Prześladowania w Wietnamie

Wietnam

19
ŚIP
2021
Wietnam
Religia
Buddyzm
Ranking poprzednie lata
21
Wietnam
Chrześcijan
8,92
Populacja
98.36
Presja ze strony komunizmu
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 12.100
Życie w rodzinie: 8.800
Życie w społeczeństwie: 12.700
Życie w państwie: 14.000
Życie w kościele: 14.500
przemoc fizyczna: 10.000

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 12.100
Życie w rodzinie: 8.800
Życie w społeczeństwie: 12.700
Życie w państwie: 14.000
Życie w kościele: 14.500
przemoc fizyczna: 10.000

Jak wyglądają prześladowania w Wietnamie?

W Wietnamie poziom prześladowań zależy od wyznania i pochodzenia wierzącego. Historyczne wspólnoty chrześcijańskie, takie jak Kościół Rzymskokatolicki, cieszą się pewną swobodą, chociaż jeśli ich członkowie zaangażują się w działalność polityczną, trafią do więzienia. Zdarza się, że państwo konfiskuje ziemię należącą do kościoła katolickiego (np. tereny otaczające szkoły czy klasztory).  Najsilniejsze prześladowania dotykają niehistoryczne kościoły protestanckie i konwertytów z religii plemiennych, zwłaszcza w odległych rejonach środkowego i północnego Wietnamu. Większość chrześcijan należy do mniejszości etnicznych, takich jak Hmong, i jest narażona na wykluczenie społeczne, dyskryminację i przemoc fizyczną. Czasami sąsiedzi niszczą chrześcijańskie domy i zmuszają ich mieszkańców do opuszczenia wioski. Znane są przypadki, kiedy chrześcijanie ratowali się ucieczką za granicę i tam ubiegali się o azyl (na przykład w sąsiedniej Kambodży), ale zostali odesłani w wyniku nacisków ze strony rządu wietnamskiego.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Pomimo tego, że 71% kobiet pracuje, w Wietnamie nadal występuje duża nierówność płci. Chrześcijanki żyją pełne obaw, gdyż w swoim codziennym życiu spotykają się różnymi formami prześladowań. Niektóre z nich, zwłaszcza kobiety nawrócone z innych religii oraz wychowane w kulturach plemiennych, zmuszane są przez rodziny do poślubienia niechrześcijan. Według liderów młodzieżowych wiele przestaje wówczas przychodzić do kościoła. Kobiety w związkach małżeńskich zmagają się z przemocą fizyczną i psychiczną oraz groźbami rozwodu ze strony swoich mężów. Pozycja społeczna kobiet jest duża niższa niż mężczyzn. Kobiety i młode dziewczyny często padają ofiarą przemocy na tle seksualnym. Ma to miejsce w przypadku zatrzymania przez policję oraz na obszarach wiejskich.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Mężczyźni bywają nękani i dyskryminowani w miejscu pracy, zdarza się, że z powodu religii tracą pracę. Biorąc pod uwagę, że mężczyźni są głównymi żywicielami rodziny, utrata pracy może sparaliżować funkcjonowanie całej rodziny i osłabić ich pozycję społeczną. Jeśli mężczyzna jest liderem wspólnoty, brak pracy może wpłynąć na jej funkcjonowanie, a nawet zawieszenie działalności. Mężczyznom grożą aresztowania i porwania. Wielu opuszcza z tego powodu swoje miejsce zamieszkania. Aresztowani są brutalnie traktowani przez policję. Biciem zmusza się ich do wyrzeczenia się nowej religii. Jeden z wierzących został podtruty, a następnie pobity podczas zatrzymania. Kiedy rodzina odwiedziła go w szpitalu, był łańcuchami przywiązany do łóżka.

Poznaj „Ai” i „Liem”

»Nawróciliśmy się dawno temu. Nasz Pan nas uzdrowił i pobłogosławił. On zmienił nasze życie. Nie zaprzemy się naszej wiary, chociaż tego od nas żądacie«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Prześladowania chrześcijan nasiliły się w prawie każdej sferze życia. Nowe przepisy dotyczące religii, wprowadzone 1 stycznia 2018 r., choć na papierze wydawały się pozytywną zmianą, w rzeczywistości dodatkowo utrudniły życie chrześcijan. Zaostrzone przepisy dotyczące komunikacji online jeszcze bardziej ograniczyły przestrzeń spotkań. Dyskryminacja chrześcijan należących do mniejszości etnicznych i akty przemocy wobec nich pozostają bez zmian.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Wszyscy chrześcijanie żyją pod stałą presją, zwłaszcza w obliczu silniej retoryki komunistycznej. Wierzący, którzy na głos wyrażają swoje przekonania, mogą zostać aresztowani. Na ogół, społeczeństwo z podejrzliwością traktuje chrześcijan. Konwertyci i protestanci na obszarach wiejskich zazwyczaj spotykają się z najbardziej dotkliwymi formami prześladowań; są szykanowani, dyskryminowani, wykluczani z życia społecznego, fizycznie atakowani.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Wietnamie?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Wietnamie?
Open Doors wspiera wierzących w Wietnamie poprzez rozpowszechnianie literatury chrześcijańskiej, organizowanie szkoleń i prowadzenie projektów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz działania na rzecz wolności religijnej i występowanie w obronie prześladowanych chrześcijan, a także dostarczając pomoc humanitarną.

Intencje modlitewne

  • Módl się, aby władze lokalne i krajowe przestały traktować chrześcijan z podejrzliwością, raczej by uznali ich wartość dla społeczeństwa.
  • Poproś, aby wierzący zmuszani do wyrzeczenia się wiary w Jezusa Chrystusa, mieli siłę przylgnąć do Niego; niech ich nieugięta postawa przemówi z mocą do ich sąsiadów i członków lokalnej społeczności.
  • Módl się, aby młodzi chrześcijanie wzrastali w miłości do Jezusa, aby właściwie rozumieli przesłanie Ewangelii i doceniali moc Słowa Bożego, jako fundament ich życia.  

Modlitwa za Wietnam

Ojcze Niebieski, chroń swoje dzieci w Wietnamie, zaspokajaj ich codzienne potrzeby i daj im możliwość spotykania się z innymi chrześcijanami. Pomóż wierzącym trwać mocno w wierze pomimo wielu trudności i nacisków, którym muszą się przeciwstawić. Niech świadectwo ich życia zainspiruje innych do oddania życia Jezusowi. Zmieniaj serca lokalnych przywódców. Niech zmiana ich postawy wobec chrześcijan wpłynie na to, jak inni członkowie społeczności będą traktowali chrześcijan. Amen.