Prześladowania na Malediwach

Malediwy

16
ŚIP
2022
Malediwy
Religia
Islam
Ustrój
Republika Prezydencka
Ranking poprzednie lata
15
Malediwy
Chrześcijan
kilkuset
Populacja
0.47
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 12.500
Życie w rodzinie: 13.200
Życie w społeczeństwie: 11.500
Życie w państwie: 12.700
Życie w kościele: 11.000
przemoc fizyczna: 14.100

Sytuacja chrześcijan na Malediwach

Miejsce w rankingu

Miejsce16 / 77 pkt (ŚIP 2021: Miejsce15 / 77 pkt)

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

Malediwy to kraj muzułmański i dlatego oczekuje się, że wszyscy Malediwczycy będą muzułmanami. Jest to jeden z najgęściej zaludnionych krajów na świecie, zwłaszcza jego główna wyspa Male. Blisko ze sobą związani członkowie homogenicznych społeczności odgrywają rolę strażników, a ich uwadze nie ujdzie żadne odstępstwo od normy (w tym religijne). Przejście na chrześcijaństwo może skutkować doniesieniem do muzułmańskich przywódców lub władz. Chrześcijanie ekspatrianci, z których większość pracuje w sektorze turystycznym i pochodzi z Indii i Sri Lanki, są bacznie obserwowani. To bardzo utrudnia gromadzenie się na nabożeństwach. Z powodu pandemii COVID-19, wielu chrześcijan ekspatriantów opuściło kraj. Powoli powracają, ponieważ kraj ponownie otwiera się na turystykę.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletne lub skrócone dossier w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Po obaleniu pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta Mohameda Nasheeda w 2012 roku, jego następcy często powtarzali, że ich celem jest zachowaniem państwa, które będzie w 100% sunnickie. Członkowie sił opozycyjnych (postrzeganych jako zagrożenie dla rządzących) zostali wypędzeni z kraju lub aresztowani. 7 maja 2021 r. przed domem Nasheeda wybuchła bomba, gdy wsiadał do swojego samochodu; podejrzewa się, że za atakiem stały radykalne ugrupowania islamskie.

Wolności obywatelskie są coraz bardziej ograniczane. Dotyczy to tradycyjnych środków przekazu, jak i mediów społecznościowych, czego dowodem jest zabicie znanego blogera Yameena Rasheeda w kwietniu 2017 r. oraz zamknięcie organizacji pozarządowej Maldives Democratic Network w listopadzie 2019 r. Jak na razie nie wydaje się, aby nowy przywódca, Ibrahim Solih, wybrany znaczną większością we wrześniu 2018 roku, był w stanie wprowadzić na Malediwach jakiekolwiek istotne zmiany. 

Kraj jest silnie uzależniony od turystyki. 69,5% pracujących jest zatrudnionych w sektorze usług, który odpowiada za 81% PKB kraju. Powrót islamskich bojowników z zagranicy, zwłaszcza z Syrii, którzy często są uważani za bohaterów w malediwskim społeczeństwie, może zagrozić biznesowi turystycznemu.  
Open Doors szacuje liczbę chrześcijan na „setki”. Ze względów bezpieczeństwa nie możemy opublikować podziału na wyznania. 

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Prześladowania omijają wyspy odwiedzane przez turystów z zagranicy.

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Islamski ekstremizm

Islamski rząd nadal uważa się za obrońcę islamu i zabrania Malediwczykom zmiany religii. Oficjalnie nie ma chrześcijan malediwskich, są tylko chrześcijanie z zagranicy. Oficjalna polityka Ministerstwa Spraw Islamskich i Ministerstwa Obrony mówi, że apostaci nigdy nie będą tolerowani i że rząd nigdy nie pozwoli na wolność wyznania. 

Paranoja dyktatorska

Islamski ekstremizm miesza się z paranoją dyktatorską, ponieważ islam jest wykorzystywany jako uzasadnienie dla ograniczania wolności politycznej. Wolność wyznania nie istnieje, ponieważ „ochrona religii” jest rozumiana jako „ochrona islamu”. 

Przestępczość zorganizowana oraz korupcja

Korupcja szerzy się na wszystkich szczeblach władzy, a urzędnicy motywowani są łapówkami, przysługami i groźbami. Ponadto, urzędnicy państwowi wykorzystywali wcześniej gangi uliczne do zastraszania, dewastowania własności, a nawet atakowania skłaniających się do świeckości przeciwników politycznych. 

4. Kogo dotykają prześladowania?

Społeczności chrześcijan ekspatriantów

Chrześcijanie ekspatrianci często pochodzą z Indii, Sri Lanki lub Bangladeszu. Wspólnoty te są ściśle monitorowane, w tym wszelkie widoczne zgromadzenia chrześcijan, takie jak śluby i chrzty. Jednak większość chrześcijan z zagranicy ma swobodę spotykania się (np. w ambasadach), pod warunkiem, że nie mają kontaktu z rdzennymi konwertytami z islamu.

