Światowy Indeks Prześladowań 2024

Chiny

Wnioski

Okres badawczy: 01.10.2022 – 30.08.2023

Komunistyczna Partia Chin (KPCh) postrzega religię jako zagrożenie. KPCh oficjalnie zakazała 281 milionom Chińczyków, którzy należą do KPCh oraz powiązanych z nią organizacji młodzieżowych, angażowania się w jakiekolwiek aktywności o znamionach duchowości. KPCh prowadzi politykę „sinizacji” kościołów – poddawania ich partyjnej kontroli poprzez wymaganie od nich dostosowania swoich doktryn, zwyczajów i moralności do chińskiej kultury. Sankcjonowane i kontrolowane przez państwo stowarzyszenia kościelne to: Patriotyczny Ruch Potrójnej Autonomii (TSPM – protestancki) i Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich (CPA). Kościoły niestowarzyszone uważane są za nielegalne i nazywane kościołami domowymi lub podziemnymi, choć mogą liczyć setki członków.  Rząd zachęca obywateli do zgłaszania nielegalnych działań religijnych, a przywódcy kościelni stoją w obliczu rosnącej presji, aby dołączyć do kościołów zatwierdzonych przez państwo.

Nowe przepisy ograniczające zasady korzystania z internetu, mediów społecznościowych, działania organizacji pozarządowych, obowiązków rejestracyjnych i przepisów dotyczących religii z 2018 r. (wraz z poprawkami, w szczególności przepisami dotyczącymi miejsc działalności religijnej, wdrożonymi od 1 września 2023 r.) są coraz bardziej rygorystycznie stosowane i wszystkie poważnie ograniczają wolność obywateli. Władze przeprowadzają „naloty” na kościoły, które są następnie zamykane, ich przywódcy są aresztowani, a mienie konfiskowane.

Konwertyci z islamu oraz buddyzmu tybetańskiego są zastraszani i doświadczają przemocy fizycznej ze strony rodziny i członków lokalnej społeczności.

1. Tło

KPCh sprawuje ścisłą kontrolę nad obywatelami, wykorzystując maoistowską retorykę i ideologię, aby zdławić wszelką opozycję w społeczeństwie. Prezydent Xi Jinping doszedł do władzy w 2013 roku. W 2017 r. jego idee zostały oficjalnie włączone do konstytucji KPCh. Kilka uniwersytetów otworzyło wydziały, na których naucza się tych idei, a KPCh stworzyła aplikację do testowania swoich członków z ich znajomości. Podejmuje się wiele wysiłków, aby przekazać jego myśl obywatelom, zaczynając już od przedszkola. Alternatywne poglądy nie są dozwolone, a nielojalni członkowie partii znikają lub są odsuwani na margines życia partii. Aby zrobić karierę w służbie publicznej, należy trzymać się z dala od  jakiejkolwiek religii.

Zgodnie z konstytucją Chiny są krajem ateistycznym. Książki promujące ateizm, jak np. „Zasady naukowego ateizmu” są wykorzystywane jako podręczniki w szkołach wyższych i wśród kadr partii komunistycznej.  Około 40% obywateli zgadza się z wartościami konfucjanizmu, który jest wychwalany przez rząd jako prawdziwie chiński, ponieważ może być wykorzystywany do wspierania komunizmu.

Patriotyczny Ruch Potrójnej Autonomii (TSPM – protestancki) powstał w 1954 roku. Niezależne kościoły domowe są liczniejsze niż kościoły TSPM, ale są także mniej zorganizowane i luźniej powiązane. Zdecydowana większość „kościołów domowych” działa bez odpowiedniego przywództwa i nie dysponuje środkami na pracę z młodzieżą lub inną wyspecjalizowaną służbę. Większość z nich ma charakter zielonoświątkowy (China Source, 14 lipca 2023). Jednocześnie państwo wielu kościołom TSPM nakazuje zamknięcie i zmusza je do łączenia się z większymi kościołami. Wszystkie te naciski wraz z nowymi przepisami, które weszły w życie w 2023 roku (szczególnie wyraźnie artykuły 27, 36, 39, 40), pokazują, jak partia komunistyczna faktycznie próbuje przedefiniować chrześcijańskie priorytety i wartości. Czasy, w których kościoły domowe gromadziły się publicznie w miejscach takich jak hotele, centra handlowe czy biurowce i liczyły setki, a nawet tysiące osób na jednym spotkaniu, już minęły. Teraz wspólnoty dzielą się na mniejsze grupy liczące od 10 do 20 osób i spotykają się w często zmienianych lokalizacjach, zazwyczaj w prywatnych domach.

