MarokoHero_Image_1920x800

Maroko

27
ŚIP
2021
Maroko
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
26
Maroko
Chrześcijan
0,03
Populacja
37.07
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 12.600
Życie w rodzinie: 13.500
Życie w społeczeństwie: 11.200
Życie w państwie: 12.400
Życie w kościele: 14.100
przemoc fizyczna: 3.700

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 12.600
Życie w rodzinie: 13.500
Życie w społeczeństwie: 11.200
Życie w państwie: 12.400
Życie w kościele: 14.100
przemoc fizyczna: 3.700

Jak wyglądają prześladowania w Maroko?

Marokańscy chrześcijanie niezmiennie narażeni są na silne prześladowania. Jeszcze bardziej dotkliwe są one w przypadku konwertytów z islamu. Mogą oni stracić prawo do dziedziczenia i opieki nad dziećmi. Konwertyci muszą stawić czoło sprzeciwom członków rodziny, którzy zrobią wszystko, aby ich powstrzymać przed publicznym przyznaniem się do wiary chrześcijańskiej – co w praktyce oznacza zakaz chrztu, ślubu i pogrzebu w chrześcijański kościele (niezależnie od obrządku). Zwłaszcza na obszarach wiejskich naśladowców Jezusa Chrystusa spotyka wrogość lokalnej społeczności i władz. Przepisy marokańskiego kodeksu karnego także mogą stanowić problem dla chrześcijan. Zgodnie z kodeksem przestępstwem jest „zachwianie wiary muzułmanina”. Oczywiście w takim przypadku wiele zależy od interpretacji, ale w praktyce oznacza to, że rozmawianie o wierze i religii wiąże się z dużym niebezpieczeństwem, co paraliżuje działalność ewangelizacyjną kościołów w ich lokalnym środowisku. Ponadto chrześcijańscy działacze stanowią cel ataków islamskich ekstremistów.  

Prześladowania z perspektywy kobiet

Chociaż w ciągu ostatnich 15 lat Maroko zainicjowało reformy dotyczące praw kobiet, co zwiększyło ich równość wobec prawa, pozycja społeczna marokańskich kobiet jest nadal dużo niższa niż mężczyzn. W rezultacie kobiety nie cieszą się wolnością w tym samym stopniu co mężczyźni. Zwłaszcza na obszarach wiejskich oczekuje się, że ich życie będzie toczyło się wokół gospodarstwa domowego. Kobiety nawrócone na chrześcijaństwo z islamu najbardziej narażone są na przemoc w środowisku domowym. Za prześladowania konwertytek odpowiadają rodzice i bracia, którzy w swoich rękach trzymają narzędzia kontroli i przymusu, a w ostateczności mogą im nawet nakazać opuszczenie rodzinnego domu. Konwersja z islamu nie jest społecznie akceptowana – stygmatyzuje kobiety jako buntowniczki przeciwko społeczeństwu. Strach przed skandalem wywołanym konwersją córki często powoduje, że wierzące kobiety są przetrzymywane w domach, a następnie wydawane za mąż w przekonaniu, że małżeństwo przyprowadzi je z powrotem do islamu. Naciski bywają tak silne, że czasami dziewczyna ulega rodzicom i godzi się na małżeństwo z mężczyzną, który wyznaje inną religię. Jeśli kobieta jest mężatką w chwili nawrócenia i mąż dowie się o jej konwersji na chrześcijaństwo, grozi jej rozwód. Czasami kobiety zostają zmuszone do rozwodu i odbierane im są prawa rodzicielskie. W końcu gwałt lub groźba gwałtu to sfery życia publicznego kojarzone z osobistym honorem kobiety. Silna stygmatyzacja czyni z gwałtu potężne narzędzie przymusu religijnego. Dzieje się tak w przypadku Marokanek, jak i innych kobiet, w tym chrześcijanek, które przybyły do Maroka z krajów subsaharyjskich. Gwałty, których padają ofiarą, nie są motywowane wyłącznie chęcią dominacji i sprawowania kontroli, ale wynikają z nietolerancji religijnej.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Mężczyźni konwertyci najczęściej muszą zmierzyć się z wydaleniem z rodziny, dyskryminacją w edukacji i zatrudnieniu, oraz groźbami śmierci. Częściej niż w przypadku kobiet, prześladowania przybierają formę przesłuchań, pobić i kary więzienia. Jednakże dotkliwość reakcji na konwersję zależy od pozycji społecznej i politycznej chrześcijanina w jego środowisku.  Jeśli chodzi o życie domowe, mężczyzna, który nawrócił się na chrześcijaństwo, przynosi rodzinie wstyd, dlatego spotyka go ostracyzm ze strony bliższych i dalszych krewnych. Młodzi mężczyźni mieszkający w domu rodziców, mogą stracić ich wsparcie finansowe. Jeśli mężczyzna jest żonaty, grozi mu odejście żony. Rodzina żony będzie starała się wywrzeć na nim presję, zabierając swoją córkę (jego żonę) do domu rodzinnego. Konwertycie grozi wydziedziczenie. Jeszcze innym czułym punktem jest praca. Mężczyźni są zazwyczaj głównymi żywicielami rodziny, a nawrócenie może oznaczać utratę pracy. I odwrotnie, chrześcijanie są czasami oskarżani o przejście na chrześcijaństwo ze względów finansowych, ponieważ chrześcijaństwo kojarzone jest z zamożnym społeczeństwem zachodnim. Co roku dochodzą do nas wiadomości o aresztowaniach chrześcijan za posiadanie Pisma Świętego lub prowadzenie rozmów na tematy religijne z muzułmanami. Szykanom towarzyszą kary pieniężne i przemoc fizyczna.

