Prześladowania w Tadżykistanie

Tadżykistan

45
ŚIP
2022
Tadżykistan
Religia
Islam
Ustrój
Republika Prezydencka
Ranking poprzednie lata
33
Tadżykistanie
Chrześcijan
0,07
Populacja
9.66
Dyktatorska Paranoja
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 9.300
Życie w rodzinie: 7.600
Życie w społeczeństwie: 11.300
Życie w państwie: 7.900
Życie w kościele: 11.100
przemoc fizyczna: 16.100

Sytuacja chrześcijan w Tadżykistanie

Miejsce w rankingu

Miejsce 45 / 65 pkt(ŚIP 2021: Miejsce 33 / 66 pkt)

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

Rząd wywiera presję na wszelkie grupy czy organizacje, w tym religijne, poprzez zaostrzanie przepisów i ich bezwzględne egzekwowanie. Chrześcijanie o muzułmańskich korzeniach doświadczają łamania praw zarówno ze strony państwa, jaki i społeczeństwa. Najmniejszych problemów doświadcza Rosyjski Kościół Prawosławny, gdyż zazwyczaj jego członkowie nie próbują nawiązać kontaktu z ludnością tadżycką. Ustawa o młodzieży stawia chrześcijan (i inne mniejszości religijne) w prawnej próżni, ponieważ nie ma jasności co do tego, jakie praktyki religijne są dozwolone.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletną dokumentację w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Tadżykistan ma najwyższy odsetek muzułmanów w środkowej Azji, jednak błędem byłoby nazwanie go krajem muzułmańskim. Siedemdziesiąt lat ateizmu w czasach sowieckich pozostawiło swój ślad na społeczeństwie, a świecki rząd sprawuje ścisłą kontrolę nad islamem. Większość obywateli żyje raczej zgodnie z kulturą islamu niż z jego naukami. Chrześcijanie to w większości członkowie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (etniczni Rosjanie), a około 3000 osób to tadżyccy konwertyci, którzy przyjęli chrześcijaństwo. Wszelkie praktyki religijne poza tymi, które są prowadzone przez uznawane i kontrolowane przez państwo instytucje, są zabronione, a protestanci w szczególności (uznawani za ekstremistów) doświadczają licznych prześladowań. Tadżykistan dzieli z Afganistanem długą linię graniczną, co rodzi obawy infiltracji przez radykalne grupy islamistyczne oraz ryzyko przemytu opium.

W sierpniu 2011 wprowadzono nową ustawę regulującą kwestie religii, która zabrania osobom poniżej 18 roku życia brania udziału w jakichkolwiek praktykach religijnych. Miało to ogromny wpływ na działalność kościelną, ponieważ szacuje się, że około 50% wszystkich chrześcijan należy właśnie do tej grupy wiekowej. W styczniu 2018 weszły w życie poprawki do ustawy o religii, umożliwiające państwu zwiększenie  wymagań wobec organizacji religijnych w kwestii raportowania ich działalności i narzucające konieczność otrzymania zgody państwa na powołanie imamów. W imię zapobiegania religijnemu ekstremizmowi władze nakładają restrykcje na organizowanie uroczystości weselnych i  pogrzebowych, a także wprowadziły zakaz noszenia długiej brody przez mężczyzn czy hidżabu przez kobiety.

Kontekst religijny

Liczba wyznawców

%

chrześcijanie

65.300

0,7

muzułmanie

9.459.000

97,9

buddyści

5.000

0,1

wyznawcy religii etnicznych

8.400

0,1

wyznawcy judaizmu

300

0,0

wyznawcy bahaizmu

4.300

0,0

ateiści

16.000

0,2

agnostycy

95.800

1,0

inne

2.400

0,0

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Naciski ze strony środowisk muzułmańskich na konwertytów są silniejsze poza ośrodkami miejskimi.

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Dyktatorska paranoja

Pozwolenie na działalność otrzymują jedynie instytucje kontrolowane przez państwo. Naciski władz wzmogły się w roku 2015, powodując wzrost liczby ataków na spotkania wspólnot, konfiskaty materiałów chrześcijańskich i kar nakładanych na chrześcijan. Protestanci są uważani za niebezpiecznych członków obcych sekt, których celem jest zniszczenie systemu politycznego państwa.

