Prześladowania w Meksyku

Meksyk

43
ŚIP
2022
Meksyk
Religia
Chrześcijaństwo
Ustrój
Federalna Republika Prezydencka
Ranking poprzednie lata
37
Meksyk
Chrześcijan
129,63
Populacja
135.38
Zorganizowana korupcja
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Sekularyzm
Życie prywatne: 13.100
Życie w rodzinie: 12.100
Życie w społeczeństwie: 11.900
Życie w państwie: 12.700
Życie w kościele: 13.800
przemoc fizyczna: 0.000

Sytuacja chrześcijan w Meksyku

Miejsce w rankingu

Miejsce 43 / 65 pkt(ŚIP 2021: Miejsce 37 / 64 pkt)

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

Chrześcijanie i przywódcy kościelni mieszkający na niektórych obszarach są stale narażeni na ataki. Rosnące wpływy grup przestępczych i walka o kontrolę terytorialną oznacza, że chrześcijanie są w niebezpieczeństwie wszędzie tam, gdzie są postrzegani jako zagrożenie dla działalności przestępczej. W społecznościach rdzennych (indiańskich) ludzie, którzy decydują się na porzucenie wierzeń religijnych wspólnoty, spotykają się z odrzuceniem i karami, takimi jak grzywny, uwięzienie i przymusowe wysiedlenie. Ogólna nietolerancja społeczna wobec chrześcijaństwa i jego nauk wciąż wzrasta, zwłaszcza gdy chrześcijanie szerzą konserwatywne poglądy dotyczące życia społecznego.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletną dokumentację w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

1. Tło

Prezydent Andrés Manuel López Obrador (AMLO) objął urząd w 2018 roku. W czasie pandemii COVID-19 krytykowano go za przedkładanie gospodarki nad zdrowie ludzi oraz za coraz bardziej autorytarne rządy, w tym ograniczenie wolności mediów. Organizacja Human Rights Watch potępiła przypadki naruszeń praw obywatelskich przez służby bezpieczeństwa, która stosują tortury w celu uzyskania zeznań, porwania, pozasądowe egzekucje oraz ataki na dziennikarzy i obrońców praw człowieka.


W Meksyku nie ma oficjalnej religii dominującej, a w szkołach państwowych nie prowadzi się lekcji religii. Zgodnie z prawem regulującym działalność organizacji religijnych, duchowni oraz osoby pełniące funkcje w kościołach nie mogą publicznie wyrażać opinii politycznych ani sprawować urzędów publicznych, a władze państwowe nie mogą ingerować w wewnętrzne życie związków wyznaniowych (USCIRF 2020).

W kontekście rosnącej przemocy i braku bezpieczeństwa częstym celem grup przestępczych w całym kraju stali się przywódcy chrześcijańscy. Zabójstwa, wymuszenia, groźby śmierci i wandalizm stały się powszechne. Od 2015 r. w Meksyku co roku odnotowuje się wzrost zabójstw. Wybory w czerwcu 2021 r. stały się drugimi najbardziej brutalnymi w historii Meksyku (Jornada, 16 maja 2021 r.). Nasiliła się nietolerancja wobec chrześcijan broniących swoich poglądów opartych na wierze, często pod wpływem błędnej interpretacji rozdziału Kościoła od państwa.

W badaniu opinii publicznej z 2015 r. odnotowano, że 12 mln osób żyje w rdzennych (indiańskich) gospodarstwach domowych. W takich społecznościach chrześcijanie spotykają się z opozycją, gdy odrzucają praktyki religijne i zwyczaje grupy etnicznej, do której należą. Ponieważ przywódcy etniczni są tymi, którzy wymierzają sprawiedliwość na swoich terytoriach, wolność religijna ludności rdzennej nie jest gwarantowana przez władze lokalne (państwowe).

Kontekst religijny

Liczba wyznawców

%

chrześcijanie

129.627.000

95,7

muzułmanie

130.000

0,1

wyznawcy hinduizmu

12.200

0,0

buddyści

31.000

0,0

wyznawcy religii etnicznych 

1.407.000

1,0

wyznawcy judaizmu

40.000

0,0

wyznawcy bahaizmu

46.800

0,0

ateiści

154.000

0,1

agnostycy

3.898.000

2,9

inne

38.400

0,0

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Siatki przestępcze rozprzestrzeniły się na całym terytorium Meksyku i nie są już ograniczone do tak zwanych „narko-państw” (France 24, 02 grudnia 2019 r.). Chociaż rząd temu zaprzecza, niektórzy szacują, że sieci przestępcze kontrolują 30-35% terytorium Meksyku. Łamanie praw chrześcijan we wspólnotach rdzennych ma miejsce szczególnie w południowych stanach: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco i Oaxaca. Ogólna nietolerancja społeczna dla chrześcijaństwa, która zwiększa prawdopodobieństwo wandalizmu, występuje głównie w Colima, Jalisco, Guanajuato, Mexico City, Mexico State i Veracruz.

