Prześladowania w Laosie

Laos

26
ŚIP
2022
Laos
Religia
Buddyzm
Ustrój
Państwo komunistyczne
Ranking poprzednie lata
22
Laos
Chrześcijan
0,20
Populacja
7.26
Presja ze strony komunizmu
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Życie prywatne: 12.000
Życie w rodzinie: 13.100
Życie w społeczeństwie: 10.400
Życie w państwie: 11.500
Życie w kościele: 13.200
przemoc fizyczna: 7.400

Sytuacja chrześcijan w Laos

Miejsce w rankingu

Miejsce 26 / 69 pkt (ŚIP 2020: Miejsce 22 / 71 pkt)

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

Komunistyczny rząd ma w ręku pełnie władzy, lecz przygotował programy szkoleniowe w zakresie wolności religijnej dla władz lokalnych. To właśnie na szczeblu lokalnym pojawia się najwięcej problemów. Władze intensywnie monitorują wszelką działalność chrześcijańską, w tym działalność zarejestrowanego kościoła. 75% wszystkich zatwierdzonych przez rząd wspólnot Laotańskiego Kościoła Ewangelicznego (LEC) nie posiada stałych budynków i spotyka się w domach prywatnych. Takie zgromadzenia są uznawane przez rząd za „nielegalne" i muszą odbywać się w tajemnicy, chociaż parasol LEC daje im pewną ochronę. Konwertyci na chrześcijaństwo są postrzegani jako zdrajcy społeczności buddyjsko-animistycznej, często doświadczają prześladowań ze strony rodziny, społeczności, przywódców religijnych, a głównie władz państwowych szczebla lokalnego. Grozi im wypędzenie ze swojej społeczności lub nawet więzienie.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletną dokumentację w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Laos jest unitarną republiką marksistowsko-leninowską, rządzoną od 1975 r. przez Laotańską Partię Ludowo-Rewolucyjną. Obserwatorzy międzynarodowi opisują sytuację w zakresie praw człowieka w tym kraju jako wyjątkowo złą ze względu na ograniczenia swobód obywatelskich i prześladowania mniejszości. Pomimo reform gospodarczych przeprowadzonych w latach 80. kraj jest skrajnie ubogi i uzależniony od pomocy zagranicznej, która w coraz większym stopniu pochodzi z Chin.


Według szacunków World Christian Database 2020, 53,5% ludności to buddyści, wyznający głównie nauki Therawady. 41,9% wyznaje religie etniczne (nie licząc ludowych religii chińskich) związane z ich pochodzeniem etnicznym lub plemiennym. Są one podobne do religii praktykowanych w Tajlandii. Niektóre z tradycyjnych religii ludowych zostały włączone do buddyzmu, więc liczby podane powyżej częściowo nakładają się na siebie.


Kraj znajduje się pod ścisłą kontrolą partii komunistycznej. Religia jest postrzegana jako zjawisko wrogie, wymagające nadzoru. Podczas gdy buddyzm jest przynajmniej do pewnego stopnia akceptowany jako część dziedzictwa kraju, chrześcijaństwo jest postrzegane jako obcy wpływ wartości Zachodu, wrogich komunizmowi.

Kontekst religijny

Liczba wyznawców

%

chrześcijanie

203.000

2,8

buddyści

3.882.000

53,5

wyznawcy religii etnicznych

3.023.000

41,6

agnostycy

60.800

0,8

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Prowincje takie jak Luang Namtha, Phongsaly i Houphan na północy (gdzie skupiają się mniejszości Hmong i Khmu) oraz Khammuane, Salavan i Savannakhet na południu są znane ze stosowania przemocy wobec chrześcijan przez władze lokalne.

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Ucisk komunistyczny połączony z paranoją dyktatorską

Laos jest jednym z pięciu pozostałych na świecie krajów marksistowsko-leninowskich. Jednak wierne trwanie przy ideologii komunistycznej jest widoczne tylko w kilku prowincjach i wsiach. Obszary te są przeciwne wszelkim wpływom uznawanym za obce lub zachodnie, w tym chrześcijaństwu. Władze lokalne często wykorzystują wrogie nastawienie społeczeństwa do chrześcijan, aby usprawiedliwić działania przeciwko nim.