Katolicy stanowią jedynie niewielką część chrześcijan w Chinach i są najliczniejsi w prowincji Hebei oraz w północnej i środkowej części Chin. Oprócz kościołów stowarzyszonych w CPA istnieją niezależne kościoły katolickie, które uznają prymatu papież w Rzymie. W poprzednich latach duże kościoły, które były aktywne w polityce lub zapraszały zagranicznych gości, były inwigilowane i zamykane; teraz może się to zdarzyć każdemu kościołowi, zarówno niezależnemu, jaki i temu sankcjonowanemu przez państwo. Kiedy kościół oficjalnie jest zamykany, często dzieli się na małe grupy i spotyka się online.

Przepisy regulują kwestie spotkań online, miejsc przeznaczonych na działalność religijną, a nawet wybór liderów. Zakazano sprzedaży aplikacji biblijnych w sklepach internetowych. Pastorzy niezarejestrowanych kościołów coraz częściej stają w obliczu oskarżeń o przestępstwa gospodarcze, oszustwa finansowe lub ogólne przestępstwo „wszczynania kłótni i prowokowania kłopotów” (WWR, 13 marca 2023).

Chiny stoją przed wieloma wyzwaniami w kraju i za granicą. Kraj stara się przestrzegać zasady nieingerencji i suwerenności państwowej w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Wspierając Rosję, nie chcą być postrzegani jako jej oficjalny sojusznik. Administracja prezydenta Bidena kontynuuje Amerykańsko-chiński proces „decouplingu” (czyli rozdzielenie zależności gospodarczej między USA a Chinami). Wyzwania te, w połączeniu z upadkiem krajowego sektora nieruchomości i skutkami pandemii COVID-19, przyczyniły się do spowolnienia wzrostu gospodarczego Chin (PRC Leadership Watch, 6 grudnia 2022 r.). 

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Konwertyci z islamu oraz buddyzmu przynależący do mniejszościowych grup etnicznych spotykają się z najpoważniejszymi naruszeniami wolności religijnej w Chinach, napędzanymi przez ich rodziny i członków lokalnych społeczności. W związku z tym punktami zapalnymi są Sinciang, Tybet i Chiny Zachodnie z prowincjami takimi jak Syczuan i Yunnan, ale także Qinghai i Ningxia (gdzie żyją mniejszości muzułmańskie). Wielu Tybetańczyków zamieszkuje zachodnią część Syczuanu. Guizhou i Yunnan są również zamieszkane przez wiele różnych mniejszości etnicznych. Na przykład Yunnan jest domem dla mniejszości muzułmanów Hui.

Ponieważ protestanccy chrześcijanie są bardziej skoncentrowani w prowincjach Henan, Zhejiang, Anhui i Jiangxi, a w Hebei wysoka jest liczba katolików, prowincje te można dodatkowo uznać za punkty zapalne. Należy być świadomym, że chrześcijanie i kościoły chrześcijańskie napotykają na coraz większe restrykcje i kontrolę w całym kraju, a doniesienia na ten temat napływają w zasadzie ze wszystkich prowincji.

3. Kogo dotykają prześladowania?

Wspólnoty chrześcijan ekspatriantów

Chrześcijańskie wspólnoty ekspatriantów cieszą się większą swobodą niż inne grupy chrześcijańskie, niemniej jednak znajdują się pod stałą obserwacją i ogranicza się ich kontakt z lokalnymi kościołami chińskimi. Liczba zagranicznych chrześcijan, zwłaszcza tych z Zachodu, znacznie się zmniejszyła w ostatnich latach. Władze chińskie w całym kraju starają się ograniczyć działalność zagranicznych misjonarzy chrześcijańskich, zwłaszcza z Korei Południowej, ale także z USA, Tajwanu i Hongkongu.  