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Przestępczość zorganizowana oraz korupcja

Ciągłe walki pomiędzy licznymi grupami przestępczymi powodują nakręcanie się spirali przemocy. Niektóre społeczności utworzyły grupy samoobrony, aby utrzymać z dala grupy przestępcze i skorumpowanych policjantów. Wielu jednak uważa je również za grupy przestępcze. Chrześcijanie są uważani za zagrożenie dla interesów grup przestępczych, zwłaszcza gdy ich działalność ma na celu zapobieganie wstępowaniu młodych ludzi w szeregi handlarzy narkotyków. Szybko mogą stać się celem inwigilacji, gróźb śmierci, porwań, a nawet zabójstw. Skorumpowani urzędnicy na różnych szczeblach pozwalają na bezkarne prowadzenie działalności przestępczej. Indeks Percepcji Korupcji 2019 plasuje Meksyk na 130 miejscu spośród 180 krajów.

Antagonizm klanowy

Państwo w minimalnym stopniu interweniuje w sprawy wewnętrzne społeczności rdzennych, ponieważ uznaje ich prawo do autonomii. W takich społecznościach przywódcy etniczni próbują narzucić styl życia regulowany przez zwyczaje przodków lub synkretyzm. Jeśli nawróceni chrześcijanie odrzucają takie zwyczaje, spotykają się z presją społeczności poprzez przymusowe wysiedlenia, grzywny, ograniczenie dostępu do dóbr wspólnotowych, więzienie i pobicia. Podczas pandemii COVID-19 niektórzy konwertyci nie mogli korzystać z pomocy państwa, ponieważ nie byli już postrzegani jako członkowie grupy etnicznej.

Świecka nietolerancja

Ideologiczne grupy nacisku, wspierane przez niektóre władze państwowe, starają się promować program sekularyzacji, który ma na celu ograniczenie udziału chrześcijan w sferze publicznej, zwłaszcza gdy zajmują oni stanowiska publiczne. Chrześcijanie doświadczają rosnącej nietolerancji społecznej za wyrażanie przekonań opartych na wierze.

4. Kogo dotykają prześladowania?

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Do tej kategorii zalicza się Kościół rzymskokatolicki (największe grupa wyznaniowa) oraz niewielkie wspólnoty prawosławne, prezbiteriańskie i anglikańskie. Kościoły katolickie są szczególnie dotknięte działalnością grup przestępczych i korupcją władz lokalnych oraz doświadczają nietolerancji społecznej. Te wspólnoty chrześcijańskie nie mogą swobodnie nauczać ani w inny sposób dzielić się swoją wiarą z członkami społeczności rdzennych, którzy wyznają tradycje przodków.

Społeczności konwertytów

W tej kategorii mieszczą się konwertyci międzywyznaniowi z historycznych wspólnot chrześcijańskich, konwertyci wywodzący się ze środowisk przestępczych (mafijnych) oraz chrześcijanie, którzy porzucili praktyki religijne (rodowe lub synkretyczne) społeczności rdzennej, do której wcześniej należeli. Rdzenni konwertyci często spotykają się z silną presją, by porzucić swoją nową wiarę. Mogą doświadczać gróźb przemocy, aresztowań, a nawet wypędzenia.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Ewangelikałowie, zielonoświątkowcy i ruch odnowy, zwłaszcza gdy angażują się w działalność na rzecz społeczności rdzennych, spotykają się z odwetem ze strony członków społeczności, którzy nie akceptują obecności innych grup religijnych. Na terenach opanowanych przez zorganizowaną przestępczość kościoły te są narażone na naciski i ataki za swoją aktywną ewangelizację. Spotykają się z krytyką i groźbami za obronę swoich opinii opartych na wierze na arenie publicznej.

5. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 10.3
Życie w rodzinie 8.3
Życie w społeczeństwie 12.5
Życie w państwie 10.8
Życie w kościele 10.3
przemoc fizyczna 12.6

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt. Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt (6 x 16,7 = 100).

