Światowy Indeks Prześladowań 2024

Pakistan

Wnioski

Okres badawczy: 01.10.2022 – 30.08.2023

Od uzyskania niepodległości w 1947 roku Islamska Republika Pakistanu jest państwem muzułmańskim. Historyczne kościoły cieszą się względną wolnością, ale ich działalność jest ściśle monitorowana przez służby państwowe. W przeszłości kościoły stawały się obiektem ataków bombowych (ostatni duży atak miał miejsce w grudniu 2017 r. w Kwecie). Kościoły zaangażowane w działania misyjne i pracę z młodzieżą narażone są na łamanie ich praw.

Wszyscy chrześcijanie cierpią z powodu zinstytucjonalizowanej dyskryminacji; zawody uważane  brudne są zarezerwowane dla chrześcijan, co widać w ogłoszeniach o pracę. Wielu chrześcijan żyje w ubóstwie. Często są zmuszani do pracy niewolniczej.

Prawo o bluźnierstwie wymierzone jest w mniejszości religijne (w tym muzułmańskie). Mają wysoki potencjał wywoływania konfliktów, co pokazują zajścia w mieście Jaranwala w sierpniu 2023 r., gdzie co najmniej 21 kościołów zostało spalonych lub uszkodzonych, a setki chrześcijan zostały zmuszone do ucieczki ze swoich osad.

Chrześcijanie nawróceni z islamu cierpią z powodu naruszeń wolności religijnej zarówno ze strony radykalnych grup islamskich (które uważają ich za apostatów), jak i ze strony rodzin, znajomych i sąsiadów, którzy postrzegają konwersję jako haniebny akt zdrady wobec rodziny i społeczności.

1. Tło

Latami Pakistan cierpiał z powodu niestabilnych rządów, z trzema przedłużającymi się fazami rządów wojskowych, z których ostatnia zakończyła się w 2008 roku. Pakistan posiada szóstą armię świata, dysponująca bronią jądrową i zatrudniającą pół miliona żołnierzy. Armia stanowi główną siłę polityczną w Pakistanie. Przywódcy armii zniecierpliwili się, kiedy były premier Imran Khan próbował  opóźniać mianowania wojskowych (Reuters, 26 października 2021 r.) i w kwietniu 2022 r. uchwalili przeciwko niemu wniosek o wotum nieufności. Nowym premierem został Shehbaz Sharif i natychmiast stanął w obliczu wielu wyzwań. Ogłosił, że rząd tymczasowy przejmie władzę w sierpniu 2023 r. (Dawn, 16 lipca 2023 r.). W dniu 7 sierpnia 2023 r. były premier Imran Khan został skazany na trzy lata więzienia pod zarzutem korupcji (Reuters, 7 sierpnia 2023 r.). Chociaż rząd tymczasowy przejął władzę w sierpniu, aby przygotować nadchodzące wybory (najpóźniej do listopada 2023 r.), głosowanie zostało przełożone o kilka miesięcy do 8 lutego 2024 r., ponieważ rząd ogłosił, że zamierza uwzględnić wyniki nowego spisu powszechnego, co konstytucyjnie zobowiązuje do wyznaczenia nowych granic okręgów wyborczych (Reuters, 5 sierpnia 2023 r.).

96% populacji to muzułmanie, z których większość wyznaje tradycję sunnicką. Zgodnie z konstytucją, prawo do wolności słowa podlega ograniczeniom niezbędnym do zapewnienia „chwały islamu”.

Chrześcijanie są ofiarami około jednej czwartej wszystkich oskarżeń o bluźnierstwo, mimo że stanowią mniej niż 2% populacji. Konkurenci biznesowi oskarżają chrześcijan o bluźnierstwo, aby zniszczyć ich działalność i reputację.

Chrześcijańscy pracownicy zazwyczaj zajmują stanowiska o niższym statusie i są określani mianem „chura”, obraźliwym słowem zarezerwowanym dla zamiataczy dróg lub sprzątaczy ścieków, co oznacza „brudny”.

Premier Khan przyznał, że Pakistan ma oficjalne powiązania z islamskimi grupami terrorystycznymi i kilkakrotnie ulegał ich żądaniom.