Ucisk klanowy

Animizm i inne praktyki plemienne można zaobserwować w całym kraju, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Porzucenie praktyk plemiennych na rzecz chrześcijaństwa jest postrzegane jako zdrada tożsamości rodziny i społeczności. Przywódcy wiosek i członkowie rodzin często zmuszają chrześcijan do wyrzeczenia się nowej religii lub wypędzają ich ze swoich społeczności, aby nie rozgniewać duchów wspólnoty.

4. Kogo dotykają prześladowania?

Społeczności chrześcijan ekspatriantów

Chrześcijanie z zagranicy na ogół nie utrzymują kontaktów z lokalnymi kościołami. Do tej grupy należą głównie pracownicy służby dyplomatycznej, którzy podlegają monitoringowi policji.

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Do tradycyjnych wspólnot chrześcijańskich należą Kościół rzymskokatolicki, Laotański Kościół Ewangeliczny (LEC) i Adwentyści Dnia Siódmego. Mimo że są one oficjalnie uznawane przez władze, ich działalność jest ściśle monitorowana. W przypadku LEC istnieje ciche porozumienie, na mocy którego władze państwowe biorą udział w wyborze przywódców kościoła i zatwierdzaniu materiałów chrześcijańskich do druku.

Społeczności konwertytów

Konwertyci na chrześcijaństwo z buddyzmu lub animizmu spotykają się z największą presją i przemocą ze strony władz lokalnych, rodzin i społeczeństwa. Konwersja jest postrzegana jako potencjalne zagrożenie dla władzy państwowej. Policja często działa szybko i twardą ręką represjonuje grupy chrześcijan podejrzewanych o szerzenie wiary.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Do nietradycyjnych wspólnot chrześcijańskich należą ewangelicy, zielonoświątkowcy i luteranie. Ponieważ rząd nie zezwala na „nielegalne” zgromadzenia, grupy te muszą zarejestrować się w ramach jednego z trzech uznanych przez rząd kościołów wymienionych w części ‘Tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie’. Niezarejestrowane kościoły spotykają się w tajemnicy.

5. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziom przemocy i presji

Życie prywatne 12
Życie w rodzinie 10.3
Życie w społeczeństwie 13.2
Życie w państwie 13.3
Życie w kościele 14.1
przemoc fizyczna 5.9

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt. Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt (6 x 16,7 = 100).

Życie prywatne

Konwertyci utrzymują swoją wiarę w tajemnicy. Osobom przyznającym się do bycia chrześcijanami starszyzna wioski (pho ban lub nai ban) i jej pomocnicy grożą wypędzeniem. Wielu Laotańczyków wierzy, że są chronieni przez phi (duchy) i obawiają się je obrazić. Chrześcijanom wyznacza się termin, w którym mają się wyrzec nowej religii, aby nie skazać wioski na zagładę. Stosowane są różne środki nacisku, a jeśli to nie skutkuje, chrześcijanie są w brutalny sposób wypędzani z wioski.

Życie rodzinne

Nauki buddyjskie są uważane za część tożsamości laotańskiej. Oczekuje się, że wszyscy obywatele podporządkują się tradycji. Dzieci są zmuszane przez szkołę lub lokalną społeczność do uczestniczenia w ceremoniach w świątyniach buddyjskich i praktykowania związanych z tym rytuałów. Chrześcijanie na terenach zamieszkałych przez pobożnych buddystów są dyskryminowani przez całe życie, odmawia się im np. dostępu do edukacji i pracy. Chrześcijanie trafiają do więzienia za organizowanie chrześcijańskich pogrzebów. Wiejskie kościoły, nawet jeśli działają w ramach zarejestrowanego LEC, nie mogą otwarcie udzielać chrztów.

Życie w społeczeństwie

Chrześcijanie poddawani są silnej presji społecznej. W prowincjach takich jak Luang Namtha, Phongsaly i Houphan na północy oraz Savannakhet na południu lokalne władze, zwłaszcza przywódcy wiosek, nękają, monitorują, zatrzymują i wypędzają chrześcijan. Policja wymaga od kościoła podania danych osobowych, np. numerów telefonów i adresów oraz zdjęć zarówno duchownych, jak i świeckich członków wspólnoty, aby ułatwić państwu nadzór nad nimi. Chrześcijanie w służbie publicznej (w tym w wojsku) są albo zwalniani, albo pomijani przy awansie. Zmniejsza się emerytury chrześcijanom, którzy odeszli ze służby państwowej.

