Prześladownia w Etiopii

Etiopia

39
ŚIP
2020
Etiopia
Religia
Chrześcijaństwo
Ranking poprzednie lata
28
ISO
ET
Etiopia
Chrześcijan
65,78
Populacja
110.14
Zorganizowana korupcja
Sekularyzm
Życie prywatne: 10.000
Życie w rodzinie: 9.200
Życie w społeczeństwie: 10.600
Życie w państwie: 10.800
Życie w kościele: 10.400
przemoc fizyczna: 11.900

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 10.000
Życie w rodzinie: 9.200
Życie w społeczeństwie: 10.600
Życie w państwie: 10.800
Życie w kościele: 10.400
przemoc fizyczna: 11.900

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Etiopii

Wszystkie społeczności chrześcijańskie w Etiopii spotykają się z prześladowaniem, choć nietradycyjne kościoły chrześcijańskie doświadczają najcięższych prześladowań ze strony rządu i Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego. Nadawanie religijnych audycji radiowych i nauczanie religii w szkole jest zabronione.

Wyznawcy islamu, którzy nawracają się na chrześcijaństwo, a także konwertyci z innych denominacji chrześcijańskich a wywodzący się z tradycji ortodoksyjnej, doświadczają okrutnego znęcania się ze strony swoich rodzin i lokalnych społeczności. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Na niektórych terenach chrześcijanom odmawia się dostępu do zasobów lokalnych lub są wykluczani ze społeczności. W niektórych miejscach, jak np. Ogaden, islamskie tłumy atakują lokalne kościoły.

Nie ma takiej sfery życia, gdzie naciski wywierane na chrześcijan ocenione byłyby niżej niż 10 punktów, co wskazuje, że chrześcijanie - pomimo że stanowią większość – doświadczają wielu prześladowań.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Spadek o 2 punkty nastąpił dzięki zmniejszeniu się poziomu przemocy. Nastąpiło również niewielkie obniżenie siły wywieranych nacisków. Wiąże się to z kilkoma czynnikami, m.in. z faktem, że rząd jest obecnie dużo mniej restrykcyjny.

Życie codzienne chrześcijan w Etiopii

Siła prześladowań, których chrześcijanie doświadczają w Etiopii, zależy od miejsca ich zamieszkania. Na przykład, w miastach i w okolicach, gdzie przeważają protestanci, chrześcijanie opuszczający Etiopski Kościół Ortodoksyjny ponoszą mniejsze konsekwencje, choć mogą spotkać się ze sprzeciwem ze strony swych rodzin.

Jednakże na terenach wiejskich, zamieszkałych głównie przez członków Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego, chrześcijanie, którzy decydują się przyłączyć do społeczności z innej denominacji, często są wykluczani ze społeczeństwa, a nawet atakowani.

Na terenach wiejskich, zamieszkałych głównie przez muzułmanów, chrześcijanom często odmawia się dostępu do zasobów lokalnej społeczności, poza tym są oni atakowani przez ekstremistów. Chrześcijanie, wywodzący się z muzułmańskich rodzin, doświadczają presji ze strony rodziny i lokalnej społeczności.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Etiopii?

Open Doors aktywnie działa w Etiopii od późnych lat 80. We współpracy z lokalnym kościołem chcemy pomóc jego członkom przygotować się do prześladowań oraz udzielić im odpowiednią pomoc w obliczu prześladowań, umożliwić stały dostęp do szkoleń w ramach programu uczniostwa, zapewnić pomoc w zdobyciu środków do utrzymania, pomóc w zaangażowaniu się w działania ewangelizacyjne oraz uczyć radzenia sobie z dramatycznymi przeżyciami i niesienia pomocy swoim braciom i siostrom w Chrystusie. Programy pomocy obejmują:

  • szkolenie „Przygotowanie do prześladowań” oraz materialną i duchową pomoc w konkretnych przypadkach
  • różne rodzaje szkoleń teologicznych oraz uczniostwa
  • służbę całościową oraz szkolenia zawodowe jako uzupełnienie wsparcia ekonomicznego
  • szkolenia na temat ewangelizacji z uwzględnieniem kontekstu kulturowego oraz zapewnienie wsparcia
  • zwiększenie opieki dla osób dotkniętych traumą
  • projekty socjo-ekonomiczne.

Intencje modlitewne

Islamski ekstremizm rośnie na poziomach: lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. Szczególnie w rejonach wiejskich, gdzie muzułmanie stanowią większość, chrześcijanie są nękani i pozbawiani dostępu do zasobów lokalnych. Chrześcijanie, którzy nawrócili się z islamu, są wykluczani ze społeczności lokalnej i często pozbawiani praw rodzinnych.

Módl się, by Pan pomógł nam wyposażyć lokalne kościoły tak, by potrafiły nieść pomoc chrześcijanom w takich sytuacjach i były gotowe do głoszenia ewangelii swoim oprawcom oraz do przyjmowania prześladowań w sposób, który przynosi chwałę Chrystusowi.

Etiopski Kościół Ortodoksyjny sprzeciwia się działaniom ewangelizacyjnym chrześcijan, których uważa za zwolenników zachodniej religii, zagrażającej etiopskiej kulturze. Módl się o mądrość dla tych, którzy przyjęli Chrystusa jako Zbawiciela, w ich kontaktach z sąsiadami. Módl się o ochronę oraz zaopatrzenie od Pana dla tych, którzy doświadczyli ataków i wykluczenia z rodziny i społeczeństwa, by trwali w wierze w Chrystusa jako jedynego Zbawiciela.

W ciągu ostatnich lat rząd Etiopii stał się bardziej autorytarny i stosuje ostrzejsze ograniczenia praw obywatelskich oraz instytucji religijnych. Jednakże jest nadzieja, że poziom prześladowań może się obniżyć, biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną w kraju. Módl się o mądrość dla premiera Abiy Ahmed, który jest chrześcijaninem, oraz dla jego rządu w ich dążeniach do poprawy sytuacji w kontekście przestrzegania praw człowieka w kraju.

Chrześcijanie w niektórych rejonach doświadczają wrogości ze strony pewnych grup etnicznych, które żądają, by chrześcijanie uczestniczyli w potyczkach plemiennych i mszczą się w przypadku odmowy. Módl się, by kościół był w stanie pokonać podziały etniczne i był gotowy wyjaśnić każdemu, na czym opiera swą nadzieję. Módl się, by nasza pomoc wyposażała Kościół we wszystko, co jest potrzebne, by nadal mógł docierać z ewangelią do wyznawców religii tradycyjnych i był w stanie pomagać wierzącym trwać w wierze bez kompromisów, pomimo nacisków.

Modlitwa za Etiopię

Panie Jezu, zjednocz naszych braci i siostry w Etiopii jako jedno ciało. Uczyń ich silnymi pośród prześladowań w obliczu których stoją. Pomóż wierzącym, którym odmawia się pomocy lub którzy stoją w obliczu wygnania z ich miejsc zamieszkania. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.