Prześladowania w Mauretanii

Mauretania

23
ŚIP
2022
Mauretania
Religia
Islam
Ustrój
Republika Prezydencka
Ranking poprzednie lata
20
Mauretania
Chrześcijan
0,01
Populacja
4.91
Islamski ekstremizm
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 14.500
Życie w rodzinie: 11.300
Życie w społeczeństwie: 13.800
Życie w państwie: 13.300
Życie w kościele: 15.700
przemoc fizyczna: 1.500

Sytuacja chrześcijan w Mauretanii

Miejsce w rankingu

Miejsce 23 / 70 pkg(ŚIP 2021: Miejsce 20 / 71 pkt)

Okres badawczy: 01.10.2020 – 30.08.2021

Wnioski

Konwertyci z islamu na chrześcijaństwo spotykają się z silnym sprzeciwem ze strony własnych rodzin i społeczeństwa. Kontrola społeczna uniemożliwia im jawne wykonywanie praktyk religijnych. Publiczne wyrażanie wiary przez chrześcijan spoza Mauretanii (w tym migrantów z Afryki Subsaharyjskiej i Azji) jest ryzykowne, gdyż może być postrzegane jako prozelityzm i prowadzić do uwięzienia lub deportacji.

Profil kraju w PDF

Poniższy profil kraju jest przetłumaczonym fragmentem z Country Dossier World Watch Research, działu badawczego Open Doors. Kompletną dokumentację w języku angielskim można pobrać tutaj.

Profil kraju w PDF

Skrócony profil w PDF

1. Tło

Mimo bogatych złóż surowców mineralnych Mauretania jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. Tożsamość kulturowa opiera się na tradycji i przynależności plemiennej. W kraju nadal praktykuje się niewolnictwo. Jest ono jedną z głównych przyczyn podziałów społecznych i antagonizmów; biali Maurowie i Berberowie to ludność pochodzenia arabskiego, podczas gdy większość niewolników, zwanych Haratynami lub czarnymi Maurami pochodzi z Afryki.  Prawie cała władza polityczna i ekonomiczna jest w rękach białych Maurów, co oznacza, że większość społeczeństwa (70%) jest silnie zmarginalizowana. Islamskie bojówki są szczególnie aktywne w  przygranicznych regionach na wschodzie kraju. W całym kraju istnieje ryzyko porwania przez bojowników lub zorganizowane grupy przestępcze. Ryzyko jest szczególnie wysokie w przypadku obcokrajowców.

Pełna nazwa kraju to Islamska Republika Mauretańska; większość Mauretańczyków jest wyznawcami islamu sunnickiego. Wpływ radykalnych grup islamskich staje się coraz silniejszy. Chrześcijaństwo jest postrzegane jako godny potępienia wpływ Zachodu. Władze są wrogo nastawione do wszystkich chrześcijan, zwłaszcza konwertytów. Teoretycznie karą za odejście od islamu jest śmierć, choć w ostatnich latach zaprzestano jej wykonywania.

Kontekst religijny

Liczba wyznawców

%

chrześcijanie

10.900

0,2

muzułmanie

4.873.000

99,3

wyznawcy religii etnicznych

18.800

0,4

wyznawcy bahaizmu

460

0,0

ateiści

420

0,0

agnostycy

4.600

0,1

2. Sytuacja w różnych regionach kraju

Więzi plemienne i rodzinne są szczególnie silne na obszarach wiejskich, ale nawet w stolicy kraju, Nawakszut, chrześcijanie są poddawani silnej presji. Sytuacja wydaje się nieco lepsza w południowej części kraju przy granicy z Senegalem. Brutalne ugrupowania islamistyczne, takie jak Al-Kaida Islamskiego Maghrebu (AQIM) i Ruch na rzecz Jedności i Dżihadu w Afryce Zachodniej (MUJAO), są szczególnie aktywne w  przygranicznych regionach na wschodzie kraju.

