Prześladowania w Omanie

Oman

44
ŚIP
2021
Oman
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
42
Oman
Chrześcijan
0,19
Populacja
5.15
Islamski ekstremizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 13.200
Życie w rodzinie: 13.500
Życie w społeczeństwie: 10.300
Życie w państwie: 12.500
Życie w kościele: 13.000
przemoc fizyczna: 0.900

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.200
Życie w rodzinie: 13.500
Życie w społeczeństwie: 10.300
Życie w państwie: 12.500
Życie w kościele: 13.000
przemoc fizyczna: 0.900

Jak wyglądają prześladowania w Omanie?

Z założenia wszyscy obywatele Omanu są muzułmanami. Islam jest religią państwową, a ustawodawstwo opiera się głównie na prawie islamskim. Chociaż sądy cywilne powstały ponad 20 lat temu, system prawny nadal zakłada, że wszyscy obywatele są muzułmanami i orzeczenia sądowe wydawane są w oparciu o to założenie. Poziom prześladowań chrześcijan w Omanie zależy od tego, czy są oni pracownikami przyjezdnymi, czy też pochodzą z Omanu. Pod największą presją znajdują się rodzimi mieszkańcy nawróceni z islamu – ich rodziny, sąsiedzi i społeczność, wśród której żyją – oni wszyscy naciskają na nich, aby powrócili na łono wiary swoich ojców. Nawróceni mogą zostać wydaleni ze swoich rodzin i stracić pracę. Mogą utracić prawo do opieki nad dziećmi oraz prawo do dziedziczenia. Chrześcijanie, którzy nawrócili się z islamu, ale nie są obywatelami Omanu, napotykają inne poziomy prześladowania w zależności od kraju, z którego pochodzą. Zwykle mieszkają w grupach emigrantów ze swojego kraju ojczystego, więc to od lokalnej społeczności zależy, jak będą traktowani. Rząd w dużej mierze toleruje obce wspólnoty chrześcijańskie, ale nawet wtedy ich działalność jest znacznie ograniczona i monitoruje się ich publiczne zgromadzenia. Wszystkie spotkania chrześcijańskie są monitorowane pod kątem oświadczeń politycznych i obecności obywateli Omanu. Wszystkie organizacje religijne muszą zostać oficjalnie zarejestrowane.

Prześladowania z perspektywy kobiet

W islamskiej kulturze Omanu kobiety mają niższy status niż mężczyźni – nawet podczas postępowania sądowego. Najczęściej kobiety pozostają w domu z dziećmi. Taka mentalność wzmacnia myślenie, w którym kobiety nie mają takich samych praw jak mężczyźni, także w odniesieniu do wyboru religii, gdyż nikt nie oczekuje, że kobiety będą miały własne przekonania religijne. Z tego też względu środowisko wyjątkowo mocno utrudnia kobietom przejście z islamu na chrześcijaństwo. Istnieje wiele barier uniemożliwiających kobietom nawrócenie się i spotykanie się z chrześcijanami. Kobietom, które nawracają się na chrześcijaństwo, grozi areszt domowy i przymusowe małżeństwo. Konwertytki nie mają możliwości wyjścia za mąż za chrześcijanina, ponieważ kobiety zarejestrowane jako muzułmanki są prawnie ograniczone do małżeństwa tylko z  muzułmanami. Poważnym problemem pozostaje złe traktowanie pracowników zagranicznych, w tym wykorzystywanie seksualne. Chociaż przeważnie nie ma to podłoża religijnego, wielu przyjezdnych pracowników organizacji chrześcijańskich – z których prawie wszyscy to kobiety – doświadcza napastowania seksualnego.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Przejście na chrześcijaństwo jest bardzo trudne dla muzułmańskich mężczyzn w Omanie. Osoby nawrócone na chrześcijaństwo doświadczą cierpienia ze względu na społeczny ostracyzm, zarówno ze strony bliższej i dalszej rodziny, jak i otaczającej ich społeczności. Mężczyźni, którzy nawracają się na chrześcijaństwo, często tracą wsparcie finansowe rodziny, a także kontakty niezbędne do znalezienia lub utrzymania pracy w społeczeństwie Omanu, które opiera się na znajomościach i koneksjach. Co więcej, żadna omańska rodzina nie pozwoli swojej córce poślubić chrześcijanina, ponieważ w ich opinii, konwertyta zlekceważył własną rodzinę, odrzucając wszystko, czego go nauczono. Jeśli nawrócony ma rodzinę i pracę, to w momencie nawrócenia ryzykuje utratę ich obu. Kiedy mężczyzna opuszcza islam, zgodnie z prawem automatycznie traci opiekę nad dziećmi; jego żona może się z nim rozwieść, a on może łatwo stracić pracę, co ma poważne konsekwencje dla wszystkich członków jego rodziny, ponieważ mężczyźni są tradycyjnie głównymi żywicielami rodzin. W przypadku chrześcijan będących emigrantami, presja, jakiej doświadczają, jest najprawdopodobniej związana z miejscem pracy.