Poznaj „Islém”, chrześcijankę z Afryki Północnej

»Razem z ojcem oglądaliśmy telewizję – program o muzułmańskiej szkole, w której małe dzieci uczyły się Koranu. Nie zgadzałam się z tym i powiedziałam o tym ojcu. Powiedziałam mu, że jestem przeciwna nauczaniu Koranu tak małych dzieci przez ten [radykalny] odłam salaficki. Ojciec kazał mi wyjść z domu«.  

Co się zmieniło w mijającym roku?

W porównaniu z rokiem poprzednim Maroko przesunęło się o jedną pozycję w dół w ranking ŚIP 2021. W rzeczywistości poziom prześladowań wzrósł ze względu na pogorszenie się sytuacji chrześcijan wewnątrz rodzin, w ich środowisku lokalnym i życiu kościelnym. Nastąpił nieznaczny spadek przemocy, ale nie ma on tak dużego znaczenia, aby miał zmienić nasze spojrzenie na ogólną sytuację chrześcijan w tym północnoafrykańskim kraju.  

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Najdotkliwsze prześladowania dotykają osoby nawrócone z islamu. Prześladowcami są zarówno członkowie rodziny, jak i przedstawiciele lokalnej społeczności i władz. Jednak poziom prześladowań różni się w zależności od regionu. Z tego powodu konwertyci wolą mieszkać w miastach, gdzie jest im łatwiej uciec od bardziej konserwatywnej kultury islamskiej obszarów wiejskich.  

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Maroko?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Maroko?
We współpracy z lokalnymi partnerami i kościołami Open Doors wspiera Kościół w Afryce Północnej na wiele różnych sposobów. Wraz z partnerami Open Doors organizuje szkolenia, dystrybuuje chrześcijańskie publikacje, przyznaje mikropożyczki i monitoruje realizację projektów różnymi dostępnymi kanałami, a także prowadzi szkolenia na temat praw chrześcijan. Open Doors zapewnia wsparcie modlitewne prześladowanym chrześcijanom w Maroko.

Intencje modlitewne

  • Módl się o jedność marokańskiego Kościoła. Wierzący rozproszeni są po całym kraju i nie znają się dobrze. Trzeba im pomóc w budowaniu jedności.
  • Módl się o dzieci uczęszczające do lokalnych szkół. Islam jest częścią programu nauczaniu wielu przedmiotów. Ponieważ w domu dzieci nauczane są innych prawd i wartości, w ich głowach rodzą się pytania. Módl się, by dzieci nie czuły się zdezorientowane, aby w swoich sercach potrafiły wybrać prawdę.
  • Módl się o chrześcijan zaangażowanych w pracę społeczną. Stanowią oni wspaniały przykład opieki i troski nad najsłabszymi w społeczeństwie; jednocześnie są pięknym świadectwem wiary. Poproś Pana Boga, aby dał wierzącym wizję tego, jak jeszcze bardziej mogą zaangażować się w ten rodzaj działań.
  • Módl się o konwertytów z islamu. Módl się o ochronę dla nich, aby nie byli krzywdzeni i dyskryminowani przez własne rodziny, aby mogli otwarcie wyrażać swoją religię.

Modlitwa za Maroko

Panie Boże, modlimy się za chrześcijan w Maroko. Prosimy Cię, abyś ich wspierał, zwłaszcza tych, którzy tak wiele zaryzykowali, kiedy postanowili zostać Twoimi uczniami. Modlimy się o tych, którzy odeszli od islamu, aby wyznać Jezusa Chrystusa swoim Panem. Chroń ich od złego, daj im siłę, by za Tobą podążać. Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, teraz i na wieki. Amen.