3. Główne źródła prześladowań i dyskryminacji

Ekstremizm islamski

Prawa nie-muzułmanów są łamane zarówno przez obywateli, jak i ugrupowania islamskie. Duża liczba Mauretańczyków przyłączyła się do brutalnych radykalnych grup islamskich w Afryce Północnej, a także w Syrii i Iraku. Mimo że rząd stara się przeciwdziałać islamskim milicjom i ekstremizmowi, to jednak w 2018 roku zaostrzył przepisy o apostazji i bluźnierstwie. Konwertyci z islamu na chrześcijaństwo doświadczają najcięższych prześladowań ze strony rodziny i społeczeństwa.

Ucisk klanowy / wrogość etniczno-religijna

W tym bardzo konserwatywnym kraju splatają się napięcia na tle plemiennym i rasowym. Przejście na chrześcijaństwo jest postrzegane jako „dyshonor” dla społeczeństwa i jego skutkiem są prześladowania i przemoc.  W kraju nadal istnieje niewolnictwo i jest związane zarówno z pochodzeniem etnicznym, jak i z religią. Kampania przeciwko niewolnictwu wywołała wrogą reakcję ze strony islamistów. Mieszkający w Mauretanii chrześcijanie z Afryki Subsaharyjskiej spotykają się z dyskryminacją zarówno na tle religijnym, jak i rasowym.

Przestępczość zorganizowana oraz korupcja

Przynależność plemienna i religijna oraz relacje osobiste są bardzo ważne w społeczeństwie mauretańskim. Szeroko rozpowszechnione są nepotyzm, klientelizm i inne formy korupcji. Siatki przestępcze kontrolują większość gospodarki, a dziennikarze badający przypadki korupcji z udziałem władz państwowych są często zastraszani, zatrzymywani i oskarżani o zniesławienie (BTI Mauritania 2020, s. 12). Chrześcijanie mają niewielkie szanse na stabilne zatrudnienie lub uczciwe zarobki.

Paranoja dyktatorska

Rząd Mauretanii walczy o utrzymanie stabilności i legitymizacji. W związku z tym ograniczanie wpływów „chrystianizacyjnych” jest często wykorzystywane jako środek polityczny, mający na celu wzmocnienie władzy i popularności rządu. Chrześcijaństwo jest często utożsamiane z Zachodem i kolonializmem, a rząd postrzega je jako obce zagrożenie

4. Kogo dotykają prześladowania?

Społeczności chrześcijan ekspatriantów

Największą grupę stanowią rzymskokatoliccy emigranci z Afryki Subsaharyjskiej, a następnie protestanci i ewangelicy również z krajów położonych na południe od Mauretanii. W kraju przebywa niewielu zachodnich chrześcijan. Afrykańscy migrujący chrześcijanie prowadzą niepewną egzystencję zarówno z powodu uprzedzeń etnicznych, jak i presji związanej z islamskim ekstremizmem w tym kraju.

Społeczności konwertytów

Chrześcijanie nawróceni ze środowisk muzułmańskich są narażeni na naciski i przemoc ze strony grup islamskich, rodziny i lokalnej społeczności. W tym koczowniczym społeczeństwie współzależność i wspólnotowość stanowi warunek przetrwania. Konwertyci tracą pozycję w swojej społeczności, jeśli ich konwersja staje się wiedzą publiczną, więc większość nie ujawnia swoich przekonań religijnych.
Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

5. Szczegółowe dane na temat przemocy i wywieranej presji

Poziom przemocy i presji

Życie prywatne 14.3
Życie w rodzinie 13.9
Życie w społeczeństwie 13.1
Życie w państwie 14.0
Życie w kościele 14.1
przemoc fizyczna 0.9

 

Maksymalna liczba punktów dla każdej z sześciu kategorii wynosi 16,7 pkt. Łączna liczba punktów dla sześciu kategorii wynosi 100 pkt (6 x 16,7 = 100).