Islamski ekstremizm w połączeniu z antagonizmem klanowym

Gdy rdzenni obywatele (muzułmanie) nawracają się na chrześcijaństwo, doświadczają presji a sporadycznie także przemocy ze strony rodziny oraz lokalnej społeczności. Nakłaniani są do powrotu do islamu. Dzieje się tak zwłaszcza na obszarach wiejskich. Niektórzy konwertyci są karani aresztem domowym lub wygnaniem. Wielu decyduje się nie ujawniać konwersji.

4. Kogo dotykają prześladowania?

Tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie

Historyczni chrześcijanie to członkowie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Nie angażują się w ewangelizowanie Tadżyków, mogą zatem funkcjonować bez większych problemów, ponieważ Tadżykowie nie postrzegają ich jako zagrożenia. Tym bardziej że rząd Tadżykistanu nie chce prowokować Rosji, atakując Rosyjski Kościół Prawosławny.

Społeczności konwertytów

Chrześcijańscy konwertyci o korzeniach muzułmańskich doświadczają silnych nacisków ze strony rodziny i lokalnej społeczności, ponieważ nawrócenie postrzega się jako zdradę  tożsamości etnicznej, narodowej i religijnej, która hańbi rodzinę.

Nietradycyjne wspólnoty chrześcijańskie

Po konwertytach to ta grupa doświadcza największych prześladowań (napady, groźby, areszty i kary) z powodu aktywnej ewangelizacji.

5. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziomy przemocy i presji

Życie prywatne 13.8
Życie w rodzinie 12.3
Życie w społeczeństwie 12.0
Życie w państwie 12.6
Życie w kościele 12.2
przemoc fizyczna 0.7

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt. Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt (6 x 16,7 = 100).

Życie prywatne

Konwersja jest dopuszczalna przez prawo, jednak postrzegana jako zdrada rodziny i kultury. Może prowadzić do przemocy i nacisków, ponieważ społeczeństwo stara się nakłonić konwertytów do wyrzeczenia się swojej nowej wiary. Wielu konwertytów stara się utrzymać swoją wiarę w tajemnicy.

Życie w rodzinie

W przypadku konwersji ojca rodziny, krewni starają się odebrać mu prawo do opieki nad dziećmi, by wychować je w zgodzie z islamskimi zasadami. Prawo nie pozwala brać udziału w praktykach religijnych w kościołach i meczetach osobom poniżej 18 roku życia. Chrześcijańskie dzieci doświadczają dyskryminacji ze strony społeczności muzułmańskiej. Muzułmańscy rodzice nie pozwalają swoim dzieciom na kontakty z dziećmi chrześcijan. Wszyscy uczniowie uczą się w szkole średniej „Historii religii”, napisanej z perspektywy sunnickiej.

Życie w społeczeństwie

Chrześcijanie, którzy nie są członkami Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, bywają śledzeni przez członków swojej społeczności, podsłuchiwani przez lokalne władze i zastraszani. Grożą im nieuzasadnione zatrzymania i przesłuchania. Zwłaszcza dotyka to konwertytów, których tożsamość jest znana władzom.

Życie w kraju

Konstytucja gwarantuje wolność religijną. Jednakże ustawa o religii z 2009/2011 (z poprawkami ze stycznia 2018) nakłada na wszystkie organizacje religijne obowiązek rejestracji. Wszelka działalność kościelna prowadzona przez niezarejestrowane grupy jest nielegalna. Istnieje zakaz prowadzenia nielicencjonowanej działalności edukacyjnej oraz cenzura wszelkich materiałów religijnych. Ustawa dotycząca odpowiedzialności rodzicielskiej zabrania osobom poniżej 18 roku życia uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez organizacje religijne.

Życie w kościele

Ustawa z sierpnia 2011 zabrania kościołom działalności wśród młodzieży. Wszelka produkcja, import, sprzedaż i dystrybucja materiałów religijnych przez zarejestrowane grupy religijne musi być zatwierdzona przez odpowiedni urząd. Prowadzi to de facto do zakazu korzystania z materiałów religijnych przez niezarejestrowane organizacje religijne. Chrześcijanie z zagranicy odwiedzający Tadżykistan są poddawani restrykcjom. Potrzebują specjalnej wizy, którą bardzo trudno otrzymać.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

Media publiczne nie opublikowały informacji na temat żadnego incydentu z udziałem przemocy.  Źródła ŚIP dostarczyły dane na temat przemocy, ale ze względów bezpieczeństwa nie możemy ich tu opublikować.

6. Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2022

45

64,62

2021

33

66,13

2020

31

64,59

2019

29

64,60

2018

22

65,38

7. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: Mężczyźni i kobiety są równi w świetle prawa, ale tradycyjna kultura podporządkowuje kobiety mężczyznom, a przemoc domowa jest powszechna. Konwertytki z islamu są szczególnie narażone na nietolerancję, dyskryminację i przemoc, ponieważ brak im samodzielności i wolności, które umożliwiłyby im wybór religii. Kobietom grozi areszt domowy, bicie, odrzucenie, molestowanie i przymusowe małżeństwo. Jeśli są mężatkami, grozi im przemoc domowa i rozwód. Przepisy zabraniają noszenia odzieży lub symboli religijnych, w tym noszonych przez chrześcijanki.

 • Uprowadzenie
 • Wymuszone małżeństwo
 • Uwięzienie przez rodzinę/areszt domowy
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc seksualna
 • Przemoc słowna

Mężczyźni: Podobnie jak w większości krajów Azji Środkowej mężczyźni w Tadżykistanie zazwyczaj pełnią funkcje przywódcze w rodzinach i kościołach, dlatego to oni są najczęstszym celem ataków. Policja wywiera na nich presję poprzez przesłuchania, grzywny i zakłócanie spotkań. Naruszenia wolności osobistej ze strony państwa obejmują również przeszukania, zatrzymania, przesłuchania, konfiskaty, grzywny i pozbawienie wolności. Zatrzymani mężczyźni padają ofiarą przemocy słownej i fizycznej, gróźb, bicia i nacisków, by zostali informatorami władz. Konwertytom grozi utrata pracy i cierpienie z powodu pobicia, dyskryminacji i ostracyzmu ze strony członków lokalnej społeczności i rodzin. Obowiązkowa służba wojskowa również naraża chrześcijan na prześladowania.

 • Brak dostępu do społeczności/ sieci społecznych
 • Wydziedziczenie oraz odebranie prawa własności
 • Dyskryminacja/ prześladowanie w edukacji
 • Przemoc ekonomiczna w pracy/biznesie
 • Nękanie ekonomiczna poprzez grzywny
 • Uwięzienie przez rząd
 • Uwięzienie przez rodzinę/areszt domowy
 • Pobór do wojska/milicji/służba wbrew sumieniu
 • Zakaz podróżowania/ograniczenia w przemieszczaniu się
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc słowna

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

Tolerancja wobec mniejszości religijnych nadal spada. Od 2007 r. społeczność Świadków Jehowy jest uznawana za nielegalną. Zaratusztrianie i muzułmanie szyiccy zgłaszali wzrost presji i wrogości ze strony rodziny i lokalnej społeczności (USCIRF 2020). Władze nadal nękają kobiety noszące hidżaby i mężczyzn noszących brody, a urzędnicy państwowi wydali oświadczenia zniechęcające kobiety do noszenia „nietradycyjnych lub obcych” ubrań, w tym hidżabów.

9. Modlitwa

Módl się za Tadżykistan:

 • Módl się za liderów lokalnych kościołów takich jak pastor Bahrom, który został aresztowany a jego kościół został skonfiskowany. Wielu chrześcijańskich liderów w Tadżykistanie naśladuje Jezusa narażając się na duże ryzyko - władze mogą w każdej chwili siłowo rozprawić się z ich służbą.
 • Módl się za prezydenta Emomaliego Rahmona, który rządzi Tadżykistanem od prawie 30 lat. Proś, aby Bóg przełamał zatwardziałość jego serca oraz by prezydent Rahmon mógł dostrzec prawdę ewangelii.
 • Módl się za partnerów Open Doors w Tadżykistanie i w całej Azji Środkowej, aby byli w stanie dotrzeć do wierzących i wzmocnić ich, ponieważ ryzykują wszystkim to mają, aby oddawać cześć Jezusowi. Módl się o ochronę dla nich oraz o to, by poprzez ich pracę przynosili owoce, które rozświetlą Chrystusa w całym regionie.

Tadżykistan: Informacje i pomoc

Wiadomości

Najnowsze wiadomości z Tadżykistanu

Przeczytaj tutaj najnowsze wiadomości i osobiste relacje prześladowanych chrześcijan z krajów należących do Światowego Indeksu Prześladowań i zaprenumeruj nasz bezpłatny magazyn.

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!