Chrześcijanie w Pakistanie cierpią z powodu niestabilnej sytuacji, która zagraża ich bezpieczeństwu, oraz wysokiego poziomu przemocy, a także braku koniecznych procedur dla osób wymagających ochrony. Siły policyjne są bardziej zainteresowane uspokajaniem lokalnych agresorów i utrzymywaniem spokoju niż wdrażaniem prawa i ochroną mniejszości. Sądy – przynajmniej te wyższej instancji – mają pod tym względem nieco lepsze osiągnięcia. Jednak w oczekiwaniu na sprawiedliwy wyrok chrześcijanie często latami przebywają w więzieniach.

Dziewczęta z mniejszości religijnych są porywane, zmuszane do konwersji, a także zmuszane do wyjścia za mąż (CEDAW, 2020, s. 10). Statystyki pokazują, że ponad 1000 chrześcijańskich i hinduskich dziewcząt, zazwyczaj w wieku od 12 do 15 lat, zostało porywanych, zmuszonych do konwersji i wydanych za mąż za muzułmanów. (Forbes, 2020). Jak zauważono w raporcie CREID (2020, s. 55), ideologicznie ukierunkowane wykorzystywanie seksualne jest wycelowane w szczególności w mniejszości religijne, zarówno w celu seksualnego drapieżnictwa, jak i w ramach „podboju” w celu pozyskania kobiet dla islamu.

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Ponieważ większość chrześcijan mieszka w prowincji Pendżab, dochodzi tam do wielu przypadków prześladowań, dyskryminacji i nietolerancji. Drugim regionem o nasilonych prześladowaniach jest prowincja Sindh, okryta złą sławą ze względu na liczne przypadki pracy niewolniczej, która dotyka również wielu chrześcijan.

3. Kogo dotykają prześladowania?

Wspólnoty chrześcijan ekspatriantów

Chrześcijanie z zagranicy nie są zmuszani do izolacji, ale nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach w całym kraju; ich obecność w kościołach ogranicza się głównie do dużych miast. Chrześcijańscy pracownicy migrujący znajdują się pod dużą presją społeczną, ale jest ich niewielu.

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie

Przykładami w tej kategorii są Kościół rzymskokatolicki i Kościół Pakistanu (Kościół anglikański). Kościół Pakistanu jest międzywyznaniowym ugrupowaniem historycznych kościołów anglikańskich, metodystycznych, prezbiteriańskich, luterańskich i innych. Są to najbardziej widoczne kościoły i dlatego coraz częściej spotykają się z nieprzychylnością i wrogością. Na przykład mają problemy z uzyskaniem pozwolenia na organizowanie spotkań. Ich członkowie są porywani i zmuszani do konwersji na islam. Muszą nauczyć się żyć w stanie permanentnej inwigilacji. Zwłaszcza w dużych miastach budynki i działki należące do tradycyjnych kościołów stanowią obiekt pożądania deweloperów i władz.

Społeczności konwertytów

Chrześcijanie nawróceni z islamu cierpią z powodu naruszeń wolności religijnej zarówno ze strony radykalnych grup islamskich (które uważają ich za apostatów), jak i ze strony rodzin, znajomych i sąsiadów, którzy postrzegają konwersję jako haniebny akt zdrady wobec rodziny i społeczności. W kraju zamieszkuje również niewielka społeczność konwertytów z hinduizmu.

Nietradycyjne społeczności chrześcijan

Państwo ściśle monitoruje wspólnoty ewangelikalne, baptystyczne i zielonoświątkowe. Są one nękane i atakowane, zwłaszcza jeśli prowadzą aktywną działalność wśród muzułmanów. Jednak ich wzrost liczebny należy przypisać raczej chrześcijanom przenoszącym się z kościołów tradycyjnych.

4. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Islamski ekstremizm w połączeniu z wrogością etniczno-religijną

Pakistan jest miejscem schronienia dla dziesiątek radykalnych grup islamskich. Coraz częściej organy doradcze rządu składają się w całości z islamskich uczonych, którzy mają wpływ na tworzone prawo. Tysiące medres funkcjonuje bez rządowej kontroli nad ich finansowaniem i programem nauczania.  Osoby, które wzywają do reformy prawa o bluźnierstwie, są otwarcie zastraszane przez radykałów, którzy uważają, że „niewierni” zasługują na śmierć. Zdelegalizowane grupy nie zaprzestają działalności, lecz zmieniają nazwę, przenoszą swoją działalność do internetu lub łącząc się z istniejącymi organizacjami. Nastroje religijne i wynikająca z nich przemoc tłumu są łatwo podsycane i wykorzystywane przeciwko mniejszościom religijnym, zwłaszcza chrześcijanom, co pokazały zajścia z sierpnia 2023 r. w Jaranwala.