Życie prywatne

Publiczne przyznanie się do bycia chrześcijaninem może się wiązać z wieloma, nierzadko niebezpiecznymi konsekwencjami. Chrześcijanie ekspatrianci, zwłaszcza pochodzący z Afryki Subsaharyjskiej, są narażeni na dyskryminację i wykorzystywanie, jeśli przyznają się do swojej religii. Mogą zostać oskarżeni o prozelityzm. Chrzty mogą odbywać się wyłącznie w tajemnicy. Wielu konwertytów z islamu niechętnie przyjmuje chrzest z obawy, że zostaną oskarżeni o apostazję. Konwersja z islamu jest prawnie zakazana, a osobom, które krytykują islam, grozi kara śmierci. Chociaż prawo to ma w dużej mierze wymiar symboliczny, to jednak stanowi istotne zagrożenie dla chrześcijan nawróconych z islamu.

Życie rodzinne

Wszyscy Mauretańczycy i ich dzieci są automatycznie uznawani za muzułmanów i tak są rejestrowani. Dzieci chrześcijańskie muszą uczęszczać na lekcje islamu w szkołach publicznych i są narażone na dyskryminację i prześladowania. Konwersja na chrześcijaństwo jest w Mauretanii podstawą do rozwodu, a rodzic, którego konwersja stała się jawna, może stracić prawo do opieki nad dziećmi.

Życie w społeczeństwie

Społeczeństwo jest wrogo nastawione do każdego, kto nie wyznaje islamu sunnickiego. Wrogość może przybrać formę ostracyzmu, dyskryminacji społecznej, wykluczenia ekonomicznego, a nawet przemocy. Sytuację pogarsza fakt, że społeczeństwo mauretańskie jest podzielone etnicznie, a gospodarka i rząd są przesiąknięte korupcją i klientelizmem. Chrześcijanie wywodzący się z krajów subsaharyjskich są dyskryminowani zarówno ze względu na kolor skóry, jak i religię.

Życie w kraju

Prawo karne Mauretanii przewiduje karę śmierci za „apostazję” i „bluźnierstwo”. Chrześcijanie muszą zwracać uwagę na to, co mówią i robią, aby ich zachowanie nie zostało zinterpretowane jako krytyka islamu lub rządu.

Życie w kościele

Ze względu na dziedzictwo francuskich rządów kolonialnych, tylko Kościół rzymskokatolicki ma status prawny i może utrzymywać budynki publiczne. Kościół katolicki pozwala jednak ewangelikom w diecezji Nawakszut na korzystanie z przestrzeni wewnątrz głównego kompleksu kościelnego do sprawowania kultu. Jako że prozelityzm jest surowo zabroniony, kościoły, do których uczęszczają pracownicy migrujący, nie mogą zapraszać muzułmanów do budynku kościelnego, nie mówiąc już o włączeniu konwertyty do swojej wspólnoty.

Przykładowe akty przemocy w opisywanym okresie sprawozdawczym

 • W okresie sprawozdawczym ŚIP 2022 co najmniej jeden chrześcijanin został aresztowany z powodów religijnych.
 • Doszło do kilku innych incydentów, które dotknęły zarówno miejscowych, jak i zagranicznych chrześcijan. Ze względów bezpieczeństwa nie możemy jednak podać żadnych szczegółów.

6. Perspektywa 5-letnia

Rok

Miejsce

Pkt

2022

23

70,40

2021

20

71,34

2020

24

68,21

2019

25

66,92

2018

47

57,11

7. Czym różnią się prześladowania mężczyzn i kobiet?

Kobiety: W mauretańskim społeczeństwie plemiennym kobiety podlegają władzy ojców i mężów, co sprawia, że konwertytki są najbardziej narażone na prześladowania. Mogą być głodzone, zastraszane, więzione w areszcie domowym, poddawane chłoście i oddane w niewolę. Obecność współczesnego niewolnictwa sprawia, że istnieje duże prawdopodobieństwo więzienie i wykorzystywania kobiet, bez możliwości szukania pomocy. Większość kobiet nie ma wyboru w kwestii małżeństwa i może być zmuszona do poślubienia muzułmanina. Nawrócone mężatki mogą zostać porzucone przez mężów i zostać bez środków do życia. W kraju nadal praktykuje się poligamię. 