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

TSPM i kościoły związane z CPA są kontrolowane przez rząd i nawet jeśli nie są poddawane bezpośredniej cenzurze, starannie ważą swoje słowa. Państwo ma swój udział w wyborze ich przywódców. TSPM oraz CPA opublikowały pięcioletnie plany opisujące, w jaki sposób ich kościoły będą realizowały „sinizację” (UCA News, 17 sierpnia 2020 i 2 sierpnia 2018).

Społeczności konwertytów

Konwertyci wywodzą się ze środowiska muzułmańskiego lub buddyjskiego (tybetańskiego). Mieszkają w często niestabilnych regionach mniejszości etnicznych i dotyka ich presja zarówno ze strony państwa, jak i członków lokalnej społeczności. Władze ograniczają wszelkie spotkania i działania, które uznają za polityczne lub niebezpieczne. Tymczasem rodzina, znajomi i społeczność wywierają na konwertytach presję, aby powrócili do „prawdziwej religii”, ponieważ jest ona ważnym czynnikiem jednoczącym grupy etniczne, zwłaszcza w sytuacji, gdy władze komunistyczne narzucają „przepisy o jedności etnicznej”.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

W odróżnieniu od sytuacji sprzed kilku lat, kiedy zbory liczyły setki członków i w niektórych prowincjach spotykały się otwarcie w budynkach komercyjnych, większość kościołów domowych powróciła do spotkań w domach. Ta kategoria jest poważnie dotknięta intensyfikacją nadzoru i „sinizacją”.

4. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Reżim komunistyczny i postkomunistyczny 

Chrześcijanie są największą grupą społeczną, która nie znajduje się pod całkowitą kontrolą państwa i dlatego są uznawani za niebezpiecznych.  Jedna z zasad partii mówi, że każdy członek partii, który trwa przy swoich przekonaniach religijnych mimo otrzymania dawki „wzmocnionej edukacji myślowej”, będzie „zachęcany do opuszczenia Partii”. Przywódcy muzułmańscy i tybetańscy są czasami zatrudniani przez Partię Komunistyczną, aby w ramach wypełniania swoich funkcji partyjno-urzędniczych ograniczać działalność chrześcijan.    

Paranoja dyktatorska 

Prezydent Xi Jinping skonsolidował swoją władzę w sposób niespotykany od czasów Mao Zedonga. W czasie jego rządów Partia Komunistyczna stała się partią wojującą. Rząd Chin dokładnie przestudiował powody, które doprowadziły do upadku komunizmu w innych krajach. Jednym z czynników warunkujących utrzymanie się przy władzy jest kontrola grup społecznych takich jak chrześcijanie, postrzeganych jako obce i związane z obcymi, głównie zachodnimi państwami. Partia naciska na urzędników, aby wdrażali politykę, w zamian oferując różnego rodzaju korzyści.

5. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety

Kobiety przewodzą wielu kościołom, zwłaszcza kościołom domowym, a więc są narażone na takie samo ryzyko uwięzienia jak mężczyźni. W najtrudniejszej sytuacji są konwertytki ze środowisk muzułmańskich i buddyjskich. Ich mężowie mogą być zmuszani, aby się z nimi rozwieść, ponieważ są uważane za zdrajczynie swojej grupy etnicznej. Chińska polityka jednego dziecka (należąca już do przeszłości) spowodowała zaburzenia w równowadze płci. Konsekwencje tej polityki są odczuwalne przez wspólnoty chrześcijańskie w sąsiednich krajach. Chrześcijanki z sąsiednich krajów złapane w chińską sieć handlu ludźmi są sprzedawane jako „panny młode”.

Formy wywierania nacisku:

 • Wymuszone małżeństwo;
 • Uwięzienie przez władze kraju;
 • Handel ludźmi;
 • Przemoc seksualna.

Mężczyźni

Mimo że spotykają się z podobną presją jak kobiety, mężczyźni i chłopcy są bardziej narażeni na przemoc fizyczną, np. pobicia przez policję. Mężczyźni, którzy pełnią funkcję przywódców wspólnot, są inwigilowani przez aparat państwowy. Znane są przypadki uprowadzenia księży katolickich i wpływowych przywódców kościołów domowych. W takich przypadkach mężczyźni mogą być maltretowani fizycznie, w tym bici, przez funkcjonariuszy policji. Podczas pobytu w areszcie wielu mężczyzn przeżywa traumę. Osoby przetrzymywane w areszcie przez długi czas nie są w stanie zapewnić swoim rodzinom utrzymania. W obliczu tak silnej presji niektórzy przywódcy kościelni decydują się na emigrację.  

