Światowy Indeks Prześladowań 2023

Chiny

Wnioski

Okres badawczy: 01.10.2021 – 30.08.2022

 

Mniejszość chrześcijańska, podobnie zresztą jak i inne religie, jest postrzegana przez Partię Komunistyczną jako zagrożenie. Partia realizuje politykę sinizacji kościołów – dostosowując je do wymagań Partii Komunistycznej i poddając jej kontroli. We wcześniejszych okresach sprawozdawczych monitorowano i zamykano głównie duże kościoły zaangażowane politycznie lub takie, które zapraszały gości z zagranicy; obecnie może dotyczy to każdego kościoła, niezależnego lub sankcjonowanego przez państwo. Zamiast jednak publicznie zamykać kościoły, władze nie zezwalają na ponowne ich otwarcie po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią. Po roku 2018 jeszcze przed pandemią, zniknęło wiele kościołów  (co oznacza przede wszystkim, że rozdzieliły się na małe grupy, które spotykają się online). Oprócz przepisów dotyczących religii (zasad spotykania się w Internecie oraz  zarządzania finansami miejsc prowadzenia działalności religijnej) istnieją ścisłe ograniczenia dotyczące Internetu, mediów społecznościowych i organizacji pozarządowych.  Zakazano sprzedaży aplikacji biblijnych w sklepach internetowych, ale inne treści religijne są nadal dostępne. Jeśli członkowie lokalnej społeczności wiedzą, że w ich sąsiedztwie mieszka konwertyta z islamu lub buddyzmu tybetańskiego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą wywierali na taką osobę presję w postaci przemocy słownej i fizycznej lub w postaci donosu do lokalnych władz.  Małżonkowie/konwertyci mogą być zmuszani do rozwodu.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletne lub skrócone dossier w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Komunistyczna Partia Chin (KPCh) zacieśnia swoją kontrolę nad społeczeństwem (w tym nad wszelką działalnością religijną) i w coraz większym stopniu wykorzystuje maoistowską retorykę i ideologię, aby utrzymać obywateli w ryzach.  Główną metodą KPCh na osiągnięcie nadrzędnego celu, jakim jest utrzymanie kontroli, jest wprowadzanie ideologii komunistycznej. Rzadko zdarzają się publiczne oświadczenia lub spotkania, na których nie mówi się o znaczeniu przestrzegania wartości komunistycznych.  Ich znaczenie jest podkreślane od początku rządów Sekretarza Generalnego Xi Jinpinga w 2012 r., a zwłaszcza od chwili, gdy jego nazwisko i idee „Myśli Xi Jinpinga o socjalizmie z chińską specyfiką na nową erę” zostały oficjalnie włączone do konstytucji KPCh w październiku 2017 r.  Kilka uniwersytetów otworzyło wydziały, na których naucza się tych idei, a KPCh stworzyła aplikację do testowania swoich członków z ich znajomości. Podejmuje się wiele wysiłków, aby przekazać jego myśl obywatelom, wykorzystując do tego celu media, szkolnictwo wyższe, a nawet przedszkola. Osoby, których lojalność wobec Partii nie jest wystarczająca, są eliminowani lub odsuwani na boczny tor; aby zrobić karierę w służbie publicznej nie można mieć żadnych powiązań z chrześcijaństwem. KPCh instruuje nauczycieli, czego mają uczyć, przygotowując odpowiednią treść podręczników do historii. Książki promujące ateizm, jak np. ‘Zasady naukowego ateizmu' są wykorzystywane jako podręczniki w szkołach wyższych i wśród kadr partii komunistycznej. Na kongresie KPCh w październiku 2022 roku sekretarz generalny Xi zapewnił sobie trzecią kadencję rządzenia. Wydaje się, że wszystkich siedmiu członków Stałego Komitetu Biura Politycznego zostało wybranych według kryteriów, które wskazują na to, że ani ich osiągnięcia, ani zaawansowany wiek  - nie mówiąc już o chęci - nie pozwolą im na kwestionowanie rządów Sekretarza Generalnego Xi lub choćby wyrażanie sensownych alternatywnych poglądów.