Społeczności konwertytów

Konwertytom na chrześcijaństwo z islamu grożą zdecydowanie najcięższe prześladowania, ponieważ oficjalnie nie istnieją oni w tym kraju. Każdy, kto porzuca islam, traci obywatelstwo. 

5. Dane na temat przemocy i presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 15.4
Życie w rodzinie 15.3
Życie w społeczeństwie 13.7
Życie w państwie 15.8
Życie w kościele 16.5
przemoc fizyczna 0.4

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt. Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt (6 x 16,7 = 100).

Życie prywatne

Konwertyci na chrześcijaństwo muszą zachować najwyższą ostrożność, aby nikt nie dowiedział się o zmianie przez nich religii. Biblie i inne materiały chrześcijańskie muszą być starannie ukrywane, gdyż za ich posiadanie grozi więzienie. Szczególnie ryzykowne jest zdobywanie materiałów chrześcijańskich w rodzimym języku dhivehi, gdyż władze mogą podejrzewać, że są one wykorzystywane do ewangelizacji miejscowej ludności. Zarówno władze, jak i społeczność nieustannie poszukują symboli postrzeganych jako antyislamskie. Na przykład w grudniu 2020 r. policja usunęła z ośrodków wypoczynkowych ozdoby świąteczne (w tym choinkę), ponieważ uznano, że obrażają one wrażliwość niektórych odłamów religijnych. W przypadku chrześcijan przyjeżdżających do pracy z zagranicy, w umowach o pracę często znajduje się zapis, że osoby wyrażające przekonania inne niż islamskie mogą zostać pozbawione wolności na okres do pięciu lat, otrzymać areszt domowy, grzywny w wysokości od 5 000 do 20 000 rupii (od 320 do 1300 dolarów) oraz zostać deportowane. 

Życie rodzinne

Chrzty i pogrzeby chrześcijańskie muszą odbywać się w tajemnicy. Konstytucja stanowi w art. 36 lit. c): „Edukacja powinna dążyć do zaszczepienia posłuszeństwa wobec islamu”. Dzieci konwertytów na chrześcijaństwo są zmuszane do brania udziału w lekcjach islamu.  Chociaż dzieci zagranicznych chrześcijan są zwolnione z uczęszczania na zajęcia islamskie, islam przenika całe życie szkolne. Jeśli ich na to stać, chrześcijańscy rodzice z zagranicy często posyłają swoje dzieci do szkół międzynarodowych. 

Życie w społeczeństwie

Duża gęstość zaludnienia, homogeniczność społeczna i aktywna polityka rządu ukierunkowana na islam oznaczają, że presja społeczna na Malediwach jest niezwykle wysoka. Jest to szczególnie widoczne w stolicy kraju, Malé. Jednym z przykładów jest niedawne i powszechne przyjęcie czarnej burki (dzięki wpływom arabskim). Przypadki odmowy noszenia nakryć głowy przez kobiety, zarówno muzułmanki, jak i niemuzułmanki, skutkowały wygnaniem lub przemocą. Innym przykładem wymuszonej islamizacji przez szerszą społeczność jest wymóg przestrzegania postu w Ramadanie, niezależnie od wyznania, a odmowa skutkuje aresztowaniem i publicznym upokorzeniem przez media informacyjne. Rząd nakazuje Malediwczykom mieszkającym za granicą uczestnictwo w internetowych lekcjach islamu i kultury. Chrześcijanie są więc pod stałą presją, by się dostosować, aby uniknąć prześladowań, utraty możliwości zarobkowania, a w skrajnych przypadkach – przemocy

Życie w państwie

Konstytucja określa kraj jako „w 100% muzułmański”, a przepisy oparte są na prawie islamskim. Jeden z obowiązujących przepisów mówi: „Propagowanie jakiejkolwiek innej religii niż islam jest niezgodne z prawem”. Kary za złamanie tego przepisu wahają się od aresztu domowego do pozbawienia wolności do pięciu lat. Jeśli sprawcami są cudzoziemcy, są oni zazwyczaj deportowani. Jak podano w raporcie IRF 2020 Departamentu Stanu USA: „Kraj jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR), z zastrzeżeniem stwierdzającym, że stosowanie przez rząd zasad określonych w art. 18 ICCPR, który odnosi się do wolności religijnej, odbywa się ‘bez uszczerbku dla Konstytucji Republiki Malediwów'”. Obowiązujące „prawo o zniesławieniu” zawiera klauzule przeciwko antyislamskim komentarzom.