Formy wywierania nacisku:

 • Uprowadzenie;
 • Uwięzienie przez władze kraju;
 • Przemoc fizyczna.

6. ŚIP: Perspektywa 5-letnia

RokMiejscePkt
20241978
20231677
20221776
20211774
20202370

Krótki opis zmiany wyniku i jej przyczyny

Wzrost wyniku ŚIP 2024 o 0,7 punktu pokazuje stale pogarszającą się sytuację i odzwierciedla silną presję na kościoły (stowarzyszone i niezależne), która jest odczuwalna w całym kraju. Liczba punktów w kategorii ‘przemoc’ utrzymuje się na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych. Wyniki dotyczące presji w 5 sferach życia nieznacznie wzrosły ze względu na nasilające się ograniczenia, w tym nowe przepisy dotyczące miejsc prowadzenia działalności religijnej skierowane do kościołów uznanych przez państwo. 

7. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 13.0
Życie w rodzinie 10.0
Życie w społeczeństwie 12.8
Życie w państwie 14.6
Życie w kościele 16.0
Przemoc fizyczna 11.1

 

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • 28 czerwca 2023 r.: Mu En i Enoch Wang, liderzy chrześcijańskiej grupy młodych dorosłych w Hefei w prowincji Anhui, zostali skazani odpowiednio na trzy i pół oraz trzy lata pozbawienia wolności za „oszustwo” (China Aid, 6 lipca 2023 r.).
 • 12 maja 2023 r.: Starsi kościoła Zhisheng Pan i Hua Huang z Nanchang Christian Assembly w prowincji Jiangxi zostali oskarżeni o „organizowanie i praktykowanie kultu religijnego” i skazani na ponad trzy lata więzienia każdy (China Aid, 8 czerwca 2023 r.).
 • 10 kwietnia 2023 r.:  Ksiądz Xie Tianming z diecezji Baoding w prowincji Hebei zaginął, a kiedy odnalazł się 10 kwietnia 2023 r., zgodził się dołączyć do Katolickiego Stowarzyszenia Patriotycznego. W momencie składania raportu był w trakcie „reedukacji politycznej” (UCA News, 21 kwietnia 2023 r.).
 • 8 lutego 2023 r.: Policja przeprowadziła nalot na nabożeństwo w kościele Shouwang w Pekinie, odbywające się w namiocie (Bitter Winter, 14 lutego 2023 r.). Kościół Shouwang został zamknięty i uznany za nielegalny w 2019 roku.

Życie prywatne

Dostęp do treści chrześcijańskich w internecie jest ściśle monitorowany przez państwo. Dostęp do niektórych stron został zablokowany. Na przykład aplikacje Biblii i Koranu zostały zakazane w Apple Store, a religijne audiobooki są zakazane w Audible. Jak podsumowuje jeden z ekspertów krajowych: „Rząd dąży do wyeliminowania możliwości pobierania jakichkolwiek materiałów chrześcijańskich z internetu”. Pojawiło się kilka doniesień o siłowym wkroczeniu władz do domów chrześcijan. Konwertyci z islamu oraz buddyzmu zazwyczaj nie ujawniają swojej konwersji w obawie przed szykanami lub zatrzymaniem przez lokalne władze.  Członkowie partii i wojska, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo, również wolą zachować swoją konwersję w tajemnicy.

Życie rodzinne

Dzieciom poniżej 18 roku życia zabrania się uczestniczenia w zajęciach o tematyce religijnej. Partia ostrzega, że działalność religijna jest niezgodna z prawem, co powoduje, że wiele dzieci jest zdezorientowanych, a czasem w konflikcie z religijnymi rodzicami. Uczniowie są namawiani do donoszenia na rodziców. W niektórych regionach dzieciom konwertytów grozi się niedopuszczeniem do egzaminów końcowych lub uniemożliwieniem dalszych studiów.  W bieżącym okresie badawczym upubliczniono formularz cytujący politykę chińskiego Ministerstwa Edukacji w zakresie szkolnictwa wyższego, szczegółowo opisujący, w jaki sposób „szkoły powinny przestrzegać zasady oddzielenia edukacji od religii; żadna organizacja ani osoba nie może prowadzić działalności religijnej w szkołach”.