KPCh coraz silniej ingeruje w działalność chińskich kościołów, zarówno tych uznanych przez państwo, jak i niezarejestrowanych.  Państwo monitoruje działalność kościołów i naciska na to, by nauczały ideologii komunistycznej. Rozporządzenie w sprawie religii (Środki Administracyjne dla Grup Religijnych) wprowadzone w 2020 roku zapewnia władzom podstawę prawną do ingerowania w głoszone w kościele treści. Przepisy regulują nawet sposób wybierania kościelnych liderów. Państwo przeprowadza naloty na kościoły, które są następnie zamykane; przywódcy trafiają do aresztów, konfiskuje się wszelkie publikacje chrześcijańskie. Przepisy zostały uaktualnione i rozszerzone o punkty odnoszące się do osób duchownych.  
Zgodnie z konstytucją Chiny są państwem ateistycznym. Około 40% obywateli zgadza się z wartościami konfucjanizmu, który jest wychwalany przez rząd jako prawdziwie chiński. Ponieważ konfucjanizm jest systemem religijno-filozoficznym, władze próbują połączyć go z ideologią komunistyczną. Rząd ostrzega obywateli przed grupami religijnymi i zachęca ich do zgłaszania nielegalnych działań religijnych. Kościoły w prowincji Szantung (i coraz częściej w innych miejscach) zostały zmuszone do wywieszenia przygotowanych przez rząd plakatów z wersetami biblijnymi ilustrującymi 12 zasad socjalizmu. Sankcjonowane i kontrolowane przez państwo stowarzyszenia kościelne to: Patriotyczny Ruch Potrójnej Autonomii (TSPM – protestancki) i Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich (CPA).  Kościoły protestanckie, które nie należą do TSPM, uważane są za nielegalne i nazywane kościołami domowymi lub podziemnymi, choć mogą liczyć setki członków.  

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Konwertyci z islamu lub buddyzmu przynależący do mniejszościowych grup etnicznych spotykają się z najpoważniejszymi naruszeniami wolności religijnej w Chinach, napędzanymi przez ich rodziny i członków lokalnych społeczności.  W związku z tym punktami zapalnymi są Sinciang, Tybet i Chiny Zachodnie, a także prowincje Syczuan i Yunnan, Qinghai i Ningxia. Ponieważ społeczności protestanckie są bardziej skoncentrowane w prowincjach Henan, Zhejiang, Anhui i Jiangxi, a liczba katolików jest wysoka w Hebei, prowincje te mogą być także uważane za zarzewie niepokoju. Chrześcijanie i kościoły chrześcijańskie są poddawane restrykcjom i monitoringowi  w całym kraju, a doniesienia na ten temat napływają prawie ze wszystkich prowincji.  Partia komunistyczna dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć przepływ informacji o prześladowaniach i niestety coraz częściej jej się to udaje. 

3. Kogo dotykają prześladowania?

Społeczności chrześcijan ekspatriantów

Chrześcijańskie wspólnoty ekspatriantów cieszą się większą swobodą niż inne grupy chrześcijańskie, niemniej jednak znajdują się pod stałą obserwacją i ogranicza się ich kontakt z lokalnymi kościołami chińskimi.  Władze chińskie w całym kraju starają się ograniczyć działalność zagranicznych misjonarzy chrześcijańskich, zwłaszcza z Korei Południowej, ale także z USA, Tajwanu i Hongkongu. Władze chińskie opublikowały projekt nowych przepisów dotyczących obcokrajowców i ich zaangażowania w działalność religijną w Chinach. Przepisy te są częścią serii zaostrzających się praw dotyczących religii. Nowe przepisy ograniczają zakres kontaktów obywateli z obcokrajowcami. Liczba zagranicznych chrześcijan znacznie się zmniejszyła z powodu wyżej wymienionych środków, ale także z powodu ograniczeń, jakie przyniosła pandemia.

