Wiadomości z Kolumbii

Kolumbia

30
ŚIP
2021
Kolumbia
Religia
Chrześcijaństwo
Ranking poprzednie lata
41
Kolumbia
Chrześcijan
47,71
Populacja
50.22
Zorganizowana korupcja
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Sekularyzm
Życie prywatne: 11.400
Życie w rodzinie: 8.800
Życie w społeczeństwie: 12.400
Życie w państwie: 11.000
Życie w kościele: 9.700
przemoc fizyczna: 13.900

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 11.400
Życie w rodzinie: 8.800
Życie w społeczeństwie: 12.400
Życie w państwie: 11.000
Życie w kościele: 9.700
przemoc fizyczna: 13.900

Jak wyglądają prześladowania w Kolumbii?

Dominującą religią w Kolumbii jest chrześcijaństwo. Prześladowania mają charakter lokalny i są bardzo brutalne. Zwłaszcza w odległych regionach kraju chrześcijańscy liderzy są zastraszani, szantażowani, nękani, a nawet mordowani przez grupy rebelianckie (guerillas) i gangi przestępcze. W większości przypadków przemoc wobec chrześcijan jest odpowiedzią na przeciwstawianie się korupcji i przemocy, prowadzenie działań w obronie praw człowieka i środowiska, pracę wśród młodzieży, angażowanie się w działania na rzecz pokoju i sprawiedliwości – wszystko to zagraża nielegalnym działaniom grup przestępczych i zbrojnym. Chrześcijanie postrzegani są jako przeszkoda w rekrutowaniu młodych ludzi do grup rebelianckich, w handlu narkotykami i przestępczości zorganizowanej, które opłacają działalność takich grup. Społeczności tubylcze (indiańskie) są nieprzychylne chrześcijańskim misjonarzom i rdzennym konwertytom, którym grozi między innymi kara więzienia, przemoc fizyczna i konfiskata mienia. Ponadto wydaje się, że w sferze publicznej wzrasta nietolerancja wobec chrześcijan, większy nacisk kładzie się na sekularyzm niż pluralizm społeczny, który ceni sobie wszystkie głosy, także chrześcijan. Chrześcijanie niesłusznie postrzegani są jako fanatycy. Sprzeciw wobec historycznych kościołów chrześcijańskich bywa bardzo gwałtowny.  

Prześladowania z perspektywy kobiet

Choć w prawie Kolumbii nie ma przepisów, które bezpośrednio zagrażałyby chrześcijankom, w praktyce muszą one stawić czoło wielu przeszkodom, jeśli chcą żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami. Ponieważ przywódcy rdzennych społeczności indiańskich są przeciwni chrześcijanom, często zdarza się, że niezamężna kobieta, która nawróciła się na chrześcijaństwo, jest zmuszana do poślubienia niechrześcijanina ze swojego plemienia. Kolejnym częstym zjawiskiem jest porzucenie nawróconej kobiety przez męża, separacja od dzieci i ostracyzm społeczny. To stawia kobiety w bardzo niekorzystnym położeniu. Grozi im wówczas przesiedlenie i niebezpieczeństwo ze strony grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi i wyzyskiem seksualnym. W przypadku, gdy kobieta pozostanie w swojej społeczności, musi przestrzegać zasad i postępować zgodnie z praktykami wspólnoty, nawet jeśli nie są one zgodne z jej religią.
Na obszarach kontrolowanych przez grupy przestępcze dzieci, w tym dziewczynki, poddawane są indoktrynacji, swoistemu „praniu mózgu”. Nie tylko muszą zaakceptować ideologię przemocy, ale stają się ofiarami gwałtów i molestowania seksualnego. Na najbardziej zaniedbanych obszarach realizowane są rządowe programy pomocowe sponsorowane przez organizacje, których celem jest zachęcanie do korzystania ze środków „planowania rodziny” takich jak antykoncepcja i aborcja. Są miejsca, gdzie dziewczynki i kobiety czują się zmuszone do korzystania z tych metod, ponieważ w zamian mogą otrzymać pomoc rządową lub dostęp do opieki zdrowotnej. Tego typu programy edukacyjne często trafiają do wiejskich szkół. Dziewczynki są zachęcane do korzystania ze środków antykoncepcyjnych, nawet jeśli jest to niezgodne z religijnymi przekonaniami ich rodziców.  

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Niebezpieczeństwo prześladowań jest większe dla mężczyzn, częściowo dlatego, że w kulturze kolumbijskiej postrzegani są oni jako głowa rodziny lub kościoła, jeśli są to duchowni. Mężczyźni i chłopcy znajdują się w dużym niebezpieczeństwie na obszarach objętych konfliktami zbrojnymi. Mężczyźni stają się ofiarami wymuszeń, źródłem finansowania dla grup zbrojnych. Przywódcom niereligijnym grozi śmierć, osobom duchownym grożą pobicia, nakaz opuszczenia swoich wspólnot i śmierć. Na obszarach kontrolowanych przez grupy przestępcze lub kartele narkotykowe młodzi mężczyźni są siłą wcielani w ich szeregi, poddawani indoktrynacji i zmuszani do brania udziału w przestępstwach takich jak uprowadzenia, handel narkotykami, handel ludźmi, przestępstwa na tle seksualnym itp. Ze względu na trudne warunki ekonomiczno-społeczne niektórzy młodzi ludzi korzystają z okazji, akceptują narzucone im warunki i przyłączają się do takich grup. Są jednak tacy, którzy starają się temu przeciwstawić – z powodu przekonań religijnych lub z innych powodów. Grożą im wówczas prześladowania, np. porwania ich samych lub całych ich rodzin.