Pakistan cierpi z powodu fragmentacji etnicznej. Uważa się, że prowincja Beludżystan i centralne regiony Sindh pozostają poza kontrolą władz federalnych. Mniejszości religijne są postrzegane jako nieczyste, zarówno z powodów religijnych, jak i dlatego, że nie należą do grup etnicznych sprawujących władzę.

Przestępczość zorganizowana oraz korupcja 

Korupcja w polityce, wymiarze sprawiedliwości i wojsku jest powszechna. Przestępczość zorganizowana stanowi poważny problem na obszarach miejskich i plemiennych i jest często powiązana z działalnością islamistów. W Karaczi gangi, szantażyści i mafia są częścią krajobrazu i cieszą się patronatem politycznym ze względu na wpływowe powiązania. Praca za długi jest starą i szeroko rozpowszechnioną formą niewolnictwa, dotykającą tysiące chrześcijan na obszarach wiejskich. Robotnicy wpadają w pułapkę, nie mogąc spłacić swoich pożyczek z powodu wysokich stóp procentowych. Nie mają żadnych narzędzi prawnych, aby się bronić. Bogaci właściciele zmawiają się z lokalnymi politykami, czerpiąc ogromne korzyści z tego systemu. Dochodzi również do zawłaszczania ziemi; kościoły są wywłaszczane, a chrześcijanie wypędzani.

Paranoja dyktatorska 

Rząd musi stawić czoła opozycji w osobie usuniętego od władzy premiera Khana i części społeczeństwa, która go popiera. Rząd zmaga się także z zarzutami korupcyjnymi, coraz silniejszymi ugrupowaniami radykalnymi i potężną niezależną armią (z którą musi pozostać w dobrych stosunkach). Ponieważ w pierwszym kwartale 2024 r. odbędą się wybory, rząd i partie polityczne starają się pozyskać wyborców i utrzymać lub nawet rozszerzyć władzę wszelkimi dostępnymi im środkami. Chrześcijanie łatwo stają się politycznymi pionkami. W zależności od potrzeb rząd i armia mogą zabiegać o ich głosy, aby utrzymać się u władzy, lub dyskryminować, jeśli może to przynieść im wymierne korzyści. Ponieważ armia pragnie przypodobać się ugrupowaniom radykalnym, choć nie jest to częścią ich głównego programu politycznego, atakuje chrześcijan, a ofiary traktuje jako straty uboczne. 

5. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety

Raporty wskazują na rosnącą liczbę chrześcijańskich kobiet, które zostały porwane, zgwałcone, zmuszone do przejścia na islam i poślubienia porywacza. Takie „małżeństwa” są sposobem, aby odebrać nieletnie dziewczęta władzy rodziców i usunąć je poza zasięg dostępnych im środków odwoławczych. Jest to instrument powszechnie wykorzystywany przeciwko mniejszościowym wspólnotom wyznaniowym. Wiele rodzin traci kontakt ze swoimi córkami, a władze rzadko podejmują działania mające na celu postawienie sprawców przed sądem. Kobiety i dziewczęta są również narażone na przemoc seksualną w sferze publicznej, w tym w pracy i szkole.

Formy wywierania nacisku:

 • Uprowadzenie;
 • Nękanie ekonomiczne poprzez dostęp do zatrudnienia/ Nękanie w biznesie i miejscu pracy;
 • Fałszywe oskarżenia;
 • Wymuszone małżeństwo;
 • Ukierunkowane uwodzenie;
 • Handel ludźmi; Śmierć;
 • Przemoc fizyczna;
 • Przemoc psychiczna;
 • Przemoc seksualna.

