” zawiera w ust. 9. wytyczne dotyczące wdrażania ogólnej koncepcji bezpieczeństwa narodowego oraz promowania harmonii i stabilności w regionach wiejskich. Działalność religijna jest wymieniana jako jedno z niebezpiecznych zjawisk społecznych.

Życie w kościele

Monitorowane są wszystkie wspólnoty chrześcijan. Działalność kościoła jest monitorowana nie tylko przez obecność agentów, ale także przez kamery przemysłowe skierowane na pulpit, z którego głoszone są kazania, całe zgromadzenie i otaczający kościół teren. Treść kazań, które będą głoszone podczas niedzielnych nabożeństw, musi być wcześniej zatwierdzona, ale sytuacja różni się w zależności od wspólnoty. W omawianym okresie sprawozdawczym nasiliła się kontrola niezarejestrowanych kościołów, a więcej kościołów domowych doświadcza prześladowań i utrudnień po wykryciu ich działalności. Większość kościołów domowych nie miała innego wyjścia jak podzielić się wiele małych grup, które gromadzą się w różnych miejscach, starając się pozostać niezauważonymi. Jak podsumował jeden z ekspertów krajowych: „Przed wybuchem pandemii COVID-19 rząd zaczął zamykać duże, niezarejestrowane kościoły. Podczas lockdownu nie można było organizować spotkań publicznych, więc wierni kontynuowali spotkania online. Jest bardzo mało prawdopodobne, że niezarejestrowane grupy będą próbowały wznowić duże spotkania. Przyszłość spotkań w małych grupach, z których wielu obecnie korzysta, jest niepewna”. Wiele kościołów domowych przerzuciło się na (ograniczone) spotkania online. Kościoły, które zostały oficjalnie zamknięte bez odwołania, tracą wszystko, łącznie z majątkiem i aktywami. Do takich sytuacji dochodzi częściej na obszarach wiejskich. Nowe przepisy dotyczące instytucji religijnych zostały upublicznione w maju 2021 roku. Wśród innych celów wymowne są art. 4, art. 9 i art. 39. Kładą one nacisk na pielęgnowanie rezerwy patriotycznych talentów. Przepisy nakazują także, by w programie znalazł się cykl zajęć z teorii ideologii politycznej. Nauka myśli Xi Jinpinga powinna być wpisana jako cel instytucji. Wraz z tą kampanią sinizacji, pastorzy w zarejestrowanych kościołach poddawani są presji, aby prowadzić nauczanie partyjne w kościołach. Partia Komunistyczna wprowadziła również nowe rozporządzenie dotyczące duchowieństwa; artykuł 3 podkreśla, że duchowni religijni powinni kochać ojczyznę, wspierać przywództwo Komunistycznej Partii Chin i sinizację religii w Chinach. Jeśli te przepisy będą rygorystycznie egzekwowane, to wolność kościołów znacznie się skurczy.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

  • „Podziemny” biskup Kościoła katolickiego Joseph Zhang Weizhu z Xinxiang w prowincji Henan został aresztowany wraz z 10 księżmi i nieznaną liczbą studentów teologii. Księża i studenci zostali zwolnieni po dwóch miesiącach, ale miejsce pobytu biskupa Josepha Zhanga pozostaje nieznane.
  • Urzędnicy przeprowadzili nalot na nabożeństwo internetowe zorganizowane przez kościół Trinity Gospel Harvest w Shenzhen i zmusili pastora i starszego do zaprzestania głoszenia kazań. 
  • Kościoły powiązane z zagranicą zostały poddane szczególnej kontroli lub zostały zamknięte. 60 członków Świętego Kościoła Reformowanego z Shenzhen uciekło na wyspę Jeju w Korei Południowej i poprosiło o azyl, ale ich wniosek został odrzucony. Sprawa jest nadal w toku.