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Ta kategoria podkreśla wyjątkowy czynnik w chińskim chrześcijaństwie: w kraju istnieją kościoły zarejestrowane i uznane przez rząd – Patriotyczny Ruch Potrójnej Autonomii (TSMP) oraz Stowarzyszenie Katolików Chińskich (CPA) – oraz kościoły niezarejestrowane, niezależne.  Po stronie rzymskokatolickiej te niezależne kongregacje są lojalne wobec Watykanu. TSPM i kościoły związane z CPA są kontrolowane przez rząd i nawet jeśli nie są poddawane bezpośredniej cenzurze, starannie ważą swoje słowa. Państwo ma swój udział w wyborze ich przywódców. TSPM oraz CPA opublikowały pięcioletnie plany opisujące, w jaki sposób ich kościoły będą realizowały „sinizację”.  Przywódcy tych kościołów publikują analizy na ten temat, np. sinizacja w kontekście katolicyzmu.  Wspólnoty w tej kategorii odczuwają skutki zintensyfikowanych kontroli i sinizacji (zwaną też sinifikacją), a także odkładania terminu otwarcia kościołów lub odmowy ponownego otwarcia kościołów po pandemii COVID-19.
Od września 2018 roku Stolica Apostolska jest stroną Tymczasowego porozumienia z Chinami w sprawie mianowania biskupów rzymskokatolickich, które zostało odnowione na dwa lata w 2020 r. Watykan przedłużył o kolejne dwa lata porozumienie z rządem Chin dotyczące mianowania biskupów (AP News, 22 października 2022). Pomimo odium krytyki, Watykan, wyraźnie świadomy ograniczeń umowy, najwyraźniej uznał, że korzyści takiego porozumienia przewyższają związane z nim ryzyko. Ponieważ treść porozumienia nadal objęta jest zakazem publikacji, nie posiadamy szczegółowych informacji na jej temat. Nie widać też, aby w wyniku zawartej umowy doszło do  złagodzenia presji na członków Kościoła katolickiego. 

Społeczności konwertytów

Konwertyci wywodzą się ze środowiska muzułmańskiego lub buddyjskiego (tybetańskiego). Ci, którzy żyją wśród mniejszości etnicznych (niektóre z nich dążą do uniezależnienia się od Chin), w regionach, gdzie sytuacja polityczna staje się coraz bardziej niestabilna, muszą stawiać czoła naciskom z dwóch stron: państwa oraz rodziny i lokalnej społeczności. Państwo ogranicza wszelkie spotkania i działania, które uzna za polityczne lub niebezpieczne.  Tymczasem rodzina, przyjaciele i społeczność wywierają na konwertytach presję, aby powrócili do „prawdziwej religii”, ponieważ jest ona ważnym czynnikiem jednoczącym grupy etniczne, zwłaszcza w sytuacji, gdy władze komunistyczne narzucają „przepisy o jedności etnicznej”.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Ta kategoria obejmuje społeczności ewangelikalne, baptystyczne i zielonoświątkowe pod różnymi szyldami. Po stronie protestanckiej te (często niezarejestrowane) nietradycyjne kościoły nazywane są również kościołami domowymi lub podziemnymi, czasami także kościołami rodzinnymi. W odróżnieniu od sytuacji sprzed kilku lat, kiedy zbory liczyły setki członków i w niektórych prowincjach spotykały się otwarcie w budynkach komercyjnych, większość kościołów domowych powróciła do spotkań w domach.  Podczas pandemii wiele kościołów zaprzestało spotkań osobistych i przeniosło swoje nabożeństwa do sieci. W wyniku wdrażania przepisów dot. spotkań online na różnych platformach takich jak np. Zoom czasami nabożeństwa były przerywane, a w rezultacie wiele kościołów domowych rozpadło się na liczne małe zgromadzenia.

4. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Reżim komunistyczny i postkomunistyczny

Głównym celem partii komunistycznej jest utrzymanie władzy poprzez zachowanie jedności narodowej i ograniczenie potencjalnych zagrożeń, takich jak aktywność mniejszości religijnych i etnicznych.  Chrześcijanie są największą grupą społeczną, która nie znajduje się pod całkowitą kontrolą państwa i dlatego są postrzegani jako niebezpieczeństwo. Zgodnie ze zaktualizowanymi zasadami Partii Komunistycznej, każdy członek partii, który trwa przy swoich przekonaniach religijnych mimo otrzymania dawki „wzmocnionej edukacji myślowej”, będzie „zachęcany do opuszczenia Partii”.  Większość urzędników dołoży wszelkich starań, aby utrzymać swoją pozycję, niezależnie od tego, czy faktycznie wierzą ideologii komunistycznej. W wielu regionach Chin agencje państwowe utrudniają działalność wspólnot chrześcijańskich. Chociaż kościoły domowe są nadal najbardziej narażone na ataki (zwłaszcza jeśli są zaangażowane w pracę z młodzieżą), kościoły kontrolowane przez rząd również podlegają restrykcjom.  Katolicy lojalni wobec Watykanu spotykają się z poważnymi prześladowaniami. Przywódcy muzułmańscy i tybetańscy są czasami zatrudniani przez Partię Komunistyczną, aby w ramach wypełniania swoich funkcji partyjno-urzędniczych ograniczać działalność chrześcijan.   