W niektórych społecznościach indiańskich, jeśli rodzice nawrócili się na chrześcijaństwo, ich synowie zmuszani są do poślubienia starszych kobiet, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa poprzez prokreację.

Poznaj „Alberto”

»Pewnego dnia jeden z tych gangów przesłał mi wiadomość. Napisali w niej, że jeśli nie będę z nimi współpracował, to powinienem wynieść się z miasta. Napisali też, że wszyscy młodzi ludzi mają się do nich przyłączyć«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

W rankingu Światowego Indeksu Prześladowań 2021 Kolumbia spadła o dwa miejsca w porównaniu z rokiem poprzednim. Najważniejszym czynnikiem, który się do tego przyczynił, jest przemoc, której źródłem są grupy rebelianckie (guerillas), w tym powrót grup w ramach Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii (FARC), oraz prześladowania rdzennych chrześcijan, którzy odwrócili się od tradycyjnych religii plemiennych. Ponadto pandemia COVID-19 dotknęła grupy, które już wcześniej cierpiały z powodu ataków grup przestępczych, zwłaszcza na obszarach kraju częściowo przez nie kontrolowanych.  

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Najbardziej narażone na prześladowania są osoby mieszkające w rejonach kraju kontrolowanych przez kartele narkotykowe i gangi. Wierzący, którzy żyją zgodnie z przesłaniem Ewangelii, zagrażają biznesowi narkotykowemu oraz autorytetowi lokalnych przestępców. Stąd ataki na przywódców religijnych i stosowanie przemocy wobec wspólnot.

Drugą grupą są członkowie ludów rdzennych, którzy nawracają się na chrześcijaństwo. Często takie plemiona zamieszkują częściowo autonomiczne regiony kraju, gdzie władza spoczywa w rękach lokalnych urzędników. Ponieważ naśladowcy Jezusa Chrystusa są postrzegani jako zdrajcy kultury i dziedzictwa, często są eksmitowani ze swoich domów, cierpią prześladowania na wielu płaszczyznach życia społecznego.  
Jak mogę pomóc chrześcijanom w Kolumbii?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Kolumbii?

Kolumbijskie grupy rebeliantów (guerillas) znane są z tego, że rekrutują w swoje szeregi młodych chrześcijan, nawet dzieci. Dlatego Open Doors założyło w Kolumbii centra pomocy, w których dzieci z zagrożonych rodzin, dzieci uchodźców wewnętrznych oraz te, którym grozi zwerbowanie przez kartele i gangi, mogą znaleźć spokój i schronienie. Open Doors wspiera chrześcijan w społecznościach tubylczych poprzez organizowanie nauczania religii oraz inne szkolenia dla dzieci i dorosłych. Open Doors wzmacnia prześladowany kościół w Kolumbii, opracowując i dostarczając materiały biblijne, budując szkoły chrześcijańskie dla rdzennych chrześcijan, realizując programy edukacyjne i dostarczając pomoc doraźną osobom pokrzywdzonym.   

Intencje modlitewne

  • Módl się za chrześcijan z rdzennych społeczności Kolumbii. Z powodu pandemii niektóre plemiona ograniczają dostęp osób z zewnątrz do swoich miejsc zamieszkania, czasami po prostu blokują drogi na swoich terenach. Takie działania uniemożliwiają misjonarzom kontakty z chrześcijanami i niesienie im pomocy.
  • Módl się za chrześcijan zamieszkujących tereny kontrolowane przez rebeliantów i grupy przestępcze. Módl się, aby byli bezpieczni i mieli odwagę żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami i głosić innym Ewangelię.
  • Módl się za rodziny przywódców kościelnych, którzy zostali zamordowani w Kolumbii w zeszłym roku. Poproś Pana Boga, aby ich pocieszył i uzdrowił z traumy, której doświadczyli.

Modlitwa za Kolumbię

Nasz Boże Ojcze, modlimy się o braci i siostry z Kolumbii. Modlimy się za tych, którym grozi niebezpieczeństwo tylko dlatego, że ich obecność zagraża tym, którzy czynią zło. Przynieś pokój i pojednanie walczącym w Kolumbii ugrupowaniom, połóż kres przemocy. Modlimy się o chrześcijan z rdzennych społeczności, aby mieli prawo do życia i postępowania w zgodzie z tym, w co wierzą, bez obaw przed prześladowaniami. W imieniu Jezusa, amen.