Prześladowania w Bhutanie

Bhutan

34
ŚIP
2022
Bhutan
Religia
Buddyzm
Ustrój
Monarchia Konstytucyjna
Ranking poprzednie lata
43
Bhutan
Chrześcijan
0,03
Populacja
0.84
Religijnie motywowany nacjonalizm
Życie prywatne: 12.400
Życie w rodzinie: 9.700
Życie w społeczeństwie: 9.900
Życie w państwie: 13.000
Życie w kościele: 12.300
przemoc fizyczna: 8.500

Sytuacja chrześcijan w Bhutanie

Miejsce w rankingu

Miejsce 34 / 67 pkt (ŚIP 2021: Miejsce 43 / 64 pkt)

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

Państwo oczekuje, że wszyscy obywatele Bhutanu będą wyznawcami buddyzmu. Konwertyci na chrześcijaństwo są traktowani z podejrzliwością i zazwyczaj rodzina i społeczność podejmują wysiłki, aby nakłonić ich do powrotu do tradycyjnej religii. Poza konwertytami z innych religii, wielu chrześcijan pochodzi z mniejszości nepalskiej. Żaden z kościołów chrześcijańskich nie jest oficjalnie uznawany przez państwo, co oznacza, że spotkania chrześcijan technicznie rzecz biorąc, są nielegalne. Władze lokalne często odmawiają wydania chrześcijanom zaświadczenia „o braku zastrzeżeń”, które jest potrzebne przy składaniu wniosków o pożyczkę, rejestrowaniu nieruchomości, ubieganiu się o pracę i odnowieniu dowodu osobistego.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletną dokumentację w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Bhutan to monarchia konstytucyjna, w której młody król cieszy się dużą popularnością i uważany jest za strażnika buddyzmu. Zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Narodowym z 1992 roku zdradą stanu jest wystąpienie przeciwko królowi, narodowi lub krajowi, a każdy winny takim przewinieniom może zostać uwięziony. Bhutan to bardzo mały kraj, graniczący z dwoma najludniejszymi krajami świata, tj.  Chinami i Indiami. Chiny „po cichu” dokonują przejęcia przygranicznych terenów Bhutanu, budując tam drogi oraz infrastrukturę miejską, roszcząc sobie prawo własności do ziemi dla Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Relacje z Chinami wymagają mądrości z zagranicą, choć tradycyjnie więzi z Indiami zawsze były silniejsze. Jak dotąd władcy Bhutanu udało się uniknąć otwartego konfliktu z Chinami.

Od wszystkich obywateli oczekuje się, że będą wyznawcami buddyzmu. Odstępcy są traktowani z podejrzliwością i zostają zepchnięci na margines społeczny. Większość chrześcijan pochodzi z Nepalu, wielu z nich mieszka na południu kraju. Podczas Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ w 2019 r. rząd stwierdził, że „rejestracja organizacji religijnej nie jest warunkiem wstępnym do praktykowania”, ale chrześcijanie nadal nie otrzymali statusu prawnego. Grupy chrześcijańskie mogą się spotykać, ale nie mogą zwracać na siebie uwagi. Kościoły, które złożyły wniosek o rejestrację, nadal czekają na zatwierdzenie przez rządową Komisję ds. Organizacji Religijnych (CRO).

Kontekst religijny

Liczba wyznawców

%

chrześcijanie

30.000

3,6

wyznawcy hinduizmu

94.811

11,2

buddyści

688.371

81,6

wyznawcy religii etnicznych 

28.048

3,3

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Nie ma punktów zapalnych, w których dochodzi do większej liczby aktów przemocy.

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Nacjonalizm religijny – buddyjski

Choć technicznie rzecz biorąc, Bhutan jest państwem świeckim, duchowym dziedzictwem kraju jest buddyzm mahajana. Zgodnie z konstytucją przyjętą przez króla, „obowiązkiem wszystkich instytucji i osobistości religijnych jest promowanie duchowego dziedzictwa kraju”. Król jest bardzo rozpoznawalnym symbolem religii. Jest powszechnie szanowany. Żadna chrześcijańska wspólnota nie uzyskała pozwolenia na budowę kościoła. Szczególnie na obszarach wiejskich buddyjscy mnisi sprzeciwiają się obecności chrześcijan, nakłaniając ich do porzucenia religii i przejścia na buddyzm. Urzędnicy zazwyczaj stają po stronie mnichów (bywa, że mnisi pracują na posadach państwowych) i są skłonni zrobić wszystko, co konieczne, aby uchronić buddyjską tkankę społeczną. Społeczeństwo charakteryzuje się silnymi więzami wewnętrznymi i każde odstępstwo jest postrzegane jako zakłócenie harmonii, więc rodzina i lokalna społeczność również wywierają presję na konwertytów.