Paranoja dyktatorska

Prezydent Xi Jinping skonsolidował swoją władzę w sposób niespotykany od czasów Mao Zedonga, a w czasie jego rządów Partia Komunistyczna stała się partią wojującą, dokładając starań, by zwalczać wszelkie domniemane zagrożenia dla jej autorytetu. Starając się utrzymać kontrolę, partia komunistyczna i instytucje rządowe dokładnie przestudiowały, co doprowadziło do upadku komunizmu w innych krajach. Jednym z narzędzi utrzymania władzy jest kontrola grup społecznych takich jak chrześcijanie, postrzeganych jako obce i związane z obcymi, głównie zachodnimi państwami. Partia naciska na urzędników, aby wdrażali politykę, w zamian oferując różnego rodzaju środki zachęty.

5. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety

Kobiety przewodzą wielu kościołom, zwłaszcza kościołom domowym, a więc są narażone na takie samo ryzyko uwięzienia jak mężczyźni. W najtrudniejszej sytuacji są konwertytki ze środowisk muzułmańskich i buddyjskich. Ich mężowie mogą być pod presją, aby się z nimi rozwieść, ponieważ są uważane za zdrajczynie swojej grupy etnicznej. Powszechnie wiadomo, że polityka jednego dziecka wywołała w Chinach zaburzenia w równowadze płci. Konsekwencje tej polityki są odczuwalne przez wspólnoty chrześcijańskie w sąsiednich krajach, w postaci handlu ludźmi.

 1. Uprowadzenia
 2. Wymuszone małżeństwo
 3. Pozbawienie wolności 
 4. Handel ludźmi
 5. Przemoc seksualna

Mężczyźni

Mimo że spotykają się z podobną presją jak kobiety, mężczyźni i chłopcy są bardziej narażeni na przemoc fizyczną. Mężczyźni, którzy pełnią funkcję przywódców wspólnot, są inwigilowani przez aparat państwowy. Znane są przypadki uprowadzenia i przetrzymywania księży katolickich i wpływowych przywódców kościołów domowych. W takich przypadkach mężczyźni mogą być maltretowani fizycznie, w tym bici przez funkcjonariuszy policji. Podczas pobytu w areszcie wielu mężczyzn przeżywa traumę. Osoby przetrzymywane w areszcie przez długi czas nie są w stanie zapewnić swoim rodzinom utrzymania. W obliczu tak silnej presji niektórzy przywódcy kościelni decydują się na emigrację. 

 1. Uprowadzenia
 2. Uwięzienie przez  władze państwowe
 3. Przemoc fizyczna

6. ŚIP: Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2023

16

77

2022

17

76

2021

17

74

2020

23

70

2019

27

65

Krótki opis zmiany wyniku i jej przyczyny

Wzrost o 1,1 punktu w ŚIP 2023, po wzroście o 1,7 punktu w ŚIP 2022, ponad cztery punkty w ŚIP 2021, o pięć punktów w ŚIP 2020 i siedem punktów w ŚIP 2019, wskazuje na stale pogarszającą się sytuację i odzwierciedla prześladowania Kościoła, które są odczuwalne w całym kraju. Wynik w kategorii ‘przemoc’ utrzymał się na tym samym poziomie co w zeszłym roku, a wiele kościołów zostało zmuszonych do kontynuowania zgromadzeń w mniejszych grupach lub nawet przeniesienia swojej działalności całkowicie do Internetu. Punktacja za presję w 5 Sferach życia nieznacznie wzrosła we wszystkich kategoriach z powodu nowych restrykcji związanych z korzystaniem z Internetu dla celów religijnych. 

7. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 12.9
Życie w rodzinie 10.0
Życie w społeczeństwie 12.7
Życie w państwie 14.5
Życie w kościele 15.6
Przemoc fizyczna 11.1

 

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • 15 sierpnia 2022 r. funkcjonariusze wtargnęli na  spotkanie kościoła domowego ERCC (Kościół Przymierza Wczesnego Deszczu) w Chengdu, prowincji Sichuan, i poturbowali  członków kościoła.
 • 11 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy Echeng w Ezhou w prowincji Hubei skazał pastora Hao Zhiwei na osiem lat więzienia pod zarzutem oszustwa, ponieważ odmówił przystąpienia do  Patriotycznego Ruchu Potrójnej Autonomii.
 • W grudniu 2017 r. Chen Yu, właściciel księgarni „Pszenica” w Linhai, w prowincji Zhejiang, został skazany na siedem lat więzienia za „nielegalne działania biznesowe” polegające na drukowaniu i sprzedaży książek chrześcijańskich. Jego apelacja została odrzucona. 
 • 15 grudnia 2021 r: Władze zamknęły szkołę powiązaną z kościołem w Shunde w prowincji Guangdong; 18 grudnia zamknięto szkołę w pobliżu Fuzhou w prowincji Fujian.

Życie prywatne

Dostęp do treści chrześcijańskich w Internecie jest możliwy (jeśli nie został zablokowany), ale ściśle monitorowany przez państwo.  Chrześcijanie już przygotowują się na kolejne restrykcje i praktykują autocenzurę. Władze coraz częściej blokują treści na stronach internetowych i ograniczają przestrzeń, na której możliwe jest udostępnianie treści, np. poprzez zablokowanie możliwości czytania książek o treści religijnej w aplikacji Audible oraz usunięcie aplikacji do czytania Biblii w AppleStore, podobne ograniczenia wprowadzono w przypadku Koranu. To efekt wprowadzenia w życie przepisów z roku 2018, ale także takich, które weszły w życie dopiero w marcu 2022 roku. Pojawiły się doniesienia o wtargnięciu służb do domów chrześcijan. Konwertyci z islamu lub buddyzmu zazwyczaj nie ujawniają swojej konwersji w obawie przed szykanami lub zatrzymaniem przez lokalne władze.  Członkowie partii i wojska, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo, też często wolą zachować swoją konwersję w tajemnicy.  Przepisy zakazują dzieciom i młodzieży kontaktu z religią.

Życie rodzinne

Dzieciom poniżej 18 roku życia zabrania się uczestniczenia w zajęciach religijnych, a chrześcijańscy uczniowie są zmuszani do studiowania antybiblijnych nauk w ateistycznym systemie szkolnictwa.  W kilku regionach dzieci chrześcijan zostały zmuszone przez władze  do podpisania oświadczeń, w których potwierdzają, że „nie wyznają żadnej religii”. Dzieci namawiane są do donoszenia na rodziców. Partia ostrzega, że działalność religijna jest niezgodna z prawem, co powoduje, że wiele dzieci jest zdezorientowanych, a czasem złych na religijnych rodziców. Według jednego z obserwatorów realizacja państwowego projektu w ramach reformy szkolnictwa pn. ‘Dzieci mówią jednym głosem’ „ma na celu kształtowanie wzorowych obywateli już od przedszkola”. W niektórych regionach dzieciom chrześcijańskim, zwłaszcza tym, których rodzice są konwertytami, grozi się niedopuszczeniem do egzaminów końcowych lub uniemożliwieniem dalszych studiów.  

Życie w społeczeństwie

Monitoring (np. przez kamery przemysłowe, komitety sąsiedzkie i strażników) jest powszechny, a znani władzom chrześcijanie są pod szczególną obserwacją.  Partia komunistyczna wypracowała system nagród, aby zachęcić strażników bezpieczeństwa w społeczeństwie do zgłaszania wszelkich odstępstw od normy. Ten system zarządzania społeczeństwem jest szczelny i wykorzystywany do kilku celów, w tym do monitorowania dzielnic. Przywódcy kościelni są często wzywani na przesłuchania na lokalnych posterunkach policji, tak jak w przypadku Kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu w Chengdu. Dyskryminacja w zatrudnieniu jest bardziej powszechna na stanowiskach w sektorze publicznym (np. osoby wierzące są wykluczane ze stanowisk rządowych, które wymagają członkostwa w partii).  Istnieją rzadkie przypadki, w których rząd naciskał na prywatnych pracodawców, aby rozwiązali umowy z osobami wierzącymi.  Osoby nawrócone na chrześcijaństwo ze środowisk muzułmańskich lub buddyjskich są poddawane presji ze strony rodziny i społeczności, aby powróciły do pierwotnej religii, i dopóki tego nie zrobią, spotykają się z dyskryminacją.  