Życie w społeczeństwie

Nadzór (np. przez kamery przemysłowe, komitety sąsiedzkie i strażników) jest powszechny, a znani władzom chrześcijanie są pod szczególną obserwacją. Zgodnie z raportami uzyskanymi w bieżącym okresie badawczym, aby pojawić się na radarze władz, wystarczy być aktywnym (lokalnym) przywódcą kościoła. Partia komunistyczna wypracowała system nagród, aby zachęcić strażników bezpieczeństwa w społeczeństwie do zgłaszania wszelkich odstępstw. Ten system służy do monitorowania poszczególnych dzielnic. Przywódcy kościelni są często wzywani na przesłuchania na lokalnych posterunkach policji, tak jak w przypadku Kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu w Chengdu. Dyskryminacja w zatrudnieniu jest bardziej powszechna na stanowiskach w sektorze publicznym (np. osoby wierzące są wykluczane ze stanowisk rządowych, które wymagają członkostwa w partii).  Istnieją rzadkie przypadki, w których rząd naciskał na prywatnych pracodawców, aby rozwiązali umowy z osobami wierzącymi. Osoby nawrócone na chrześcijaństwo ze środowisk muzułmańskich lub buddyjskich są poddawane presji ze strony rodziny i społeczności, aby powróciły do pierwotnej religii, i dopóki tego nie zrobią, są dyskryminowane i nękane.  

Życie w państwie

Konstytucja Chin uznaje wolność wyznania, ale pozostawia w gestii państwa zdefiniowanie „normalnej” działalności religijnej.  W okresie badawczym ŚIP 2024 zarejestrowano wiele spraw przeciwko chrześcijanom, między innymi z powodu „nielegalnej działalności biznesowej” lub „oszustw”. Staje się to nowym standardowym oskarżeniem (patrz lista przykładów powyżej).

Państwo ma wiele sposobów, aby utrudnić życie mniejszości religijnych, np. poprzez odmawianie wydania zezwoleń, prowadzenie dochodzeń finansowych mających na celu wykrycie powiązań zagranicznych oraz zamykanie kościołów z powodu rzekomych naruszeń przepisów budowlanych lub przeciwpożarowych. Jak zauważył jeden z lokalnych ekspertów: „Pastorzy TSPM są zobowiązani do nauczania »podstawowych wartości socjalistycznych« i »patriotyzmu«. W przypadku, gdyby odmówili, straciliby pracę lub opuściliby system TSPM”. Artykuł 39 wspomnianych powyżej przepisów z 2023 r. wymaga, aby „kazania odzwierciedlały podstawowe wartości socjalistyczne”. Chrześcijanie, którzy są zależni od zasiłków państwowych (np. osoby starsze), są czasami poddawani presji przez lokalnych urzędników partyjnych, aby wybierali między religią a zasiłkiem. 

Życie w kościele

Działalność kościoła jest monitorowana nie tylko przez obecność agentów, ale także przez kamery przemysłowe skierowane na pulpit, z którego głoszone są kazania, całe zgromadzenie i otaczający kościół teren. W niektórych częściach kraju treść kazań, które są głoszone podczas niedzielnych nabożeństw, musi być wcześniej zatwierdzona,

Nowe przepisy dotyczące instytucji religijnych zostały ogłoszone w maju 2021 r. oraz w 2023 r. Nakazują prowadzenia zajęć na temat teorii ideologicznej i politycznej, zwłaszcza myśli Xi Jinpinga. Wprowadzono również nowe rozporządzenie dotyczące duchowieństwa,  które mówi, że duchowni religijni powinni kochać ojczyznę, wspierać przywództwo Komunistycznej Partii Chin i sinizację religii w Chinach.

Ciągle nasila się kontrola niezarejestrowanych kościołów. Coraz więcej kościołów domowych doświadcza szykan i utrudnień w funkcjonowaniu. Większość kościołów domowych nie miała innego wyjścia jak podzielić się na wiele małych grup, które gromadzą się w różnych miejscach, aby nie zostać zauważonymi. Jak zauważył jeden z lokalnych ekspertów: „Podczas gdy w przeszłości istniały pewne kanały wyrażania niezadowolenia z polityki religijnej, dziś żadne głosy sprzeciwu nie są dozwolone”.