Mężczyźni

Chrześcijanie żyją w ciągłym strachu przed oskarżeniami o bluźnierstwo, zniszczeniem mienia, uwięzieniem, pobiciem i śmiercią. Istnieją również doniesienia o wykorzystywaniu seksualnym chrześcijańskich chłopców. Chrześcijańscy mężczyźni są często zmuszani do podejmowania pracy o najniższym statusie i są uważani za nieczystych. Często określa się ich mianem „chura”, obraźliwym słowem oznaczającym „brudny”. Chociaż istnieje również chrześcijańska klasa średnia i nie wszyscy zajmują stanowiska o niższym statusie, dyskryminacja i niski status społeczny są wszechobecne. Mężczyźni i chłopcy wpadają w tryby pracy niewolniczej, z której nie mogą się wyrwać.

Formy wywierania nacisku:

 • Uprowadzenie; Nękanie ekonomiczne poprzez dostęp do zatrudnienia/ Nękanie w biznesie i miejscu pracy;
 • Fałszywe oskarżenia;
 • Handel ludźmi;
 • Śmierć;
 • Przemoc fizyczna;
 • Przemoc psychiczna;
 • Przemoc seksualna.

6. ŚIP: Perspektywa 5-letnia

RokMiejscePkt
2024787
2023786
2022887
2021588
2020588

Krótki opis zmiany wyniku i jej przyczyny

Bardzo wysokie i skrajnie wysokie wyniki dotyczące presji w poszczególnych obszarach pozostają na niezmienionym poziomie. To potwierdza, że w niewielu krajach świata życie chrześcijan jest tak trudne, jak w Pakistanie. Wynik przemocy od wielu lat utrzymuje się na maksymalnie wysokim poziomie. Szeroko nagłośnione ataki na społeczność chrześcijańską w Jaranwala w sierpniu 2023 r. pokazują, że przemoc wobec chrześcijan nie znika, choć nie zawsze jest tak silna i oczywista jak w tym przypadku. Pakistan nadal osiąga maksymalne wyniki pod względem ilości zabójstw i ataków na budynki kościelne. Prawo o bluźnierstwie, którego zakres został rozszerzony, a kary zaostrzone nieustannie stanowi zagrożenie dla chrześcijan. Nie widać poprawy w sytuacji chrześcijańskich dziewcząt, które są uprowadzane, zmuszane do przejścia na islam i wydawane za mąż.

7. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 13.2
Życie w rodzinie 13.9
Życie w społeczeństwie 15.0
Życie w państwie 15.1
Życie w kościele 13.1
Przemoc fizyczna 16.7

 

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • 16 Sierpnia 2023 r: Po bezpodstawnych oskarżeniach o bluźnierstwo przeciwko dwóm chrześcijanom, tłum zaatakował chrześcijańską osadę w mieście Jaranwala w prowincji Pendżab. Co najmniej 17 (inne źródła podają 21) kościołów zostało zaatakowanych i częściowo spalonych, ponad 100 domów chrześcijan zostało zaatakowanych, a setki chrześcijan uciekało w obawie o swoje życie (AP News, 4 września 2023 r.).
 • 6 czerwca 2023 r. Shazia Imran, 40-letnia wdowa z Lahore, została zabita, gdy odmówiła poślubienia muzułmanina i przejścia na islam (Morning Star News, 3 lipca 2023 r.).
 • 16 maja 2023 r. Dwie uczennice zostały zabite, gdy strażnik szkolny otworzył ogień w szkole katolickiej w Sangota w prowincji Khyber Pakhthunkhwa (UCA News, 17 maja 2023 r.).

Życie prywatne

Chrześcijanie unikają rozmów o swojej wierze z muzułmanami w obawie przed konsekwencjami zastosowania wobec niech przepisów o bluźnierstwie. Nawet zamieszczenie postów na FB może okazać się niebezpieczne, jeśli treści te zostaną uznane za krytyczne wobec islamu. Jak wyjaśnił ekspert krajowy: „Agencje rządowe nadzorują media społecznościowe, a chrześcijańscy liderzy i rodzice ostrzegają młodych ludzi przed niebezpieczeństwami związanymi z używaniem mediów społecznościowych do wyrażania swoich poglądów”. Przechowywanie materiałów chrześcijańskich, poza tymi przeznaczonymi na użytek osobisty, jest niebezpieczne, gdyż można zostać oskarżonym o ewangelizowanie muzułmanów. Publiczne eksponowanie symboli chrześcijańskich lub posiadanie chrześcijańskiego imienia może skutkować dyskryminacją, lub doprowadzić do wybuchu przemocy. Doniesienia o tym, że chrześcijanie noszący krzyż są opluwani i spotykają się z agresją na ulicy lub w miejscu pracy, wskazują na to, że sytuacja staje się coraz bardziej napięta.