Życie w państwie

Konstytucja Chin uznaje wolność wyznania, ale pozostawia w gestii państwa zdefiniowanie „normalnej” działalności religijnej.  Najlepszą tego ilustracją w okresie sprawozdawczym ŚIP 2023 jest sprawa Chang Yuchun i Li Chenhui. Obaj otrzymali wyroki siedmiu lat pozbawienia wolności za rzekomą „nielegalną działalność biznesową” polegającą na drukowaniu i sprzedaży chrześcijańskich książek. Ich apelacja została odrzucona. 
Państwo ma wiele sposobów, aby utrudnić życie mniejszości religijnych, np. poprzez: odmawianie wydania zezwoleń, prowadzenie dochodzeń finansowych mających na celu wykrycie powiązań zagranicznych oraz zamykanie kościołów z powodu rzekomych naruszeń przepisów budowlanych lub przeciwpożarowych.  Chrześcijanie, którzy są zależni od zasiłków państwowych (np. osoby starsze), są czasami poddawani presji przez lokalnych urzędników partyjnych, aby wybierali między swoją religią a zasiłkiem.   Tekst zatytułowany „Opinie w sprawie zapewnienia usług sądowych i ochrony w celu przyspieszenia modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich” zawiera w ust. 9. wytyczne dotyczące wdrażania ogólnej koncepcji bezpieczeństwa narodowego oraz promowania harmonii i stabilności w regionach wiejskich.  Działalność religijna jest wymieniana jako jedno z niebezpiecznych zjawisk społecznych.

Życie w kościele

Państwo monitoruje działalność wszystkich wspólnot chrześcijańskich. Działalność kościoła jest monitorowana nie tylko przez obecność agentów, ale także przez kamery przemysłowe skierowane na pulpit, z którego głoszone są kazania, całe zgromadzenie i otaczający kościół teren. Treść kazań, które są głoszone podczas niedzielnych nabożeństw, musi być wcześniej zatwierdzona, ale sytuacja różni się w zależności od wspólnoty. W omawianym okresie sprawozdawczym nasiliła się kontrola niezarejestrowanych kościołów, a więcej kościołów domowych doświadcza szykan i utrudnień w funkcjonowaniu. Większość kościołów domowych nie miała innego wyjścia jak podzielić się na wiele małych grup, które gromadzą się w różnych miejscach, starając się pozostać niezauważonymi. Jak podsumował to jeden z ekspertów krajowych: „Przed wybuchem pandemii COVID-19 rząd zaczął zamykać duże, niezarejestrowane kościoły.  Podczas lockdownu nie można było organizować spotkań publicznych, więc wierni kontynuowali spotkania online. Jest bardzo mało prawdopodobne, że niezarejestrowane grupy będą próbowały wznowić duże spotkania. Przyszłość spotkań w małych grupach, z których korzysta obecnie wiele społeczności, jest niepewna”.  Wiele kościołów domowych przerzuciło się na spotkania online, które też wiążą się z wieloma ograniczeniami. Kościoły, które zostały oficjalnie zamknięte bez odwołania, tracą wszystko, łącznie z majątkiem i aktywami.  Do takich sytuacji dochodzi częściej na obszarach wiejskich. Nowe przepisy dotyczące instytucji religijnych zostały ogłoszone w maju 2021 r. Wśród innych celów wymowne są art. 4, art. 9 i art. 39. Kładą one nacisk na pielęgnowanie rezerwy patriotycznych talentów. Przepisy nakazują także, by w programie znalazł się cykl zajęć z teorii ideologii politycznej. Nauka myśli Xi Jinpinga powinna być wpisana jako cel instytucji. Wraz z tą kampanią sinizacji, pastorzy w zarejestrowanych kościołach poddawani są presji, aby prowadzić nauczanie partyjne w kościołach. Partia Komunistyczna wprowadziła również nowe rozporządzenie dotyczące duchowieństwa; artykuł 3 podkreśla, że duchowni religijni powinni kochać ojczyznę, wspierać przywództwo Komunistycznej Partii Chin i sinizację religii w Chinach.  Jeśli te przepisy będą rygorystycznie egzekwowane, to wolność kościołów znacznie się skurczy. Przepisy dotyczące religijnej działalności online, które weszły w życie w 2022 roku, mogą skutkować ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń online. Kościoły próbują odnaleźć się w tych nowych zasadach, dokładając starań, by spotkania w sieci nadal się odbywały (China Source, 12 kwietnia 2022).

