Prześladowania w Jemenie

Jemen

5
ŚIP
2022
Jemen
Religia
Islam
Ustrój
W trakcie transformacji
Ranking poprzednie lata
7
Jemenie
Chrześcijan
kilka tysięcy
Populacja
30.91
Islamski ekstremizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 13.900
Życie w rodzinie: 14.200
Życie w społeczeństwie: 15.100
Życie w państwie: 14.900
Życie w kościele: 13.500
przemoc fizyczna: 16.700

Sytuacja chrześcijan w Jemenie

Miejsce w rankingu

Miejsce 5 / 88 pkt (ŚIP 2021: Miejsce 7 / 87 pkt)

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

Kościół w Jemenie składa się głównie z konwertytów ze środowisk muzułmańskich i ich dzieci, którym nie wolno otwarcie przyznawać się do wiary w Jezusa Chrystusa. Grozi im niebezpieczeństwo (w tym zatrzymania i przesłuchania) ze strony władz państwowych, rodziny oraz radykalnych ugrupowań islamskich, które grożą apostatom śmiercią. Tożsamość plemienna Jemeńczyków jest silnie powiązana z tożsamością islamską. Dlatego chrześcijanie za odejście od islamu spotykają się z silną presją społeczności lokalnej i przemocą ze strony własnego plemienia. Nawróconym na chrześcijaństwo, którzy są w związkach małżeńskich z muzułmanami grozi przymusowy rozwód i utrata opieki nad dziećmi. Chrześcijanie cierpią z powodu ogólnego kryzysu humanitarnego w kraju, ale jemeńscy chrześcijanie są dodatkowo narażeni na niebezpieczeństwo, ponieważ pomoc w sytuacjach kryzysowych jest dystrybuowana preferencyjnie wśród miejscowych muzułmanów przez meczety, dyskryminujące tych, którzy nie są uważani za pobożnych muzułmanów.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletne lub skrócone dossier w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

W 2014 r. Houthi (szyicka mniejszość muzułmańska z północnego Jemenu), sfrustrowani polityką reżimu prezydenta Abdrabbuha Hadiego, sprzymierzyli się z wojskiem i przejęli kontrolę nad stolicą kraju, Saną. Hadi uciekł do Arabii Saudyjskiej, która następnie utworzyła koalicję, aby przywrócić go na urząd, chronić własne granice, zapobiec rozpadowi Jemenu i przeciwdziałać wpływom Iranu, szyickiego regionalnego rywala większościowej sunnickiej Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska spodziewała się, że jej siły powietrzne szybko pokonają rebelię Houthi, ale wojna domowa przeciąga się, powodując śmierć blisko 100 tys. osób i 250 tys. przesiedleńców. Blisko 80% ludności potrzebuje pomocy. Jak to często ma miejsce w strefach objętych wojną, mniejszości są szczególnie narażone na przemoc, ponieważ brutalne grupy ekstremistyczne, takie jak Państwo Islamskie (IS) i Al-Kaida, mogą działać bezkarnie. 

Ze względów bezpieczeństwa nie możemy opublikować danych World Christian Database dla poszczególnych religii. Open Doors szacuje liczbę chrześcijan na „kilka tysięcy”. Ponad 99% ludności stanowią muzułmanie, jest też znacząca mniejszość hinduistyczna licząca ponad 200 tys. wyznawców, z których większość to pracownicy migrujący z Indii i Nepalu. Konwertyci na islam ryzykują utratę życia; grozi im kara śmierci lub śmierć z rąk radykalnych muzułmanów.

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Sytuacja jest niebezpieczna dla chrześcijan w całym Jemenie, choć najgroźniej jest na południu, gdzie silnie obecna jest Al-Kaida. Ankieta ŚIP i niniejszy tekst koncentrują się szczególnie na chrześcijańskich konwertytach z islamu. Chrześcijanie ci wskazali, że na północy na obszarach kontrolowanych przez szyickich Houthi (obejmujących około jednej trzeciej terytorium Jemenu) sytuacja jest bardziej napięta niż na obszarach znajdujących się pod kontrolą sunnickiego rządu Hadiego. Jednak osoba związana z migrującymi chrześcijanami stwierdziła, że na obszarach kontrolowanych przez Houthi doświadczają oni mniejszych ograniczeń niż w innych miejscach w krjau. Obszary kontrolowane przez Houthi są silnie nadzorowane przez policję, a osoby, które głoszą poglądy niezgodne z islamem mogą trafić do więzienia, gdzie będą poddawani torturom. 