Życie rodzinne

W małych miasteczkach i odległych wioskach chrześcijańskie dzieci muszą uczęszczać na lekcje islamu w lokalnej medresie, podczas gdy nauczanie chrześcijańskie ogranicza się do niedzielnych nabożeństw. Chrześcijańscy rodzice starają się powstrzymać swoje dzieci przed poruszaniem kwestii wiary w rozmowach, aby ochronić je przed namowami na konwersję na islam. Szkoła naciska na rodziców, aby wysyłali swoje dzieci na islamskie imprezy i uczyli je arabskiego pod pretekstem poprawy ich ocen. To dezorientuje dzieci i czyni je podatnymi na naciski, aby przeszły na islam. W szkole chrześcijańskie dzieci często nie mogą korzystać z tego samego kranu wody pitnej, co ich muzułmańscy koledzy, aby ich nie „zbezcześcić”. Dzieci w szkołach są zastraszane i nakazuje im się sprzątanie latryn lub zamiatanie podłóg, ponieważ uważa się, że chrześcijanie przeznaczeni są do prac o niskim statusie społecznym.  Postawa ta ma również swoje podłoże we względach kastowych, ponieważ większość chrześcijan pochodzi z niższych kast. Niektóre podręczniki szkolne podżegają do nienawiści wobec chrześcijan. Nowy program szkolny jeszcze bardziej islamizuje edukację i uczy dzieci, że wyznawcy innych religii są gorsi. Ta polityka osłabia chrześcijańskie rodziny.

Życie w społeczeństwie

Państwo oraz podmioty niepaństwowe monitorują społeczności i wspólnoty chrześcijan. Nawet chrześcijanie z zagranicy są wzywani przez lokalny panchayat (radę wioski) do wyjaśnienia, dlaczego wierzą w Chrystusa, i mogą być zmuszani do przyjęcia islamu. W czasie pandemii COVID-19 radykalni islamiści prowadzili kampanię wymuszania nawróceń za pomocą racji żywnościowych, które miały być wydawane chrześcijanom recytującym islamskie wyznanie wiary. Wielu młodych ludzi ratowało życie i godziło się na to, inni umierali z głodu lub popełnili samobójstwo. W tym samym czasie chrześcijańskie pielęgniarki zostały poproszone o pracę na oddziałach z największą liczbą zakażonych pacjentów. Chrześcijanie są często poddawani presji przejścia na islam w miejscu pracy. Z tego powodu wielu chrześcijan często zmienia pracę. Chrześcijanie są zatrudniani do najprostszych prac, takich jak zamiatanie ulic lub noszenie wody. Dobrą ilustracją tego trendu jest 5% limit gwarantujący miejsca pracy dla społeczności mniejszościowych w sektorze rządowym. Spośród wszystkich wolnych stanowisk aż 43% było zarezerwowane dla mniejszości. W liczbach bezwzględnych, na koniec września 2021 r. nieobsadzonych było ponad 30 tys. stanowisk dla mniejszości. Chrześcijanie są postrzegani jako nieczyści, dlatego uważa się, że korzystanie przez nich ze wspólnych pomieszczeń kala muzułmanów, - tego typu postawy są bezpośrednio zaczerpywane z funkcjonującego sytemu kastowego.

Pakistan przyjął islamską konstytucję  i prawo szariatu w swoim kodeksie cywilnym w 1973 r. Kolejny etap procesu islamizacji rozpoczął się od wprowadzenia w 1986 r. prawa o bluźnierstwie, które dotyka mniejszości i jest często wykorzystywane do załatwiania osobistych porachunków. Senat przyjął ustawę o zaostrzeniu prawa o bluźnierstwie poprzez (między innymi) zwiększenie kary z trzech do dziesięciu lat pozbawienia wolności (Dawn, 8 sierpnia 2023 r.). Chrześcijanie są niedostatecznie reprezentowani na arenie politycznej, a ich poglądy są często ignorowane. Politycy zaprzeczają konieczności ochrony dziewcząt z mniejszości religijnych przed porwaniami i przymusową konwersją/małżeństwem.