8. Naruszenie zobowiązań i praw międzynarodowych

Chiny zobowiązały się do przestrzegania i ochrony praw podstawowych w następujących traktatach międzynarodowych:

 1. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (ICCPR)*.
 2. Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (ICESCR).
 3. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (CAT).
 4. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW).
 5. Konwencja o prawach dziecka (CRC).

*Chiny podpisały, ale nie ratyfikowały Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. 

Chiny nie wypełniają swoich zobowiązań międzynarodowych, regularnie naruszając/nie chroniąc następujących praw chrześcijan:

 1. Chrześcijanie są inwigilowani przez państwo, a ich działalność jest często utrudniana i zakłócana (Art. 17 ICCPR ). 
 2. Kościołom utrudnia się uzyskanie statusu prawnego, a te oficjalnie zarejestrowane podlegają silnej ingerencji państwa (Art. 18 ICCPR ). 
 3. Przywódcy chrześcijańscy są więzieni pod zarzutem naruszenia bezpieczeństwa narodowego (Art. 9 ICCPR ).
 4. Dzieci chrześcijan są nękane i dyskryminowane z powodu wiary swoich rodziców (Art. 2 CRC). 
 5. Dzieci chrześcijan nie mogą brać udziału w nabożeństwach i edukacji religijnej (Art. 14 CRC).

9. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Zamykane są także miejsca sprawowania kultu muzułmanów, buddystów, taoistów, żydów i wyznawców innych religii.

Muzułmanie, buddyści i wyznawcy Falun Gong zgłaszają poważną dyskryminację społeczną w zakresie zatrudnienia, mieszkalnictwa i działalności gospodarczej. Buddyści tybetańscy stoją w obliczu silnej presji ze strony rządu, zwłaszcza w związku z nową ustawą o jedności etnicznej.

Muzułmanie w Sinciang doświadczają poważnych naruszeń praw człowieka w obozach reedukacyjnych, które według rządu są niezbędne w walce z radykalnym islamem. Raport Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców udokumentował okrucieństwa popełniane przez Chiny, jednak w wyniku nacisków na Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (OHCHR) i na jego personel, ostatecznie raportu nie opublikowano. Szczegóły dotyczące obozów zostały ujawnione w raportach takich jak „China Leaks”, a zdjęcia satelitarne pokazują ich skalę. 

10. Open Doors w Chinach

Open Doors pomaga prześladowanemu Kościołowi w Chinach za pośrednictwem lokalnych kościołów i partnerów. 
Najbardziej prześladowani chińscy chrześcijanie dzielą się na trzy grupy:

 • Konwertyci z islamu (głównie z islamskich mniejszości etnicznych na północnym zachodzie).
 • Konwertyci z buddyzmu - wierzący z mniejszościowych grup ludności Chin.
 • Chińczycy głównego nurtu lub Chińczycy Han.

Zapewniamy tym grupom podstawowe szkolenie biblijne i uczniowskie, a także szkolenie w zakresie biblijnego przygotowania do prześladowań. Tam, gdzie to możliwe, rozpowszechniamy literaturę chrześcijańską i udzielamy praktycznej pomocy rodzinom uwięzionych chrześcijan. Współpracujemy również z kościołami i grupami, które docierają i pracują wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Małoletnim poniżej 18 roku życia zabrania się udziału w jakichkolwiek działaniach religijnych oraz przynależności do jakiejkolwiek religii.

11. Módl się za Chiny

 • Módl się, by kościoły w Chinach kwitły pomimo intensywnego nadzoru i by jeszcze więcej ludzi odnalazło Chrystusa.
 • Módl się, by lokalni partnerzy Open Doors byli w stanie dotrzeć do potrzebujących chrześcijan..
 • Módl się za władze w Chinach, aby pomimo coraz większych nacisków uznały znaczenie wolności religijnej i ponownie pozwoliły chrześcijanom gromadzić się i oddawać cześć Panu Bogu bez ograniczeń.

Chiny: informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Chin

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!