Prześladowania w Tadżykistanie

Tadżykistan

33
ŚIP
2021
Tadżykistan
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
31
Tadżykistan
Chrześcijan
0,07
Populacja
9.48
Dyktatorska Paranoja
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 14.000
Życie w rodzinie: 12.300
Życie w społeczeństwie: 11.900
Życie w państwie: 12.500
Życie w kościele: 13.200
przemoc fizyczna: 2.200

Okres badawczy

1 listopada 2019 - 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 14.000
Życie w rodzinie: 12.300
Życie w społeczeństwie: 11.900
Życie w państwie: 12.500
Życie w kościele: 13.200
przemoc fizyczna: 2.200

Jak wyglądają prześladowania w Tadżykistanie?

Rząd Tadżykistanu wywiera dużą presję na grupy religijne spoza głównego nurtu poprzez zaostrzanie i surowe egzekwowanie obowiązujących przepisów. Wszelkie działania religijne muszą uzyskać aprobatę władz, a kościoły – zwłaszcza protestanckie – doświadczają nalotów służb bezpieczeństwa. Przywódcy kościelni i chrześcijanie mogą zostać zatrzymani, jeśli okaże się, że posiadają jakiekolwiek materiały chrześcijańskie, które nie zostały zatwierdzone przez rząd. W kraju obowiązują przepisy dotyczące pracy z młodzieżą, które są tak mało klarowne, że chrześcijanie obawiają się, że to, co mówią, może zostać uznane za łamanie prawa.  Zdarza się, że policjanci przerywają spotkania i przesłuchują uczestników. Władze lokalne często nakładają na chrześcijan grzywny, np. za zgromadzenie się bez pozwolenia, posiadanie i drukowanie materiałów religijnych bez pozwolenia lub domniemany prozelityzm. Prześladowania ze strony państwa obejmują przeszukania, zatrzymania, przesłuchania, konfiskaty, grzywny i więzienie. Wszystko to ma na celu wywarcie nacisku na chrześcijan i utrzymanie ich w ryzach.  Rząd Tadżykistanu, byłej republiki radzieckiej, jest zainteresowany przede wszystkim utrzymaniem się przy władzy i utrzymaniem kontroli nad społeczeństwem. Etniczni Tadżycy są narodem muzułmańskim. Dlatego najsilniejsze prześladowania dotykają konwertytów z islamu, a ich źródłem jest rodzina, państwo, znajomi i lokalna społeczność.
Najmniej problemów ze strony rządu spotyka wierzących z kościołów prawosławnych, ponieważ zazwyczaj nie starają się oni nawiązywać kontaktów ani ewangelizować ludności tadżyckiej.  

Prześladowania z perspektywy kobiet

Choć według prawa kobiety i mężczyźni w Tadżykistanie są sobie równi, kulturowo kobiety zajmują niższą pozycję niż mężczyźni i oczekuje się, że będą im posłuszne. Z tego względu kobiety nie mogą zgodnie ze swoją wolą decydować o wyznawanej religii i zostaną ukarane, jeśli porzucą islam dla chrześcijaństwa. Nawrócenie może spowodować, że kobiety będą trzymane w zamknięciu, bite, izolowane, nękane lub zostaną zmuszone do rozwodu oraz mogą utracić prawo do dziedziczenia. Krótko mówiąc, chrześcijanki poddawane są różnym formom nacisku, aby zmusić je do wyrzeczenia się swojej wiary. Władze Tadżykistanu zabraniają używania symboli lub odzieży wskazujących na przynależność religijną. Zamężne kobiety z kościołów baptystycznych i zielonoświątkowych zakrywają głowy chustkami. Jednak to nakrycie głowy różni się od nakryć głowy noszonych przez muzułmanki, stąd pojawiła się obawa, że w przyszłości mogłoby rodzić podejrzliwość wobec kobiet i stanowić podstawę aresztowania.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Tak jak w przypadku innych krajów Azji Środkowej mężczyźni w Tadżykistanie zazwyczaj pełnią funkcje przywódców w rodzinie i kościele. Dlatego też częściej niż kobiety są obserwowani przez policję. Podczas zatrzymań przez policję chrześcijanie doświadczają przemocy fizycznej i słownej. Biciem i zastraszaniem zmuszani są do współpracy z policją w roli tajnych informatorów. Użycie przemocy wobec liderów ma zawsze wpływ na cały kościół i społeczność chrześcijańską.
Chrześcijanom grożą utrata pracy, pobicia, groźby, przemoc fizyczna i werbalna, dyskryminacja, ostracyzm. Czasami narzędziem wywierania nacisku staje się rodzina. Mężczyźni są głównymi żywicielami rodziny i utrata przez nich pracy wpływa na życie całej rodziny.