8. Naruszenie zobowiązań i praw międzynarodowych

Chiny zobowiązały się do przestrzegania i ochrony praw podstawowych w następujących traktatach międzynarodowych: 

 1. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (ICCPR)
 2. Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (ICESCR)
 3. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (CAT)
 4. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)
 5. Konwencja o prawach dziecka (CRC)
 6. *Chiny podpisały, ale nie ratyfikowały ICCPR. 

Chiny nie wypełniają swoich zobowiązań międzynarodowych, regularnie naruszając/nie chroniąc następujących praw chrześcijan: 

 1. Chrześcijanie znajdują się pod obserwacją służb, a działalność religijna jest często utrudniana i zakłócana (ICCPR Art. 17).  
 2. Kościoły napotykają trudności w uzyskaniu statusu prawnego, a te oficjalnie zarejestrowane podlegają silnej ingerencji państwa (ICCPR Art. 18).  
 3. Przywódcy chrześcijańscy przebywają w więzieniach pod zarzutem działalności przeciwko bezpieczeństwu narodowemu (art. 9 ICCPR). 
 4. Dzieci chrześcijan są szykanowane i dyskryminowane z powodu przekonań religijnych rodziców (Art. 6 CRC).  
 5. Zabrania im się uczestniczenia w nabożeństwach religijnych i korzystanie z edukacji religijnej (CRC Art. 14).

9. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Podobnie jak w przypadku kościołów chrześcijańskich zamykane są także miejsca sprawowania kultu muzułmanów, buddystów, taoistów, żydów i wyznawców innych religii.  Mniejszości religijne takie jak muzułmanie, buddyści i wyznawcy Falun Gong zgłaszają poważną dyskryminację społeczną w zakresie zatrudnienia, mieszkalnictwa i działalności gospodarczej. Muzułmanie w Sinciang doświadczają poważnych naruszeń praw człowieka w obozach reedukacyjnych, które według rządu są niezbędne w walce z radykalnym islamem. Raport Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców udokumentował okrucieństwa popełniane przez Chiny, jednak w wyniku nacisków na Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (OHCHR) i na jego personel, nie opublikowano raportu, ponieważ w opinii Chin „zintensyfikowałoby to upolitycznienie i konfrontację bloków w obszarze praw człowieka, podważyłoby wiarygodność OHCHR i zaszkodziło współpracy między OHCHR a państwami członkowskimi”. Szczegóły dotyczące obozów zostały ujawnione w raportach takich jak „China Leaks”, a zdjęcia satelitarne pokazują skalę obozów.  Buddyści tybetańscy są represjonowani przez państwo w związku z nową ustawą o jedności etnicznej.  

10. Open Doors w Chinach

Poprzez lokalne kościoły i sieć partnerów Open Doors organizuje szkolenia i dostarcza literaturę chrześcijańską chrześcijanom, którzy cierpią z powodu prześladowań, nietolerancji i dyskryminacji, w tym chrześcijanom ze środowisk muzułmańskich i buddyjskich. Staramy się wspierać rodzimych liderów kościołów w Chinach.

11. Módl się za Chiny

 • Módl się, by kościoły w Chinach kwitły pomimo intensywnego nadzoru i by jeszcze więcej ludzi odnalazło Chrystusa.
 • Módl się, by lokalni partnerzy Open Doors byli w stanie dotrzeć do potrzebujących chrześcijan..
 • Módl się za władze w Chinach, aby pomimo coraz większych nacisków uznały znaczenie wolności religijnej i ponownie pozwoliły chrześcijanom gromadzić się i oddawać cześć Panu Bogu bez ograniczeń.

Chiny: informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Chin

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!