Prześladowania w Laosie

Laos

20
ŚIP
2020
Laos
Religia
Buddyzm
Ranking poprzednie lata
19
ISO
LA
Laos
Chrześcijan
0,23
Populacja
7.06
Presja ze strony komunizmu
Życie prywatne: 12.800
Życie w rodzinie: 9.900
Życie w społeczeństwie: 14.100
Życie w państwie: 14.400
Życie w kościele: 14.900
przemoc fizyczna: 5.600

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 12.800
Życie w rodzinie: 9.900
Życie w społeczeństwie: 14.100
Życie w państwie: 14.400
Życie w kościele: 14.900
przemoc fizyczna: 5.600

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Laosie

Komunistyczne władze dokładnie monitorują i mają nadzór nad wszelką działalnością religijną w kraju. Dotyczy to także kościołów zarejestrowanych. W uznawanym przez władze Laotańskim Kościele Ewangelickim nawet 75% wszystkich społeczności nie dysponuje budynkami kościelnymi i odprawia nabożeństwa w domach.

Władze państwa nadal podkreślają znaczenie ideałów komunistycznych i starają się ograniczać liczbę nawróceń. Ujawnia się to również w działaniach rządu, których celem jest utrzymanie władzy i zwalczanie wszystkich, którzy są postrzegani jako zagrożenie.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Wzrost o jeden punkt w stosunku do roku 2019 jest związany z większą liczbą odnotowanych aktów przemocy skierowanych przeciwko chrześcijanom w ostatnim roku.
Laos jest jednym z kilku krajów wyprzedzonym w rankingu przez szybko przesuwającą się do góry  Algierią.

Życie codzienne chrześcijan w Laosie

Chrześcijanie muszą zachować szczególną ostrożność, aby nie popaść w konflikt z władzami komunistycznymi. Kościoły domowe traktowane są jako „nielegalne zgromadzenia", dlatego muszą utrzymywać swoją działalność w tajemnicy. Władze wykorzystują informacje otrzymywane z zarejestrowanych kościołów, które są kontrolowane przez rząd oraz od lokalnych przywódców (głównie mnichów buddyjskich), aby wywierać presję na chrześcijanach.
Osoby wierzące, które wywodzą się ze środowisk buddyjskich, są traktowane jako zdrajcy swojej buddyjsko-animistycznej społeczności. Są one często nękane przez własne rodziny.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Laosie?     

Staramy się towarzyszyć laotańskimi wierzącymi, gdy cierpią z powodu ataków fizycznych, gdy są wypędzani z domów i wyrzucani poza margines lokalnych społeczności, dlatego że postanowili zaufać Jezusowi Chrystusowi. Odbywa się to poprzez kampanie uświadamiające, pomoc humanitarną  oraz praktyczną pomoc. Open Doors wspiera również prześladowanych wierzących w Laosie poprzez następujące działania:

  • dostarczanie materiałów chrześcijańskich
  • szkolenia w zakresie przywództwa
  • programy formacyjne w oparciu o Pismo Święte

Intencje modlitewne

Módlcie się, aby chrześcijanie mogli w mądrości świadczyć o Jezusie swoim buddyjskim sąsiadom i członkom rodziny. Módlcie się, aby ich wysiłki zostały dobrze przyjęte.

Módlcie się, aby chrześcijanie w Laosie mieli swobodny dostęp do Biblii i mogli formalnie rejestrować swoje kościoły. Módlcie się także, by chrześcijańskie dzieci w buddyjskich szkołach nie były dyskryminowane i aby nie otrzymywały niższych ocen ze względu na swoją wiarę.

Laos jest jednym z pięciu marksistowsko-leninowskich krajów na świecie i jako taki zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim wpływom uważanym za obce lub pochodzące z Zachodu. Partia komunistyczna wywiera silny nacisk na niewielką mniejszość chrześcijańską. Prosimy, módlcie się o większą otwartość i akceptację dla chrześcijaństwa oraz wolność religijną w tym kraju.

Modlitwa o Laos

Panie Jezu, prosimy Ciebie o nasze siostry i braci w Laosie. Obdarz ich odwagą i mądrością, aby głosili Twoją Ewangelię. Prosimy, abyś otworzył drzwi do tego, aby Słowo Twoje stało się dostępne. Daj również mądrość tym, którzy Ciebie nie poznali, aby sprawiedliwie traktowali nasze siostry i braci. Wzmocnij ich, aby nie ulegli presji ze strony władz i zawsze pozostawali Ci wierni. Amen

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.