Życie w kościele

W XX wieku na Malediwach działał kościół, do którego uczęszczali głównie ekspatrianci. Obecnie jednak prawo zabrania tworzenia miejsc kultu nieislamskim grupom religijnym, stanowiąc, że „niemuzułmanom mieszkającym w kraju lub odwiedzającym go zabrania się otwartego wyrażania swoich przekonań religijnych, organizowania publicznych zgromadzeń w celu prowadzenia działalności religijnej lub angażowania Malediwczyków w taką działalność”. Osobom wyrażającym poglądy religijne inne niż islam grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat lub areszt domowy, grzywny do 1300 dolarów oraz deportacja. Chrześcijanie z zagranicy są monitorowani przez władze. Import materiałów chrześcijańskich jest nielegalny, a osobom, które złamią ten zakaz, grozi zatrzymanie i kara więzienia. Policja i służby celne konfiskują materiały chrześcijańskie i listy wysyłane pocztą, które mogą przedstawiać wartości lub sposób życia sprzeczny z islamem. Ekspatriantom zezwala się na posiadanie bardzo ograniczonej ilości literatury chrześcijańskiej na użytek osobisty.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

Ze względów bezpieczeństwa nie mogą być publikowane żadne szczegóły dotyczące incydentów z udziałem chrześcija

ŚIP: Perspektywa 5-letnian

Rok

Miejsce

Pkt

2022

16

77,04

2021

15

77,48

2020

14

78,25

2019

14

77,94

2018

13

77,81

Wynik dotyczący przemocy podobnie jak w roku poprzednim jest niski, podczas gdy w innych obszarach utrzymał się na bardzo wysokim poziomie. Konwertyci nie mają swoich miejsc zgromadzeń, a chrześcijanie z zagranicy (często pracownicy migrujący) nie mogą wspólnie odprawiać nabożeństw bez obawy przed aresztowaniem i deportacją. W związku z tym Malediwy są jednym z niewielu krajów, w których sfera „kościelna” nadal otrzymuje prawie maksymalną liczbę punktów. Wielu chrześcijańskich emigrantów wróciło do swoich krajów z powodu pandemii COVID-19, ale wraz ze stopniowym otwieraniem się sektora turystycznego, powoli powracają. Nowy rząd, który doszedł do władzy w połowie listopada 2018 r., nie wprowadził żadnych namacalnych ulepszeń w zakresie wolności religii i przekonań. 

7. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: Biorąc pod uwagę niezwykle surową interpretację islamu, chrześcijańscy mężczyźni i kobiety muszą się ukrywać. Ujawnienie tego, że kobieta lub dziewczyna jest chrześcijanką, spowoduje, że zostaną podjęte wszelkie możliwe starania, aby przyprowadzić ją z powrotem do islamu poprzez przymusowe małżeństwo, przemoc słowną, groźby lub inne formy przemocy. Pomimo ścisłej kontroli społecznej na wyspach wykorzystywanie seksualne i gwałty są zaskakująco powszechne, czemu winna jest kultura, która na ogół usprawiedliwia przemoc ze względu na płeć w domu. Przemoc seksualna i fizyczna są wykorzystywane jako narzędzia prześladowań religijnych wobec chrześcijańskich kobiet. 

Mężczyźni: Jeśli okaże się, że Malediwczyk jest wyznawcą Jezusa Chrystusa, może zostać pobity, być prześladowany, otrzymywać pogróżki lub zostać uwięziony przez państwo. W świetle tych nacisków wiele osób decyduje się na opuszczenie kraju, jeśli tylko może sobie na to pozwolić. Jeśli mężczyzna trafi do więzienia, cała rodzina ucierpi na tym finansowo i emocjonalnie, a dzieci będą cierpiały z powodu prześladowań w szkole. 

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Na Malediwach nie ma legalnych mniejszości religijnych. Zgodnie z prawem wszyscy obywatele są muzułmanami.  Każdy, kto daje dowody poparcia dla jakiejkolwiek religii lub filozofii poza islamem (np. chrześcijaństwa, hinduizmu, buddyzmu, ateizmu), będzie prześladowany w taki sam sposób jak chrześcijanie, a większość z nich woli dobrowolnie udać się na wygnanie niż narazić się na więzienie lub nawet śmierć. 

9. Modlitwa

Módl się za Malediwy:

  • Módl się za wierzących na Malediwach, którzy muszą zachowywać swoją wiarę w odizolowaniu i ukryciu. Proś Boga, aby wypełnił ich serca poczuciem Jego obecności i troski wobec nich.
  • Módlcie się, aby prezydent Solih i jego rząd złagodzili swoje stanowisko wobec chrześcijan i innych mniejszości religijnych - aby zdali sobie sprawę, że różnorodność wzbogaca kulturę narodową tego kraju.
  • Proś Boga, aby w mądrości prowadził i chronił wierzących, którzy przyjechali do tego kraju za pracą, w jaki sposób nawiązują relacje z turystami i mieszkańcami Malediwów. Módl się, aby byli oni solą i światłem, które będzie przyciągać ludzi do Jezusa.

Malediwy: informacje i pomoc

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!