Życie w kraju

Chociaż konstytucja Laosu przewiduje wolność wyznania, prawo to nie jest respektowane. Naciski na środowisko chrześcijan pochodzą ze strony komunistycznych urzędników państwowych, ale więcej naruszeń ma miejsce na poziomie lokalnym, ze strony przywódców wiosek. W interesie lokalnych przywódców jest zachowanie tradycyjnych praktyk etnicznych i komunistycznej biurokracji.

Życie w kościele

Zgodnie z dekretem 315 wiele działań kościelnych wymaga zatwierdzenia przez rząd. Zarówno tajna, jak i umundurowana policja uczestniczy w nabożeństwach, liczy osoby uczestniczące w nabożeństwach i robi notatki z kazań. Rząd jest nieco bardziej tolerancyjny wobec praktyk religijnych na obszarach miejskich, ale często podejmował surowe działania na obszarach wiejskich.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • W maju 2021 r. po rocznym pobycie w więzieniu zwolniono jednego z pastorów pod warunkiem, że nie będzie więcej wygłaszał kazań.
 • W styczniu 2021 r. 21 chrześcijańskich mieszkańców wsi zostało eksmitowanych ze swoich domów w prowincji Salavan z powodu konwersji i do końca okresu sprawozdawczego nie pozwolono im wrócić do domów.

6. Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2022

26

68,84

2021

22

70,53

2020

20

71,74

2019

19

70,57

2018

20

67,39

7. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: Przemoc wobec kobiet jest powszechnie akceptowana kulturowo. Dziewczęta narażone są na dyskryminację i prześladowania w szkole, a chrześcijańskie liderki mogą zostać aresztowane i trafić do więzienia. Kobiety cierpią ekonomicznie i emocjonalnie z powodu prześladowań ze strony mężczyzn, zwłaszcza gdy ich mężowie odbywają karę pozbawienia wolności. Największym źródłem prześladowań jest lokalna społeczność. Chrześcijanki są wyśmiewane, izolowane i odmawia się im dostępu do zasobów komunalnych, takich jak woda. We własnych domach są bite lub pozbawiane możliwości dziedziczenia.

 • Brak dostępu do wspólnoty ludzi wierzących / sieci społecznych
 • Uwięzienie przez władze państwowe
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna

Mężczyźni: Przywództwo kościelne jest zwykle w rękach mężczyzn i to oni są częstym celem ataków. Pastorzy są narażeni na ataki w kościołach i na uwięzienie przez władze. Za ich uwolnienie trzeba płacić znaczne sumy pieniędzy. Zatrzymani donoszą o surowym i poniżającym traktowaniu w czasie pobytu w areszcie lub więzieniu. Ekspert wyjaśnia: „Policja znana jest z brutalnego traktowania zatrzymanych... Niektórzy więźniowie nawet umierają w policyjnym areszcie”. Chrześcijanie spotykają się z prześladowaniami i dyskryminacją w miejscu pracy, wykluczeniem z funkcji rządowych i wojskowych oraz utratą pracy. W szkołach chłopcy są bardziej narażeni na fizyczne bicie i prześladowanie.

 • Przemoc ekonomiczna w miejscu pracy/biznesie
 • Nękanie ekonomiczne poprzez grzywny
 • Uwięzienie przez władze państwowe
 • Pobór do wojska lub milicji / służba wbrew sumieniu
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Buddyści spoza głównego nurtu nauczania czasami napotykają problemy przy rejestracji mnichów. Wśród społeczności etnicznych największe represje ze strony państwa dotykają Hmongów, z których wielu jest wyznawcami religii animistycznych lub chrześcijanami. Muzułmanie, hindusi i wyznawcy bahaizmu również tworzą w kraju niewielkie mniejszości, które doświadczają dyskryminacji ze strony komunistycznych władz państwowych.

9. Modlitwa

Módl się za Laos:

 • Aby wszyscy uwięzieni chrześcijanie zostali wzmocnieni na ciele, umyśle i w duchu oraz o ich rychłe uwolnienie. Aby chrześcijanie znajdowali coraz większą przychylność u lokalnych przywódców religijnych i urzędników państwowych.
 • O ochronę dla partnerów Open Doors i mądrość w ich posłudze na rzecz naszej rodziny w Laosie.

Laos: Informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Laosu

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!