Niechrześcijańscy członkowie rodziny i lokalnej społeczności będą nękać i atakować konwertytów w ich codziennym życiu. Muzułmańscy członkowie rodziny będą stosować wobec nich przemoc fizyczną, poniżanie, areszt domowy, groźby i wydziedziczenie. W przypadku młodych ludzi i studentów, którzy nadal potrzebują wsparcia finansowego, będzie to argument używany przez rodzinę, aby uniemożliwić synom konwersję na chrześcijaństwo.

Poznaj Bahroma

»Na początku zeszłego roku mój kościół został zaatakowany przez złych ludzi, a budynek, w którym się spotykaliśmy, został skonfiskowany przez sąd. Teraz spotykamy się w kontenerze. Modlimy się o nowy budynek dla naszego kościoła. Prosimy, byście dołączyli do naszej modlitwy. Pan Bóg powiedział: »Wołaj do Mnie, a odpowiem ci...« (Jr 33:3)«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Chociaż Tadżykistan spadł o dwa miejsca w rankingu Światowego Indeksu Prześladowań, prześladowania chrześcijan w rzeczywistości nasiliły się. Przemoc fizyczna utrzymuje się na niskim poziomie, ale naciski na chrześcijan we wszystkich obszarach życia nieco wzrosły. Życie chrześcijanina w Tadżykistanie wiąże się z trudnościami i niebezpieczeństwem, zwłaszcza w przypadku kościołów, które aktywnie biorą udział w ewangelizacji.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo są chrześcijanie nawróceni z islamu. Źródłem prześladowań jest państwo, jak i rodzina oraz lokalna społeczność. Chrześcijanie mieszkający poza głównymi miastami Tadżykistanu odczuwają prześladowania bardziej niż wyznawcy Jezusa Chrystusa w aglomeracjach miejskich.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Tadżykistanie?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Tadżykistanie?
Open Doors dostarcza pakiety pomocowe wierzącym, którzy znajdują się w więzieniu lub zostali wypędzeni ze swoich domów lub wsi, pozbawieni środków do życia i pracy z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Open Doors wzmacnia prześladowany Kościół w Azji Środkowej poprzez dystrybucję literatury, wsparcie modlitewne, szkolenia dla chrześcijan, pomoc społeczno-ekonomiczną i seminaria na temat gotowości na prześladowania.

Intencje modlitewne

  • Módl się za liderów i przywódców kościelnych w Tadżykistanie, zwłaszcza tych, którzy znajdują się pod obserwacją władz, lub są w areszcie. Módl się, aby byli bezpieczni; aby Bóg wzmocnił ich wiarę i wiarę ich rodzin.
  • Módl się za chrześcijan nawróconych z islamu, którzy mieszkają na obszarach Tadżykistanu, gdzie zmiana religii wiąże się z prześladowaniami ze strony rodziny i lokalnej społeczności. Módl się, aby poczuli, że są częścią dużo większej wspólnoty, która wykracza poza to miejsce i okoliczności; aby nie czuli się samotni.
  • Módl się za rząd Tadżykistanu, o zmiękczenie serc i zmianę nastawienia wobec chrześcijan i innych mniejszości religijnych; o wolność religijną dla wyznawców różnych religii. Módl się, aby prawda o Jezusie przebiła się przez mur nietolerancji wzniesiony w sercach obywateli Tadżykistanu.

Modlitwa za Tadżykistan

Boże Ojcze, modlimy się za Twój lud w Tadżykistanie. Prosimy Cię, abyś dodawał odwagi i nadziei duchownym i przywódcom kościelnym oraz każdemu wierzącemu, który przyznaje się do Twojego imienia. Modlimy się za chrześcijan, którzy znajdują się w więzieniach; prosimy o ich uwolnienie, aby mogli znowu zjednoczyć się ze swoimi rodzinami i społecznościami. Przynosimy w modlitwie osoby, które zdecydowały się pójść za Tobą, wbrew swoim rodzinom, narażając się na ich gniew i odrzucenie. Wzmocnij ich Panie. O to wszystko prosimy w imieniu Jezusa, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, jednym Bogiem, teraz i na wieki. Amen.