4. Kogo dotykają prześladowania?

Społeczności chrześcijan ekspatriantów

W kraju przebywa bardzo niewielu chrześcijan z zagranicy, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do kościołów domowych.

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Państwo toleruje niewielką liczbę członków Kościoła rzymskokatolickiego. Jako kościół, katolicy nie są jednak oficjalnie uznawani, i podlegają dyskryminacji, podobnie jak inne wyznania chrześcijańskie.

Społeczności konwertytów

Konwertyci ze środowisk buddyjskich, hinduistycznych lub etnicznych spotykają się z dyskryminacją, jak również z silną presją ze strony rodziny i społeczeństwa, aby powrócić do buddyzmu, hinduizmu lub tradycyjnej religii Bön.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Do tej grupy należą wspólnoty ewangelikalne i zielonoświątkowe. Są one pod ścisłą obserwacją władz; od czasu do czasu dokonywane są naloty na spotkania wspólnot i aresztowania.

5. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 12.4
Życie w rodzinie 9.7
Życie w społeczeństwie 9.9
Życie w państwie 13
Życie w kościele 12.3
przemoc fizyczna 8.5

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt. Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt (6 x 16,7 = 100).

Życie prywatne

Wszelkie konwersje są surowo zwalczane przez rodzinę, lokalną społeczność, władze religijne i państwo; nawet rozdawanie chrześcijańskich ulotek może prowadzić do aresztowania. Sekcja 463 (A) krajowego kodeksu karnego stanowi, że nawracanie za pomocą „przymusu” lub „innych środków nakłaniania” jest przestępstwem karalnym. Pojęcia te nie są jasno zdefiniowane, co pozwala władzom oraz przywódcom etnicznym i religijnym na wykorzystywanie jej jako ustawy antykonwersyjnej. Konwertyci zazwyczaj nie ujawniają swoich przekonań religijnych publicznie i spotykają się w tajemnicy. Chrześcijanie, a nawet kościoły, unikają publicznego eksponowania zewnętrznych symboli religijnych, ponieważ może to wywołać negatywną reakcję ze strony nacjonalistów i radykalnych buddystów.

Życie rodzinne

Dzieci chrześcijan doświadczają presji i dyskryminacji ze strony nauczycieli szkolnych i kolegów z klasy. Wymaga się od nich nauki o buddyzmie i uczestnictwa w obrzędach i modlitwach, w tym oddawania pokłonów przed świątyniami. Członkowie rodziny, lokalnej społeczności i władze uniemożliwiają przeprowadzenie chrześcijańskich pogrzebów. Ze względu na silny sprzeciw zmarli chrześcijanie często są chowani w sąsiednich Indiach. Chrzty są postrzegane jako ostateczny dowód na „nakłonienie” do konwersji i dlatego są przeprowadzane w tajemnicy.

Życie w społeczeństwie

Szczególnie na obszarach wiejskich oczekuje się, że chrześcijanie będą uczestniczyć w obrzędach buddyjskich, a unikanie ich prowadzi do prześladowań. Chrześcijanie są pod obserwacją (np. podsłuchiwani, obserwowani w mediach społecznościowych) członków lokalnej społeczności, którzy donoszą na nich władzom. Chrześcijanie są wzywani na posterunek policji i przesłuchiwani, jeśli ktokolwiek postawi im zarzut, powołując się na istniejące przepisy. Chrześcijanie nie są brani pod uwagę przy zatrudnianiu, nie mogą też korzystać z rządowych programów subwencyjnych, a bywa też, że tracą pracę, jeśli na jaw wyjdzie ich religia. Z tych powodów chrześcijanie nie przyznają się do wyznawanej religii.

Życie w kraju

Konstytucja chroni buddyzm mahajana jako „duchowe dziedzictwo” narodu. Chociaż Konstytucja wspomina o prawie do wolności religii lub przekonań, sekcja 463 (A) kodeksu karnego stanowi: „Oskarżony jest winny przestępstwa zmuszania innych do przynależności do innej wiary, jeśli oskarżony użył przymusu lub innych form nakłaniania, aby spowodować nawrócenie osoby z jednej religii lub wiary na inną”. Grozi za to kara do trzech lat pozbawienia wolności. Komisja ds. Organizacji Religijnych (CRO) to organ państwowy zajmujący się rejestracją organizacji religijnych. Do tej pory nie uznała jeszcze żadnej chrześcijańskiej organizacji społeczeństwa obywatelskiego ani partii politycznej.