Poznaj „Daniela”

»Wielu wierzących [na Półwyspie Arabskim] żyje w ukryciu, a ich rodziny nie wiedzą o ich przemianie. Jeśli przyznają się do nowej religii, nie jest niczym niezwykłym, że wywoła to napięcie w rodzinie. Czasami wierzący są akceptowani i znajdują miejsce w rodzinie. Ale kiedy pojawiają się nowe wyzwania, takie jak COVID-19, delikatna równowaga zostaje zagrożona. Mogą oni stać się przedmiotem drwin, że nie postępują zgodnie z nakazami Jezusa; albo rodzina znajdzie inne powody, by próbować szydzić z wierzących«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Oman spadł o dwa miejsca w tegorocznym rankingu ŚIP, ale w rzeczywistości, prześladowania w tym małym kraju na Półwyspie Arabskim nasiliły się. W codziennym życiu presja, jaką odczuwają wyznawcy Jezusa – zwłaszcza ci, którzy nawrócili się z islamu –  jest nadal bardzo wysoka we wszystkich dziedzinach życia. Ucisk, dyskryminacja i przymus są powszechne i nawet osoby nienawrócone codziennie spotykają się z dyskryminacją i monitorowaniem ze strony rządu i społeczeństwa Omanu.
Kogo najbardziej dotykają prześladowania?
Najsilniejsze prześladowania dotykają konwertytów z islamu. Znajdują się pod znaczną presją w życiu prywatnym, rodzinnym i społecznym. Presja ta nieznacznie wzrasta poza dużymi miastami i na obszarach wiejskich.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Omanie?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Omanie? Open Doors zapewnia wsparcie modlitewne prześladowanym chrześcijanom w Omanie.  
Pomocne informacje

Intencje modlitewne

  • Na Półwyspie Arabskim przeszkodą w rozwoju Kościoła Chrystusowego jest strach. Istnieje obawa, że jeśli zwątpi się w islam, to nie wejdzie się do nieba, ponieważ strach jest postrzegany jako forma niewiary w społeczeństwie islamskim. Następnie pojawia się strach przed tym, co się stanie, jeśli zaczniesz naśladować Chrystusa, strach przed zaufanymi braćmi i siostrami oraz strach, że jeden z twoich nowych współwyznawców zdradzi cię. Proszę, módlcie się, aby to zniewolenie strachem zostało przerwane.
  • Wielu wierzących, którzy nawracają się z islamu, żyje w ukryciu i izolacji od innych wyznawców Jezusa. Wierzący najlepiej wzrastają w atmosferze wspólnoty z innymi chrześcijanami. Proście Boga, aby doprowadził tych ukrywających się wierzących do społeczności z innymi. Módlcie się, aby całe rodziny przyszły do poznania zbawiennej łaski Pana Jezusa Chrystusa.
  • Wraz z rozwojem Kościoła na Półwyspie Arabskim wielu wierzących muzułmańskiego pochodzenia stara się zawrzeć związek małżeński. Ci chrześcijanie pragną zakładać rodziny, które kochają i oddają chwałę Bogu przez Jezusa. Módlcie się, aby Bóg połączył wierzących w celu zawarcia małżeństwa. Módlcie się, aby oni mogli uwolnić się od kłamstw  dotyczących rodziny, w których dorastali i odnowić swój umysł prawdą Bożą, dotyczącą małżeństwa i rodziny. Módlcie się, aby Bóg wzbudził rodziny, które będą wielbić Jego imię.

Modlitwa za Oman

Boże, prosimy Cię o pokój, którym tylko Ty możesz napełnić lud swój mieszkający w Omanie. Modlimy się za chrześcijan, którzy odnaleźli Jezusa, mimo że byli wychowani w islamie. Modlimy się, abyś chronił ich przed rodzinami i społecznościami, które mogą atakować ich za nową wiarę w Ciebie. Prosimy Cię, abyś prowadził chrześcijan, którzy są izolowani w swoich społecznościach. O to wszystko modlimy się w imieniu Jezusa, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, jednym Bogiem, teraz i na wieki. Amen.