Życie w kościele

Działalność Kościoła jest monitorowana. Władze opłacają ochroniarzy przed kościołami, ale jednocześnie wykorzystują ich do inwigilacji i przekazywania informacji wywiadowczych radykalnym grupom islamskim. Pomimo obietnicy państwa, że kościoły będą chronione, doszło do kilku ataków, w których rannych zostało wiele osób. Prześladowania najczęściej dotykają przywódców religijnych, ponieważ są najbardziej widocznymi przedstawicielami mniejszości chrześcijańskiej. Konwersja z islamu na chrześcijaństwo jest silnie zwalczana, dlatego otwarte włączanie konwertytów do wspólnoty mogłoby okazać się dla obu stron fatalne. Wspieranie uciskanych mniejszości z perspektywy władz jest kwestionowaniem polityki rządu. 

8. Naruszenie zobowiązań i praw międzynarodowych

Pakistan zobowiązał się do przestrzegania i ochrony praw podstawowych w następujących traktatach międzynarodowych:

 1. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (ICCPR)
 2. Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych  (ICESCR)
 3. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (CAT)
 4. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)
 5. Konwencja o prawach dziecka (CRC)

Pakistan nie wypełnia swoich zobowiązań międzynarodowych, regularnie naruszając/nie chroniąc następujących praw chrześcijan:

 1. Ludzie w otoczeniu chrześcijan naciskają na nich, aby wyrzekli się swojej religii (Art. 18 ICCPR)
 2. Chrześcijańskie kobiety i dziewczęta są uprowadzane i gwałcone (Art. 7 ICCPR)
 3. Chrześcijanki (często nieletnie) są zmuszane do małżeństwa z porywaczem i zmuszane do konwersji na islam (Art. 23ICCPR; Art. 16 CEDAW i Art. 10 ICESCR)
 4. Chrześcijańskie dziewczęta są sprzedawane do niewolniczej pracy i jako niewolnice seksualne (Art. 34 CRC i Art. 8 ICCPR)
 5. Chrześcijanie są fałszywie oskarżani, oskarżani o bluźnierstwo i skazywani na śmierć (Art. 19 ICCPR)
 6. Chrześcijanie są dyskryminowani w miejscu pracy, rezerwuje się dla nich prace uznawane za „niehonorowe” i „o niskim statusie” (Art. 26 ICCPR i Art. 11 ICESCR)

9. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Mniejszości religijne są wyjątkowo narażone na przemoc. Ahmadijja są uważani za niemuzułmanów, odmawia im się wydania dowodów osobistych i zmusza do podpisywania dokumentów deklarujących ostateczność proroka Mahometa, co jest sprzeczne z ich przekonaniami. Zbezczeszczono ponad 170 grobów Ahmadijja i kilka miejsc kultu. Po tym, jak w czerwcu 2022 roku rzecznik indyjskiej partii rządzącej BJP wygłosił kontrowersyjne wypowiedzi na temat proroka Mahometa, zniszczona została hinduistyczna świątynia w Karaczi (USCIRF, Country Update Pakistan, 5 sierpnia 2022). Hinduskie kobiety są porywane i zmuszane do konwersji. Zbrojne grupy sekciarskie atakują szyickich muzułmanów, w tym społeczność Hazara. Prawo nie uwzględnia żadnych przepisów dotyczących ateistów, którzy padają ofiarą ustawy o bluźnierstwie. 

10. Open Doors w Pakistanie

Open Doors działa w krajach Zatoki Perskiej poprzez sieć kościołów partnerskich ALIVE. 

11. Módl się za Pakistan

 • Módl się za chrześcijan pracujących w niebezpiecznych zawodach, aby Jezus Chrystus zachował ich w zdrowiu i bezpieczeństwie pomimo warunków pracy.
 • Módl się za chrześcijan fałszywie oskarżonych o bluźnierstwo, aby dowiedziono ich niewinności. Módl się, aby nie było więcej zniesławień i aresztowań za rzekome bluźnierstwo.
 • Módl się za kobiety i dziewczęta, które są uprowadzane i zmuszane do przejścia na islam i poślubienia muzułmańskich mężczyzn. Módl się o ich uzdrowienie z ciężkich traumatycznych przeżyć.

Pakistan: informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Pakistanu

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!