 • Brak dostępu do wspólnoty ludzi wierzących/ sieci społecznych
 • Ograniczenie dostępu do żywności i wody
 • Przymusowy rozwód
 • Wymuszone małżeństwo
 • Uwięzienie przez rodzinę/areszt domowy
 • Handel ludźmi
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna
 • Przemoc seksualna

Mężczyźni: Mężczyźni nawróceni na chrześcijaństwo przynoszą wstyd swojej rodzinie. Karą za konwersję może być ostracyzm, wyrzucenie z domu lub przemoc fizyczna.  Niektórzy decydują się na ucieczkę; jeśli ich konwersja zostanie potwierdzona przed sądem religijnym, mogą zostać oskarżeni o apostazję. Zdarza się, że mężczyźni trafiają do więzienia za terroryzm i cyberprzestępczość, oskarżeni o „działanie na szkodę bezpieczeństwa narodowego poprzez znieważanie islamu i zagrażanie świętym zasadom Mauretanii”. Wyroki skazujące mogą skutkować długimi wyrokami więzienia i wysokimi grzywnami. Silny ruch „arabizacji” oznacza, że wielu chrześcijan z Afryki Subsaharyjskiej jest zmuszanych do opuszczenia kraju lub do życia w bardzo trudnych warunkach.

 • Brak dostępu do wspólnoty ludzi wierzących/ sieci społecznych
 • Przemoc ekonomiczna w miejscu pracy/biznesie
 • Wypędzenie z domu
 • Zmuszenie do opuszczenia miasta/kraju
 • Uwięzienie przez władze państwowe
 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna

8. Sytuacja innych mniejszości religijnych

W Mauretanii istnieje bardzo mała, ale rosnąca w siłę muzułmańska mniejszość szyicka. Rząd Mauretanii utrzymywał w przeszłości bliskie stosunki dyplomatyczne z Iranem i stąd wynikała jego niejednoznaczna postawa wobec muzułmanów szyickich. Jednak w 2018 roku zamknięto szyicki ośrodek religijny. Sunniccy przywódcy religijni w kraju coraz głośniej potępiają mniejszość szyicką, wzywając rząd do wprowadzenia ograniczeń.


Także ateiści spotykają się z silną presją społeczną. W lutym 2020 r. 14 obrońców praw człowieka zostało zatrzymanych po zorganizowaniu „nielegalnego spotkania”. Dziesięciu aktywistów zostało następnie oskarżonych o „przynależność do grupy promującej sekularyzm”, a trzech z nich zostało oskarżonych o „bluźnierstwo” na podstawie artykułu 306 kodeksu karnego i pozostaje w areszcie. (źródło: Humanists International, 25 września 2020 r.).

9. Modlitwa

Módl się za Mauretanię:

 • Módl się za wierzących w Mauretanii, którzy starają się wyznawać Boga w tajemnicy. Ich nawrócenie jest prawnie zabronione, a niebezpieczeństwo im grożące jest realne.
 • Módl się za otwartość na religijną ekspresję pośród przedstawicieli rządu. Proś Boga, by otworzył ich serca.
 • Módl się, aby Bóg wskazał wierzącym kreatywne sposoby na nawiązanie z sobą kontaktu i wspieranie się nawzajem na trudnej drodze wiary.

Mauretania: Informacje i pomoc

Pomódl się

Pomódl się

Modlitwa jest pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie i dlatego jest istotną częścią naszej posługi. Dowiedz się tutaj, jak możesz modlić się za prześladowanych chrześcijan.

Darowizna

Darowizna

Bez Waszego zaangażowania nasza globalna posługa nie byłaby możliwa. Twoje wsparcie finansowe zmienia życie prześladowanych chrześcijan!