Życie prywatne

Pandemia i przeniesienie działalności wielu kościołów do Internetu umożliwiło grupom przestępczym łatwą identyfikację celów, tzn. chrześcijan, którzy publikowali materiały przeciwne przemocy i krytykujące działalność gangów. Politycy, którzy w mediach społecznościowych głoszą poglądy chrześcijańskie, stają się celem ataków oraz krytyki, a czasem wręcz są usuwani ze swoich partii. W społecznościach rdzennych w czasie pandemii bardzo nasiliło się monitorowanie konwertytów. W przypadku znalezienia chrześcijańskich symboli religijnych były one niszczone, a ich właściciele karani. Motywowani lojalnością wobec rdzennej wspólnoty, członkowie najbliższej rodziny donoszą przywódcom na konwertytów.

Życie rodzinne

W społecznościach rdzennych dzieciom konwertytów na chrześcijaństwo grozi oddzielenie od rodziców. Przestępczość zorganizowana jest również przyczyną rozłąki w rodzinach; zagrożenie atakiem może być tak duże, że niektórzy członkowie rodzin są zmuszeni do szukania bezpieczniejszego miejsca do życia. Ograniczenia w podróżowaniu ze względu na COVID-19 oznaczały, że osoby, którym groziło niebezpieczeństwo, nie mogły oddalić się daleko od swoich domów i pozostawały na terenie kontrolowanym przez grupy przestępcze. Gangi zwiększyły rekrutację dzieci, które są wykorzystywane do transportu narkotyków w żywności i lekach.g

Życie w społeczeństwie

Chrześcijanie są ściśle monitorowani zarówno w społecznościach rdzennych, jak i na obszarach zdominowanych przez przestępczość zorganizowaną. W obrębie wspólnot rdzennych chrześcijanie spotykają się z prześladowaniami, grzywnami, groźbami i przymusowym wysiedleniem. Gangi przestępcze wymuszają pieniądze za ochronę od przywódców kościelnych i innych chrześcijan, aby umożliwić im niezakłócone prowadzenie działalności.

Życie w kraju

Artykuł 24 Konstytucji zapewnia wolność religii i przekonań. Ogranicza to jednak możliwości publicznego wyrażania swoich przekonań, nauczania religii w szkołach, jak i zachęcania innych do przestrzegania zasad opartych na religii w kontekście politycznym. Powoływanie się na sprzeciw sumienia jest ograniczone przez prawo i trybunały. Ze względu na poziom korupcji władze państwowe dają przyzwolenie grupom przestępczym na utrudnianie działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza tych, które pracują z młodzieżą w programach zapobiegania narkomanii i przestępczości lub z migrantami. Ponadto, ze względu na ustawodawstwo dotyczące autonomii rdzennych społeczności, w konfliktach religijnych, w które zaangażowani są rdzenni chrześcijanie, wygrana zazwyczaj jest po stronie społeczności.

Życie w kościele

W społecznościach rdzennych „nieakceptowani chrześcijanie”, uważani za przywódców religijnych, są szczególnie narażeni na prześladowania, podobnie jak ich rodziny. Osoby, które wypowiadają się przeciwko swoim prześladowcom, spotykają się z groźbami, przymusowymi przesiedleniami i aresztowaniami. Na obszarach, gdzie dominuje przestępczość zorganizowana, gdy chrześcijanie potępiają swoich agresorów, grupy przestępcze często odpowiadają brutalnym odwetem. Przywódcy i ich rodziny są najczęstszymi ofiarami nadmiernych podatków, grzywien lub wymuszeń. Chrześcijańskie nauczanie jest ściśle monitorowane przez grupy nacisku, które nadają przywódcom religijnym etykiety „nienawidzących”, „dyskryminujących” lub lekceważących sekularyzację.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

Chrześcijanie poddawani są silnej presji społecznej.

 • W lipcu 2021 r. katolicki katecheta w Simojovel de Allende został zamordowany strzałem w głowę, co było konsekwencją jego sprzeciwu wobec handlu narkotykami i zorganizowanej przestępczości w tym rejonie.
 • Od stycznia 2021 r. około 30 ewangelicznych chrześcijan z pięciu rodzin, w tym pastor, zostało uwięzionych, ponieważ porzucili religię grupy etnicznej „Tzotil”. Zostali oni następnie wydaleni ze wspólnoty. Pięć domów na posesji wypędzonego pastora zostało zburzonych i spalonych, w reakcji na jego odwiedziny u chorej matki.
 • W lipcu 2021 roku ściany i drzwi katedry w mieście Xalapa zostały zdewastowane po tym, jak lokalny kongres zagłosował za legalizacją aborcji na życzenie.

6. Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2022

43

64,77

2021

37

64,42

2020

52

59,52

2019

39

61,47

2018

39

58,78

7. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: Działalność gangów i organizacji przestępczych ma wpływ na położenie kobiet. Kobiety są zabijane, padają ofiar przemocy w rodzinie i handlu ludźmi. Przestępcy wykorzystali pandemię COVID-19 do zintensyfikowania działalności i zwiększenia bezkarności. Dziewczęta stają się przedmiotem handlu, są łatwym celem porwań i niewolnictwa seksualnego. Chrześcijańskie dziewczęta są porywane i  zmuszane do utrzymywania stosunków z członkami grup przestępczych, ponieważ zakłada się, że religijne dziewczęta będą bardziej posłuszne i uległe. W społecznościach rdzennych przymusowe małżeństwa są powszechne, podobnie jak fizyczne i słowne znęcanie się nad konwertytkami. Chrześcijanom utrudnia się dostęp do opieki zdrowotnej.

 

 • Uprowadzenia
 • Brak dostępu/ograniczenie opieki zdrowotnej
 • Wymuszone małżeństwo
 • Handel ludźmi
 • Śmierć
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc seksualna

Mężczyźni: W kontekście ciągłej przemocy i przestępczości zorganizowanej młodzi mężczyźni i chłopcy są narażeni na ryzyko śmierci. Na obszarach kontrolowanych przez grupy przestępcze istnieje niebezpieczeństwo indoktrynacji i przymusowej rekrutacji; ci, którzy stawiają opór, narażeni są na groźby, uprowadzenia i zabójstwa. Mężczyźni są poddawani silnej presji i przemocy jako głowy rodzin i kościołów, a przywódcy najczęściej padają ofiarą grzywien i wymuszeń. Mężczyźni są atakowani za pracę społeczną i wypowiadanie się przeciwko nielegalnej działalności organizacji przestępczych. Konwertyci ze środowisk rdzennych spotykają się z przemocą fizyczną, szykanami i wykluczeniem przez społeczność.

 • Uprowadzenia
 • Brak dostępu do sieci kontaktów społecznych
 • Dyskryminacja w szkole / poprzez dostęp do edukacji
 • Nękanie ekonomiczne poprzez grzywny
 • Zmuszenie do opuszczenia miasta/kraju
 • Uwięzienie przez władze państwowe
 • Śmierć
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc słowna

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Na terenie Meksyku odnotowano postawy antysemickie. Międzynarodowy Raport o Wolności Religijnej za rok 2020 stwierdził: „Przedstawiciele społeczności żydowskiej, którzy od stycznia do 17 września [2020] oceniali internetowe wiadomości, symbole i język pod kątem treści antysemickich, stwierdzili, że Twitter zawierał 69% antysemickich treści, platformy informacyjne 18%, fora internetowe 8%, a blogi 4,5%”. Antysemickie tweety zazwyczaj nawiązywały do Holokaustu i Hitlera, używały obraźliwego języka i kwestionowały prawo Izraela do istnienia. We wrześniu 2020 roku Volkswagen przeprosił po tym, jak jeden z jego klientów opublikował zdjęcie salonu  w Coyoacan, niedaleko Mexico City, na którego ścianie zawieszono zdjęcie, na którym widnieje Adolf Hitler inaugurujący w 1938 r. nowego Volkswagena „garbusa”, na tle swastyk. Tweet szybko stał się wiralem.

W liście skierowanym do Steffena Reiche, prezesa Volkswagena w Meksyku, Centrum Szymona Wiesenthala wezwało firmę do zerwania stosunków z salonem, w którym umieszczono nazistowskie wizerunki. „Oczekujemy, że natychmiast wskażecie odpowiedzialne osoby i publicznie ogłosicie jakie działania zostaną podjęte. Najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby całkowite zrezygnowanie z koncesji, aby przekazać klientom jasny komunikat, że wyciągnęliście wnioski ze swojej historii” – donosił list.

9. Modlitwa

Módl się za Meksyk:

 • Módl się za wierzących, którzy stają przed trudnymi wyborami, gdy mają do czynienia ze zorganizowaną przemocą w swoim otoczeniu. Proście Boga, aby dał im mądrość i odwagę, gdy będą musieli stawić czoła tej sytuacji w sposób godny Chrystusa.
 • Wznieś swoją modlitwę za tych, którzy uwierzyli w Chrystusa a wywodzą się z rdzennych społeczności i z tego powodu zostali z nich wykluczeni. Módl się o ich pozytywny wpływ, aby odwrócić falę tych prześladowań.
 • Módl się o otwartość umysłu mieszkańców Meksyku, kiedy chrześcijańskie głosy wypowiadają się na tematy społeczne. Módl się, aby ludzie słuchali i kierowali się w stronę Boga.

Meksyk: Informacja i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Meksyku

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!