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Islamski ekstremizm

Konstytucja Jemenu uznaje islam za religię państwową, a szariat za źródło wszelkiego prawodawstwa. Prozelityzm jest zakazany, a muzułmanom zabrania się przechodzenia na inne religie. Islam jest kluczowym elementem tożsamości jemeńskich plemion, podczas gdy organizacje terrorystyczne takie jak Houthis, Al-Kaida Półwyspu Arabskiego (AQAP) i IS dążą do wprowadzenia purytańskiej formy islamu. To oni są główną siłą napędową islamskiego ucisku i aktywnie biorą udział w prześladowaniu i zabijaniu chrześcijan. 

Antagonizm klanowy

Społeczeństwo jemeńskie jest zbudowane na plemionach, a centralne władze państwowe często odgrywają drugorzędną rolę w sprawowaniu władzy. Tożsamość islamska jest spleciona z tożsamością etniczną. Na wielu obszarach starszyzna plemienna egzekwuje prawo i zwyczaje plemienne, które zabraniają członkom opuszczania plemienia lub zawierania małżeństw poza nim, zwłaszcza z chrześcijanami. Karą za nieposłuszeństwo może być śmierć lub banicja. 

Paranoja dyktatorska

Jemen znajduje się pod dyktaturą od czasu rządów prezydenta Alego Abdullaha Saleha, który był prezydentem do 2012 roku. W kontekście konfliktu w kraju instynkt przetrwania i walka o utrzymanie wpływów walczących stron prowadzi do eskalacji siły. Doniesienia z 2018 r. sugerowały, że na obszarach kontrolowanych przez administrację Houthi podejmowała ona coraz ostrzejsze środki wobec osób i stowarzyszeń uznanych przez władzę rządzącą za zagrożenie. Polityka opresji trwa nadal i dotyka członków mniejszościowych wspólnot religijnych.

Zorganizowana przestępczość oraz korupcja

Ofiarami przestępstw często padają chrześcijanie, ponieważ postrzegani są jako obcy i kojarzeni z Zachodem. Nie mają jak się bronić, ponieważ brak praworządności gwarantuje bezkarność sprawcom. 

4. Kogo dotykają prześladowania?

Społeczności chrześcijan ekspatriantów

Przed wybuchem wojny domowej w 2015 r. większość chrześcijan w Jemenie stanowili ekspatrianci (z północnej Afryki, Azji i krajów arabskich) oraz uchodźcy (głównie etiopscy). W większości byli to rzymscy katolicy lub anglikanie (w przypadku uchodźców z Etiopii zdarzali się członkowie Kościoła Ortodoksyjnego). W wyniku wojny praktycznie wszyscy zachodni ekspatrianci opuścili kraj ze względów bezpieczeństwa. W połączeniu z dyskryminacją rasową i naruszeniami wolności religijnej pozostali migrujący chrześcijanie spotykają się z prześladowaniem i dyskryminacją ze strony społeczeństwa oraz przemocą ze strony radykalnych ruchów islamskich. Ponieważ jednak ich liczba znacznie się zmniejszyła a Kościół składa się obecnie głównie z rdzennych chrześcijan, kategoria chrześcijan-emigrantów nie jest obecnie uwzględniana w analizie ŚIP.

Społeczności konwertytów

Co najmniej 95% jemeńskiego Kościoła stanowią konwertyci z islamu. Zagrożenie dla konwertytów pozostaje bardzo wysokie w całym kraju ze względu na tradycyjne postawy rodzinne, wspólnotowe i plemienne a także bezkarność radykalnych grup islamskich oraz tłumienie jakichkolwiek form sprzeciwu przez władze państwowe. 

5. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 16.7
Życie w rodzinie 16.6
Życie w społeczeństwie 16.5
Życie w państwie 16.7
Życie w kościele 16.7
przemoc fizyczna 5.2

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt. Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt (6 x 16,7 = 100).

Życie prywatne

Wszyscy Jemeńczycy są uważani za muzułmanów. Konwertyci na chrześcijaństwo narażają się na ryzyko zabójstwa honorowego lub przemocy fizycznej ze strony rodzin lub lokalnej społeczności. Praktyki religijne sprawowane w domu zagrażają bezpieczeństwu chrześcijan na obszarach kontrolowanych przez radykalnych muzułmanów. AQAP i IS kontrolują znaczną część kraju.

Życie rodzinne

Ponieważ społeczeństwo jemeńskie jest ściśle muzułmańskie, istnieje ogromna presja rodzinna przeciwko konwersji, postrzeganej jako haniebna obraza honoru rodziny. Wszelkie chrześcijańskie rytuały i uroczystości muszą odbywać się w tajemnicy. W przypadku jemeńskich chrześcijan wywodzących się ze środowisk muzułmańskich, którzy mają dzieci, istnieje silna presja rodzinna i społeczna, aby wychowywać dzieci zgodnie z normami islamskimi. Chrześcijanie ryzykują utratę opieki nad dziećmi, jeśli ich religia zostanie ujawniona. Nieprzychylne rodziny często starają się „naprawić” młodego konwertytę poprzez zaaranżowane małżeństwo z konserwatywnym muzułmańskim małżonkiem. Dalsza odmowa może prowadzić do uwięzienia, zabójstwa „honorowego” z rąk członków rodziny lub ataku ze strony grup islamskich. 

Życie rodzinne

Ponieważ społeczeństwo jemeńskie jest ściśle muzułmańskie, istnieje ogromna presja rodzinna przeciwko konwersji, postrzeganej jako haniebna obraza honoru rodziny. Wszelkie chrześcijańskie rytuały i uroczystości muszą odbywać się w tajemnicy. W przypadku jemeńskich chrześcijan wywodzących się ze środowisk muzułmańskich, którzy mają dzieci, istnieje silna presja rodzinna i społeczna, aby wychowywać dzieci zgodnie z normami islamskimi. Chrześcijanie ryzykują utratę opieki nad dziećmi, jeśli ich religia zostanie ujawniona. Nieprzychylne rodziny często starają się „naprawić” młodego konwertytę poprzez zaaranżowane małżeństwo z konserwatywnym muzułmańskim małżonkiem. Dalsza odmowa może prowadzić do uwięzienia, zabójstwa „honorowego” z rąk członków rodziny lub ataku ze strony grup islamskich. 

Życie w społeczeństwie

Trwający konflikt i wynikający z niego kryzys humanitarny stworzyły niezwykle trudne warunki dla chrześcijan w Jemenie. Nowonawróceni są zmuszani do wyparcia się wiary. Odmowa skutkuje, w najlepszym przypadku, więzieniem lub przemocą, a w najgorszym – zabójstwem. Presja społeczności lokalnej jest szczególnie silna na wsi, gdzie przywódcy religijni są bardziej zintegrowani z rodzinami i trudniej jest zachować prywatność. Chrześcijańscy konwertyci, którzy nie ujawniają swojej religii, są uważani za mniej pobożnych muzułmanów, ponieważ nie (lub rzadziej) uczęszczają do meczetu. W rezultacie są dyskryminowani przy dystrybucji żywności i pomocy.

Życie w kościele

Trzy oficjalne budynki kościelne (wszystkie w Adenie), które służyły chrześcijańskim emigrantom lub uchodźcom (głównie etiopskim), zostały zniszczone w czasie wojny i są zamknięte. Chrześcijanie mogą spotykać się tylko w tajnych miejscach. Dystrybucja materiałów religijnych jest prawnie zabroniona, a kary są surowe. Kościoły, które organizują akcje humanitarne, narażone są na ataki. Tak było 4 marca 2016 r., kiedy bojownicy zaatakowali dom opieki dla osób starszych w Adenie, prowadzony przez organizację charytatywną, założoną przez Matkę Teresę z Kalkuty, w wyniku czego zginęło 16 osób.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

Ze względów bezpieczeństwa, żadne szczegóły nie mogą być tutaj opublikowane. 