Życie w kościele

Rejestracja nadal stanowi największy problem dla kościołów, ponieważ bez niej ich oficjalna działalność jest nielegalna. Chociaż rząd twierdzi, że chrześcijanie mogą się gromadzić, spotkania są zakłócane przez mieszkańców wsi lub ich legalność jest kwestionowana na szczeblu lokalnym. Grupy chrześcijańskie, które starają się o rejestrację w Komisji ds. Organizacji Religijnych (CRO), bezskutecznie czekają na odpowiedź. W Bhutanie nie wolno wydawać Pisma Świętego ani innych materiałów chrześcijańskich, a ich import jest zakazany, chyba że są one przywożone w małych ilościach, wyłącznie na użytek prywatny.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym ŚIP 2022 odnotowano kilka incydentów z użyciem przemocy. Jednak prześladowania w Bhutanie nigdy nie były szczególnie gwałtowne, ponieważ władze wolą stosować inne, mniej widoczne środki represji.

6. Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2022

34

66,71

2021

43

63,58

2020

46

60,98

2019

33

63,60

2018

33

61,54

7. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: Chociaż w tradycyjnym matriarchalnym społeczeństwie Bhutanu nierówność płci historycznie faworyzowała kobiety, ograniczona reprezentacja polityczna i wysoki odsetek małżeństw dzieci tworzą środowisko pełne sprzeczności, gdzie presja rodziny na kobiety jest bardzo silna. Kobiety, które przechodzą z buddyzmu na chrześcijaństwo, są najbardziej narażone na prześladowania, zazwyczaj poprzez pozbawienie praw rodzicielskich lub rozwód. Chrześcijanki w związkach małżeńskich z niechrześcijanami są nakłaniane do trwania w związku pomimo przemocy domowej. Konwertyci nie będący w związkach zmuszani są do zawarcia małżeństwa, tracą prawo do spadku, są wypędzani z rodzinnych domów.

  • Przymusowy rozwód
  • Wypędzenie z domu
  • Przemoc seksualna

Mężczyźni: Tradycyjne matriarchalne normy oznaczają, że dziedziczenie i prawo do ziemi przekazywane są w linii żeńskiej. Konwertyci mężczyźni mogą zostać wydziedziczeni, są wypędzani z domów i tracą prawo do spadku. Grupy rówieśnicze i lokalna społeczność odsuwają się od nich, co potęguje ich poczucie izolacji. Mężczyźni mogą również doświadczać dyskryminacji w miejscu pracy. Kiedy tracą pracę lub zostają wykluczeni z tradycyjnego sposobu gospodarowania, cierpi na tym ich rodzina, ponieważ to oni są zazwyczaj głównymi żywicielami rodziny.

  • Wydziedziczenie lub odebranie prawa własności
  • Przemoc ekonomiczna w miejscu pracy/biznesie
  • Wypędzenie z domu
  • Przemoc fizyczna

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Lhotshampa, którzy na ogół mieszkają w południowym Bhutanie, ale są pochodzenia nepalskiego, są grupą w większości hinduistyczną, stanowiącą około 33% ludności Bhutanu. W ostatnich dziesięcioleciach są silnie dyskryminowani i prześladowani przez władze państwowe Bhutanu i Nepalu. W rezultacie częściowo z powodu asymilacyjnej polityki „Jeden naród, jeden lud”, polegającej na narzucaniu tradycji elitarnej szkoły buddyjskiej Drukpa wszystkim obywatelom Bhutanu, wiele mniejszości zostało pozbawionych praw obywatelskich i nie ma dostępu do edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej czy mieszkania.

9. Modlitwa

Módl się za Pakistan:

  • Aby wierzący, którzy zostali wykluczeni przez swoje rodziny, znaleźli nowe wspólnoty, w których będą mogli odnaleźć rodzinę, miłość i nadzieję.

  • Aby Bóg używał praktycznego wsparcia udzielanego przez partnerów Open Doors, do umacniania chrześcijan doświadczających prześladowań.

  • O wolność religijną w Bhutanie i o to, by władze państwowe oficjalnie uznały kościoły chrześcijańskie.