6. ŚIP: Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2022

17

75,66

2021

17

74,08

2020

23

69,65

2019

27

65,03

2018

43

57,48

Wzrost o 1,7 punktu w ŚIP 2022 wskazuje na znaczne pogorszenie sytuacji i zwiększenie presji na kościoły, nawet te działające za zgodą państwa, w całym kraju. Wynik dotyczący przemocy pozostał na tym samym poziomie, co w zeszłym roku, podczas gdy wyniki dotyczące presji w pięciu sferach życia nieznacznie wzrosły. Sugeruje to, że coraz silniejszy nacisk kładziony jest na ideologię komunistyczną. Państwo wykorzystuje obywateli do przekazywania informacji o chrześcijanach i innych mniejszościach. Wyraźny wzrost punktacji w sferze „życie w kraju” świadczy o bardzo surowym stosowaniu przepisów dotyczących religii.

7. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: Kobiety przewodzą wielu kościołom, zwłaszcza kościołom domowym, a więc są narażone na takie samo ryzyko uwięzienia jak mężczyźni. Konwertytki ze środowisk muzułmańskich i buddyjskich stoją w obliczu największej presji. Ich mężowie mogą być pod presją, aby się z nimi rozwieść, ponieważ są postrzegane jako zdrajczynie swojej grupy etnicznej.

Ogólnie wiadomo, że polityka jednego dziecka w Chinach wywołała zaburzenia w równowadze płci. Konsekwencje tej polityki są odczuwalne przez wspólnoty chrześcijańskie w sąsiednich krajach. Kobiety chrześcijanki z Pakistanu i Mjanmy są przemycane do Chin jako „panny młode”. 

Mężczyźni: Mężczyźni, którzy pełnią rolę przywódców wspólnot, są celem inwigilacji rządowej. Znane są przypadki uprowadzeń księży katolickich i przywódców kościołów domowych. „Po prostu znikają” - wyjaśnia ekspert krajowy – „po to, by po kilku miesiącach pojawić się w swego rodzaju areszcie domowym w hotelu, gdzie przechodzą reedukację”. W takich przypadkach mężczyźni mogą być maltretowani fizycznie, w tym bici przez funkcjonariuszy policji. Podczas pobytu w areszcie wielu mężczyzn przeżywa traumę. Osoby przetrzymywane w areszcie przez długi czas nie są w stanie zapewnić swoim rodzinom utrzymania. 

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Podobnie jak w przypadku kościołów chrześcijańskich, zamykane są także miejsca sprawowania kultu muzułmanów, buddystów, taoistów, żydów i wyznawców innych religii. Mniejszości religijne, takie jak muzułmanie, buddyści i wyznawcy Falun Gong, zgłaszają poważną dyskryminację społeczną w zakresie zatrudnienia, mieszkalnictwa i działalności gospodarczej. Muzułmanie w Sinciang doświadczają poważnych naruszeń praw człowieka w obozach reedukacyjnych, które według rządu są niezbędne w walce z radykalnym islamem, a gdzie przetrzymywanych jest nawet milion osób. Niektórzy z więźniów wyszli na wolność. Szczegóły dotyczące tych obozów zostały ujawnione w raportach takich jak „China Leaks”, a zdjęcia satelitarne pokazują skalę obozów. Buddyści tybetańscy są represjonowani przez państwo w związku z nową ustawą o jedności etnicznej. Istnieje coraz więcej dowodów na pobieranie organów od przedstawicieli mniejszości religijnych zabitych w obozach pracy. 

9. Modlitwa

Módl się za Chiny:

  • Aby, pomimo wzmożonej inwigilacji, wiara w Chinach rozkwitała, a coraz więcej ludzi odkrywało Bożą miłość.
  • Aby lokalni partnerzy Open Doors docierali do potrzebujących chrześcijan z niezbędną literaturą chrześcijańską, szkoleniami i społecznością.
  • Aby władze w Chinach dostrzegły znaczenie wolności religijnej i pozwoliły kościołowi na gromadzenie się i praktykowanie swojej wiary bez ograniczeń.

Chiny: informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Chin

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!