6. ŚIP: Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2022

5

88,26

2021

7

86,86

2020

8

85,32

2019

8

85,79

2018

9

85,46

Wynik dla Jemenu wzrósł o ponad jeden punkt w porównaniu z ŚIP 2021. Główną przyczyną jest większa liczba zgłoszonych przypadków przemocy wobec chrześcijan.

7. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: W patriarchalnym islamskim społeczeństwie Jemenu kobieta przechodząca na chrześcijaństwo przynosi rodzinie wstyd. Zazwyczaj kobietom nawróconym z muzułmańskiego kręgu kulturowego odbiera się telefon i izoluje w domu. Są maltretowane fizycznie i psychicznie, gwałcone, a nawet można je zabić, aby „przywrócić honor” plemienia lub rodziny. Przymusowe małżeństwo z konserwatywnym muzułmaninem jest częstym rozwiązaniem mającym na celu zreformowanie młodej chrześcijanki. Ze względu na ścisły nadzór rodzinny kobiety mają ograniczony dostęp do informacji o chrześcijaństwie, co powoduje, że mniej kobiet nawraca się na chrześcijaństwo.

Mężczyźni: Ogólnie rzecz biorąc, życie w Jemenie jest niezwykle trudne w warunkach trwającej wojny i braku wolności religijnej. Chrześcijańscy mężczyźni i chłopcy są zmuszani do wstępowania do bojówek. Kiedy chłopcy są wyciągani na wojnę, ma to ogromny wpływ na ich edukację i przyszłość. Nie chodzi tu tylko o czas, który jest im skradziony, ale również o wysoką kontrolę w jakiej odbywa się szkolenie. Mężczyźni nawróceni na chrześcijaństwo są poddawani presji przede wszystkim w sferze publicznej: grozi im utrata pracy, pobicie i więzienie.

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Inne mniejszości religijne, których prawa są łamane w Jemenie to bahaici i żydzi. Radykalni muzułmanie uważają bahaitów za niewiernych i dlatego są oni dyskryminowani, czasami więzieni i torturowani, głównie przez władze Houthi. Są zmuszani do wyrzeczenia się swojej wiary. Niewielka społeczność żydowska, zamieszkująca głównie stolicę, jest postrzegana przez rebeliantów Houthi jako wroga. Rebelianci dążą do pozbycia się ich z kraju. W sierpniu 2020 r. podano, że ostatni żydzi w Jemenie (około 100 osób) zostaną przeniesieni do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

9. Modlitwa

Módl się za Jemen:

  • Módl się za naród i rząd jemeński. Wojna domowa toczy się tam od prawie od dekady, a brutalność i kryzys humanitarny, który spowodowała, tylko się pogłębiły z powodu pandemii COVID-19. Módl się o pokój, stabilność i o otwartość wszystkich Jemeńczyków, niezależnie od wyznania i o to, aby mogli żyć w pokoju i nadziei na przyszłość. 
  • Módl się za ukrywających się chrześcijan w Jemenie, którzy żyją w ciągłym zagrożeniu z powodu swojej wiary. Proś Boga, aby dał im odwagę, mądrość i śmiałość, aby wiedzieli, jak najlepiej żyć Ewangelią. Proś Jezusa, aby przyniósł pocieszenie i nadzieję chrześcijanom w tym ogarniętym wojną kraju. 
  • Jemeńczycy mogą teraz dowiedzieć się więcej o Jezusie poprzez telewizję, radio i Internet. Módl się za wszystkich ludzi w Jemenie, którzy potajemnie szukają prawdy. Módl się, aby znaleźli oni odpowiednie kanały, aby dowiedzieć się o Jezusie i módl się, aby dzięki temu stali się Jego naśladowcami.

Jemen: Informacja i pomoc

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!